Kredit kupcu

1. KORISNIK KREDITA

 • kupac u inozemstvu uz prihvatljivo osiguranje ili
 • poslovna banka kupca u inozemstvu s kojim je izvoznik zaključio izvozni ugovor.

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

Prednosti za izvoznika
 • Naplata izvoznog posla odmah po isporuci
 • Isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora
 • Kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu
 • Povećanje likvidnosti izvoznika
 • Izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • sufinanciranje izvoznih poslova zajedno s drugim bankama,
 • samostalno kreditiranje banke ili kupca u inozemstvu

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine
 • do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine
 • krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora
Rok korištenja
 • sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora
Rok otplate
 • do 10 godina ovisno o vrsti robe i/ili usluga koje se izvoze
 • iznimno do 15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnju

Prva rata dospijeva 1, 3, 6 ili 12 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate i vrsti izvoznog posla.

5. KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2%, ovisi o bonitetu kupca/banke, izvoznom poslu i zemlji izvoza.
Varijabilna kamatna stopa EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu kupca/banke, zemlji izvoza i izvoznom poslu.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos ugovorenog kredita

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

8. OSIGURANJE

bankarska garancija

9. SHEMA

 

Izvoznik HBOR

 

 

 

 

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3