HBOR Otvoreni natječaji
 

Rok za prijavu na natječaj je 5.10.2023.


SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SPECIJALIST (M/Ž)
u Direkciji za projektna financiranja u Sektoru kreditiranja
 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
 
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
 
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba (projektno financiranje)
 
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 
 
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
 
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
 
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.9.2023.

 
Rok za prijavu na natječaj je 25.9.2023.


SPECIJALIST (m/ž)
Odjel akreditiva i garancija
Direkcija transakcijskog bankarstva
Sektor sredstava
 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
 
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno pruža savjetodavne usluge klijentima i drugim organizacijskim dijelovima HBOR-a na području akreditivnog i garantnog poslovanja
 • Obrađuje poslovnu / komercijalnu dokumentaciju potrebnu za otvaranje / zaprimanje dokumentarnih akreditiva i dokumentarnih naplata, te izdavanje i zaprimanje garancija / kontragarancija u zemlji i inozemstvu
 • Obrađuje poslovnu /komercijalnu dokumentaciju potrebnu za provođenje uplata i isplata vezanih za akreditivno-garantne transakcije
 • Rješava upite i izmjene dokumentarnih akreditiva i deviznih garancija / kontragarancija
 • Obrađuje devizne garancije izdane u korist klijenta HBOR-a primljene putem SWIFT-a
 • Obavlja provjeru autentičnosti garancije primljene od poslovne banke
 • Predlaže uvođenje limita za proizvode iz područja financiranja međunarodne razmjene, te uspostavu poslovnog odnosa s bankama za potrebe provođenja akreditivno-garantnog poslovanja
 • Kontinuirano prati međunarodna pravila i propise vezane za poslove s dokumentarnim akreditivima, deviznim garancijama / kontragarancijama i dokumentarnom naplatom
 • Kontinuirano prati promjene zakonske regulative i drugih važećih propisa iz akreditivno-garantnog, korespondentnog i SPNFT područja te predlaže prilagodbu poslovanja u skladu s promjenom regulative
 • Kontinuirano prati donesene odluke tijela HBOR-a te predlaže mjere za prilagodbu operativnog poslovanja u skladu s relevantnim odlukama
 • Predlaže unapređenja postojećih i razvoj novih financijskih proizvoda i usluga vezanih uz poslovanje svoje organizacijske jedinice i HBOR-a te pokreće unapređenja informatičke podrške za iste
 • Sudjeluje u pripremi i realizaciji projekata vezanih uz prilagodbu poslovanja svoje organizacijske jedinice sukladno promjeni regulative i projektima razvoja novih proizvoda
 • Surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a, kao i s ministarstvima, klijentima, domaćim i stranim poslovnim bankama te drugim financijskim institucijama
 • Izrađuje izvješća za potrebe Sektora sredstava i drugih organizacijskih jedinica HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja ili direktora Sektora sredstava, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 4 godina radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje
 • Poželjno radno iskustvo na akreditivno-garantnom poslovanju/korespondentnom bankarstvu u banci ili sličnoj financijskoj instituciji
 • Poželjno radno iskustvo u implementaciji softverskih rješenja na području akreditivnog i garantnog poslovanja 
 
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
 
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na  poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.9.2023.

 

Rok za prijavu na natječaj je 25.9.2023.


SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK ILI SPECIJALIST (m/ž)
u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima
 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Radni zadaci:
 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Samostalno kontrolira procjenu kreditnog rizika na bazi kreditnog portfelja
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Provodi testiranja otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku
   
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.
   
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 
 
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
 
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
 
 Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.9.2023.

 
 
Rok za prijavu na natječaj je 25.9.2023.
 

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje – pripravnik (m/ž)
Odjel plana i analize
Direkcija kontrolinga
u Sektoru financija i računovodstva
 
1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine
 
 
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Ažurira i dnevno sastavlja izvještaj Otvorene devizne pozicije
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuju procesi planiranja i koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika konsolidacije financijskih izvještaja Grupe HBOR i HBOR-a i koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Sektor upravljanja rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
 • Poželjno: visoka razina odgovornosti za rad
 • Poželjno: interes za rad u financijskom planiranju i financijskom izvještavanju
 
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
 
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.9.2023.

 
Rok za prijavu na natječaj je 25.9.2023.


SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR/SPECIJALIST (m/ž)

Direkcija kreditnih analiza
 Sektoru analiza
 
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
 
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika ipredlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održavapravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata,predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama izdjelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijskejedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnogmjesta
 
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: izvrsno poznavanje financijske analize 
 
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja. 
 
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
 
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.9.2023.