HBOR Najčešća pitanja - kreditiranje u okviru NPOO-a

Kreditiranje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

1. Koja su ulaganja prihvatljiva za financiranje u okviru NPOO-a?
Prihvatljiva ulaganja opisana su u pojedinom kreditnom programu i pripadajućem operativnom programu, a povoljniji / bolji uvjeti kreditiranja mogu se ostvariti ako projekt udovoljava kriterijima zelene i / ili digitalne tranzicije, ili se radi o ulaganjima na posebnim područjima RH, ulaganjima u Istraživanja, razvoj i inovacije, ili ostalim ulaganjima u konkurentnost i otpornost. Sva ulaganja moraju udovoljiti minimalno sljedećim kriterijima:
 • Provode se sukladno relevantnom zakonodavstvom u području okoliša na razini EU-a i nacionalnoj razini.
 • Nisu na listi neprihvatljivih aktivnosti
 • Zadovoljavaju načelo Nenanošenja bitne štete - Do No Significant Harm (DNSH) načelo, putem provjere održivosti u kontekstu fonda InvestEU.
Također, projekti moraju biti u skladu s dokumentom Opći kriteriji prihvatljivosti. Dodatno, da bi projekt udovoljavao kriterijima zelene tranzicije mora znatno pridonositi jednom ili više okolišnih ciljeva.

2. Gdje se nalazi popis neprihvatljivih aktivnosti?
Popis neprihvatljivih aktivnosti nalazi se u relevantnom Operativnom programu Operativni programi su dostupni na HBOR-ovoj web stranici putem linka objavljenog uz svaki program kreditiranja kojim se provode FI u okviru NPOO-a. Operativni programi ne isključuju primjenu Općih kriterija prihvatljivosti koji su sastavni dio redovnih programa kreditiranja u dijelovima koji nisu propisani Operativnim programima.

3. Što se smatra ulaganjem u zelenu tranziciju?
Projekti kojima se prema kriterijima EU taksonomije i pripadajućim propisima (delegiranim aktima) znatno doprinosi ostvarenju najmanje jednog od šest okolišnih ciljeva (navedeni u odgovoru na 3. pitanje), a koji istovremeno zadovoljavaju načelo Nenanošenja bitne štete (DNSH), odnosno ne štete drugim okolišnim ciljevima. Projekti zelene tranzicije obuhvaćaju između ostalog ulaganja kao što su zelene tehnologije, poslovni modeli koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i dr.

4. Kako projekt može zadovoljiti kriterije „zelene tranzicije“ i time ostvariti još povoljnije uvjete financiranja?
Priprema projekata u skladu s DNSH načelom predstavlja osnovni mehanizam za potvrdu da predmetni projekt ili aktivnost nema značajnih negativnih utjecaja na klimatske i okolišne ciljeve EU Green Deala.  Da bi projekt mogao ostvariti još povoljnije uvjete financiranja (višu stopu subvencije kamata), mora biti ocijenjen kao projekt ''zelene'' tranzicije, odnosno zadovoljiti uvjete za ocjenu značajnog doprinosa ostvarenju klimatskih i okolišnih ciljeva EU Green Deala. Ocjena se donosi analizom nakon dostavljenog upitnika samoprocjene i ostale potrebne dokumentacije.
Primjer značajnog doprinosa: U slučaju izgradnje novog poslovnog objekta, koji se želi klasificirati kao ''zeleni'' objekt, tehničkim i građevinskim zahvatima nužno je osigurati da novi objekt ima potrošnju primarne energije 20% nižu od aktualnog nacionalnog standarda (standarda Nearly Zero Energy Building), čime se značajno doprinosi najmanje jednom okolišnom cilju (ublažavanje klimatskih promjena), te je potrebno zadovoljiti DNSH načelo u preostalih 5 okolišnih ciljeva EU. 

5. Na što se odnosi DNSH načelo?
DNSH načelo podrazumijeva da određena aktivnost / projekt ne smije nanositi bitnu štetu nijednom od sljedećih 6 okolišnih ciljeva: ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrola onečišćenja, zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.

6. Kako HBOR provodi analizu usklađenosti investicijskih projekata s DNSH načelom?
HBOR partnerske financijske institucije uključene u provedbu mjera dužan je provjeriti usklađenost ulaganja s DNSH načelom na način da se:

1. Iz financiranja isključe neprihvatljive aktivnosti navedene u Operativnim programima u okviru NPOO mjera koji se  nalaze uz programe kreditiranja.
2. Za svaki projekt provede analiza usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom u području okoliša na razini EU-a i nacionalnoj razini.
3. U provedbi NPOO mjera osigura primjena Tehničkih smjernica za provjeru održivosti Europske komisije (engl. sustainability proofing) u okviru fonda InvestEU ((2021/C 280/01)).

7. Može li se Upitnik samoprocjene dostaviti prije podnošenja zahtjeva za kredit kako bi se utvrdilo udovoljava li projekt kriterijima iz NPOO-a?
Ne, potrebno je dostaviti i kompletnu svu prateću dokumentaciju za obradu kreditnog zahtjeva, kako bi se mogli sagledati svi aspekti planiranog ulaganja i po Općim kriterijima prihvatljivosti koji su sastavni dio redovnih programa kreditiranja. Dokumentacija se dostavlja online, poštom ili osobno na adresu: HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZELINSKA 3, 10 000 ZAGREB.

8. Može li se za financiranje u okviru NPOO-a, aplicirati putem poslovne banke?
Da, za financiranje uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a aplicirati se može putem poslovnih banaka koje su se potpisivanjem Sporazuma s HBOR-om uključile u provedbu. Koje su to poslovne banke navedeno je u dokumentu Popis dokumentacije i poslovnih banaka koji je sastavni dio svakog programa kreditiranja i objavljen uz svaki program na HBOR-ovoj web stranici.

9. Tko su prihvatljivi korisnici kredita?
 • Mikro, mali i srednji subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove i to
  • kroz subvenciju kamate po programima Poduzetništvo mladih, žena i početnika i Investicije privatnog sektora te
  • po programu Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a ako zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta: poduzetnici početnici, mladi poduzetnici, žene u poduzetništvu, poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke), poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI)
 • Mid Cap poduzeća - kroz subvenciju kamate po programima Investicije privatnog sektora i Poduzetništvo mladih, žena i početnika.
 • Veliki poslovni subjekti - kroz subvenciju kamate po programima Investicije privatnog sektora i Poduzetništvo mladih, žena i početnika
 • Subjekti javnog sektora - kroz subvenciju kamate po programu Investicije javnog sektora
Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.6.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014., dalje: Uredba: 651/2014), tj. odredbama uredbe važeće u trenutku odobrenja kredita. Detaljnije na poveznici: https://www.hbor.hr/naslovnica/hbor/poduzetnici-u-teskocama

10. Je li PDV prihvatljiv trošak?
PDV nije prihvatljiv trošak.

11. Je li dozvoljeno refinanciranje postojećih kredita?
Nije dozvoljeno refinanciranje postojećih kredita.

12. Je li prihvatljivo ulaganje u kuće za odmor u okviru NPOO-a?
U skladu s Općim kriterijima prihvatljivosti ulaganje u kuće za odmor i apartmane te sobe za iznajmljivanje dozvoljeno je na:
 • Na područjima posebne državne skrbi ili potpomognutim područjima - JLS I., II., III. i IV. skupine ili brdsko-planinskim područjima ili otocima prve skupine;
 • Ako se radi o tradicijskim zgradama (pojedinačne zgrade koje su zaštićene kao kulturna dobra, zgrade koje se nalaze u zonama naselja koja su zaštićena kao kulturna dobra ili se nalaze u kontaktnim zonama zaštićenih zona, te sve druge pojedinačne zgrade koje se grade/rekonstruiraju u skladu s posebnim uvjetima konzervatora glede tradicijske gradnje, pri čemu se pod pojmom konzervatora smatra Konzervatorski odjel Ministarstva kulture ili drugo javno pravno tijelo nadležno za zaštitu kulturnih dobara).
 • Ako je riječ o ulaganju u turističke apartmane prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli.
Dodatno, ulaganje ne smije štetiti nijednom od šest okolišnih ciljeva tj. mora udovoljiti načelu DNSH.

13. Je li prihvatljivo ulaganje u hibridna vozila?
Hibridna vozila nisu dozvoljena zbog ograničenja koje se odnosi na sva fosilnih goriva.

14. Je li prihvatljivo ulaganje u nabavku peći na drva / kotlovnice na biomasu?
Ulaganje koje predviđa korištenje krutih goriva koja nisu fosilnog podrijetla nije na listi isključenih ulaganja, ali treba biti u skladu s relevantnim zakonodavstvom u području okoliša na razini EU-a i nacionalnoj razini.  

15.
Je li prihvatljivo ulaganje u kupnju i opremanje poslovnog prostora?
Ulaganje je prihvatljivo ako je u skladu s Općim kriterijima prihvatljivosti i udovoljava DNSH načelu.

16. Do kada se može podnijeti zahtjev za financiranje putem financijskih instrumenata u okviru NPOO?
NPOO financijski instrumenti se provode do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

U slučaju da ovdje niste našli odgovor na Vaše pitanje, molimo provjerite dodatno i putem poveznice Najčešća pitanja | HBOR