HBOR POLITIKA ULAGANJA U VLASNIČKI KAPITAL I KVAZI-VLASNIČKI KAPITAL

1. OBLICI ULAGANJA U VLASNIČKI KAPITAL I KVAZI-VLASNIČKI KAPITAL

Donošenjem Politike ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital HBOR je utvrdio okvir za postupanje u poslovima vezanim uz ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital. HBOR može obavljati poslove ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital u svoje ime i za svoj račun ili temeljem zaključenog ugovora s nalogodavcem. U skladu s odlukama Vlade RH i/ili Nadležnih tijela HBOR-a, HBOR ulaže u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital kroz sljedeće oblike ulaganja: Izravna ulaganja – ulaganja HBOR-a izravno u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital trgovačkih društava u RH ili u inozemstvu te u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital  međunarodnih organizacija. Takvim ulaganjima HBOR postaje izravni (su)vlasnik predmetnog trgovačkog društva ili međunarodne organizacije te time stječe prava i obveze koji proizlaze iz takvog (su)vlasništva. Izravna ulaganja mogu se provoditi na sljedeće načine:
 • kupnjom vlasničkih vrijednosnih papira (dionice i drugi vlasnički instrumenti) ili vlasničkih udjela u trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama,
 • pretvaranjem potraživanja s osnova kredita odobrenih od strane HBOR-a ili potraživanja nalogodavca u dionice ili vlasničke udjele,
 • preuzimanjem ulaganja alternativnih investicijskih fondova ili su-ulaganja u naravi (lat. in specie).
Neizravna ulaganjaulaganja HBOR-a u udjele u alternativnim investicijskim fondovima ili društvima posebne namjene putem kojih se provode ulaganja i su-ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital.

Sva ulaganja provode se u skladu s kriterijima važeće regulative o državnim potporama: a) uz istovremeno ulaganje privatnih investitora, primjenom testa subjekta u tržišnom gospodarstvu, kako je definiran u Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili b) primjenom kriterija iz Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 ?d 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., dalje: Uredba o općem skupnom izuzeću), kao i Uredbe kojom se ista izmjenjuje, Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ?d 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013., dalje: Uredbe o potporama male vrijednosti) te sa svim njenim naknadnim izmjenama i dopunama ili kriterija iz Smjernica o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja (SL C 19/4, 22.1.2014.), sa svim naknadnim izmjenama i dopunama.

2. OSNOVNI UVJETI ULAGANJA U VLASNIČKI I KVAZI-VLASNIČKI KAPITAL

HBOR ima obvezu razmatrati zaprimljenu priliku za ulaganje isključivo ako je u trenutku zaprimanja prilike za ulaganje od strane HBOR-a na snazi program ulaganja čije propisane uvjete ispunjava zaprimljena prilika za ulaganje ili ako je na snazi odluka Vlade RH temeljem koje je HBOR ovlašten izvršiti ulaganje temeljem određene prilike za ulaganje. U ostalim slučajevima, HBOR će priliku za ulaganje razmatrati isključivo u slučaju da su uvjeti iz takve prilike za ulaganje u skladu sa strateškim ciljevima HBOR-a utvrđenim Strategijom poslovanja HBOR-a. U slučaju Neizravnog ulaganja, HBOR ima obvezu razmotriti zaprimljenu priliku za ulaganje samo ako ista, uz prethodne navedene zadovoljava i sljedeće uvjete:
 • Omogućuje ostvarivanje financijske poluge
Financijska poluga na uložena sredstva HBOR se ostvaruje kroz ulaganje drugih ulagatelja (javnih i/ili privatnih). HBOR-ova obveza na uplatu (engl. commitment), neće prelaziti 50 % ukupne veličine pojedinog fonda. Iznimno od prethodno navedenog, zbog otežanog prikupljanja kapitala od drugih ulagatelja na tržištu RH kod osnivanja fondova koji će ulagati u nove tehnologije i poduzeća u najranijim fazama razvoja te fondova koji će svojim djelovanjem doprinijeti ispunjenju strateških ciljeva HBOR-a utvrđenih Strategijom poslovanja HBOR-a, HBOR može sudjelovati kao većinski ulagatelj.
 • Zadovoljava načela dobre tržišne prakse i komercijalne ciljeve
Iako HBOR djeluje kao razvojna institucija i nadomješta nedostatak ponude za ulaganje vlasničkog kapitala i kvazi-vlasničkog kapitala, ulaganja HBOR-a vode se s ciljem ostvarivanja povrata uloženih sredstava i ostvarivanja prinosa.
 • Predviđa ulaganje sredstava u poduzetnike u RH
Investicijskom strategijom financijskog posrednika predviđa se ulaganje u prihvatljive krajnje korisnike koje čine trgovačka društva koja su osnovana u RH i koja obavljaju glavninu svojih poslovnih aktivnosti u RH, bez obzira na njihovu veličinu utvrđenu sukladno mjerodavnim propisima. Financijski posrednik dužan je osigurati da se u prihvatljive krajnje korisnike uloži najmanje iznos jednak iznosu koji predstavlja HBOR-ovu ukupnu obvezu na uplatu. Iznimno, u slučaju kada HBOR ulaže sredstva u ime i za račun nalogodavca ili za račun nalogodavca, a u svoje ime, HBOR može uložiti ta sredstva i bez da se financijski posrednik obveže da će u prihvatljive krajnje korisnike u RH uložiti barem iznos koji je jednak iznosu koji predstavlja HBOR-ovu ukupnu obvezu na uplatu, sve pod uvjetom da je HBOR od nalogodavca dobio nalog (uputu) da tako postupi.
 • Nudi jednake uvjete svim ulagateljima
Ulaganja HBOR-a provode se pod uvjetom da su svim ulagateljima ponuđeni jednaki uvjeti ulaganja (tzv. Pari-Passu načelo), to jest da HBOR nije u nepovoljnijem ili povoljnijem položaju u odnosu na druge ulagatelje (npr. u odnosu na raspodjelu prinosa i sl.).
 • Predviđa ulaganje isključivo u djelatnosti koje su prihvatljive za financiranje od strane HBOR-a
HBOR ne financira gospodarske djelatnosti čije financiranje nije u skladu s misijom HBOR-a. Takve djelatnosti navedene su u Općim kriterijima prihvatljivosti, točka 3.1. Djelatnosti i namjene koje nisu prihvatljive za financiranje. Iznimno, u slučaju kada HBOR ulaže sredstva u ime i za račun nalogodavca ili za račun nalogodavca, a u svoje ime, HBOR može uložiti ta sredstva i bez da se financijski posrednik obveže da će ulagati isključivo u djelatnosti koje su prihvatljive HBOR-u, sve pod uvjetom da je HBOR od nalogodavca dobio nalog (uputu) da tako postupi.
 • Predviđa sudjelovanje Društva za upravljanje u ulaganju
HBOR će ulagati u alternativne investicijske fondove u koje, kao ulagatelji, ulažu i društva za upravljanje predmetnim fondovima ili savjetnici koje društvo za upravljanje angažira sukladno dobroj tržišnoj praksi.

HBOR će nastojati da financijski posrednici te trgovačka društva i međunarodne organizacije u kojima ima dionice ili vlasničke udjele, posluju u skladu s mjerodavnim pozitivnim propisima i dobrom tržišnom praksom, osobito u pogledu:
 • Sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te izbjegavanja plaćanja poreza
HBOR će zahtijevati da financijski posrednici, trgovačka društva i međunarodne organizacije u kojima ima dionice ili vlasničke udjele posluju u skladu s primjenjivim nacionalnim, EU i međunarodno priznatim i usvojenim standardima za sprječavanje pranja novca, financiranje terorizma i izbjegavanje plaćanje poreza.
 • Odgovornog ulaganja
HBOR će nastojati osigurati da se ulaganja vrednuju prema kriterijima odgovornog investiranja koji se tiču okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika (engl. Environmental, Social, Governance ili ESG).
 • Ravnopravnosti spolova
HBOR kroz svoja Izravna ulaganja i Neizravna ulaganja podržava jednaku zastupljenost spolova među partnerima u poslovima ulaganja, među zaposlenicima i u upravljačkoj strukturi, kako financijskih posrednika i krajnjih korisnika, tako i trgovačkih društava i međunarodnih organizacija u kojima ima dionice i vlasničke udjele.
 • Neutralnog učinka na okoliš
Ulaganja HBOR-a nemaju izravan ili neizravan učinak na okoliš te se smatraju sukladnim Načelu nečinjenja bitne štete (engl.: Do No Significant Harm Principle). Pojačana gospodarska aktivnost krajnjih korisnika, kao učinak ulaganja, može izazvati neizravne učinke na okoliš, a HBOR će, kad god je to moguće, od financijskih posrednika zahtijevati usklađenost projekata krajnjih korisnika s propisima o zaštiti okoliša te Načelom nečinjenja bitne štete. Također, HBOR će, kad god je to moguće, od trgovačkih društava i međunarodnih organizacija u kojima ima dionice ili vlasničke udjele zahtijevati usklađenost s propisima o zaštiti okoliša te Načelom nečinjenja bitne štete.

3. POSTUPANJE HBOR-a PO ZAPRIMLJENIM PRILIKAMA ZA ULAGANJE

Prilike za ulaganje u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital HBOR može zaprimiti putem adrese elektroničke pošte equity@hbor.hr ili na službenu adresu HBOR-a objavljenu na mrežnim stranicama. HBOR će na zaprimljene prilike za ulaganje odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja dokumentacije ili u roku i na način određen u mjerodavnom programu ulaganja.