HBOR Održivost
HBOR u svom radu kao izvozna banka i izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske, kod razmatranja kreditiranja i/ili osiguranja izvoznih poslova, potiče sve sudionike izvoznog posla na poštivanje principa društveno odgovornog poslovanja, razmatrajući pitanja zaštite okoliša, ljudskih prava, održivog izvoznog kreditiranja i sprječavanja podmićivanja u međunarodnoj trgovini. Svoje postupanje u tom dijelu društveno odgovornog poslovanja, HBOR je regulirao kroz interne akte
 1. Pravilnik o provedbi OECD preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i održivom izvoznom kreditiranju (Prilozi I, II, III, V i VI; Prilog IV) i
 2. Pravilnik o provedbi OECD preporuke o sprječavanju podmićivanja
koji predviđaju postupanje usklađeno s tri preporuke Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) koje reguliraju ta područja.
 • Preporuka o zajedničkom pristupu kreditiranju i osiguranju izvoza od strane države s aspekta okolišnih i društvenih kriterija (OECD Preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo, engl. Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence - The “Common Approaches”, OECD/LEGAL/0393, usvojena 28. 6. 2012., izmjena od 6. 4. 2016.),
 • Preporuka o održivom izvoznom kreditiranju kod kreditiranja i osiguranja izvoza od strane države (OECD Preporuka o održivom izvoznom kreditiranju, engl. Recommendation of the Council on Sustainable Lending Practices and Officially Supported Export Credits, OECD/LEGAL/0442, usvojena 30. 5. 2018., zamjenjuje načela i smjernice iz ovog područja koja su bila u primjeni od 2008.) i
 • Preporuka o sprječavanju podmićivanja kod kreditiranja i osiguranja izvoza od strane države (OECD Preporuka o sprječavanju podmićivanja Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits, OECD/LEGAL/0447, usvojena 14. 12. 2006., posljednja verzija od 13. 3. 2019.).
Predmetne preporuke primjenjuju se na proizvode kreditiranja i osiguranja izvoza od strane države kod kojih je rizik neplaćanja na inozemnom kupcu, pri čemu se OECD Preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i OECD Preporuka o održivom izvoznom kreditiranju primjenjuju na proizvode koji su unutar opsega primjene OECD Sporazuma o službeno podupiranim izvoznim kreditima (OECD Sporazum, eng. Arrangement on Officially Supported Export Credits), odnosno na podršku države pri izvozu kapitalnih dobara i/ili usluga s razdobljem otplate koji je definiran svakom preporukom, dok se OECD Preporuka o sprječavanju podmićivanja primjenjuje na proizvode neovisno o razdobljima otplate. Preporuke se ne primjenjuju na proizvode kreditiranja i osiguranja izvoza od strane države kod kojih je rizik neplaćanja kredita i rizik po izdanoj garanciji na izvozniku (npr. izdavanje i/ili osiguranje izvoznih činidbenih bankarskih garancija, kredita za pripremu izvoza/obrtna sredstva/likvidnost i sl.), a u skladu s primjenom OECD Sporazuma, OECD Preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i OECD Preporuka o održivom izvoznom kreditiranju također se ne primjenjuju na izvoz vojne opreme ili poljoprivrednih proizvoda Primjenom ovih preporuka, HBOR u postupku analize pojedinih zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoznih poslova uzima u obzir relevantne međunarodne zahtjeve i standarde, između ostalog, lokalne standarde i smjernice država u koje se izvozi, regulativu Europske Unije, Ujedinjenih Naroda, Grupacije Svjetske banke i ostalih glavnih multilateralnih financijskih institucija, te u skladu s relevantnim domaćim i međunarodnim propisima, poduzima odgovarajuće mjere za sprječavanje podmićivanja kod izvoznih poslova.
 • OECD PREPORUKA O ZAŠTITI OKOLIŠA I UTJECAJU NA DRUŠTVO
OECD Preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo sadrži preporuke vezane za zaštitu okoliša i ljudska prava kojih se u poslovanju pridržavaju državne izvozno-kreditne agencije i izvozne banke prilikom razmatranja zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoznih poslova koji su u opsegu primjene OECD Sporazuma, s razdobljem otplate od dvije godine ili duže. Preporuka predviđa određeno postupanje kreditora i/ili osiguratelja kod razmatranja prethodno navedenih zahtjeva za pružanje državne podrške izvozu, s aspekta utjecaja izvoznog posla na okoliš i očuvanje prirode, lokalnu zajednicu direktno zahvaćenu tim poslom, ljude koji sudjeluju u njegovom izvršenju te na poštivanje ljudskih prava. HBOR je postupanje predviđeno Preporukom ugradio u svoje interne akte, na način da kod razmatranja zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje na koja se Preporuka primjenjuje, između ostalog, provodi sljedeće korake:
 1. Postupak provjere zahtjeva i utvrđivanje potrebe za daljnjim postupanjem - klasifikacija izvoznih poslova i/ili detaljna procjena njihovog utjecaja na okoliš i društvo u slučajevima:
 • izvoza unutar ili u blizini lokacije čiji je okoliš osjetljiv na promjene (npr. nacionalni parkovi, parkovi prirode i druga zaštićena područja, kao i druge osjetljive lokacije kao što su močvare, šume velike bioraznolikosti, područja od arheološkog ili kulturnog značaja i područja važnosti za autohtono stanovništvo ili druge ranjive skupine),
 • značajnog utjecaja transakcije na kršenje ljudska prava ili
 • kada je udio države u kreditiranju i/ili osiguranju izvoza ? 10 mil. SDR.
Postupak provjere provodi se na temelju informacija prikupljenih kroz Upitnik o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo koji je privitak zahtjevima za kreditiranje i osiguranje.
 1. Postupak klasifikacije - za slučajeve za koje je u postupku provjere zahtjeva utvrđena potreba daljnjeg postupanja, podrazumijeva identificiranje potencijalnih pozitivnih i negativnih utjecaja izvoznog posla na okoliš i društvo, svrstavajući izvozne poslove u 3 kategorije:
 • kategorija A: imaju ili bi mogli imati potencijalne značajne štetne utjecaje na okoliš i/ili društvo,
 • kategorija B: mogući utjecaji na okoliš i/ili društvo manje su štetni od utjecaja kategorije A,
 • kategorija C: imaju zanemariv ili nikakav štetni utjecaj na okoliš i društvo.
Kod kategorije C nisu potrebne daljnje radnje, dok se kod kategorija A i B vrši detaljnija procjena utjecaja.
 1. Detaljna procjena utjecaja izvoznog posla na okoliš i društvo - obuhvaća usporedbu okolišnih i društvenih učinaka izvoznih poslova s propisanim međunarodnim standardima, razmatranje mjera koje se mogu poduzeti radi prevencije, smanjenja ili uklanjanja štetnih utjecaja i/ili da bi se poboljšao okolišni i društveni učinak izvoznog posla, razmatranje detaljnije analize ljudskih prava i dr.
 2. Evaluacija, odlučivanje i nadzor nad projektom - informacije o provedenim postupcima provjere, klasifikacije i procjeni utjecaja uzimaju se u obzir kod donošenja odluku o odobrenju ili odbijanju praćenja projekta, pri čemu se po potrebi definiraju prethodni ili naknadni uvjeti istog (npr. poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka, ublažavanje ili otklanjanje okolišnih i društvenih rizika, nadzor nad provedbom tih mjera, dostava periodičnih izvještaja o provedbi projekta i učincima i sl.).
 3. Razmjena i objava informacija te izvještavanje – informacije o projektima klasificiranim u kategorije A i B za koje se namjerava odobriti ili je već odobreno kreditiranje i/ili osiguranje, po potrebi se razmjenjuju s drugim izvoznim bankama i izvozno-kreditnim agencijama, izvještavaju relevantnim tijelima, te se objavljuju na web stranici HBOR-a, pri čemu se uvažavaju propisani rokovi, obveza čuvanja poslovne tajne te važeća mjerodavna ograničenja prava na pristup informacijama.
Više informacija o OECD Preporuci o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i standardima koji su njome obuhvaćeni dostupno je na sljedećim linkovima:   Izvozni poslovi klasificirani u kategorije A i B HBOR klasificira izvozne poslove za koje je zaprimljen zahtjev za kreditiranje i/ili osiguranje u kategorije A, B i C, u skladu s OECD Preporukom o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo. Informacije o izvoznim poslovima klasificiranim u kategoriju A i B objavljuju se na ovoj lokaciji za kategoriju A najkasnije 30 dana prije donošenja odluke o kreditiranju i/ili osiguranju, a za kategoriju B u roku 35 dana od zaključenja ugovora o kreditu i/ili osiguranju.
 1. Popis izvoznih poslova kategorije A i B u postupku razmatranja odobrenja
Nema.
 1. Popis izvoznih poslova kategorije A i B za koje je odobreno kreditiranje i/ili osiguranje
Nema.

 • OECD PREPORUKA O ODRŽIVOM IZVOZNOM KREDITIRANJU
Države s niskim dohotkom* se često susreću s visokim javnim dugom koji može nadmašiti njihovu sposobnost smanjenja siromaštva ili pružanja osnovnih funkcija države (npr. zdravstvo, školstvo i dr.). S obzirom na to, postoji mogućnost da bi odobrenje izvoznih kredita dužnicima iz javnog sektora moglo doprinijeti akumuliranju neodrživih razina vanjskog duga u tim državama, te bi se prije odobrenja novih izvoznih kredita tim dužnicima, ovaj rizik trebao uzeti u obzir. OECD Preporuka o održivom izvoznom kreditiranju sadrži preporuke kojih se u poslovanju pridržavaju državne izvozno-kreditne agencije i izvozne banke prilikom razmatranja zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoznih poslova koji su u opsegu primjene OECD Sporazuma, s razdobljem otplate od jedne godine ili duže, a kod kojih su kupci javni dužnici ili dužnici uz državno jamstvo, iz država s niskim dohotkom. Predmetna Preporuka predviđa da se u postupku odlučivanja o odobrenju zahtjeva za izvozno kreditiranje i/ili osiguranje kod kojih se Preporuka primjenjuje, trebaju uzeti u obzir obveze koje pojedina država iz koje je dužnik ima prema Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), te potiču li uložena sredstva ekonomski i društveni napredak države s niskim dohotkom bez ugrožavanja njezine financijske budućnosti i dugoročnog razvoja. Ovo postupanje HBOR je ugradio u svoje interne akte, na način da kod takvih zahtjeva, između ostalog:
 1. kod analize zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoza:
 • razmatra rezultate Analize o održivosti duga (DSA) MMF-a/Svjetske banke za pojedinu državu koja je provedena u sklopu Zajedničkog okvira za održivost duga (DSF) MMF-a i Svjetske banke, kao i program/politike i ostalu relevantnu dokumentaciju vezano za plasman za koji se razmatra kreditiranje i/ili osiguranje izvoza;
 • uzima u obzir postojeća ograničenja za zaduživanje javnog sektora bez subvencionirane kamatne stope (eng. non-concessional loan), prema metodologiji koju primjenjuju Svjetska banka i MMF, odnosno Politici ograničenja duga (DPL) MMF-a ili Politici financiranja održivog razvoja (SDFP) Svjetske banke.
 1. kod donošenja odluke o odobrenju:
 • ne pruža potporu dužnicima koji podliježu nultoj granici o zaduživanju bez subvencioniranih kamatnih stopa (eng. zero limit on non-concessional borrowing) i
 • ako kredit prelazi vrijednost od 5 mil. SDR, odnosno 1 mil. SDR kod vrlo malih država s nižom razinom nacionalnog dohotka od 1 mlrd. USD: traži potvrde odgovarajućih državnih tijela da je izvozni posao/trošak u skladu s politikama MMF-a ili Svjetske banke za tu državu.
* Država s niskim dohotkom je država koja ispunjava uvjete za financiranje preko Fonda za smanjenje siromaštva i rast MMF-a (eng. Poverty Reduction and Growth Trust - PRGT) ili država koja ima pristup beskamatnim kreditima ili potporama Međunarodnog udruženja za razvoj Svjetske banke (eng. International Development Association, World Bank Group, IDA) - IDA država (eng. IDA-only country). Popis ovih država dostupan je na web stranicama OECD-a, Svjetske banke i MMF-a.

Više informacija o OECD Preporuci o održivom izvoznom kreditiranju i dokumentaciji koju ona obuhvaća dostupno je na sljedećim linkovima:
 • OECD PREPORUKA O SPRJEČAVANJU PODMIĆIVANJA
OECD Preporuka o sprječavanju podmićivanja sadrži preporuke kojih se u poslovanju pridržavaju državne izvozno-kreditne agencije i izvozne banke prilikom razmatranja zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoza od strane države kada je rizik plaćanja na inozemnom kupcu, neovisno o neovisno o vrsti izvozne robe i/ili usluga i ugovorenim rokovima otplate. Predmetna Preporuka propisuje poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje podmićivanja u izvoznim poslovima za koje država daje podršku kroz kreditiranje i/ili osiguranje. Ovo postupanje HBOR je ugradio u svoje interne akte, na način da, između ostalog:
 1. provodi opće mjere za sprječavanje podmićivanja, kao što su:
 • obavještavanje izvoznika i ostalih strana u izvoznom poslu, o pravnim posljedicama podmićivanja u izvoznim poslovnim transakcijama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
 • poticanje izvoznika i ostalih strana u izvoznom poslu da razviju, primjenjuju i dokumentiraju odgovarajuće sustave kontrole upravljanja koji sprječavaju i otkrivaju podmićivanje;
 • podizanje svijesti o potrebi poštivanja svih relevantnih zakonskih propisa protiv podmićivanja u državama u kojima strane u izvoznom poslu posluju;
 • promicanje odgovornog vođenja poslovanja među izvoznicima i ostalim stranama uključenim u ispunjavanje i/ili podnošenje zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoza i dr.;
 1. na temelju informacija dostavljenih u sklopu zahtjeva za kreditiranje i/ili osiguranje izvoza, javno dostupnih informacija i ostalih informacija zaprimljenih tijekom obrade zahtjeva, po zaprimanju tih zahtjeva provodi postupak dubinskog snimanja radi utvrđenja potencijalnih nepravilnosti vezanih za podmićivanje, npr. traži dostavu svih potrebnih informacija, dostavu izjava o nepodmićivanju u međunarodnoj trgovini i dr.;
 2. u slučaju postojanja povećanog rizika od podmićivanja, provodi postupak pojačanog dubinskog snimanja, npr. provjerava jesu li strane uključene u izvozni posao navedene na javno dostupnim crnim listama multilateralnih financijskih institucija (Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Europske banke za obnovu i razvoj, Azijske razvojne banke, Inter-američke banke za razvoj i Afričke razvojne banke), proširuje dubinsko snimanje na druge strane uključene u izvozni posao i dr.;
 3. kod donošenja odluke o odobrenju, uzima u obzir informacije o provedenim postupcima provjere, dubinskog snimanja i pojačanog dubinskog snimanja i po potrebi definira prethodne ili naknadne uvjete za financiranje i/ili osiguranje projekta.
Više informacija o OECD Preporuci o sprječavanju podmićivanja i ostaloj dokumentaciji koja se koristi u njenom provođenju dostupno je na sljedećim linkovima:

KONTAKT

odrzivost@hbor.hr