HBOR Informacije ispitanicima
(1)    Voditelj obrade - Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, OIB 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR)

(2)    Službenik za zaštitu podataka – kontakt adresa e-pošte: dpo@hbor.hr

(3)    Ispitanik - fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njen fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet

(4)    HBOR obrađuje osobne podatke (svrha i pravna osnova obrade):

a) klijenata, povezanih osoba klijenata, poslovnih partnera, radnika, vanjskih suradnika i članova tijela odlučivanja HBOR-a u svrhu sklapanja ugovornog odnosa ili izvršenja ugovora vezano uz proizvode i usluge HBOR-a, ugovora o radu i dr., provedbe mandatnih poslova, nabave roba, radova i usluga te zaštite imovine i ljudi (i) ako je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili (ii) ako je obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza HBOR-a ili (iii) ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa HBOR-a;

b) klijenata u svrhu ponude sličnih proizvoda, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa HBOR-a; c) klijenata u svrhu općenitih promidžbenih aktivnosti HBOR-a po osnovi privole.

(5)    HBOR može osobne podatke iz gore navedenih aktivnosti i svrha prenijeti primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka kako slijedi: a) državne institucije i druga tijela (ministarstva, agencije i druga tijela poput HAMAG-BICRO, jedinice lokalne (regionalne) samouprave, Povjerenstvo za osiguranje izvoza i dr.), b) posebne financijske institucije s kojima je HBOR u ugovornom odnosu (European Investment Bank, European Investment Fund, World Bank, Central European Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development i dr.), u kojem slučaju je moguće da osobni podaci budu prenijeti primateljima izvan EU, c) institucije koje pružaju usluge embargo lista (poput EU, OFAC i UN liste), d) financijske institucije s kojima HBOR surađuje (poslovne banke, leasing kuće), e) državna revizija, nadzorna i regulatorna tijela, revizorske kuće i rejting agencije, f) pružateljima cloud usluga te drugih komunikacijsko-informacijskih usluga i sl., u kojem slučaju je moguće da osobni podaci budu prenijeti primateljima izvan EU.

(6)    Prijenosi u treće zemlje i međunarodne organizacije mogu se obavljati isključivo uz puno poštivanje Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – eng. GDPR). HBOR će voditi računa da se prenosi minimalni set podataka koji se smije obrađivati u posebne, izričite i zakonite svrhe. Prijenos se smije obavljati isključivo ako, u skladu s drugim odredbama Uredbe, voditelj obrade i izvršitelj obrade ispunjavaju uvjete utvrđene u odredbama Uredbe vezanim za prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

(7)   HBOR osigurava da su osobni podaci ispitanika pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (npr. propisi o radu, o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, o računovodstvu, o bankarskom poslovanju itd.). HBOR može osobne podatke ispitanika pohraniti i duže, ali za to mora imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze (npr. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima) ili legitimni interes (npr. za slučajeve sudskog spora). Podatke prikupljene temeljem privole HBOR pohranjuje do opoziva privole.

(8)    HBOR osigurava sva prava ispitanicima sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

(9)    Pristup osobnim podacima može biti omogućen trećim osobama temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

PRAVA ISPITANIKA U cilju poštivanja povjerljivosti i zaštite osobnih podataka HBOR prilikom obrade osigurava sljedeća prava ispitanicima:

a) PRAVO NA INFORMACIJU O OBRADI I PRISTUP VLASTITIM OSOBNIM PODACIMA – ispitanik ima pravo kontaktirati Službenika za zaštitu podataka HBOR-a i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite osobnih podataka. HBOR će na zahtjev ispitanika dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

b) PRAVO NA ISPRAVAK – ispitanik ima pravo i obvezu bez nepotrebnog odgađanja zatražiti od HBOR-a ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. HBOR komunicira svaki ispravak osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. HBOR obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

c) PRAVO NA BRISANJE (PRAVO NA ZABORAV) – ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Opravdan zahtjev za brisanjem podataka ispunit će se bez nepotrebnog odgađanja. Ako ispitanik ima pravo na brisanje podataka, ali brisanje nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima, podaci će se na primjeren način zaštititi od neovlaštene obrade s ciljem zaštite prava ispitanika. Moraju se poštivati propisani rokovi čuvanja podataka. HBOR komunicira svako brisanje osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. HBOR obavješćuje ispitanika o tim primateljima, ako to ispitanik zatraži.

d) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE – ispitanik ima pravo od HBOR-a zatražiti ograničenje obrade za slučajeve osporavanja točnosti, nezakonitosti obrade ili prestanka potrebe za obradom. Obrada mora biti ograničena u slučaju prigovora na obradu kada je potrebno utvrditi nadilaze li legitimni razlozi HBOR-a razloge ispitanika. HBOR može obrađivati osobne podatke i kada je obrada ograničena uz danu privolu ispitanika ili kada je obrada nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

e) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio HBOR-u u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane HBOR-a, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

f) PRAVO NA PRIGOVOR – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose Službeniku za zaštitu podataka koji će razmotriti zaprimljeni prigovor i poduzeti odgovarajuće postupke.

g) PRAVO NA POVLAČENJE PRIVOLE – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole odvija se na isti način kao što je privola i dobivena. HBOR će razmotriti zaprimljeni zahtjev za povlačenje privole i poduzeti odgovarajuće postupke.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA HBOR ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim za prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. HBOR obavještava ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako HBOR ne postupi po zahtjevu ispitanika, mora bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio po zahtjevu i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka. Sve informacije pružene u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, sadržane u ovoj Informaciji ispitanicima pružaju se bez naknade. Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, HBOR može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, ispitanik ima pravo kontaktirati HBOR odnosno Službenika za zaštitu podataka HBOR-a. Također, ispitanik ima pravo na podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.