Obrtna sredstva Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Predaj zahtjev ovdje
Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 1.8.2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. 
Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.


Korisnici kredita

Mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora tj. odredbama uredbe važeće u trenutku odobrenja kredita koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (NN 58/07)).

Djelatnosti:
 • prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
 • proizvodnja namještaja (C31).


Namjena kredita

Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.


Način kreditiranja

 • izravno kreditiranje - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u


Iznos kredita

 • najniži iznos pojedinog kredita: 100.000 EUR
 • najviši iznos pojedinog kredita: 1.000.000 EUR


Valuta kredita

 • EUR


Kamatna stopa

Ukupnu kamatnu stopu za svakog pojedinog Korisnika kredita utvrđuje HBOR.*
 
Ministarstvo poljoprivrede Korisnicima kredita subvencionira do 50% kamatne stope , godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama.
 
Dio kamatne stope koju podmiruje Korisnik kredita ne može biti niži od 2,50 postotna boda godišnje, fiksno.

*Kamatna stopa se utvrđuje u ovisnosti o rejtingu i instrumentima osiguranja


Naknade

Promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.
 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50 % od ugovorenog iznosa kredita
 • za rezervaciju sredstava: 0,25 % od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita
te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.


Rok i način korištenja kredita

 • do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.


Rok otplate

 • do 3 godine, uključujući poček do 12 mjeseci


Način otplate

 • u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama


Instrumenti osiguranja

 • polica osiguranja kredita izdana od strane HBOR-a kao osiguratelja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno uvjetima osiguranja HBOR-a (Ministarstvo poljoprivrede sufinancira premiju osiguranja do visine raspoložive de minimis potpore)
 • ostali instrumenti osiguranja uobičajeni u bankarskom poslovanju


Povezani dokumenti / Privici

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati