HBOR Politike financijskog izvještavanja Grupe HBOR

I. Uvodne odredbe

Politikama financijskog izvještavanja Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje Grupa HBOR ili Grupa) uređuje se okvir financijskog izvještavanja Grupe te se njima utvrđuju:
 • financijski izvještaji Grupe HBOR,
 • osnova za pripremu financijskih izvještaja,-
 • cilj i svrha financijskog izvještavanja,
 • načela financijskog izvještavanja,
 • javna objava financijskih izvještaja s kalendarom objava,
 • revizija godišnjih financijskih izvještaja.
Grupu HBOR čine Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR ili matica) kao matično društvo i sva društva pod njegovom kontrolom – izravnom ili neizravnom.

II. Financijski izvještaji Grupe HBOR

Grupa Hrvatska banka za obnovu i razvitak priprema:
 1. nekonsolidirane financijske izvještaje matice - Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i
 2. konsolidirane financijske izvještaje koji uključuju HBOR i društva pod njegovom kontrolom – ovisna društva.
Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji navode se kao financijski izvještaji, ukoliko nije drugačije naznačeno. Financijski izvještaji daju objektivan, cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, financijskog položaja te financijskog razultata (dobitaka i gubitaka) za izvještajno razdoblje za koje se sastavljaju. HBOR i Grupa HBOR sastavljaju i prezentiraju financijske izvještaje na kraju svakog kvartala, odnosno sa stanjem na dan 31. 03., 30. 06., 30. 09. i 31. 12.. Uz financijske izvještaje na 30. 06. i 31. 12., Uprava priprema i izdaje Izvještaj poslovodstva. Financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine sastavljaju se i prezentiraju kao nerevidirani i skraćeni.

III. Osnova za pripremu financijskih izvještaja

III.1. Godišnji financijski izvještaji:

Obveza pripremanja godišnjih financijskih izvještaja propisana je sljedećim propisima:
 • Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak,
 • Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI),
 • Zakonom o računovodstvu i
 • Zakonom o reviziji.
Grupa HBOR pri sastavljanju i prezentiranju godišnjih financijskih izvještaja primjenjuje Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) slijedom čega članice Grupe sve podatke i financijske izvještaje za konsolidaciju pripremaju temeljem MSFI-jeva. Godišnje financijske izvještaje čine:
 • Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja,
 • Izvještaj o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti razdoblja (uz odvojenu prezentaciju izvještaja o dobiti i gubitku od izvještaja u kojem se prikazuje ostala sveobuhvatna dobit),
 • Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje,
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu za razdoblje,
 • bilješke uz financijske izvještaje koje se sastoje od pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija.
Godišnji financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini. Uz godišnje financijske izvještaje, Uprava priprema i izdaje Izvještaj poslovodstva o poslovanju.

III.2. Financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine:

Grupa HBOR priprema i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine i to za razdoblja koja završavaju na dan 31. 03., 30. 06., 30. 09.. Financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine Grupa HBOR priprema kao set skraćenih financijskih izvještaja uz punu primjenu Međunarodnog računovodstvenog standarda 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine. Financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine obuhvaćaju najmanje:
 • skraćeni izvještaj o financijskom položaju,
 • skraćeni izvještaj o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (uz odvojenu prezentaciju izvještaja o dobiti i gubitku od izvještaja u kojem se prikazuje ostala sveobuhvatna dobit),
 • skraćeni izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje,
 • skraćeni izvještaj o promjenama na kapitalu za razdoblje,
 • odabrane objašnjavajuće bilješke.
Pri sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine Grupa HBOR primjenjuje iste računovodstvene politike i metode kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima. Ukoliko se zbog izmjena u MSFI-jevima u razdoblju tijekom godine primijene izmijenjene računovodstvene politike i metode financijski izvještaji za razdoblja tijekom godine sadržavat će opis vrste i učinak tih promjena.

IV. Cilj i svrha financijskog izvještavanja

Financijski izvještaji sastavljaju se i pripremaju s ciljem pružanja informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja HBOR-a i Grupe HBOR radi donošenja odgovarajućih ekonomskih odluka od strane njihovih korisnika. Financijski izvještaji sastavljaju se i pripremaju sa svrhom dostupnosti informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i promjenama financijskog položaja HBOR-a i Grupe HBOR-a njihovim korisnicima na redovnoj osnovi te pružanja financijskih podataka o provedbi strategije Grupe HBOR.

V. Načela financijskog izvještavanja

Radi ostvarivanja cilja, Grupa HBOR primjenjuje sljedeća načela pri financijskom izvještavanju i objavama:
 • transparentnost prezentiranja radi osiguravanja većeg razumijevanja prezentiranih informacija od strane korisnika financijskih izvještaja,
 • dosljednost prezentiranja unutar svakog izvještajnog razdoblja i između izvještajnih razdoblja,
 • jednostavnost prezentiranja kako bi se korisnicima omogućilo lakše razumijevanje položaja, uspješnosti poslovanja te promjena financijskog položaja i donošenje odluka,
 • usmjerenost na zahtjeve zakonske regulative kako bi se osigurala usklađenost,
 • primjena najbolje prakse prezentiranja primjenjive na djelatnost poslovanja Grupe uz uvažavanje suvremenih međunarodnih trendova u financijskom izvještavanju, kao i zahtjeva tržišta.

VI. Javna objava financijskih izvještaja

Radi ispunjavanja svrhe financijskog izvještavanja, Grupa HBOR financijske izvještaje javno objavljuje na svojoj Internet stranici. Financijski izvještaji se javno objavljuju nakon što ih usvoji Nadzorni odbor. Zbog regulatornih propisa, revidirani godišnji financijski izvještaji javno se objavljuju i prije nego što ih potvrdi Hrvatski sabor. Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja javno se objavljuje po njenom donošenju. Financijski izvještaji koji se objavljuju na Internet stranici dostupni su javnosti najmanje pet (5) godina od datuma objavljivanja. Internet stranice HBOR-a daju pregled financijskih izvještaja za zadnjih pet (5) uzastopnih poslovnih godina. Financijski izvještaji Grupe HBOR javno se objavljuju na Internet stranici prema sljedećem kalendaru:
Izvještajno razdoblje Vrsta financijskog izvještaja Konačni datum javne objave
31. 03. Nerevidirani i skraćeni 31. 05.
30. 06. Nerevidirani i skraćeni 31. 08.
30. 09. Nerevidirani i skraćeni 30. 11.
31. 12. Revidirani godišnji 30. 04. iduće godine, nakon godine koja je završila 31. 12.
 

Dodatno 31. 12.
 

Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
 

Nakon donošenja od strane Hrvatskog sabora

VII. Revizija godišnjih financijskih izvještaja

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u reviziju godišnjih financijskih izvještaja obavljaju ovlaštena revizorska društva. Obzirom na to da HBOR kao matično društvo sredstva za provedbu svojih poslovnih aktivnosti pribavlja izdavanjem dužničkih vrijednosnih papire te uzimanjem zajmova i kredita u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, godišnji financijski izvještaji trebaju biti revidirani od strane međunarodno priznatih ovlaštenih revizorskih društava. Zbog statusa HBOR-a kao izdavatelja dužničkih vrijednosnih papira na europskim tržištima kapitala i kreditoprimca sredstava od strane europskih i međunarodnih financijskih institucija, godišnje financijske izvještaje može revidirati ovlašteno revizorsko društvo koje udovoljava uvjetima za odobrenje i registraciju revizora i revizorskih društava te učinkovit sustav javnog nadzora revizora i revizorskih društava od strane nadležnih tijela u zemljama članicama Europske unije na čijim su organiziranim tržištima kapitala izlistani vrijednosni papiri HBOR-a. Odluku o izboru revizorskog društva za pojedinu poslovnu godinu donosi Nadzorni odbor, a na prijedlog Uprave.

VIII. Završne odredbe

Financijske izvještaje uobičajeno potpisuju direktor sektora koji je nadležan za pripremu i sastavljanje financijskih izvještaja i član Uprave nadležan za poslove financijskog izvještavanja. Ove Politike stupaju na snagu danom donošenja.

Financijsko izvještavanje tijekom godine – izvještajna razdoblja: Izvještaji za razdoblja tijekom godine sadržavaju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za sljedeća razdoblja:
 1. skraćeni izvještaj o financijskom položaju na kraju tekućega razdoblja tijekom godine i usporedni izvještaj o financijskom položaju na kraju prethodne financijske godine;
 2. skraćeni izvještaj o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (uz odvojenu prezentaciju izvještaja o dobiti i gubitku od izvještaja u kojem se prikazuje ostala sveobuhvatna dobit) za tekuće razdoblje tijekom godine i kumulativno za tekuću financijsku godinu do kraja tekućeg razdoblja u tijeku godine s usporednim izvještajima o sveobuhvatnoj dobiti usporedivih razdoblja u tijeku godine (tekuće razdoblje i razdoblje od početka godine do kraja razdoblja u tijeku godini) za prethodnu financijsku godinu;
 3. skraćeni izvještaj o promjenama na kapitalu kumulativno za tekuću financijsku godinu do kraja razdoblja tijekom godine s usporednim izvještajem za usporedivo razdoblje od početka godine do kraja razdoblja u tijeku godine za prethodnu financijsku godinu;
 4. skraćeni izvještaj o novčanim tokovima kumulativno za tekuću financijsku godinu do kraja razdoblja u tijeku godine s usporednim izvještajem za usporedivo razdoblje od početka godine do kraja razdoblja u tijeku godine za prethodnu financijsku godinu.
Ogledni primjerak načina izvještavanja za razdoblja tijekom godine – kvartalno izvještavanje:

Financijska godina jednaka je kalendarskoj te završava 31. prosinca, slijedom čega HBOR u skraćenom setu financijskih izvještaja (konsolidiranih i nekonsolidiranih) na kvartalnoj osnovi na izvještajni dan 30. lipnja 20X1. godine iskazuje podatke za sljedeća razdoblja:

Skraćeni izvještaj o financijskom položaju:
Na dan 30. 6. 20X1. 31. 12. 20X0.
Skraćeni izvještaj o dobiti i gubitku te ostaloj sveobuhvatnoj dobiti:
za 6 mjeseci koji završavaju 30. 6. 20X1. 30. 6. 20X0.
za 3 mjeseca koja završavaju 30. 6. 20X1. 30. 6. 20X0.
Skraćeni izvještaj o novčanim tokovima:
za 6 mjeseci koji završavaju 30. 6. 20X1. 30. 6. 20X0.
Skraćeni izvještaj o promjenama na kapitalu:
za 6 mjeseci koji završavaju 30. 6. 20X1. 30. 6. 20X0.