Investicije privatnog sektora

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
 • Iznimno, u okviru ovog programa HBOR može razmotriti kreditiranje kupnje poslovnih udjela ako se radi o transakciji kojom izvoznik registriran u RH kupuje udjele inozemnog druđtva radi širenja i internacionalizacije poslovanja u domeni svoje pretežite djelatnosti, pri čemu se procjena prihvatljivosti kod izravnog kreditiranja prvenstveno temelji na bonitetu izvoznika.**
*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.
**Nije prihvatljiva kupnja poslovnog udjela od vlasnički povezane osobe, niti kupnja poslovnog udjela u društvu čije je sjedište u:
- državi ili području protiv kojega ili protiv čije vlade su usmjereni programi sankcija koje provode relevantna nadležna tijela;
- državi koja se smatra offshore financijskim centrom. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na:
- države koje financiraju ili podržavaju terorističke aktivnosti ili unutar kojih djeluju terorističke organizacije;
- države koje se nalaze na EU-ovom popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije:
  • najniži iznos kredita je 30.000 EUR
  • najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a**), s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva
 • za kredite s namjenom kupnje poslovnog udjela u inozemnom društvu: najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a
*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a.
**NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

5. Valuta kredita

 • EUR
 • iznimno, za kredite s namjenom kupnje poslovnog udjela u inozemnom društvu: HBOR može razmotriti odobrenje kredita u valutama koje se objavljuju na službenoj tečajnoj listi za klijente HNB-a

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

4% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu u djelatnosti od posebnog interesa* i tržišno su konkurentni*

ili ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni

 

- 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do - 2 postotna boda uz subvenciju Županije / Grada / Općine

4,5% godišnje, fiksna

za ostale poslovne subjekte

- 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do - 2 postotna boda uz subvenciju Županije / Grada / Općine

2% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

- 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do - 1 postotni bod a najviše do visine kamatne stope uz subvenciju Županije / Grada / Općine
U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i drugačija, i to:
 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)** ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)***, u skladu s propisima o državnim potporama
 • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, te neovisno o iznosu za kredite s namjenom kupnje poslovnog udjela u inozemnom društvu:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama: kamatnu stopu određuje banka u svkladu sa svojim internim aktima
  • kod izravnog kreditiranja: HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
*Kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata, Djelatnosti od posebnog interesa i Posebna područja RH nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a.
***Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.  

7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a*

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a:
 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR, redovna kamatna stopa se određuje:
  • u visini kamatne stope za kredite u iznosu do 5 milijuna EUR u skladu s točkom 6. Programa ili u visini posebno utvrđene kamatne stope za kredite u iznosu 5 milijuna EUR ili više, ili
  • u visini referentne kamatne stope (RKS) za pojedinog korisnika kredita, ako je viša od kamatnih stopa iz prethodne alineje.
 •  
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi:
 • 500.000,00 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike
 • 1.000.000,00 EUR za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike subjekte.
*NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.
Ostale se naknade obračunavaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

9. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
• dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
• dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
• za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR)
• krediti s namjenom kupnje poslovnog udjela u inozemnom društvu koriste se isplatom u korist prodavatelja na temelju ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela/ugovora o prijenosu poslovnog udjela, koji je prihvatljiv HBOR-u odnosno poslovnoj banci.

10. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine
Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

12. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, osiguranje na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

13. Povezani dokumenti

Opći kriteriji prihvatljivosti
Popis dokumentacije i poslovnih banaka
Opći uvjeti kreditnog poslovanja HBOR-a
Informacija o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama
Subvencija kamata po kreditima za MSP-ove - Operativni program
Subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima - Operativni program
NPOO - Upitnik samoprocjene, Prilog 1 Upitniku, Prilog 2 Upitniku


14. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici:
ttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 
Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Popis dokumentacije i poslovnih banaka.docx

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati