ESIF Krediti za rast i razvoj

1. Korisnici kredita

 •  mali i srednji poduzetnici:
  • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,
  • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,
  • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.

Uvjeti prihvatljivosti i prihvatljivi sektori navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja.

U okviru ovog Programa, prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju svim gore navedenim kriterijima.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za nova ulaganja (investicije), i to kako slijedi:

1. Osnovna sredstva
Dugotrajna materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
 • oprema i uređaji
Dugotrajna nematerijalna imovina ako se
 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • vodi kao imovina koja se amortizira
 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
2. Obrtna sredstva
 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

3. Način kreditiranja

 • Putem poslovnih banaka*

 

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

*Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

 

Dio kredita iz izvora ESIF-a može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

 

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

 

Iznos kredita
 • od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
 • za sektor turizam najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR
Poček
 • do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)
Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući poček
 • za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček
 • nije moguća izmjena roka otplate kredita

Tretman potpora iz ESIF-a: Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu, što znači da ovaj kredit nije moguće realizirati u kombinaciji s:

 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna.

5. Kamatna stopa

Na dio glavnice kredita iz ESIF-a
 • 0%
Na dio glavnice kredita poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke

6. Naknade

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava.

7. Osiguranje

Instrumenti osiguranja koji se ugovaraju pri realizaciji kredita iz ovog programa za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene regionalne potpore i potpore male vrijednosti 2 (dvije) zadužnice poduzetnika, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

8. Uloge u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 21.12.2016. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

 

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke – Privrednu banku Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačku banku d.d. – s kojima je dana 24.10.2017. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

 

9. Ostalo

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

 

Upute o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata

 

Informacija o podržanim projektima

 

 

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

EU projekti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.

Saznajte više

Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više