EU projekti

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, ustanove i udruge;

 

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske;

 

koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.

2. Namjena kredita

 • svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta (uključujući troškove koje korisnik kredita nije uključio u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta), pri čemu je najviše 30% ukupnog kredita moguće odobriti za obrtna sredstva koja nisu u kategoriji prihvatljivih troškova.

3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija predaje se poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija predaje se HBOR-u,
  • Napomena: moguće je i izdavanje garancije za povrat predujma (u tom slučaju zahtjev za izdavanje garancije podnosi se zajedno sa zahtjevom za kredit).

4. Iznos kredita

Najniži iznos kredita je u pravilu 50.000 EUR, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati:

 • za subjekte privatnog sektora: do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*, pri čemu HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70% iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava (ako se kredit odobrava putem poslovne banke, poslovna banka određuje vlastito učešće korisnika kredita);
 • za subjekte javnog sektora: do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje PDV-a), osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a).

 

*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a.

5. Valuta kredita

 • EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa

najmanje 3,55% godišnje, fiksna

Za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu:

2,20% godišnje, fiksna

izravno odobreni krediti

ZA KREDITE ODOBRENE PUTEM POSLOVNIH BANAKA – poslovna banka samostalno utvrđuje kamatnu stopu

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od stope navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a, pod uvjetom da kombiniranje s Financijskim instrumentima u okviru NPOO-a nije zabranjeno relevantnim uvjetima natječaja za bespovratna sredstva i pripadajućom dokumentacijom, te da se financiranjem poštuju ograničenja iz propisa o potporama*:

 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje poslovna banka u skladu s svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR, redovna kamatna stopa se određuje u skladu s točkom 6. ovog Programa

 

Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja privatnog i javnog sektora u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja privatnog i javnog sektora u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) i/ili ulaganja javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa** umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja privatnog sektora u konkurentnost i otpornost ili javnog sektora u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda

Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi:

 • 500,000.00 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike privatnog sektora
 • 1,000,000.00 EUR za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike subjekte privatnog sektora, te za subjekte javnog sektora.

 

*NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

**Oporavak od posljedica potresa obuhvaća ulaganja subjekata javnog sektora usmjerena na sanaciju, otklanjanje i/ili umanjenje posljedica potresa (obuhvaća rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata, infrastrukture i sl. oštećenih ili porušenih u potresu).

8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva:
   • 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
   • za JLP(R)S te ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu: 0,20% od ugovorenog iznosa kredita.
  • za rezervaciju sredstava:
   • 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade.
  • ostale naknade:
   • u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

9. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 18 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova ili iznimno na poseban/projektni račun otvoren za realizaciju kreditiranog projekta, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje.

Za kredite koje HBOR izravno odobrava, moguće je:

 • korištenje kredita prije sklapanja ugovora o financiranju koji se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava, ako korisnik kredita ima osigurano učešće iz vlastitih sredstava (bespovratna sredstva ne predstavljaju vlastito učešće) za zatvaranje financijske konstrukcije.

Za kredite koji se odobravaju putem poslovnih banaka moguće je korištenje kredita prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,  o čemu odluku donosi poslovna banka.

10. Rok otplate

• ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
• za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi, do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
• za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, subjekte u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a ili Republike Hrvatske, do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
• za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama
 • HBOR zadržava pravo s korisnikom kredita ugovoriti da je primljena bespovratna sredstva koja nisu iskorištena za ulaganje u projekt, nakon završetka projekta dužan iskoristiti za smanjenje neotplaćene glavnice kredita, što se ne smatra prijevremenom, već redovnom otplatom kredita.

12. Instrumenti osiguranja

 • subjekti javnog sektora:
  • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
  • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
   • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
   • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
   • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.
 • subjekti privatnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR,
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita

13. Povezani dokumenti

14. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

KentBank d.d.
Zagreb

Nova hrvatska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3