ESIF Krediti za rast i razvoj

1. Korisnici kredita

 •  mali i srednji poduzetnici:
  • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske,
  • koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,
  • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,
  • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti i prihvatljivi sektori navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja.

U okviru ovog Programa, prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju svim gore navedenim kriterijima.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za nova ulaganja (investicije), i to kako slijedi:

1. Osnovna sredstva
Dugotrajna materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
 • oprema i uređaji
Dugotrajna nematerijalna imovina ako se
 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • vodi kao imovina koja se amortizira
 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
2. Obrtna sredstva
 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

3. Način kreditiranja

 • Putem poslovnih banaka*

 

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

 

*Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

 

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

 

Iznos kredita
 • od 100.000 EUR do 10.000.000 EUR
Poček
 • do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)
Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući poček
 • za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček
 • Iznimno, navedeni rok otplate i poček je moguće produljiti za korisnike kredita čije poslovanje je ugroženo uslijed COVID-19 pandemije, a sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti

Tretman potpora iz ESIF-a: Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu, što znači da ovaj kredit nije moguće realizirati u kombinaciji s:

 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna.

5. Kamatna stopa

Na dio glavnice kredita iz ESIF-a
 • 0%
Na dio glavnice kredita poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke

6. Naknade

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava.

7. Osiguranje

Instrumenti osiguranja koji se ugovaraju pri realizaciji kredita iz ovog programa za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene regionalne potpore i potpore male vrijednosti 2 (dvije) zadužnice poduzetnika, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

8. Uloge u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 21. 12. 2016. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

 

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke – Privrednu banku Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačku banku d.d. – s kojima je dana 24. 10. 2017. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

 

9. Ostalo

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

 

Upute o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata

 

Informacija o podržanim projektima

 

Vaš browser ne podržava prikaz slike
LOGOTIP ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI
LOGOTIP ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI I EU ZASTAVA

 

 

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

kontakti

esif.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati