HBOR PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKE STUDIJE
iznad 200.000,00 EUR predračunske vrijednosti ulaganja

UVOD

SAŽETAK ULAGANJA

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU

2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA

3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA

4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA

6. ANALIZA TRŽIŠTA Tržište nabave Tržište prodaje Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH Analiza potrebnih kadrova Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA Opis tehničko-tehnološkog procesa Utrošak sirovina, materijala i energenata Tehnička struktura ulaganja Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

9. LOKACIJA

10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA Ulaganje u osnovna sredstva Ulaganje u obrtna sredstva Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva Izvori financiranja i kreditni uvjeti Izvori financiranja Obračun kreditnih obveza Proračun amortizacije Proračun troškova i kalkulacija cijena Projekcija računa dobiti i gubitka Financijski tok Ekonomski tok Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta Dinamička ocjena projekta Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja Metoda neto sadašnje vrijednosti Metoda relativne sadašnje vrijednosti Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Napomena: Investicijska studija obavezno treba sadržavati naziv odnosno ime i prezime autora kao i telefonske i e-mail kontakte autora.