HBOR PROGRAMI UNIJE 2021. - 2027.
Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU-a. Svrha im je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije, odnosno omogućiti institucijama u zemljama članicama da financiraju svoje projekte za ostvarivanje ciljeva EU politika.

Za Programe Unije postoji posebna pravna osnova i pravila sudjelovanja koja se utvrđuju za svaki program posebno. Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorne institucije EU-a koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga na koje konkuriraju prijavitelji iz svih država članica Europske unije i zemalja pristupnica.
 

Komplementarnost i sinergija s ESI fondovima

Europska unija je uspostavila Programe Unije kako bi promovirala suradnju prvenstveno među državama članicama, na područjima različitih zajedničkih politika Europske unije (istraživanje, inovacije, obrazovanje, kultura, itd.), dok ESI fondovi za cilj imaju provedbu pojedinih javnih politika EU-a u državama članicama, uglavnom na nacionalnim i regionalnim razinama, uz neke iznimke međuteritorijalnih aktivnosti.  

Europska komisija potiče komplementarnost i sinergiju među izvorima financiranja kako bi se bolje postigli ciljevi i maksimizirali učinci kroz međusobnu povezanost s programima i financijskim instrumentima Europske unije. Programi Unije iznimno su važan instrument Europske unije kojima se postiže jedna dodatna komplementarnost EU fondovima koji državama članicama stoje na raspolaganju u novoj financijskoj perspektivi.

Europska komisija je jasno dala do znanja da države članice i Komisija trebaju jačati suradnju, poboljšati komunikaciju i unaprijediti koordinaciju kako bi se iskoristio puni potencijal sinergije između Programa Unije i ESI fondova. Koncept sinergije se ne odnosi samo na kombiniranje različitih izvora financiranja, već postoji potreba za zajedničkim strateškim pristupom te zajedničkim koordiniranim djelovanjem koji će olakšati koordinaciju i komplementarnost nacionalnih programa i programa EU-a radi postizanja najvećeg mogućeg učinka i učinkovitosti javnog financiranja.
 

Provedba Programa Unije u Hrvatskoj

Sudjelovanje u Programima Unije od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku s obzirom na uključivanje velikog broja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva te privatnih i pravnih osoba u europske projekte i suradnju.

Tijekom višegodišnjeg programskog razdoblja 2014. -2020., Republika Hrvatska je iskoristila gotovo 400 milijuna eura iz sredstava Programa Unije i sudjelovala u preko 10.000 projekata iz najrazličitijih sektora i područja.

Iako je u programskom razdoblju 2021.-2027. smanjen ukupan broj Programa Unije sa sedamnaest (slovima: 17) na šesnaest (slovima: 16) na raspolaganju je gotovo 160 milijardi eura odnosno 60% sredstava više u odnosu na financijsku perspektivu 2014. - 2020. što ukazuje na činjenicu da je Europska komisija prepoznala važnost Programa Unije.

Nova financijska perspektiva sa sobom je donijela određene novosti u sadržaju Programa. Uz već postojeće, poput Obzora, LIFE-a, Erasmus-a + i sl., na raspolaganju su i neki novi programi kao što je Digitalna Europa i Svemirski program Unije, ali i programi koji su objedinili nekoliko programa iz prošle financijske perspektive poput programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Popis programa i detaljne informacije o svakom pojedinom programu dostupne su na poveznici koja se nalazi na stranicama resornog ministarstva ovdje.

Regulatorni okvir za razdoblje 2021. - 2027., kako je prethodno navedeno, omogućuje jačanje sinergija između vrsta financiranja EU-a, Programa Unije i ESI fondova. U kontekstu navedenog, treba napomenuti da su, s ciljem poboljšanja razine znanstvene izvrsnosti među hrvatskim znanstvenicima i stvaranja sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Obzor Europa, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. osigurana bespovratna sredstva za uspješne prijavitelje tj. korisnike programa Obzor Europa.

U konačnici možemo zaključiti da svi relevantni dionici moraju zajednički djelovati kroz umrežavanje, širenje i dijeljenje znanja, izgradnju partnerskih odnosa i blisku interakciju između upravljačkih struktura na razini EU-a i država članica kako bi se iskoristile sve komparativne prednosti i postigla sinergija s programima i financijskim instrumentima Europske unije.