HBOR JAVNI POZIV za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata
I.  PREDMET NADMETANJA Predmet javnog poziva je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u objektima HBOR-a u Zagrebu, Gajeva 33 i Zelinska 3 radi postavljanja samoposlužnih aparata.
R. Br Mjesto, ulica i broj Vrsta samoposlužnog aparata Površina (m2) Lokacija unutar objekta HBOR-a
1. Gajeva 33 Za tople napitke 1 Podrum, ispred dvorane za sastanke
2. Gajeva 33 Za hladne napitke i snack asortiman 1 Podrum, ispred dvorane za sastanke
3. Zelinska 3 Za tople napitke 1 Podrum, u prostoru restorana
4. Zelinska 3 Za hladne napitke i snack asortiman 1 Podrum, u prostoru restorana


II.  OBVEZE PONUDITELJA Ponuditelj mogu dati ponudu isključivo za postavljanje sva 4 (četiri) samoposlužna aparata za tople i hladne bezalkoholne napitke te snack asortiman u poslovnim prostorima na lokaciji Gajeva 33 i Zelinska 3. Aparati za tople napitke moraju imati svoje spremnike za vodu i zadovoljavati minimalno tehničke uvjete u smislu mogućnosti odabira napitaka na bazi instant i espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, uz mogućnost doziranja šećera. Aparati moraju imati kombinirani naplatni sustav: gotov novac (kovanice i papirnate novčanice) uz mogućnost povrata više uplaćenog novca te bezgotovinski način plaćanja (karticom ili „ključem“) za potrebe reprezentacije (sastanke) za koje će se ispostavljati mjesečna faktura do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Ponuditelj je obavezan redovito kontrolirati potrošnju ponuđenih proizvoda te osigurati dostane količine ponuđenih proizvoda u aparatima. Samoposlužni aparati moraju imati sustav praćenja prometa koji omogućuje Zakupodavcu direktni uvid u ostvareni promet bezgotovinskog plaćanja na aparatima u bilo kojem trenutku. Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara ili zastoja te održavati aparate u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima i odgovaran je za kvalitetu i zdravstvenu ispravnost proizvoda. Zakupodavac se obvezuje osigurati korištenje vode i električne energije potrebnih za rad predmetnih samoposlužnih aparata. Ponuditelj mora imati važeći HACCP certifikat za područje Republike Hrvatske za skladištenje, distribuciju i pružanje usluga putem samoposlužnih aparata za tople napitke, hladne napitke i snack asortiman izdan od ovlaštenog tijela. Obavljanje djelatnosti mora biti u cijelosti u skladu sa statusom HBOR-a, internim aktima HBOR-a, Kućnim redom HBOR-a, pravilima o ulazu/kretanju i korištenju prostora te pravilima dobrog ponašanja. Poslovni prostori su uređeni i opremljeni, a zakupnik je dužan koristiti prostore i postojeću opremu po načelima dobrog gospodarstvenika.

III.  PODNOŠENJE PONUDA Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da HBOR može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka. Podnošenjem Ponude smatra se da ponuditelj pristaje na sve uvjete iz ovog Javnog poziva. Ponudi je potrebno priložiti svu traženu dokumentaciju te ostale podatke navedene u tekstu ovog Javnog poziva. Ponuda treba biti pisana hrvatskim jezikom, latiničnim pismom s rokom valjanosti ponude 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, dok će HBOR u slučaju potrebe pisanim putem zatražiti njezino produljenje. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u ovom Javnom pozivu mora biti uvezana i numerirana na način da je označen redni broj stranice i ukupni broj stranica ponude (redni broj stranice/ukupan broj - npr. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način te na kojima su precrtavani ili korigirani podaci, smatrat će se nevaljanima te se iste neće razmatrati. Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati „Ponuda za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata - ne otvarati".

IV.  SADRŽAJ PONUDE Ponuda treba sadržavati:
 • podatke ponuditelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podatke: adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa),
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne smije biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom pozivu,
 • presliku osobne iskaznice (fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
 • presliku izvatka iz sudskog registra kojim ponuditelj dokazuje da ima najmanje 2 godine poslovanja te da je ostvario pozitivne financijske pokazatelje u 2020. i 2021. godini. Ponuditelj navedeno dokazuje dostavom Izvoda iz sudskog registra i GFI za 2020. i 2021. godinu
 • potvrdu izdanu od Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • Izjavu o nekažnjavanju za ovlaštenu osobu za zastupanje ponuditelja,
 • izjavu da samoposlužni aparati za tople napitke zadovoljavaju minimalno tehničke uvjete u smislu mogućnosti odabira napitaka na bazi instant i espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, uz mogućnost doziranja šećera,
 • Izjavu da samoposlužni aparati imaju kombinirani naplatni sustav: gotov novac (kovanice i papirnate novčanice) uz mogućnost povrata više uplaćenog novca, te bezgotovinski način plaćanja (karticom ili „ključem“) za potrebe reprezentacije (sastanke) za koje će se ispostavljati mjesečna faktura do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec,
 • Izjavu da samoposlužni aparati imaju sustav praćenja prometa koji omogućuje Zakupodavcu direktni uvid u ostvareni promet bezgotovinskog plaćanja na aparatima u bilo kom trenutku,
 • Izjavu ponuditelja da će za cijelo vrijeme trajanja zakupa imati ugovorenu važeću policu osiguranja, vinkuliranu u korist zakupodavca, kojom će osigurati predmet zakupa od požara i drugih uobičajenih rizika i policu osiguranja u korist zakupodavca kojom će biti pokrivena izvanugovorna odgovornost za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti u predmetu zakupa zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i zaposlenicima zakupodavca. Osiguranjem treba biti pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba ili oštećenjem njihovih stvari.
 • Presliku važećeg HACCP certifikata za područje Republike Hrvatske za skladištenje, distribuciju i pružanje usluga putem samoposlužnih aparata za tople napitaka, hladne napitke i snack asortiman izdanog od ovlaštenog tijela za certificiranje,
 • Zadužnicu do 3.000,00 EUR-a kao instrument plaćanja zakupa, nastalih šteta na objektu i opremi propustom zakupnika i prijevremenog raskida Ugovora o zakupu.
V.  DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA Ponude se dostavljaju na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Zelinska 3, Povjerenstvo za odabir ponuda za zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata Rok za dostavu pisanih ponuda je 17. 3. 2023. godine do 16:00 sati. Vrijeme primitka je vrijeme primitka ponude u pisarnici HBOR-a, Zelinska 3, Zagreb. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s adresom zakupodavca (HBOR) i adresom ponuditelja te naznakom: “ne otvaraj - ponuda za zakup dijela poslovnog prostora poslovnog prostora”. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem. HBOR pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez posebnog obrazloženja, te poništiti natječaj u bilo koje vrijeme, bez ikakve obveze prema ponuditeljima. Obavijest o navedenom biti će poslana svim ponuditeljima.

VI.  KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog poziva sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako dva ili više ponuditelja dostave ponude s istim najvišim mjesečnim iznosom zakupnine, a ispunjavaju sve uvjete ovog Javnog poziva, HBOR će pozvati te ponuditelje da u roku od 2 (dva) radna dana pisanim putem dostave obavijest o visini cijene toplih i hladnih napitaka. U tom će se slučaju povoljnijim ponuditeljem smatrati onaj ponuditelj koji ima nižu cijenu toplih i hladnih napitaka. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, sklapanje ugovora ponudit će se redom prvom slijedećem ponuditelju koji je ponudio prvu nižu zakupninu. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostoru Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zelinska 3, dana 20. 3. 2023. godine u 14:00 sati.

VII.   UVJETI NATJEČAJA Pravo na podnošenje ponuda imaju pravne osobe te fizičke osobe registrirane za obavljanje traženih usluga u Republici Hrvatskoj, sukladno uvjetima ovog Javnog poziva. Neće se razmatrati:
 • Ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda naznačenog u Javnom pozivu
 • Ponude koje nisu u skladu s uvjetima ovog Javnog poziva
 • Nepotpune ponude (koje ne sadrže dokumente i podatke tražene u ovom Javnom pozivu)
 • Ponude koje nisu uvezane i numerirane
 • Ponude koje nisu izražene i u kunama i u EUR-ima ili su izražene u nekoj trećoj valuti
Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu, a u slučaju kada isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s većim iznosom ponuđene zakupnine. S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se ugovor o zakupu na rok od 5 godina, s mogućnošću produženja, ali i raskida Ugovora i prije tog roka, uz otkazni rok od 30 dana. Ugovorom o zakupu ugovorit će se obveza zakupnika da je za cijelo vrijeme trajanja zakupa obvezan ugovoriti s osiguravateljem policu osiguranja kojom će osigurati predmet zakupa od požara i drugih uobičajenih rizika. Polica mora biti vinkulirana u korist zakupodavca te mora ugovoriti i policu osiguranja u korist zakupodavca kojom će biti pokrivena izvanugovorna odgovornost za štetu koju bi u okviru obavljanja djelatnosti u predmetu zakupa zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i zaposlenike zakupodavca. Osiguranjem će biti pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba ili oštećenjem njihovih stvari. Ugovorom o zakupu zakupnik će se obvezati najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od sklapanja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu dokaz o sklopljenom ugovoru s osiguravateljem. Ako zakupnik ne dostavi zakupodavcu navedeni dokaz (ugovorene važeće police osiguranja) zakupodavac može raskinuti Ugovor o zakupu. Dio poslovnog prostora za postavljanje samposlužnih aparata se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. Neovisno od pristanka zakupodavca, zakupnik se odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i drugo). Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju, izvrši preinake ili nastavi s izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor o zakupu. Zakupnik ima obvezu naknade eventualne štete uzrokovane zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja popravaka, preinaka ili izvođenja radova. Poslovni prostor ne može se davati u podzakup, niti omogućiti trećoj strani korištenje/sukorištenje zakupljenog poslovnog prostora (npr. ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji, ugovorom o trgovačkom zastupanju ili slično). Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu dijela poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

VIII.   OSTALO HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i ne snosi nikakvu odgovornost ponuditeljima za nesklapanje ugovora o zakupu te HBOR neće snositi bilo kakve troškove koje bi ponuditelju ili njegovom punomoćniku nastali sudjelovanjem na ovom Javnom pozivu. Ponuditelj podnosi obvezujuću ponudu i odgovara za svu štetu koja bi HBOR-u nastala odustajanjem od sklapanja ugovora o zakupu nakon podnošenja obvezujuće ponude. Javni poziv objavljen je na Internet stranicama HBOR-a. Podnošenjem ponuda na ovaj Javni poziv ponuditelj pristaje da HBOR-u svrhu provedbe ovog postupka može dane podatke prikupljati, objaviti i obrađivati u elektroničkom ili fizičkom obliku te čuvati i dalje koristiti prikupljene podatke u skladu s općim aktima HBOR-a i odgovarajućim propisima na području Republike Hrvatske i Europske Unije  o zaštiti osobnih i povjerljivih podataka. Podnošenjem ponude na ovaj Javni poziv ponuditelj ujedno izjavljuje da je upoznat s činjenicom da se na HBOR primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama (dalje: ZPPI) te da HBOR može, u slučaju zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama sukladno ZPPI-u, podnositelju zahtjeva za pristup informacijama dostaviti bilo koji dani podatak iz ponude izabranog ili neizabranog ponuditelja, zapisnik i/ili bilo koji drugi dokument i/ili ugovor nastao tijekom i/ili nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja.