Naslovnica HBOR STATUT HBOR-a

STATUT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

 

Opće odredbe

Članak 1.

Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su položaj, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj HBOR-a kao posebne financijske institucije.
HBOR je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske.
HBOR je pravna osoba osnovana posebnim zakonom i ne upisuje se u sudski registar.

 

Tvrtka

Članak 2.

HBOR posluje pod tvrtkom »Hrvatska banka za obnovu i razvitak« i pod skraćenom tvrtkom »HBOR«.
U poslovanju s inozemstvom HBOR se može koristiti tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi »Croatian Bank for Reconstruction and Development«.

 

Sjedište i poslovna adresa

Članak 3.

Sjedište HBOR-a je u Zagrebu, na poslovnoj adresi Strossmayerov trg 9.
Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Uprava HBOR-a.

 

Predmet poslovanja

Članak 4.

HBOR obavlja bankovne usluge, ostale financijske usluge i pomoćne bankovne usluge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske te poslove osiguranja izvoznih poslova od netržišnih rizika.
HBOR prvenstveno obavlja sljedeće djelatnosti:

 1. financiranje obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva;
 2. financiranje infrastrukture;
 3. poticanje izvoza;
 4. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva;
 5. poticanje zaštite okoliša;
 6. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2. ovog članka HBOR:

 1. odobrava kredite i druge plasmane;
 2. izdaje bankarska i druga jamstva;
 3. zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju;
 4. ulaže u dužničke i vlasničke instrumente;
 5. obavlja i druge financijske poslove i usluge u svrhu provedbe svojih djelatnosti.

Djelatnosti iz stavka 2. točke 6. te poslove iz stavka 3. točke 3. ovog članka HBOR obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu.

 

Temeljni kapital

Članak 5.

Temeljni kapital HBOR-a iznosi 7.000.000.000,00 kuna, a uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna.
Dinamika uplate temeljnog kapitala HBOR-a utvrđuje se za pojedinu godinu državnim proračunom.

 

Ovlaštenja u pravnom prometu i odgovornost za obveze

Članak 6.

HBOR može poslovati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih te u ime i za račun drugih.
HBOR ima neograničeno ovlaštenje u pravnom prometu s trećim osobama.
HBOR za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska jamči za obveze HBOR-a bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave. Odgovornost Republike Hrvatske kao jamca za obveze HBOR-a je solidarna i neograničena.

 

Vrijeme trajanja i prestanak

Članak 7.

HBOR je pravna osoba koju je zakonom, na neograničeno vrijeme, osnovala Republika Hrvatska i koja može prestati s radom samo na temelju posebnog zakona.

 

Raspodjela dobiti i rezerve

Članak 8.

HBOR ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.
Dobit ostvarena za poslovnu godinu raspoređuje se u rezerve HBOR-a sukladno Zakonu.
Osim rezervi HBOR-a iz stavka 2. ovog članka, HBOR formira rezerve za pokriće rizika poslovanja, čiju visinu utvrđuje Uprava HBOR-a.
HBOR nije obveznik poreza na dobit.

 

Tijela HBOR-a

Članak 9.

Tijela HBOR-a su Uprava i Nadzorni odbor.

 

Uprava HBOR-a

Članak 10.

Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave. Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
Mandat predsjednika i članova Uprave traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana osoba sukladno zakonu.

 

Prestanak mandata

Članak 11.

Mandat člana Uprave prestaje protekom mandata, opozivom od strane Nadzornog odbora, ostavkom člana Uprave na daljnje obnašanje funkcije, odlaskom u mirovinu ili smrću.
Ako se za vrijeme trajanja mandata kod člana Uprave pojavi zakonska smetnja za obavljanje dužnosti, predsjednik Uprave zatražit će žurno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će predložiti opoziv tog člana Uprave i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.
U slučaju da mandat člana Uprave prestane zbog ostavke na članstvo u Upravi, odlaska u mirovinu ili smrti člana Uprave, predsjednik Uprave žurno će predložiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog člana.
Ako se okolnosti iz stavka 2. i 3. ovog članka pojave u vezi s predsjednikom Uprave, predsjednik Nadzornog odbora žurno će sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor imenovati novog predsjednika Uprave.

 

Prava, obveze i ovlaštenja predsjednika Uprave

Članak 12.

Predsjednik Uprave ima prava i obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom, drugim aktima HBOR-a te odlukama Nadzornog odbora HBOR-a.
Predsjednik Uprave:

 • predlaže Nadzornom odboru imenovanje i opoziv članova Uprave;
 • rukovodi radom Uprave;
 • saziva sjednice Uprave, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama te predlaže donošenje odluka Uprave;
 • dodjeljuje zaduženja članovima Uprave;
 • usklađuje odgovornosti i ovlaštenja u HBOR-u;
 • u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru.

 

Ovlasti i nadležnost Uprave

Članak 13.

Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom HBOR-a sukladno Zakonu i ovom Statutu te je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za zakonito i uspješno vođenje poslova HBOR-a.
Uprava ima sljedeća ovlaštenja: upravljanje i vođenje poslovanja HBOR-a, donošenje normativnih akata kojima se utvrđuje način rada i unutarnja organizacija HBOR-a, donošenje programa kreditiranja, donošenje pojedinačnih odluka o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova, odlučivanje o imenovanju i opozivu radnika s posebnim ovlaštenjima, odlučivanje o pravima i obvezama radnika te izvješćivanje Nadzornog odbora.
U okviru svoje nadležnosti Uprava obavlja sljedeće poslove:

 1. vodi poslovanje HBOR-a;
 2. prati i kontrolira cjelokupno poslovanje HBOR-a, a osobito pitanja poslovne politike, sigurnosti, rentabilnosti i likvidnosti poslovanja;
 3. donosi financijske planove HBOR-a;
 4. donosi opće uvjete kreditiranja, jamstvenog poslovanja i druge akte poslovne politike;
 5. donosi računovodstvene politike i srodne akte;
 6. donosi programe kreditiranja sukladno osnovnim uvjetima kreditiranja pojedinih ciljnih skupina utvrđenim od strane Nadzornog odbora;
 7. odlučuje o financijskim izvještajima, izuzev onih u nadležnosti Nadzornog odbora;
 8. priprema i predlaže Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje;
 9. donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji, pravilnik o radu te druge akte koji utvrđuju ili razrađuju unutarnji ustroj HBOR-a;
 10. donosi pravilnik o kamatama i naknadama, akte, procedure i upute kojima se uređuju sva područja poslovanja i upravljanje rizicima;
 11. donosi poslovnik o svome radu;
 12. predlaže Statut i njegove izmjene i dopune Nadzornom odboru;
 13. donosi pojedinačne odluke o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova. Za odluke o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova vrijednosti veće od 37.000.000,00 kn potrebna je suglasnost Nadzornog odbora, u kojem slučaju odluka o odobrenju stupa na snagu davanjem suglasnosti;
 14. donosi odluke o održavanju kratkoročne likvidnosti davanjem i uzimanjem kredita i depozita te obavljanjem drugih financijskih poslova, neovisno o ograničenju iznosa iz točke 13;
 15. donosi odluke o otpisu kredita i odluke o nagodbama s dužnicima, izvan okvira usvojenih kreditnim programima, do iznosa od 37.000.000,00 kn. Za odluke o otpisu kredita i odluke o nagodbama s dužnicima vrijednosti veće od 37.000.000,00 kn potrebna je suglasnost Nadzornog odbora, u kojem slučaju odluka stupa na snagu davanjem suglasnosti;
 16. imenuje i opoziva radnike s posebnim ovlaštenjima te ugovorno uređuje plaće i druge odnose između njih i HBOR-a.

Ako se u poslovanju HBOR-a pojavi pitanje ili potreba donošenja odluka za koje odredbama Zakona ili ovog Statuta nije utvrđena nadležnost nekog od tijela HBOR-a, za donošenje te odluke nadležna je Uprava.

 

Odlučivanje Uprave

Članak 14.

Uprava donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Način rada Uprave podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Uprave.

 

Zastupanje

Članak 15.

HBOR zastupaju skupno predsjednik i jedan član Uprave ili dva člana Uprave.
Ovlasti Uprave u zastupanju HBOR-a ne mogu se ograničiti.
Za zastupanje HBOR-a u određenim poslovima Uprava može ovlastiti radnike s posebnim ovlaštenjima, druge radnike HBOR-a ili treće osobe, sukladno zakonu.

 

Odgovornost Uprave

Članak 16.

Uprava, u skladu s ovim Statutom i Zakonom, zastupa HBOR i vodi poslovanje na vlastitu odgovornost.
Nadzorni odbor ovlašten je pokrenuti pitanje odgovornosti za rad Uprave ili pojedinog njenog člana te ih opozvati ako se utvrdi njihova odgovornost za propuste u radu uslijed kojih je za HBOR nastupila znatna šteta.

 

Ugovori o radu članova Uprave

Članak 17.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje s predsjednikom i članovima Uprave ugovore o radu kojima se podrobno utvrđuju njihova prava i obveze.

 

Nadzorni odbor HBOR-a

Članak 18.

Nadzorni odbor HBOR-a čini deset članova.
Nadzorni odbor čini šest ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt.
Hrvatski sabor imenuje u Nadzorni odbor HBOR-a tri člana i njihove stalne zamjenike iz redova zastupnika.
Predsjednik Hrvatske gospodarske komore član je Nadzornog odbora po položaju.
Članovi Nadzornog odbora iz stavka 2. i 4. ovoga članka imenuju svoje zamjenike koji sudjeluju u radu i odlučivanju Nadzornog odbora u slučaju njihove spriječenosti.
Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

 

Ovlasti i nadležnost Nadzornog odbora

Članak 19.

Nadzorni odbor ima sljedeće ovlasti: utvrđuje načela poslovne politike i strategije HBOR-a, utvrđuje godišnje financijske izvještaje, obavlja nadzornu funkciju te daje suglasnost na pojedinačne odluke Uprave sukladno ovom Statutu.
U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor:

 1. donosi Statut HBOR-a;
 2. utvrđuje načela poslovne politike i strategije HBOR-a:
 3. donosi kreditnu politiku HBOR-a;
 4. utvrđuje osnovne uvjete kreditiranja pojedinih ciljnih skupina;
 5. utvrđuje godišnje financijske izvještaje;
 6. imenuje i opoziva članove Uprave;
 7. prati i kontrolira zakonitost rada Uprave;
 8. zastupa HBOR prema članovima Uprave;
 9. daje suglasnost na pojedinačne odluke Uprave o odobrenju kredita i drugih financijskih poslova vrijednosti veće od 37.000.000,00 kn;
 10. donosi pojedinačne odluke o poslovima s osobama u posebnom odnosu s bankom te o stjecanju vlasničkih udjela ili dionica u trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama;
 11. donosi odluku o dugoročnim zaduženjima HBOR-a i izdavanju vrijednosnih papira;
 12. donosi Poslovnik o svom radu;
 13. daje suglasnost na odluke Uprave o otpisu kredita i odluke o nagodbama s dužnicima vrijednosti veće od 37.000.000,00 kn.

 

Način rada Nadzornog odbora

Članak 20.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.
Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava i vodi ih predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor može odlučivati i pisanim putem, bez održavanja sjednice. U tom slučaju odluke se donose ako je za prijedlog odluke pozitivno glasovala najmanje natpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.
Način sazivanja i održavanja sjednica te sva pitanja vezana za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

 

Odlučivanje Nadzornog odbora

Članak 21.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova, odnosno njihovih zamjenika, osim odluka za koje je Zakonom ili ovim Statutom određena drugačija većina.
U ime Nadzornog odbora odluke i druge akte Nadzornog odbora potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

 

Unutarnji ustroj i način poslovanja HBOR-a

Članak 22.

HBOR obavlja svoju djelatnost u okviru sljedećih organizacijskih jedinica: sektora, direkcija, službi, odjela i posebnih organizacijskih jedinica pri Upravi HBOR-a.
HBOR nema poslovnica niti podružnica.
Uprava HBOR-a može osnovati područne urede na području Republike Hrvatske s ciljem prezentacije kreditnih programa i ostalih aktivnosti HBOR-a. Odlukom o osnivanju pojedinog područnog ureda utvrđuje se područje djelovanja ureda te njegovo sjedište.
Djelokrug, nadležnost i ustroj organizacijskih jedinica iz ovog članka podrobnije se utvrđuje pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.

 

Odbori i komisije pri HBOR-u

Članak 23.

U okviru HBOR-a djeluje Kreditni odbor.
Uprava može osnovati i druge odbore i komisije te utvrditi njihovu nadležnost i način rada.

 

Kreditni odbor

Članak 24.

Kreditni odbor ima najmanje tri, a najviše pet članova, koje imenuje Uprava na prijedlog predsjednika Uprave.
Kreditni odbor donosi pojedinačne odluke o odobrenju izravnih plasmana do iznosa od 700.000,00 kuna te neizravnih plasmana do iznosa od 3.000.000,00 kuna.
Zahtjeve za plasmane u iznosu većem od iznosa iz stavka 2. ovog članka Kreditni odbor razmatra te, po njihovom prihvaćanju, predlaže Upravi donošenje odluke o odobrenju plasmana.

 

Radnici s posebnim ovlaštenjima

Članak 25.

Radnike s posebnim ovlaštenjima imenuje i opoziva Uprava.
Radnici s posebnim ovlaštenjima su izvršni direktor, direktor Sektora, predstojnik Ureda Uprave, rukovoditelj Direkcije, savjetnik Uprave te drugi radnici kojima je odlukom Uprave dan status radnika s posebnim ovlaštenjima.
U okviru svojih ovlasti radnici s posebnim ovlaštenjima odgovorni su za zakonitost rada i poslovanja, likvidnost, izvršavanje obveza, ekonomsko-financijsku uspješnost, poboljšanje kvalitete poslova i usluga te povećanje ugleda HBOR-a.
Uvjeti imenovanja radnika s posebnim ovlaštenjima utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HBOR-a.

 

Kontrola odobrenih kredita

Članak 26.

Stručne službe redovito obavljaju kontrolu namjenskog korištenja sredstava plasmana odobrenih neizravno ili izravno krajnjim korisnicima.
Za poslove financijske i tehničke kontrole, uz radnike HBOR-a, mogu se koristiti vanjski suradnici, stručnjaci i ovlaštena revizorska društva.
O svojim nalazima stručne službe redovito izvješćuju nadležna tijela HBOR-a.

 

Kontrola i revizija

Članak 27.

Poslovi unutarnje kontrole i revizije organiziraju se u okviru nezavisne i samostalne organizacijske jedinice koja nema operativnih zaduženja iz redovnog poslovanja HBOR-a, a za svoj rad odgovara Upravi i Nadzornom odboru.
Ciljevi, zadaće, obveze, odgovornosti i način rada Kontrole i revizije podrobnije se uređuju pravilnikom koji donosi Uprava.

 

Godišnji financijski izvještaji

Članak 28.

Godišnje financijske izvještaje utvrđuje Nadzorni odbor, na prijedlog Uprave.
Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor, po njihovom utvrđenju, podnosi na potvrdu Hrvatskom saboru.

 

Revizija

Članak 29.

Za reviziju poslovanja i financijskih izvještaja HBOR-a nadležna je državna revizija.
Reviziju financijskih izvještaja HBOR-a svake godine obavlja i ovlašteno revizorsko društvo. Odluku o angažiranju ovlaštenog revizorskog društva donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

 

Poslovna tajna

Članak 30.

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti i podaci koje zbog njihove prirode i značaja za poslovanje nije dopušteno objavljivati, prenositi ili davati na uvid neovlaštenim osobama, osim na način propisan zakonom ili općim aktom HBOR-a.
Podrobnije odredbe o poslovnoj tajni, čuvanju podataka i imovine HBOR-a propisuje Uprava HBOR-a.

 

Zabrana konkurencije

Članak 31.

Predsjednik i članovi Uprave te radnici s posebnim ovlaštenjima ne smiju, dok su zaposleni u HBOR-u, osnovati banku ili drugu financijsku organizaciju. S osnivanjem banke ili financijske organizacije izjednačena je i kupovina dionica ili na drugi način izražen udio u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija.
Pod kupnjom dionica ili stjecanjem udjela u vlasništvu drugih banaka ili financijskih organizacija ne smatra se udio u vlasništvu manji od 5% ukupnog kapitala banke ili financijske organizacije.
Iznimno od odredbi ovog članka, Nadzorni odbor može dati suglasnost na postupanje drugačije od navedenog u stavku 1. i 2. ovog članka.

 

Donošenje, izmjene i dopune Statuta

Članak 32.

Nadzorni odbor donosi Statut te njegove izmjene i dopune kvalificiranom većinom glasova tri četvrtine prisutnih članova, ali najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova.
Nadzorni odbor može ovlastiti Upravu HBOR-a da izvrši ispravak Statuta ili utvrdi pročišćeni teksta Statuta.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu dati Nadzorni odbor i Uprava.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.
Statut se objavljuje na oglasnim pločama te na Intranet i Internet stranicama HBOR-a.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji je Nadzorni odbor HBOR-a donio na 60. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2003. godine.