PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKE STUDIJE

iznad 200.000,00 EUR predračunske vrijednosti ulaganja

 

UVOD

 

SAŽETAK ULAGANJA

 

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU

 

2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA

 

3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA

 

4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

 

5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA

 

6. ANALIZA TRŽIŠTA
Tržište nabave
Tržište prodaje
Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

 

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
Analiza potrebnih kadrova
Proračun godišnjih bruto plaća

 

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja
Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

 

9. LOKACIJA

 

10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

 

11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

 

12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok
Ekonomski tok
Projekcija bilance

 

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti
Metoda relativne sadašnje vrijednosti
Metoda interne stope rentabilnosti

 

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

 

15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 

Napomena: Investicijska studija obavezno treba sadržavati naziv odnosno ime i prezime autora kao i telefonske i e-mail kontakte autora.