HBOR Financijski instrumenti iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Financijski instrumenti su učinkovit mehanizam za izvršenje proračuna Europske unije i pružaju podršku novim ulaganjima putem zajmova, jamstava te fondova rizičnog kapitala. Pokazali su se kao učinkovit način korištenja financijskih resursa dostupnih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru financijske perspektive 2014. - 2020. U suradnji s brojnim komercijalnim bankama, financijske instrumente trenutno provode Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te Europski investicijski fond (EIF). Upotreba financijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj planirana je i u okviru nove financijske perspektive 2021. - 2027.

Što su ESIF financijski instrumenti?

Financijski instrumenti iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje u tekstu: ESIF financijski instrumenti) alat su kojim se pruža financijska potpora iz proračuna EU-a te su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja razvojnih ciljeva i poticanja rasta i razvoja poduzetništva. Ciljevi ESIF financijskih instrumenata su olakšati pristup financiranju kroz veću dostupnost financiranja, smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja (kolaterala), smanjenje troškova financiranja te poticanje ulaganja iz privatnih izvora. Financijskm instrumentima krajnjim se primateljima pruža financijska potpora u obliku zajmova, jamstava i vlasničkih ulaganja. Tako primjerice, iz financijskih instrumenata, primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od tržišnih te vrlo povoljna jamstva, a poduzeća u početnim ili ranim fazama razvoja, čiji razvoj se temelji na novim tehnologijama i inovacijama, mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital.

Koje su prednosti ESIF financijskih instrumenata?

Financijski instrumenti su resursno učinkovit način upotrebe EU sredstava zbog učinka obnovljivosti i učinka financijske poluge odnosno privlačenja dodatnoga privatnog kapitala radi ostvarivanja ciljeva politika EU-a. Primjenom financijskih instrumenata ostvaruje se multiplikativni učinak na gospodarstvo kroz poticanje većeg broja investicija uz mobilizaciju manje količine javnih sredstava. Osnovne prednosti korištenja ESIF financijskih instrumenata su znatno niže kamatne stope od komercijalnih kredita, povoljna jamstva kojima se investitorima omogućuje realizacija kredita u komercijalnim bankama po povoljnijim uvjetima te mogućnosti ulaganja u vlasnički kapital za inovativna „start-up“ poduzeća. Osim navedenih prednosti, ESIF financijski instrumenti nude određene prednosti i u odnosu na druge oblike financiranja EU-a kao što su bespovratna sredstva. Prednosti u odnosu na bespovratna sredstva koje treba istaknuti su pojednostavljen pristup ESIF sredstvima zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva, sukcesivna isplata sredstava u punom odobrenom iznosu (za razliku od bespovratnih sredstava koja se u pravilu refundiraju i samo se dio može dobiti unaprijed kao predujam) i prihvatljivost PDV-a kao troška. Isto tako prilikom korištenja financijskih instrumenata ne primjenjuju se zahtjevi vezani za javnu nabavu, što suštinski ubrzava proces nabave materijalne i nematerijalne imovine, niti zahtjevi za reviziju na razini krajnjih primatelja.

ESIF financijski instrumenti 2021. – 2027.

Upotreba financijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj planirana je i u okviru novog programskog razdoblja 2021. - 2027. Financijski instrumenti usmjereni su na financiranje europskih strateških razvojnih ciljeva i prioriteta. U novom programskom razdoblju Europska komisija stavlja veliki naglasak na digitalnu transformaciju i zelenu tranziciju, inovacije, istraživanje i razvoj te jačanje konkurentnosti i održivosti gospodarstva. Ulaganja u privatni sektor bit će vezana uz razvoj pametnog i inovativnog gospodarstva. Snažan naglasak se stavlja na ulaganja koja za cilj imaju inovativnu i pametnu gospodarsku transformaciju usmjerenu na inovacije, digitalizaciju, energetsku tranziciju i potporu malim i srednjim poduzećima. Potpora putem financijskih instrumenata će se pružiti MSP-ovima prvenstveno za ulaganja koja značajno smanjuju rashode i troškove poslovanja te doprinose jačanju konkurentnosti i internacionalizaciji poslovanja. Planira se uspostava financijskog instrumenta za povećanja energetske učinkovitosti u industriji i uslužnim djelatnostima i za sufinanciranje obnove višestambenih zgrada. Kod podrške proizvodnim ulaganjima putem financijskih instrumenata naglasak će biti na primjeni zelenih i digitalnih tehnologija i ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa kako bi se omogućila zelena i digitalna tranzicija. Doprinos zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta poticat će se provedbom financijskih instrumenata, kojima će se financirati održavanje/proširenje mikro i malih poduzeća, s naglaskom na mlada poduzeća (poduzeća koja posluju kraće od tri godine). Financijski instrumenti će se ujedno koristiti za vlasnička i kvazi-vlasnička ulaganja u projekte poduzetnika u početnim ili ranim fazama razvoja i fazama rasta visokotehnoloških poduzeća čiji razvoj se temelji na novim tehnologijama i inovacijama. Zbog trenutne gospodarske klime u Europskoj uniji postavljaju se sve veći zahtjevi prema učinkovitijem korištenju javnih sredstava, što se osobito odnosi na sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). U tom kontekstu, u većoj mjeri se uvode financijski instrumenti kao inovativan i učinkovit način korištenja sredstava iz proračuna Europske unije.