HBOR KREDITIRANJE INVESTICIJA IZ SREDSTAVA NPOO-a
                                                           


Poduzetnicima su na raspolaganju povoljna sredstva iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) koja se odobravaju provedbom financijskih instrumenata za subjekte privatnog i javnog sektora uz kamatne stope od 0,4 % ili subvenciju kamatne stope do 75 %.

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Izravni krediti iz sredstava NPOO-a namijenjeni su poduzetnicima početnicima (do 3 godine poslovanja), mladim poduzetnicima (do 40 godina), društvima u vlasništvu i/ili kojima upravljaju žene, poduzetnicima koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja prema indeksu razvijenosti, brdsko-planinska područja i otoci) i poduzetnicima koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI projekata).

Kamatna stopa: 0,4 % ili 0,8 %
 • za projekte koji su većinski usmjereni na zelenu ili digitalnu tranziciju te na komercijalizaciju RDI projekata iznosi 0,4% godišnje
 • za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost iznosi 0,8 % godišnje
Krediti se odobravaju bez naknade za obradu zahtjeva i bez naknade za rezervaciju sredstava, na rok otplate do 15 godina, u koji je uključena i mogućnost korištenja počeka u trajanju do 3 godine. više...

 

Subvencija do 75 posto redovne kamatne stope

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora uz subvencioniranu kamatnu stopu odobravaju se izravno i putem 15 poslovnih banaka u okviru postojećih programa HBOR-a za financiranje investicija: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora, EU projekti  te Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Kamatna stopa: umanjenje do 75 %
 • za ulaganje u projekte zelene ili digitalne tranzicije kamatna stopa za korisnika kredita može biti umanjena do 75 %,
 • za ulaganja na posebna područja RH i ulaganja u RDI projekte do 65 %,
 • za ostala ulaganja kojima se povećava konkurentnost i otpornost do 50 %
 
          

Jamstva za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike poslovne subjekte

Jamstva iz sredstava NPOO-a izdaju se za investicije subjekata srednje tržišne kapitalizacije i velikih poslovnih subjekata koje financiraju poslovne banke, leasing društva ili HBOR. Ovisno o vrsti ulaganja i pravilima o državnim potporama, moguće je pokriće jamstvom do 80 % glavnice plasmana, subvencioniranje naknade za jamstvo do 100 % iznosa i subvencioniranje kamate po plasmanu do 75 % iznosa.

Jamstva su namijenjena za ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, za ulaganja na posebnim područjima RH, za ulaganja u projekte temeljene na istraživanju, razvoju i inovacijama ili ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije (kao posebne ciljne skupine), te za sva ostala ulaganja s ciljem povećanja konkurentnosti i otpornosti. više...