HBOR PODUZETNICI U TEŠKOĆAMA
Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.06.2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014., dalje: Uredba: 651/2014) utvrđeno je kako se smatra da je poduzetnik u teškoćama onaj poduzetnik kod kojeg je nastupila najmanje jedna od sljedećih okolnosti:
  • U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji prelazi polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe “društvo s ograničenom odgovornošću“ odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU, a “vlasnički kapital“ obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;
  • U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snose neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe “društvo u kojem najmanje nekoliko članova imaju snosi neograničenu odgovornost za dug društva“ odnosi se posebno na vrste društava navedene u Prilogu II Direktivi 2013/34/EU;
  • Ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;
  • Ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a nije još nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje a još je podložan planu restrukturiranja;
  • slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
    •  omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
    •  EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1.0.