Obrtna sredstva Mjera COVID-19

Obrtna sredstva COVID-19 Mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva,  do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija, a ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do 30. 6. 2022. godine.

Zahtjevi za kredit su se zaprimali zaključno s 13. 5. 2022. godine.

Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove,
 • Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske,
koji  trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno pribaviti COVID score koji izračunava FINA. Kredit ne može biti odobren poslovnim subjektima:
 • čiji je COVID score 1 negativan (-100), i/ili
 • čija je oznaka rizičnosti prema podacima koje FINA dobiva od Hrvatske narodne banke „3 – neuredan“, i/ili
 • nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak predstečajne nagodbe.

Namjena kredita

 • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
 • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica* vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, kao i zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama;
 • podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima važećim u trenutku sklapanja ugovora o kreditu po ovoj Mjeri, maksimalno do 35% ukupnog kredita (odnosi se na obveze koje redovno dospijevaju tijekom razdoblja korištenja kredita ili su redovno dospjele prije sklapanja ugovora o kreditu po ovoj Mjeri, refinanciranje odnosno prijevremeno zatvaranje postojećih zaduženja je isključeno).
*Iznimno, ograničavajuća odredba o povratu pozajmica ne odnosi na pozajmice koje su dane nakon pojave epidemije COVID -19 za potrebe koje su u skladu s propisanom namjenom iz programa

Način kreditiranja

 • u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika – Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnosi se poslovnoj banci (pod 13. naveden popis banka uključenih u suradnju)
 • izravno kreditiranje – omogućeno za kredite u iznosu 1,5 milijuna kuna i više, odnosno iznad 37 milijuna kuna* (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnosi se HBOR-u
*Detaljnjije u točki 4. Iznos kredita

Iznos kredita

Najniži mogući iznos pojedinog kredita:
 • po modelu podjele rizika s poslovnom bankom: HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 1.000.000,00 kn
 • izravni krediti HBOR-a:
  • za korisnike kredita koji ostvaruju određeni udio prihoda iz izvoza* ili od turističke djelatnosti**: 1.500.000,00 kn i više
  • za ostale korisnike kredita: iznad 37.000.000,00 kn
Najviši iznos pojedinog kredita u kunskoj protuvrijednosti iznosa iznad 2,3 milijuna EUR odnosno kredit koji se odobrava temeljem odjeljka 3.3. Privremenog okvira*** ne smije prijeći:

a) iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće Krajnjeg korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju Krajnjih korisnika osnovanih 1.1.2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili

b) 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka u 2019. godini; ili

c) uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave Krajnjeg korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća.

Za kredite u kunskoj protuvrijednosti iznosa do 2,3 mil. EUR odnosno za kredite koji se odobravaju temeljem odjeljka 3.1. Privremenog okvira ne primjenjuje se ovaj način određivanja najvišeg iznosa kredita.

*Korisnici kredita koji su: -  ostvarili najmanje 10% izvoznih prihoda u poslovnim prihodima posljednje financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji (izvoznici), ili - ostvarili najmanje 10% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke u poslovnim prihodima posljednje financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji (dobavljači izvoznika).

**Pod korisnicima kredita koji ostvaruju prihode od turističke djelatnosti podrazumijevaju se poslovni subjekti: - kojima je Državni zavod za statistiku dodijelio neku od sljedećih NKD oznaka: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika, 55.10 – Hoteli i sličan smještaj, 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 55.30 – Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 – Ostali smještaj, 56.10 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, 56.21 – Djelatnosti keteringa, 56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, 79.11 – Djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora), 77.34 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava, 93.21 Zabavni i tematski parkovi, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske aktivnosti, ili - koji mogu dokazati da više od 30% prihoda/primitaka ostvaruju iz djelatnosti navedenih u prethodnoj alineji.

***Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C91I, 20.3.2020.) i sve njegove izmjene i dopune; odjeljak 3.2. točka 24.a i odjeljak 3.3., točka 26.a

Valuta kredita

Ovisno o mogućnostima HBOR-a:
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

Kamatna stopa

Za izravne kredite u visini 1,5 milijuna kuna i više i za kredite po modelu podjele rizika (za HBOR-ov udio u kreditu):
 • za razdoblje korištenja i prve tri godine otplate kredita: od 0,00% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti i cijeni raspoloživih izvora financiranja
 • za 4. i 5. godinu otplate kredita: od 1,50% godišnje, fiksna ili od 2,00% godišnje, fiksna, ovisno o HBOR-ovoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita, propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti i cijeni raspoloživih izvora financiranja*.
*Navedene kamatne stope su kamatne stope koje plaća korisnik kredita dok ukupna redovna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita iznosi 2,00% godišnje ili više, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti i cijeni raspoloživih izvora financiranja.

HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

Naknade

Ne naplaćuje se (na HBOR-ov udio u kreditu):
 • naknada za obradu zahtjeva
 • naknada za rezervaciju sredstava
Ostale naknade na HBOR-ov udio u kreditu obračunavaju se i naplaćuju u skladu s Pravilnikom za usluge koje obavlja HBOR.

Rok i način korištenja kredita

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
Sredstva kredita mogu se isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava. Refundacija vlastitih sredstava korisnika kredita korištenih za namjene iz ove mjere je dozvoljena samo za iznose plaćene nakon 1.3.2020.

Rok otplate

 • do 5 godina, uključujući poček do 1 godine

Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstvo EIF-a u okviru EGF-a, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita
Sukladno pravilima o zabrani kumulacije potpora iz Privremenog okvira, za kredite odobrene temeljem odjeljka 3.3. Privremenog okvira nije moguće koristiti instrumente osiguranja temeljem odjeljka 3.2. Privremenog okvira.

Povezani dokumenti / Privici

Opći kriteriji prihvatljivosti
Popis dokumentacije i poslovnih banaka
Popis dokumentacije izravno kreditiranje
Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a

POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
KentBank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Sberbank d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3