HBOR
Tražilica
Mikrokreditiranje uz potporu EU

mikrokreditiranjehbro.png   Mikrokreditiranje_uz_potporu_EU.png   Mikrokreditiranje_uz_potporu_EU1.png

 

Ovaj Program koristi jamstvo izdano u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije Europske unije.

 

Mikrokreditiranje uz potporu EU

(Program kreditiranja mikro - poduzetnika)

 

 

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje .

Program kreditiranja mikro-poduzetnika osmišljen je i provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom unijom u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program) – instrument Garancije za mikro-kredite za financiranje mikro poduzetnika (CIP garancija EIF-a).

1. Cilj Programa kreditiranja i namjena kredita

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

 • samozapošljavanja
 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

 • osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaju, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

i/ili

 • obrtna sredstva

Ovim programom ne kreditiraju se: nabava vozila za cestovni prijevoz tereta, poduzetnici u sektoru ribarstva i akvakulture koji djeluju u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, kockarnice, bankarske usluge, osiguranje ili financijsko posredovanje, promet nekretninama te proizvodnja oružja.

2. Korisnici kredita

Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.

Krajnji korisnici kredita mogu biti privatni mikro poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju sljedeće kriterije i to:

 • manje od 10 zaposlenih
 • godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak , u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR
 • do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Fizičke osobe u ovom smislu su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja.

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja kreditiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a. Cjeloviti tekst ograničenja možete preuzeti na sljedećem linku Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika.

3. Način kreditiranja i podnošenja zahtjeva za kredit

HBOR provodi ovaj Program kreditiranjem krajnjih korisnika putem poslovnih banaka koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa.
Krajnji korisnici zahtjev za kredit podnose poslovnim bankama koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa s HBOR-om.
Program kreditiranja provodi se po modelu podjele gubitka pri čemu udio HBOR-a u gubitku iznosi 70%, a udio poslovne banke 30%.

4. Iznos i otplata kredita

Mikro krediti

Najviši iznos mikro kredita u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR. Cijeli iznos kredita može se koristiti za ulaganja u osnovna i/ili obrtna sredstva. PDV se ne financira. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Poček

do 1 godine
Rok otplate do 5 godina uključujući poček i rok korištenja kredita
Minimalni rok otplate 1 godina

Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

5. Kamatna stopa

Kamatna stopa koju poslovna banka plaća HBOR-u iznosi 3,2% godišnje.
Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka ovisno o procjeni rizika plasmana, o čemu je dužna obavijestiti HBOR.
Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

6. Naknade

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva krajnjeg korisnika:

 • 1,0 % jednokratno na iznos odobrenog kredita
 • naplaćuje se prije ili istodobno s prvim korištenjem kredita

Naknada za rezervaciju sredstava:

 • obračunava se kvartalno u visini od 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

7. Korištenje kredita

Rok korištenja krajnji korisnik dogovara s poslovnom bankom. Krajnji korisnici dužni su kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa. Poslovna banka je dužna pratiti namjensko korištenje kredita krajnjeg korisnika.
HBOR zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita. Poslovne banke i krajnji korisnici dužni su pribaviti i čuvati dokumentaciju te voditi evidencije koje omogućuju brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.
HBOR će isplatiti sredstva poslovnoj banci na njezin zahtjev na zato propisanom obrascu. Poslovna banka dužna je odmah doznačiti sredstva krajnjem korisniku kredita i to:

 • za ulaganja u osnovna sredstva poslovna banka dužna je doznačena sredstva za krajnjeg korisnika plasirati izravno dobavljačima ili izvođačima radova temeljem dokumentacije
 • za ulaganja u obrtna sredstva poslovna banka može doznačena sredstva za krajnjeg kredita plasirati izravno dobavljačima ili doznačiti sredstva na račun krajnjeg korisnika kako bi samostalno obavljao plaćanja

8. Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima poslovna banka će pribaviti zadužnice od krajnjeg korisnika kredita. Ovisno o procjeni poslovne banke ista može pribaviti i mjenice te zasnovati zalog na imovini i to isključivo na onoj koja se nabavlja iz sredstava kredita.

9. Ostale odredbe

Na sve ono što u ovom Programu kreditiranja nije navedeno primjenjuju se na odgovarajući način Pravilnik o državnim potporama HBOR-a, Pravilnik o osnovnim uvjetima financiranja primarne poljoprivredne proizvodnje HBOR-a, Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a, Opći uvjeti osiguranja plasmana HBOR-a, Odluka o kamatnim stopama HBOR-a i Pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamata, Odluka o naknadama za usluge koje obavlja HBOR i Pravilnik o obračunu naknada te odredbe ostalih akata HBOR-a i odluke nadležnih tijela HBOR-a.

10. Potpora male vrijednosti (de minimis) kroz CIP garanciju EIF-a

HBOR koristi CIP garanciju EIF-a za pokriće svog udjela u gubitku po svakom odobrenom kreditu. Stoga je HBOR dužan osigurati da uključivanje kredita u portfelj CIP garancije EIF-a bude u skladu sa sljedećim propisima o potporama male vrijednosti u odnosu na svakog pojedinog krajnjeg korisnika:

 • Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) ili
 • Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni čl. 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.) ukoliko je krajnji korisnik kredita poduzetnik koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda

11. Potrebna dokumentacija

Poslovna banka definira dokumentaciju sukladno svojim procedurama. Poslovna banka dužna je pribaviti od krajnjeg korisnika kredita popunjenu Izjavu o korištenim potporama dostupnu na internetskim stranicama HBOR-a.

12. Popis poslovnih banka uključenih u suradnju na programu Mikrokreditiranje uz potporu EU:

 1. Croatia banka d.d., Zagreb
 2. Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka (PR)
 3. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR)
 4. Kentbank d.d., Zagreb
 5. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR)
 6. Partner banka d.d., Zagreb
 7. Podravska banka d.d., Koprivnica (PR)
 8. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR)
 9. Sberbank d.d., Zagreb (PR)
 10. Slatinska banka d.d., Slatina (PR)
 11. Veneto banka d.d., Zagreb

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: mikrokreditiranje@hbor.hr  

Ispis