HBOR Uprava HBOR-a
Nadzorni odbor HBOR-a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio je odluku o imenovanju predsjednice i članice Uprave HBOR-a.

S danom 1. kolovoza 2017. mr. sc. Tamara Perko imenovana je predsjednicom, a Martina Jus članicom Uprave HBOR-a, do provedbe postupka izbora i imenovanja članova Uprave sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 19/2017), a najviše na vrijeme od šest mjeseci.

Mr. sc. Tamara Perko predsjednica je Uprave HBOR-a od 1. veljače 2017., a Martina Jus članica od 1. lipnja 2014.