HBOR VIŠE OD 1,2 MLRD KUNA ZA LIKVIDNOST UZ KAMATNU STOPU NIŽU ZA 0,75 p. b.
HBOR je, putem okvirnih kredita bankama, poduzetnicima pogođenim pandemijom COVID – 19 omogućio odobrenje novih kredita za likvidnost uz kamatne stope snižene za 0,75 p. b. u odnosu na redovne.

Kamatna stopa snižena za 0,75 p. b.

Korisnici novih kredita za likvidnost mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, te srednje kapitalizirani poduzetnici (do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019. Poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID score-a Financijske agencije (FINA), biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem.

Ovaj način kreditiranja omogućit će brže odobrenje sredstava potrebnih poduzetnicima uz sniženu kamatnu stopu. Naime, poduzetnicima je stavljeno na raspolaganje više od 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost koje će banke, zahvaljujući izvorima HBOR-a, odobravati po kamatnoj stopi sniženoj za 0,75 p. b. u odnosu na redovnu“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Sredstva za financiranje troškova tekućeg poslovanja

Najviši iznos kredita može biti 35 milijuna kuna, a sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja. Sredstvima se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Poslovne banke uključene u suradnju

Za odobrenje kredita poduzetnici se trebaju obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d.
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
OTP banka d.d. Privredna banka Zagreb d.d. Raiffeisenbank Austria d.d.
Sberbank d.d.
Zagrebačka banka d.d.