Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam informacije o novootvorenom EU natječaju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., kao i o novootvorenim natječajima u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Programa Interreg Europe te Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Predstavljamo i Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata, kao i ostale EU natječaje u najavi te novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoren od 22.2.2017. do 18.5.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Sredstva javne potpore iznose 50.000.000,00 eura uz visinu pojedinačne potpore od 15.000,00 eura do 1.000.000,00 eura izraženo u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS), trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola, zatim udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Zahtjeve za potporu moguće je podnositi od 18.4.do 18.5.2017.

 

Objavljen natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Otvoren od 1.3.2017. do 3.5.2017.

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.

Svrha Poziva je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pozivom se potiče suradnja obrazovnih ustanova kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. .

Za provedbu ovog poziva osigurano je 31.500.000,00 kuna sa intenzitetom potpore od 100% ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu će se pojedinačna potpora kretati u iznosu od 500.000,00 do 2.000.000,00 kuna.

 

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti"

Otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti" koji se provodi unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. „Obrazovanje i cjeloživotno učenje.“

Cilj ovog Poziva je omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada. U skladu s ciljem, prihvatljivi prijavitelji su ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih.

Za provedbu ovog Poziva osigurano je 30.039.000,00 kuna uz intenzitet potpore od 100% te se iznosi pojedinačnih potpora kreću od 500.000,00 kuna do 1.500.000,00 kuna.

 

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“

Otvoren od 10.3.2017. do 10.6.2017.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“ koji se provodi unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, specifičnog cilja 8.vii.1. „Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.“ Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Za provedbu Poziva osigurano je 73.440.000,00 kuna uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova te se isti izvodi kroz dvije komponente, Strategija razvoja ljudskih potencijala (Komponenta 1) te nastavak rada Lokalnih partnerstva za zapošljavanje (Komponenta 2) temeljen na prethodnim iskustvima i postignućima u regionalnoj razvojnoj politici te oblicima partnerstava koja već postoje u županijama.  Iznos pojedinačne potpore unutar Komponente 1 kreće se od 400.000,00 do 1.000.000,00 kuna, dok se unutar Komponente 2 iznos pojedinačne potpore kreće od 700.000,00 do 2.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta i zadruge.

 

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Otvoren od 20.3.2017. do 15.12.2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna, a neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu će se kretati od 50.000,00 do 7.500.000,00 kuna. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Otvoren treći Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Interreg Europe

Otvoren od 1.3.2017. do 30.6.2017.

Program Interreg Europe pokrenut je s ciljem jačanja Kohezijske politike Unije u razdoblju 2014.-2020., a sve kroz dijeljenje znanja te prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela, kao i drugih aktera regionalne važnosti. Za to razdoblje je za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno 359.000.000,00 eura.

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru predmetnog programa bit će otvoren do 30.6.2017., a projektni prijedlozi će se moći dostavljati u okviru 4 prioritetne osi:

  • Istraživanje i inovacije
  • Konkurentnost malih i srednjih poduzeća
  • Ekonomija s niskom razinom ugljika
  • Okolišna i resursna učinkovitost

 

Europska komisija ulaže u transeuropske projekte za telekomunikacijsku mrežu

Europska komisija je u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za razdoblje 2014. – 2020., području transeuropskih telekomunikacijskih mreža, objavila četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga. Istima se omogućavaju aktivnosti za podržavanje projekata zajedničkog interesa poput ubrzavanja razvoja brzih i ultrabrzih širokopojasnih mreža, uključujući mala i srednja poduzeća te promicanja unutarnjih veza i interoperabilnosti nacionalnog javnog online servisa i pristupa takvim mrežama.

Otvoreni pozivi su sljedeći:

  • Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)
  • e-identifikacija i e-potpis
  • Elektronička razmjena podataka o socijalnoj sigurnosti (EESSI)
  • Europski portal e-pravosuđe

 

Najava Poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je objavu Poziva „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih aktivnosti istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 16.850.000,00 eura, a prihvatljivi prijavitelji (i partneri) su znanstvene organizacije - javni znanstveni instituti ili javna visoka učilišta, osnovane u Republici Hrvatskoj, upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Prije objave Poziva bit će provedeno javno savjetovanje, a informacija će biti dostupna na središnjoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr. Objava poziva očekuje se u drugom kvartalu 2017. godine, a u razdoblju 2014. – 2020. planirana su dva takva poziva.

 

Najavljen prvi poziv iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. te se objava istog očekuje najkasnije krajem ožujka 2017. godine. Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 78.000.000,00 eura koji će se ulagati u četiri prioritetne osi: i. plave inovacije, ii. sigurnost i otpornost vezani uz prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe, iii. okoliš i kulturna baština te iv. pomorski prijevoz.

Prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen je javnim i privatnim tijelima s pravnom osobnošću čije je službeno sjedište registrirano u jednoj od 8 hrvatskih županija ili 25 talijanskih pokrajina na Programskom području. Prvi će poziv biti otvoren za dvije vrste projekata: "Standard" (projekti usmjereni na razvoj inovativnih rješenja u svezi s Programskim temama) i "Standard+" (kapitalizacija projekata suradnje financiranih u razdoblju 2007. – 2013. u okviru Programa  IPA Adriatic CBC programa, South East Europe i MED). Elektronski sustav za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga će biti dostupan od 27.3. do 10.5.2017. za „Standard +“ projekte te od 21.4. do 19.6.2017. za „Standard“ projekte.

 

Potpisan sporazum u okviru programa COSME

U okviru programa Europske unije za konkurentnost malih i srednjih poduzeća – COSME, potpisan je sporazum između Europskog investicijskog fonda i Privredne banke Zagreb d.d. Istim će se omogućiti plasiranje tri nova kreditna proizvoda mikro, malim i srednje velikim poduzećima u Hrvatskoj u iznosu od 350.000.000,00 kuna. Mikro i malim poduzećima bit će dostupni krediti za financiranje investicija te krediti za obrtna sredstva, a srednje velikim poduzećima krediti za financiranje investicija. Sporazum je ostvaren zahvaljujući podršci Europskog fonda za strateška ulaganja koji je središnji stup Plana ulaganja za Europu.

COSME je program Europske unije za konkurentnost poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća koji traje od 2014. do 2020. godine, a raspolaže ukupnim proračunom od 2,3 milijarde eura. Instrumentom za kreditna jamstva COSME podržavaju se jamstva i kontra jamstva namijenjena financijskim institucijama kako bi im se olakšalo plasiranje većeg broja kredita i većeg iznosa financiranja te leasinga malim i srednje velikim poduzećima. Program COSME nadovezuje se na uspjeh Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) koji se provodio od 2007. do 2013. godine.

 

Kratki pregled najvažnijih izmjena Pravilnika o provedbi podmjere 4.1

Na službenoj stranici Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljen je kratki pregled najvažnijih odredbi Prijedloga pravilnika o provedbi podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, koji je putem portala e-savjetovanje bio upućen na javnu raspravu koja je trajala do 21.3.2017.

Također, u javnu je raspravu pušten i Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ koji će biti otvoren za davanje komentara na prijedlog do 3.4.2017., a istog možete pronaći na poveznici ovdje.

 

Objavljen Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Strategija predstavlja planski dokument politike regionalnoga razvoja te se u njemu utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnoga razvoja Republike Hrvatske. Strategijom su definirana tri strateška cilja politike regionalnoga razvoja: „Povećanje kvalitete življenja poticanjem održivog teritorijalnog razvoja“, „Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti“ te „Sustavno upravljanje regionalnim razvojem“.

Za Strategiju je izrađen i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. kao zaseban provedbeni dokument koji omogućuje provedbu Strategije daljnjom razradom utvrđenih mjera regionalnoga razvoja navođenjem konkretnih aktivnosti, programa i projekata koji se planiraju provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju.

 

Izmjene Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Obzor 2020.

Europska komisija usvojila je dana 27.2.2017. izmjene Općeg predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za program Obzor 2020. Cjeloviti tekst istog možete naći na Portalu za sudionike Europske komisije, a izmjenama je omogućena veća fleksibilnost prijavljivanja troškova osoblja zaposlenih putem izravnih ugovora, uvedena je mogućnost obračuna jediničnih troškova za dobra i usluge putem internih računa, uvedena je nova kategorija trećih strana i dr.

 

Objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su na svojim mrežnim stranicama izdavanje novog Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Provedbom mjera iz navedenog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr