HBOR Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju 12 pokretnih arhivskih regala
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) s danom 09.05.2022. (šestisvibanjdvijetisućedvadesetdruge) godine objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju 12 pokretnih arhivskih regala.

I. PREDMET PRODAJE Predmet prodaje su 12 pokretnih arhivskih regala (u daljnjem tekstu: Pokretnine) koji se nalaze montirani u prostorijama P03 i P08 poslovne zgrade HBOR-a na Strossmayerovom trgu 9, Zagreb. Radi se o pokretninama koje se prodaju isključivo u paketu, bez mogućnosti njihove pojedinačne prodaje. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, uz vrednovanje po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i to prema ključu:
  • 70 bodova – iznos ponude (najviša cijena),
  • 30 bodova – ponuda da kupac o svom trošku demontira i otpremi regale.
Predmeti prodaje su:
Lokacija Opis Inventarni broj
Prostorija P03 Arh. regali 1-5 5444
Prostorija P08 Regal 1 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 i 1908
Regal 2 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 i 1916
Regal 3 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 i 1868
Regal 4 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 i 1876
Regal 5 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883 i 1884
Regal 6 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 i 1892
Regal 7 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 i 1900
Predmetne pokretnine su tehnički ispravne i prodaju se u ugrađenom stanju.

II. UVJETI PRODAJE Početna prodajna cijena za cjelokupan paket predmetnih Pokretnina iznosi 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna). Ponuđači su dužni u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ovog oglasa o pozivu za prikupljanje ponuda ispuniti sljedeće uvjete:
  1. dostaviti Banci Izjavu o zainteresiranosti (s identifikacijskim podacima i kontakt brojevima) putem elektroničke pošte, s naznakom „Kupnja pokretnina“; i
  2. uplatiti iznos od 5.000,00 (pettisuća) kuna kao jamčevinu za ozbiljnost ponude na račun Banke koji iznos će im se uračunati u cijenu ukoliko budu izabrani Kupac ili će im se vratiti ukoliko pravovremeno odustanu ili njihova ponuda ne bude prihvaćena od strane HBOR.
  3. Izjavu da se obvezuju pokretnine nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji demontirati i odvesti o svom trošku, budući da se iste prodaju u ugrađenom stanju.
Posebna napomena u pozivu za prikupljanje ponuda – Na računu je iskazana ukupna prodajna cijena na koju prodavatelj nema obavezu zaračunati PDV.

Iznos jamčevine je potrebno uplatiti na račun HBOR broj IBAN: HR42 2493 0031 0111 1111 6, pozivom na broj 00 4200-24919, s opisom plaćanja „Jamčevina za kupnju pokretnina“. Osobama koje ispune uvjete iz točaka 1. i 2. HBOR će dostaviti na potpis Izjavu o povjerljivosti i o zaštiti osobnih podataka, koju su dužne potpisanu i ovjerovljenu od strane društva (za pravne osobe) i takvu dostaviti u HBOR u roku od 2 (dva) radna dana. Sve zainteresirane osobe koje prethodno ispune naprijed navedene uvjete iz točaka 1. i 2., te dostave Banci potpisanu Izjavu o povjerljivosti i o zaštiti osobnih podataka, HBOR će pozvati da izvrše uvid pokretnine koje se prodaju, te da podnesu ponudu. Svoje ponude zainteresirane osobe su dužne podnijeti putem pošte u roku od 5 (pet) radnih dana od dana objave ovog oglasa. Konačnu Odluku o prihvaćanju ponude HBOR će donijeti nakon prikupljanja, analiziranja i ocjenjivanja zaprimljenih ponuda u razumnom roku. Nakon prihvaćanja ponude HBOR će najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana pozvati najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje Kupoprodajnog ugovora koji je dužan sklopiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja prijedloga ugovora. Po primitku cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene HBOR će kupca pozvati da preuzme imovinu iz točke 1. ove Odluke i s njime sklopiti Zapisnik o primopredaji. Ukoliko ponuda ponuđača bude prihvaćena, a on ipak odustane, HBOR će zadržati navedeni iznos jamčevine. U tom slučaju odustanka kupca koji je dao najpovoljniju ponudu od kupovine, nekretnine će se prodati sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

III. NAPOMENE
  • Sve izjave zainteresiranih osoba za kupnju koje su navedene u ovom oglasu dostavljaju se putem e-maila na adresu ponude@hbor.hr.
  • Sve informacije u svezi pokretnina koje su predmet prodaje, mogu se dobiti i u Direkciji Logistike, kontakt osoba Damir Vuković, na telefon 01/4591-602 u vremenu od 09:00 do 16:00 h svakim radnim danom.
Fotografije pokretnina: