PRAVILNIK O UPRAVLJANJU REPUTACIJSKIM RIZIKOM HBOR-a KOJI PROIZLAZI IZ POSLOVNOG ODNOSA S KLIJENTOM

Ovaj Pravilnik se bavi isključivo reputacijskim rizikom koji proizlazi iz okolnosti i činjenica povezanih s klijentom te koji je nastao ili može nastati kao posljedica karakteristika i/ili ponašanja klijenta prilikom uspostavljanja, nastanka ili trajanja izravnog poslovnog odnosa HBOR-a s klijentom.

 

 

1. Definicija klijenta

Ovim Pravilnikom klijent se definira kao fizička ili pravna osoba prema kojoj je HBOR izložen reputacijskom riziku kod uspostavljanja izravnog poslovnog odnosa. Klijentom se za potrebe ovog Pravilnika smatraju i: vlasnik, zakonski zastupnik te opunomoćenik koji za njega poduzima pravne radnje prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa. Za potrebe ovog Pravilnika klijent nije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kod poslova osiguranja izvoza klijent nije domaća i inozemna banka, osiguravajuće i reosiguravajuće društvo te državna izvozno-kreditna agencija.

 

2. Izravni poslovni odnos

 Za potrebe ovog Pravilnika pod izravnim poslovnim odnosima smatra se: izravno kreditiranje, izravno kreditiranje po Modelu podjele rizika, izdavanje garancija, poslovni odnos u svrhu prodaje potraživanja te poslovni odnos koji se uspostavlja u svrhu osiguranja izvoza.

 

3. Kategorije rizičnosti:

a) Iznadprosječno visok rizik,

b) Visok rizik,

c) Povišeni rizik.

 

4. IZNADPROSJEČNO VISOKI RIZIK

Klijent predstavlja iznadprosječno visok rizik ako je pravomoćno osuđen za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/11,144/12, 56/15, 61/15 i 101/17, 118/18), osim ako je za osobu nastupila rehabilitacija sukladno zakonu koji uređuje pravne posljedice osude, kaznenu evidenciju i rehabilitaciju:

  1. kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (čl. 88. Genocid, čl. 89. Zločin agresije, čl. 90. Zločin protiv čovječnosti, čl. 91. Ratni zločin, čl. 92. Povreda pregovarača, čl. 93. Zlouporaba međunarodnih znakova, čl. 94. Neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika, čl. 95. Novačenje plaćenika, čl. 96. Odgovornost zapovjednika, čl. 97. Terorizam, čl. 98. Financiranje terorizma, čl. 99. Javno poticanje na terorizam, čl. 100. Novačenje za terorizam, čl. 101. Obuka za terorizam, čl. 101.a Putovanje u svrhu terorizma, čl. 102. Terorističko udruženje, čl. 103. Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, čl. 104. Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, čl. 105. Ropstvo, čl. 106. Trgovanje ljudima, čl. 107. Trgovanje dijelovima ljudskog tijela i ljudskim zamecima, čl. 108. Kloniranje i promjena ljudskog genoma, čl. 109. Zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskim)
  2. pojedina kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (čl. 134. Povreda prava iz socijalnog osiguranja i čl. 135. Protuzakonito zapošljavanje)
  3. kaznena djela protiv imovine (čl. 228. Krađa, čl. 229. Teška krađa, čl. 230. Razbojništvo, čl. 231. Razbojnička krađa, čl. 232. Utaja, čl. 233. Pronevjera, čl. 234. Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari, čl. 235. Oštećenje tuđe stvari, čl. 236. Prijevara, čl. 237. Nedozvoljena igra na sreću, čl, 238. Zlouporaba osiguranja, čl. 239. Zlouporaba čeka i platne kartice, čl. 240. Zlouporaba povjerenja, čl. 241. Povreda tuđih prava, čl. 242. Lihvarski ugovor, čl. 243. Iznuda, čl. 244. Prikrivanje)
  4. kaznena djela protiv gospodarstva (čl. 246. Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, čl. 247. Prijevara u gospodarskom poslovanju, čl. 248. Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, čl. 249. Prouzročenje stečaja, 250. Pogodovanje vjerovnika, čl. 251. Primanje i davanje mita u postupku stečaja, čl. 252. Primanje mita u gospodarskom poslovanju, čl. 253. Davanje mita u gospodarskom poslovanju, čl. 254. Zlouporaba u postupku javne nabave, čl. 255. Zavaravajuće oglašivanje, čl. 256. Utaja poreza ili carine, čl. 257. Izbjegavanje carinskog nadzora, čl. 258. Subvencijska prijevara, čl. 259. Zlouporaba povlaštenih informacija, čl. 260. Zlouporaba tržišta kapitala, čl. 261. Neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, čl. 262. Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, čl. 263. Nedozvoljena proizvodnja, čl. 264. Nedozvoljena trgovina i čl. 265. Pranje novca)
  5. kaznena djela krivotvorenja (čl. 274. Krivotvorenje novca, čl. 275. Krivotvorenje vrijednosnih papira, čl. 276. Krivotvorenje znakova za vrijednost, čl. 277. Krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega, čl. 278. Krivotvorenje isprave, čl. 279. Krivotvorenje službene ili poslovne isprave, čl. 280. Zlouporaba osobne isprave, čl. 281. Ovjeravanje neistinitog sadržaja, čl. 282. Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe, čl. 283. Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje
  6. pojedina kaznena djela protiv javnog reda (čl. 328. Zločinačko udruženje, čl. 329. Počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja).

Klijent predstavlja iznadprosječno visok rizik ako je pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11) koja su u pravnom kontinuitetu s gore navedenim kaznenim dijelima, odnosno za stranu osobu ako je pravomoćno osuđena za kaznena djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim dijelima osim ako je za osobu nastupila rehabilitacija sukladno zakonu koji uređuje pravne posljedice osude, kaznenu evidenciju i rehabilitaciju.

 

5. VISOKI RIZIK

Klijent za kojeg postoje saznanja o vođenju istražnih ili sudskih postupaka kaznenih djela opisana za iznadprosječno visok rizik, ako postoji opravdana sumnja da Izjava o prihvatljivosti klijenta nije istinito potpisana, ako je protiv klijenta pokrenuta istraga, odnosno ako se vodi kazneni postupak ili je nepravomoćno ili pravomoćno osuđen za kaznena djela koja nisu gore navedena, a koja imaju za posljedicu nastanak negativne javne percepcije i visokog reputacijskog rizika za HBOR. Kao i negativna javna percepcija temeljem sumnji u sukob interesa vezano uz korištenje političkog utjecaja za osobnu korist (uključujući i postupke pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa).

 

6. POVIŠENI RIZIK

Klijent za kojeg postoji negativna percepcija temeljem javne sumnje u počinjenje kaznenih djela iz prve dvije kategorije, ako postoji sumnja ili saznanja o povezanosti klijenta s članovima tijela odlučivanja HBOR-a po osnovi osobne ili interesne povezanosti.

Povišen rizik predstavlja klijent koji je u dosadašnjem ili aktualnom poslovnom odnosu s HBOR-om pokazao nekorektna, sumnjiva, prijevarna, neodgovorna, neposlovna i slična ponašanja prema HBOR-u u odnosu na poslovni odnos s HBOR-om, uključujući i ponašanja prema svojim dobavljačima, državnim institucijama te svojim postupcima ugrozio svoju i/ili reputaciju HBOR-a.

Povišen rizik može predstavljati bilo koja javna percepcija o uključenosti pojedinaca u netransparentne poslovne odnose, bliske odnose s političkim strukturama i sl., kao i uska poslovna ili osobna povezanost klijenta s osobama osuđenim za djela opisana u području iznadprosječnog rizika, saznanja o povezanosti s društvima protiv kojih se vode postupci pred nadležnim tijelima ili su pod izrazito negativnom javnom percepcijom.

 

7. Utjecaj kategorija rizičnosti na poslovni odnos:
  • iznadprosječno visok rizik, upućuje na neprihvatljivost određenog klijenta, a zahtjev za uspostavu ili nastavak izravnog poslovnog odnosa se obustavlja,
  • visok rizik (koji je preporučljivo izbjeći), ali i moguće preuzeti u iznimnim slučajevima pod uvjetom odobrenja zahtjeva za uspostavu ili nastavak izravnog poslovnog odnosa koji u sebi sadrži ocjenu visokog reputacijskog rizika (kako je definiran ovim Pravilnikom), od strane tijela HBOR-a koje je nadležno za odlučivanje o pojedinom izravnom poslovnom odnosu,
  • povišeni rizik (pod uvjetom povećane svijesti o postojanju rizika je prihvatljiv) ako dođe do odobrenja zahtjeva za uspostavu ili nastavak izravnog poslovnog odnosa koji u sebi sadrži ocjenu povišenog reputacijskog rizika (kako je definiran ovim Pravilnikom), od strane tijela HBOR-a koje je nadležno za odlučivanje o pojedinom izravnom poslovnom odnosu.

 

8. Izjava o prihvatljivosti klijenta

Za ocjenu iznadprosječno visokog reputacijskog rizika koriste se informacije dobivene na temelju Izjave o prihvatljivosti klijenta koja se obvezno daje klijentu na potpis uz zahtjev ili je sastavni dio zahtjeva za izravni poslovni odnos.

 

9. Naknadno upravljanje reputacijskim rizikom

Pravilnikom se uređuje i naknadno upravljanje reputacijskim rizikom. Ako se naknadno utvrdi izloženost HBOR-a reputacijskom riziku i to kroz proces godišnjeg praćenja klijenta ili zbog nastanka novih činjenica ili okolnosti ili u slučaju nastanka nepovoljnog javnog mijenja o klijentu, u tom slučaju posljedica može biti i prestanak poslovnog odnosa.