ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora – zahtjevi zaprimani do 8. 11. 2021.

Po ovom financijskom instrumentu od 8. studenog 2021. obustavljeno je zaprimanje novih zahtjeva za kredit.

KORISNICI KREDITA

Prihvatljivi korisnici kredita su subjekti koji su, prije podnošenja zahtjeva za kredit, dobili Odluku o financiranju koju im je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a mogu biti:
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom
U slučaju da su Odluku o financiranju koju je izdalo MGIPU dobile javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, prihvatljivi korisnici kredita su i njihovi osnivači.

NAMJENA KREDITA

Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Kreditom se financiraju troškovi provedbe projekata odobrenih u okviru Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, a koji obuhvaćaju:
 • dio projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima i ovim kreditom - prihvatljivi izdaci,
 • izdatke koji su dio projekta sukladno projektantskom troškovniku koji je odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

NAČIN KREDITIRANJA

HBOR ovaj program kreditiranja provodi izravno.

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos je 100.000 HRK, a najviši 60.000.000 HRK
Rok korištenja
 • do 36 mjeseci
Poček
 • do 12 mjeseci
Rok otplate
 • do 14 godina, uključujući poček Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

KAMATNA STOPA

Određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:
JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci***
 • 0,1% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu*
 • 0,25% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu*
 • 0,5% godišnje, fiksna

* Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama ** Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama *** Sukladno Zakonu o otocima (NN 116/1873/2070/21) i svim naknadnim izmjenama i dopunama

NAKNADE

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizaciji kredita.

OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR može prihvatiti:
 1. JLP(R)S - mjenice i zadužnice;
 2. javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti - mjenice i zadužnice, jamstva vlasnika, zalog na nekretninama i pokretninama;
 3. ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama - mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 4. vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti - mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 5. udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom - mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama.
Iznimno, ovisno o veličini i kvaliteti projekta, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te izmjena provedenih osiguranja snosi korisnik kredita i/ili izdavatelj instrumenata osiguranja.

OSTALO

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 28.12.2017. Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“.

Temeljem navedenog Sporazuma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 190 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te ovlastio Hrvatsku banku za obnovu i razvitak za njegovu izravnu provedbu, a zatim i dodatnih 212,8 milijuna kuna, odnosno ukupno 402,8 milijuna kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 surađuju s HBOR-om u postupku dodjele i korištenja financijskog instrumenta.

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku HBOR-a o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Upute o primjeni gra?čkog standarda u provedbi ?nancijskih instrumenata

Informacija o podržanim projektima

Kontakti

esif.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3