HBOR Poduzetništvo mladih, žena i početnika
Investicijski krediti uz rok otplate do 14 godina za:
Mlade poduzetnike
  • poslovni subjekti u kojima jedna ili više osoba zajedno posjeduju više od 50% vlasništva, pri čemu se mladom osobom smatra ona koja još nije navršila 41 godinu života na dan podnošenja zahtjeva.
Žene u poduzetništvu
  • poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50 % vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. Kod poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50 % vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj uz financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.
Poduzetnike početnike
  • poslovni subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji su tek osnovani ili posluju kraće od 3 (tri) godine na dan podnošenja zahtjeva. Stvarni vlasnici (fizičke osobe) s većinskim udjelom u poslovnom subjektu nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%.

  • bez vlastitog učešća za kredite do 100 tisuća EUR
  • posebne pogodnosti za ulaganja u oporavak od posljedica potresa

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kredita od 50 do 300 tisuća EUR
- do 100 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite do 100 tisuća EUR
- do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite više od 100 tisuća EUR
Namjena kredita ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), do 30 % kredita može biti korišteno za obrtna sredstva
Način kreditiranja izravno ili putem poslovnih banaka
Valuta kredita EUR
Rok otplate - do 12 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 3 godine
- do 14 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 4 godine za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom
- do 14 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi
Kamatna stopa 4 %
Naknade za obradu zahtjeva: 0,5 % ugovorenog iznosa kredita
za rezervaciju sredstava: 0,25 % neiskorištenog iznosa kredita

Posebne pogodnosti za ulaganja u

SISAČKO-MOSLAVAČKU ŽUPANIJU
Kamatna stopa 2%
Naknade za obradu zahtjeva: bez naknade
za rezervaciju sredstava: bez naknade
Visina kredita od 30 tisuća EUR
- 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
  • Pod istim uvjetima mogu se razmotriti i zahtjevi za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

Mogućnosti dodatnog umanjenja kamatnih stopa

Navedene kamatne stope moguće je dodatno umanjiti za:
Zapošljavanje mladih (barem jedne osobe mlađe od 30 godina) 0,2 postotna boda Opširnije
Subvenciju županije, grada, općine do 2 postotna boda Provjerite odnosi li se na Vaše ulaganje
Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ulaganja u istraživanje i razvoj i/ili slabije razvijena područja umanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda ili
po kamatnoj stopi 0,4% ili 0,8% po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost umanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda
Više detalja pogledajte u tekstu programa Poduzetništvo mladih, žena i početnika.
Ako trebate kredit viši od 300.000 EUR, pogledajte uvjete programa Investicije privatnog sektora.

Ako trebate sufinanciranje projekta financiranog sredstvima EU fondova, pogledajte uvjete programa EU projekti.

Na koji način možete nabaviti opremu putem leasinga, provjerite ovdje.