HBOR Najčešća pitanja - osiguranje izvoza

Osiguranje izvoza

1. Kome je namijenjena i čemu služi HBOR-ova polica osiguranja izvoznih potraživanja?

HBOR-ova polica osiguranja izvoznih potraživanja namijenjena je izvoznicima koji svoju robu ili usluge prodaju na inozemnom tržištu uz ugovorenu odgodu plaćanja. U slučaju da inozemni kupac izvozniku ne plati dospjelu obvezu, a pod uvjetom da je izvoznik isporučio robu / uslugu inozemnom kupcu sukladno uvjetima iz izvoznog ugovora, HBOR će izvozniku isplatiti odštetu.

2. Kako ugovoriti izvozni posao uz odgodu plaćanja?

Prije podnošenja zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja HBOR-u, izvoznik treba definirati uvjete prodaje robe ili usluge s inozemnim kupcem pri čemu se podrazumijeva:
  • Količina i vrijednost izvozne robe / usluge
  • Dinamika i uvjeti isporuke robe / usluge
  • Rok plaćanja i način plaćanja.

Nakon zaprimanja inozemne narudžbe ili nakon zaključenja ugovora s inozemnim kupcem, izvoznik može započeti s pripremom zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja.

3. Kako podnijeti zahtjev za osiguranje u HBOR?

Zahtjev za osiguranje dostupan je na HBOR-ovoj web stranici: www.hbor.hr ili izvozniku može biti dostavljen elektroničkom poštom. Zahtjev za osiguranje je standardiziran obrazac i sadrži osnovne podatke o izvozniku i inozemnom kupcu te informacije o ugovorenom izvoznom poslu za koji se traži ugovaranje osiguranja (izvoznu robu, ugovorenu vrijednost izvoza, dinamiku isporuka, rokove plaćanja, itd.). Posebnu pažnju izvoznik treba obratiti na iznos zatražene osigurane svote koju navodi u zahtjevu za osiguranje jer zatražena osigurana svota predstavlja izvoznikovu izloženost prema inozemnom kupcu.

Primjerice, ako izvoznik inozemnom kupcu svaki mjesec isporučuje 50.000 eura robe uz ugovorene rokove plaćanja od 90 dana, izvoznikova izloženost prema inozemnom kupcu iznosi 150.000 eura i toliko bi trebala iznositi osigurana svota. Izvoznik treba zatražiti trajanje osiguranja za razdoblje tijekom kojeg namjerava isporučivati robu inozemnom kupcu. Potpisan zahtjev za osiguranje izvoznik dostavlja HBOR-u redovnom poštom na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: osiguranje@hbor.hr

4. Kako do bonitetnog izvješća inozemnog kupca?

Izvoznik uz zahtjev za osiguranje HBOR-u prilaže bonitetno izvješće inozemnog kupca koje sadrži informacije o njegovom poslovanju. Bonitetna izvješća inozemnih društava izrađuju specijalizirane bonitetne agencije. U Republici Hrvatskoj trenutno posluje više bonitetnih agencija i izvoznik može sam izabrati bonitetnu agenciju od koje će kupiti bonitetno izvješće inozemnog kupca. Izvoznik može i ovlastiti HBOR da u njegovo ime i za njegov račun naruči izradu bonitetnog izvješća inozemnog kupca.

5. Koja je procedura kod procjene rizika osiguranja i odobrenja osiguranja?

Analizu i procjenu rizika radi HBOR sukladno svim raspoloživim informacijama dobivenim od izvoznika iz zahtjeva za osiguranje, bonitetnog izvješća inozemnog kupca te iz ostalih izvora. Nakon analize i procjene rizika, HBOR donosi odluku o odobrenju ili odbijanju osiguranja. Kod donošenja odluke o odobrenju osiguranja HBOR definira sljedeće uvjete osiguranja:
  • Osigurana svota
  • Samopridržaj
  • Premija osiguranja
  • Trajanje osiguranja
  • Ostali uvjeti osiguranja.

Osigurana svota bi u svakom trenutku trajanja osiguranja trebala pokrivati izvoznikovu izloženost prema inozemnom kupcu. Samopridržaj predstavlja izvoznikov udio u riziku i u praksi se najčešće kreće između 5% i 20%. Premija osiguranja ovisi o različitim faktorima kao što su: bonitet inozemnog kupca, država izvoza, rokovi plaćanja i sl. Trajanje osiguranja ugovara se sukladno izvoznikovoj dinamici isporuka robe / usluge prema inozemnom kupcu.

6. Na koji način se ugovara polica osiguranja između izvoznika i HBOR-a?

Odobreni uvjeti osiguranja ugovaraju se s izvoznikom kroz policu osiguranja koju u pisanom obliku potpisuju izvoznik i HBOR. Ugovor o osiguranju između HBOR-a i izvoznika smatra se zaključenim s danom potpisa police osiguranja od strane ovlaštenih osoba za zastupanje ugovornih strana.

7. Što u slučaju kada inozemni kupac ne plati izvozniku isporučenu robu?

U slučaju da inozemni kupac ne plati izvozniku isporučenu robu / uslugu u utvrđenom roku, ovisno o o pojedinom programu osiguranja, izvoznik u dogovoru s HBOR-om poduzima aktivnosti s ciljem naplate dospjelog potraživanja. Ovisno o vrsti izvoznog posla, primjerice ako se radi o izvozu robe široke potrošnje, izvoznik prestaje s daljnjim isporukama prema inozemnom kupcu. Izvoznik u ugovorenom roku treba obavijestiti HBOR kako mu inozemni kupac nije platio izvezenu robu / uslugu.

Prema dogovoru, izvoznik i HBOR pozivaju inozemnog kupca na plaćanje i dogovaraju aktivnosti vezane uz postupak prisilne naplate. Ako kupac ne plati dug u roku od 3 mjeseca od dospijeća duga, izvoznik podnosi odštetni zahtjev HBOR-u. Obrada odštetnog zahtjeva traje mjesec dana nakon čega se donosi odluka o odbijanju ili prihvaćanju odštetnog zahtjeva. Nakon prihvaćanja odštetnog zahtjeva, HBOR izvozniku isplaćuje odštetu.

8. Što ako inozemni kupac nije prihvatljiv za osiguranje?

Ako je inozemni kupac slabijeg boniteta i zatražena osigurana svota nije prihvatljiva za osiguranje u cijelosti, izvozniku se preporuča ugovoriti djelomičnu avansnu naplatu, akreditiv, pridržaj prava vlasništva, korporativno jamstvo matičnog društva i sl. U slučaju da HBOR izvozniku u cijelosti odbije zahtjev za osiguranje, izvozniku se preporuča uvjetovati inozemnom kupcu avansno plaćanje ili pribavljanje bankarske garancije.