HBOR Zatvoreni natječaji

Odluka o zatvaranju natječaja: 10.8.2023. Odabrana je Romana Kučinić, VSS.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.08.2023.
Psihologijsko testiranje: 21.07.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 17.07.2023., 18.07.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.06.2023., 05.06.2023., 04.07.2023.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.05.2023.

 
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA JAMSTVA/SPECIJALIST (m/ž)
Direkcija jamstava
Sektor osiguranja izvoza i jamstava
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno obrađuje zahtjeve za osiguranje kod kojeg se preuzima domaći rizik, zahtjeve za izdavanje jamstva i procjenjuje preuzeti rizik
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Samostalno priprema i izrađuje prijedloge za odobrenje osiguranja odnosno izdavanje jamstava, kao i sve ostale prijedloge vezano za poslove osiguranja izvoza kod kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava
 • Samostalno obrađuje zahtjeve za suglasnosti za postupanje osiguranika ili korisnika jamstva
 • Samostalno analizira financijska izvješća i prati tijek posla za koji je izdano osiguranje odnosno jamstvo
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića
 • Izračunava premiju osiguranja, naknadu za izdavanje jamstva i sve ostale naknade
 • Ispostavlja račune i prati naplatu premije osiguranja, naknade za jamstvo i ostalih izdanih računa
 • Zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad dužnicima koji se vode u Direkciji
 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza kod kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza kod kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava
 • Sudjeluje u pripremi izvješća i planova vezanih za poslovanje Direkcije
 • Predlaže mjere za rješavanje poslovnih problema i unapređenje poslovanja, sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga općih akata, organizacijskih propisa, unapređenju tehnologije rada i radnih postupaka iz djelokruga Direkcije, uključujući pripremu poslovnih specifikacija i sudjelovanje u razvoju IT sustava i alata koji prate i podržavaju proces rada Direkcije
 • Prati rad i sudjeluje na sastancima državnih i međunarodnih tijela, organizacija, udruženja, odbora, radnih skupina i inicijativa po pitanjima vezanim za podršku izvozu i razvoj gospodarstva kroz osiguranje izvoza i izdavanje jamstava te obavljanje vezanih aktivnosti
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prodajne i pregovaračke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Sistematičnost
 • Analitičke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje osnova financijske analize
 • Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru (jamstvene agencije, banke, osiguravajućadruštva i sl.), društvima za reviziju ili poslovno savjetovanje
 • Poželjno izvrsno pisano izražavanje
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.5.2023.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 24.8.2023. U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 14.6.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.5.2023.
 
Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2023., 9.5.2023., 17.5.2023. 
Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.4.2023., 21.4.2023. 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Direkciji za projektna financiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba (projektno financiranje)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.03.2023.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 23.6.2023. U selekcijskom postupku odabran je Ivan Mihoković, VSS.
2. intervju s odabranim kandidatima: 31.05.2023., 02.06.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 23.05.2023., 24.05.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.05.2023.

DIREKTOR SEKTORA (m/ž)

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz imenovanje na mandatno razdoblje

 

Radni zadaci:
 • upravljanje Sektorom poslovne podrške zaduženim za kreditnu administraciju i korištenje kredita za gospodarstvo, pozadinske poslove riznice, upravljanje nekretninama, voznim parkom, pisarnicom i arhivom, stjecanje, zakup i prodaju nekretnina
 • organizacija i koordinacija poslovanja Sektora poslovne podrške te uredno i pravodobno izvršavanje poslova iz svoga djelokruga
 • vođenje brige i odgovornost za zakonitost rada i poslovanja Sektora poslovne podrške
 • planiranje, organiziranje, definiranje i unaprjeđenje procesa, pravila rada, uloga i ciljeva Sektora poslovne podrške, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.)
 • davanje smjernica i uputa te kontrola nižih organizacijskih jedinica u izvršenju povjerenih poslova i zadataka
 • organizacija i izrada uputa za rad i drugih internih propisa kojima se regulira poslovanje Sektora poslovne podrške
 • donošenje pojedinačnih odluka iz okvira Sektora poslovne podrške
 • upravljanje ljudskim potencijalima Sektora poslovne podrške
 • povećanje ugleda HBOR-a
 • obavljanje i drugih poslova za koje je dobio/la posebna ovlaštenja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag.
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Poželjno 10 godina radnog iskustva u bankarskom sektoru
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Visoka motiviranost za navedeno radno mjesto
 • Poželjno poznavanje kreditnog procesa i kreditne administracije
 • Poželjno poznavanje područja poslovanja s nekretninama i/ili upravljanja nekretninama
 • Poželjno poznavanje pravnog i zakonodavnog okvira u poslovanju s pravnim osobama
 • Poželjno znanje iz područja financija i računovodstva te nabave
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.5.2023.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 24.8.2023. U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 05.06.2023., 06.06.2023., 03.07.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.05.2023. 


STRUČNI SURADNIK ZA JAMSTVA - PRIPRAVNIK (m/ž)
u Direkciji jamstava
u Sektoru osiguranja izvoza i jamstava
1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

RADNI ZADACI I ODGOVORNOSTI:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje kod kojeg se preuzima domaći rizik, zahtjeve za izdavanje jamstva i procjenjuje preuzeti rizik

 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima

 • Priprema i izrađuje prijedloge zaća odobrenje osiguranja odnosno izdavanje jamstava, kao i sve ostale prijedloge vezano za poslove osiguranja izvoza kod kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava

 • Obrađuje zahtjeve za suglasnosti za postupanje osiguranika ili korisnika jamstva

 • Analizira financijska izvješ

 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića

 • Izračunava premiju osiguranja, naknadu za izdavanje jamstva i sve ostale naknade

 • Prati tijek posla za koji je izdano osiguranje odnosno jamstvo

 • Ispostavlja račune, prati naplatu premije osiguranja, naknade za jamstvo i ostalih izdanih računa

 • Zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja

 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad dužnicima koji se vode u Direkciji

 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a

 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava

 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija

 • Sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza kod kojeg se preuzima domaći rizik i izdavanja jamstava

 • Sudjeluje u pripremi izvješća i planova vezanih za poslovanje Direkcije

 • Sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga općih akata, organizacijskih propisa, unapređenju tehnologije rada i radnih postupaka iz djelokruga Direkcije, uključujući pripremu poslovnih specifikacija i sudjelovanje u razvoju IT sustava i alata koji prate i podržavaju proces rada Direkcije

 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

TRAŽENI UVJETI ZA RADNO MJESTO:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)

 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala

 • Prodajne vještine

 • Prezentacijske vještine

 • Komunikacijske vještine

 • Organizacijske vještine

 • Sistematičnost

 • Analitičke vještine

 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika

 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

 • Poželjno poznavanje osnova financijske analize

 • Poželjno izvrsno pisano izražavanje

 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač).

NUDIMO VAM:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju

 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.5.2023.


Odluka o zatvaranju natječaja: 13.7.2023. Odabrani su Marinela Bošković, VSS, Biljana Karaga, VSS i Krijstijan Kasner, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.6.2023., 3.7.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 9.5.20023., 11.5.2023., 16.5.2023., 18.5.2023. i 22.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 4.4.2023., 6.4.2023., 12.4.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 26.3.2023. 

STRUČNI SURADNIK  ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Direkciji za mikro, mala i srednja poduzeća u Sektoru kreditiranja

4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 16.03.2023.

Odluka o zatvaranju natječaja: 13.7.2023. Odabrana je Mirjana Bolanča, VSS.
Drugi razgovor s odabranim kandidatima: 28.6.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.6.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 2.6.2023., 5.6.2023. i 7.6.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.5.2023., 23.5.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.05.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU/SPECIJALIST (m/ž)

u Odjelu međunarodne suradnje, Međunarodna i izvozna strategija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Samostalno obavlja poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostave novih te nadogradnje i održavanja postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim financijskim institucijama, poslovnim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. Doprinosi aktivnostima direkcije u poticanju izvoza te u određenim aktivnostima drugih organizacijskih jedinica kroz mrežu međunarodne suradnje HBOR-a.

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za sudjelovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog ili filozofskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje još jednog stranog jezika
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno iskustvo u radu s međunarodnim subjektima
 Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.5.2023.
 


Odluka o zatvaranju natječaja: 27.07.2023. U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.7.2023.
Psihologijsko testiranje: 05.07.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 15.5.2023., 17.5.2023., 23.5.2023. 
Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.4.2023., 3.5.2023. 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.
 
SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK ILI SPECIJALIST (m/ž)
u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima.
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Samostalno kontrolira procjenu kreditnog rizika na bazi kreditnog portfelja
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Provodi testiranja otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku
 • Izrađuje materijale za nadležni Odbor, vodi zapisnike sa sjednica Odbora i izvješćuje o donesenim zaključcima Odbora
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženost HBOR-a kreditnom riziku na razini portfelja
 • Samostalno daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje kreditnim rizikom i mjere za umanjenje izloženosti kreditnim rizicima te prati njihovo izvršenje
 • Predlaže poboljšanja metodologija upravljanja kreditnim rizicima te primjenjuje i nadzire funkcioniranje metoda i modela za upravljanje kreditnim rizicima
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje kreditnim rizikom
 • Izrađuje pravilnike i metodologije te druge interne akte za upravljanje kreditnim rizikom te kontrolira njihovu primjenu u Banci
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Daje očitovanja, sudjeluje u izradi internih akta ostalih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje kreditnim rizikom iz djelokruga rada Odjela
 • Samostalno ispituje i vrednuje primjerenost i djelotvornost unutarnjih kontrola u procesu upravljanja kreditnim rizikom
 • Prati bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje te usklađenju s postojećim internim aktima
 • Priprema podloge sudjeluje u izradi strukture izvještavanja te izrađuje izvještaje za kreditni rizik na razini portfelja
 • Sudjeluje u uvođenju novih proizvoda i samostalno analizira utjecaje novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost kreditnim rizicima
 • Samostalno procjenjuje izloženost kreditnim rizicima u okviru Kataloga rizika
 • Samostalno izrađuje dokumente i potrebne podatke za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja kreditnim rizikom
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svojeg djelokruga rada
 • Educira radnike o upravljanju kreditnim rizikom i internim aktima iz djelokruga rada Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja/rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.03.2023.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 06.07.2023. godine. Odabrana je: Nikolina Milardović, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.06.2023.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.06.2023., 16.06.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 26.05.2023., 31.05.2023., 02.06.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.05.2023., 15.05.2023., 23.05.2023.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 24.04.2023.

 
SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI ILI SPECIJALIST (m/ž)
u Uredu za usklađenost, SPNFT, informacijsku sigurnost i potpore
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Radni zadaci:
 • Prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Prati usklađenost poslovanja HBOR-a sa relevantnom regulativom, standardima, kodeksima i poslovnom praksom
 • Provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima kao i s izmjenama zakona i propisa
 • Utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen
 • Savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja
 • Sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a
 • Savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost
 • Aktivno sudjeluje u izradi odnosno izmjenama normativnih akata
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije praćenja usklađenosti, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (pravnog ili ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH i EU
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo u poslovima praćenja usklađenosti
 • Prednost: poznavanje propisa tržišta kapitala i fondovske industrije
 • Prednost: poznavanje korporativnog upravljanja i upravljanja sukobom interesa.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 24.4.2023.
Odluka o zatvaranju natječaja: 27.7.2023. Odabran: Frane Predovan, VSS
Drugi razgovor s odabranim kandidatima: 14.07.2023. i 19.07.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.6.2023.

Intervju s odabranim kandidatima: 19.06.2023. i 21.06.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 06.06.2023., 15.06.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.05.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKU ANALIZU (m/ž)
Odjel za tehničke analize
Direkcija tehničkih analiza i zaštite okoliša
Sektor analiza
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Samostalno utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • Samostalno verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Samostalno izrađuje procjenu vrijednost nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih jedinica
 • Samostalno procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine, vodeći se načelom najveće i najbolje iskoristivosti (highest and best use)
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih jedinica
 • Po vlastitoj odluci ili na zahtjev kreditnog odnosno referenta kreditne analize ili organizacijskog odjela obavlja provjeru na licu mjesta i samostalno izrađuje potrebna izvješća
 • Po potrebi i/ili na zahtjev samostalno provjerava napredovanje investicije i tehničku dokumentaciju zahtjeva za povlačenje sredstava
 • Sudjeluje u pripremi novih kreditnih programa i u pregovorima oko kreditiranja velikih infrastrukturnih ili drugih projekata
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata te surađuje i ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Samostalno po potrebi utvrđuje i okolišnu, klimatsku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te usklađenost sa uvjetima HBOR-ovih izvora sredstava
 • Samostalno surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno, po potrebi prati i primjenu propisa koji reguliraju i područje zaštite okoliša, klime i tehničkog aspekta ulaganja, te daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija
 • Samostalno daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehničke analize, izrada verifikacija i izrada procjena vrijednosti nekretnina/pokretnina u postupcima odobravanja ili praćenja klijenata
 • Sudjeluje u pripremi postupaka javne nabave iz djelokruga rada Odjela
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama na razini djelokruga Odjela
 • Inicira rješavanje poslovne problematike Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Tehničko-tehnološka znanja
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje CAD programa za projektiranje
 • Dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • Poželjno: stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.5.2023.
Odluka o zatvaranju natječaja: 27.7.2023. godine. Odabrana je: Jelena Peša, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 25.7.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.07.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 30.06.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.06.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.05.2023.

 
VODITELJ/ICA PODRUČNOG UREDA ZA SJEVERNU DALMACIJU (m/ž)
u Sektoru kreditiranja
Mjesto rada: Zadar
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Planira i organizira rad područnog ureda sukladno nalozima i uputama HBOR-a
 • Vodi evidencije i izvještava o realizaciji poslova i aktivnosti sukladno odredbama akata, uputama i nalozima HBOR-a
 • Informira, savjetuje i pomaže pravnim i fizičkim osobama u određivanju poduzetničke namjere i pripremi potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za HBOR-ove kredite i garancije
 • Promovira HBOR-ove kreditne programe i prezentira ih kod nadležnih organa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poduzetnika, poslovnih banaka i organiziranih poduzetničkih centara
 • Priprema i izvodi predstavljanje kreditne aktivnosti i programa kreditiranja HBOR-a
 • Obavlja monitoring poslovanja korisnika kredita sukladno sadržaju pisanog naloga
 • Organizira i provodi edukacije za poduzetnike korisnike izravnog kreditiranja HBOR-a
 • Surađuje s poslovnim bankama u realizaciji programa kreditiranja HBOR-a
 • Surađuje s županijskim komorama HGK-a, Udruženjima obrtnika HOK-a, razvojnim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama
 • Organizira i koordinira prezentacije HBOR-a i poslovne skupove u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama
 • Predstavlja HBOR na sajmovima i poslovnim skupovima
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposredno nadređene osobe, u skladu s naravi radnog mjesta
 Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog ili pravnog smjera)
 • Najmanje 5 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Prednost posjedovanje iskustva na sličnim poslovima najmanje 3 godine
 • Spremnost na povremena putovanja i sastanke izvan mjesta rada
 Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radnopravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.5.2023.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 6.7.2023. godine U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.6.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.05.2023.

SPECIJALIST (m/ž)

Odjel održavanja imovine

Direkcija održavanja i stjecanja imovine

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Izrada Operativnog plana održavanja imovine HBOR-a
 • Izrada, ažuriranje i nadzor primjene Uputa za provedbu mjera fizičke zaštite
 • Analiza troškova održavanja po segmentima i predlaganje mjera za poboljšanje učinkovitosti istih
 • Priprema nabavnih dokumentacija s adekvatnom analizom tržišta i prethodnih troškova vezanim uz predmet nabave
 • Priprema podloga na Plan nabave s prethodnom analizom troškova uz sagledavanje i novih zakonskih obveza i novih trendova u tehničkom održavanju
 • Samostalna izrada prijedloga za odlučivanje organima odlučivanja HBOR-a , analiza i slično vezanih uz upravljanje imovinom, poboljšanja i/ili uvođenja novih procesa, izradu analiza učinkovitosti upravljanja i
 • Samostalno sudjelovanje u Povjerenstvima, provedbenim projektima HBOR a, aktivnostima kod Inventurnog popisa imovine,
 • Samostalna priprema potrebnih izvješća nadređenima i organima odlučivanja vezanim uz upravljanje imovinom (održavanje, zakup i sl)
 • Praćenje i donošenja i izmjena zakonskih akata vezanih uz tehničko održavanje, zbrinjavanje otpada, videonadzor, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, javnu nabavu, GDPR i dr. te izrada prijedloga donošenja i/ili ažuriranja internih akata o tome
 • Samostalna izrada analiza iskorištenosti ugovora s dobavljačima, ocjena i praćenje poslovnog odnosa s dobavljačem, rad u aplikaciji za nabavu (SPIN),
 • Samostalna izrada prijedloga organima odlučivanja uz istraživanje najbolje prakse te iskaz mišljenja i prijedloga postupanja u pojedinim radnim zadacima vezanim uz održavanje imovine HBOR-a
 • Izrađuje analize, izvješća, planove i druge potrebne dokumente iz djelokruga rada Odjela
 • Drugi poslovi po nalogu neposredno nadređenog, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (građevinskog, tehničkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno posjedovanje tehničko-tehnoloških znanja iz energetske učinkovitosti,
 • Poželjno posjedovanje tehničko-tehnoloških znanja iz zaštite okoliša,
 • Poželjno posjedovanje tehničko-tehnoloških znanja iz upravljanja nekretninama,
 • Poželjno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa iz područja nabave.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.5.2023.


Odluka o zatvaranju natječaja: 6.7.2023. godine Odabrana je: Dina Bračić, VŠS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 14.06.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2023., 9.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.4.2023., 21.4.2023., 27.4.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Direkciji za projektna financiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba (projektno financiranje)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.03.2023.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 06.07.2023. Izabrana je: Gordana Đurđević, VŠS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.06.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.6.2023,  16.6.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 01.06.2023., 06.06.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.05.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.05.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Odjelu analitičkog knjigovodstva poslova kreditiranja u Direkciji analitičkog knjigovodstva u Sektoru poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Obavlja konačnu provjeru svih potrebnih odrednica osnovnih ugovora o kreditu koje su radnici zaduženi za poslove kreditiranja unijeli u analitičku evidenciju radi analitičkog praćenja kredita po svakoj pojedinoj partiji te ih sistemski potvrđuje
 • Obavlja obračun, evidentira i knjiži redovna zaduženja, zateznu kamatu, nedospjele kamate, naknade, odobrene a neiskorištene kredite, zaduženja i uplata subvencioniranih kamata , tečajnu revalorizaciju, tečajne razlike, sudske troškove, izvode priljeva i odljeva
 • Obavlja prijenos partija danih kredita u otplatu i izrađuje planove otplate
 • Obavlja obračun, evidentira i knjiži reprograme, izmjene uvjeta danih kredita, prijevremene otplate danih kredita i njihove konačne otplate
 • Izrađuje i kontrolira temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu i ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju
 • Kontrolira podatke i obavlja mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom i/ili Glavnim knjigama poslova u ime i za račun nalogodavaca
 • Izrađuje i upućuje obavijesti o korištenju kredita, obavijesti o dospijeću interkalarne kamate i naknade za rezervaciju sredstava s prilogom kamatnog lista, redovnih obavijesti o dospijeću prema potrebi, opomena komitentima, obavijesti o obračunu zatezne kamate te ostalih izvještaja i/ili obavijesti na zahtjev komitenta
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Izrađuje i šalje izvatke otvorenih stavaka dužnicima i vjerovnicima radi usklađenja redovno i na zahtjev komitenata
 • Priprema podatke za izradu izvješća za radne odbore i komisije te druge organizacijske jedinice HBOR-a, na zahtjev ili sukladno internim aktima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika ugovoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjna sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnje učenje i usavršavanje, snalažljivost u radu, razvijen osjećaj za rad u timu, poštivanje rokova, fleksibilnost radnog vremena i spremnost na suradnju
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.5.2023.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 27.07.2023. Izabrana je: Barbara Bertović, VSS. Izabrana je: Domina Delač, VSS.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 14.07.2023. i 19.7.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.06.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 02.06.2023., 13.06.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 16.05.2023., 18.05.2023., 19.05.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.05.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE/SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE (m/ž)

Odjel za okoliš i klimatske promjene

Direkcija tehničkih analiza i zaštite okoliša

Sektor analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Ocjenjuje i po potrebi prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima okolišne, klimatske i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Ocjenjuje i po potrebi analizira međusobni pojedinačni utjecaj i međuovisnost okolišnih i klimatskih ciljeva (DNSH analiza) kod investicijskih projekata u skladu sa EU regulativama i nacionalnim programima
 • Prikuplja i obrađuje podatke za potrebu ocjene intenziteta ugljičnog otiska investicijskog projekta i/ili kolaterala
 • Prikuplja i obrađuje podatke za potrebu ocjene klimatske osjetljivosti i ranjivosti investicijskog projekta i/ili kolaterala
 • Utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene, te po potrebi verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina
 • Po potrebi pregledava i provjerava dostavljenu dokumentaciju i sa dijela okolišnih, klimatskih i socijalnih aspekata investicijskog ulaganja
 • Po potrebi periodično verificira vrijednost nekretnina/pokretnina sa liste godišnjeg praćenja vrijednosti kolaterala
 • Po potrebi sudjeluje u pripremi i praćenju kredita te obavlja ocjenu planiranog zahvata i kontrolira dokumentaciju
 • Ocjenjuje utjecaj investicijskog projekta na okoliš, klimu i socijalne aspekte i po potrebi provjerava postojeće stanje zaštite okoliša i klime u tvrtki
 • Obavlja uvid u stanje inspekcijskih nalaza iz područja zaštite okoliša i klime, te izvješćuje neposrednog rukovoditelja na stanje inspekcijskih nalaza
 • Provjerava koje je mjere zaštite okoliša, klime i socijalnih aspekata potrebno poduzeti za buduće ulaganje te po potrebi da li je u ugovor o kreditiranju potrebno ugraditi klauzule vezane uz zaštitu i praćenje budućeg stanja okoliša i klime
 • U slučaju utvrđivanja propusta vezanih uz zaštitu okoliša i klime, uz prethodno savjetovanje s neposredno nadređenim, po potrebi savjetuje i zahtijeva od korisnika izradu i provođenje Plana mjera za poboljšanje stanja zaštite okoliša i klime
 • Izrađuje analize, izvješća, planove i druge potrebne dokumente iz djelokruga rada Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Tehničko-tehnološka znanja iz područja okoliša i klimatskih promjena
 • Analitičke vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 4.5.2023.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 13.7.2023. godine Odabran je: Kristijan Vuletin, SSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 30.6.2023.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 17.5.2023., 18.5.2023., 19.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.4.2023.,26.4.2023.,27.4.2023.,28.4.2023.,29.4.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.3.2023.

SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • skenira i digitalizira dokumentaciju
 • zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada u pisarnici i/ili pismohrani najmanje 3 godine
 • Poželjno iskustvo dosadašnjeg rada u javnim i/ili državnim institucijama i/ili pravnim osobama u državnom vlasništvu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.
Odluka o zatvaranju natječaja: 27.7.2023. Odabrana je: Martina Prenka, VŠS
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.7.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 3.7.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.6.2023., 27.6.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 1.6.2023.

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž) - PRIPRAVNIK

u Direkciji nabave u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obavlja poslove nabave vezane za javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva za nabavom internog naručitelja, izrada prijedloga Upravi za odobrenje pokretanja postupka, sudjelovanje u radu pojedinog Povjerenstva za nabavu sukladno odluci Uprave za konkretan predmet nabave, izrada Dokumentacije o nabavi u formalno nabavnom smislu,
 • Obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave ( EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, korištenje modula e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata, komunikaciju sa ponuditeljima,
 • Priprema materijale za Upravu o prihvatu/poništenju postupaka nabave,
 • Prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji sa Sektorom sredstava, koordinira povrat depozita ponuditelja sa Sektorom računovodstva,
 • Obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira sa internim naručiteljem u svezi dokaza,
 • U suradnji sa internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi,
 • Obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez pdv-a do pragova javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva internih naručitelja, objava poziva/prikupljanje ponuda, izrada suglasnosti za odabir odnosno materijala za Upravu, te slanje obavijesti o odabiru ponuditeljima sve sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi, u suradnji sa internim naručiteljem priprema ugovora o nabavi,
 • Priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave, koordinira sa planskim funkcijama internih naručitelja i Sektorom računovodstva,
 • Izrađuje za Upravu prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja,
 • Objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • Surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • Vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • Sudjeluje u ocjenjivanju ponuda
 • Kontaktira s ponuditeljima
 • Obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • Unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • Izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti,
 • Izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • Upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata,
 • Provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
  Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog ili upravno-pravnog smjera)
 • Komunikacijske vještine
 • Sistematičnost
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima (internim i eksternim)
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
  Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2023
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 16.6.2023. Izabran je: Filip Špoljar, VSS
Drugi razgovor s odabranim kandidatima: 6.6.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 3.5.2023., 8.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 6.4.2023., 12.4.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023. 
 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Odjelu za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave, Direkciji za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave

u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 
Odluka o zatvaranju natječaja: 16.6.2023. U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 22.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.04.2023., 26.04.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023.
 

SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

u Odjelu pravne podrške informiranju, u Direkciji pravne podrške kreditiranju i informiranju, u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije i poduzima ostale pomoćne radnje u poslovima pravne podrške kreditiranju, informiranju, posebnom financiranju i naplati potraživanja te ostalom poslovanju HBOR-a,
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a u postupcima pred nadležnim tijelima i u poduzimanju ostalih radnji u vezi s tim postupcima,
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije te poduzimanju ostalih radnji za potrebe davanja pravnih mišljenja,
 • Pruža pomoć pri zasnivanju i prestanku instrumenata osiguranja potraživanja HBOR-a,
 • Pruža pomoć prilikom izrade dokumentacije,
 • Izrađuje i vodi potrebne evidencije,
 • Raspoređuje i otprema poštu te kalendira rokove,
 • Pruža pomoć pri korištenju aplikacija HBOR-a (npr. SPIN),
 • Pruža pomoć u pretraživanju sudske prakse i literature,
 • pruža pomoć u pripremi potrebnih izvještaja tijelima HBOR-a te drugim institucijama,
 • Komunicira s ostalim organizacijskim jedinicama i trećim osobama,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS (upravno-pravnog smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Poželjno iskustvo rada u postupcima primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 16.6.2023. U selekcijskom postupku nije odabran niti jedan kandidat.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 6.6.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 28.4.2023., 8.5.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.04.2023., 18.04.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.3.2023. 
 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

Direkcija za velika poduzeća i grupe

u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.
 
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 25.05.2023. Izabrana je: Frana Lokas-Mudrovčić, VSS.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 4.5.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.4.2023., 18.4.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 11.4.2023., 14.4.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.03.2023., 24.03.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

VODITELJ/ICA PODRUČNOG UREDA (ZA PODRUČNI URED GOSPIĆ)

u Sektoru kreditiranja

Mjesto rada: Gospić

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Planira i organizira rad područnog ureda sukladno nalozima i uputama HBOR-a
 • Vodi evidencije i izvještava o realizaciji poslova i aktivnosti sukladno odredbama akata, uputama i nalozima HBOR-a
 • Informira, savjetuje i pomaže pravnim i fizičkim osobama u određivanju poduzetničke namjere i pripremi potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za HBOR-ove kredite i garancije
 • Promovira HBOR-ove kreditne programe i prezentira ih kod nadležnih organa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poduzetnika, poslovnih banaka i organiziranih poduzetničkih centara
 • Priprema i izvodi predstavljanje kreditne aktivnosti i programa kreditiranja HBOR-a
 • Obavlja monitoring poslovanja korisnika kredita sukladno sadržaju pisanog naloga
 • Organizira i provodi edukacije za poduzetnike korisnike izravnog kreditiranja HBOR-a
 • Surađuje s poslovnim bankama u realizaciji programa kreditiranja HBOR-a
 • Surađuje s županijskim komorama HGK-a, Udruženjima obrtnika HOK-a, razvojnim agencijama, obrazovnim i znanstvenim institucijama
 • Organizira i koordinira prezentacije HBOR-a i poslovne skupove u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama
 • Predstavlja HBOR na sajmovima i poslovnim skupovima
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposredno nadređene osobe, u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog ili pravnog smjera)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjeno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje iskustva na sličnim poslovima najmanje 3 godine
 • Spremnost na povremena putovanja i sastanke izvan mjesta rada
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 12.05.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 27.4.2023., 4.5.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 21.04.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.03.2023., 24.03.2023., 29.03.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.
 
 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

Odjel pravne podrške naplati potraživanja

Direkcija pravne podrške posebnom financiranju i naplati potraživanja

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno pruža pravnu podršku, uključujući pravne savjete i mišljenja, vezano uz poslove kreditiranja, informiranja, posebnog financiranja i naplate potraživanja te u ostalom poslovanju HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi pravne podloge za razvoj novih te izmjenu postojećih proizvoda i usluga HBOR-a
 • Samostalno izrađuje ili pregledava tipske i pojedinačne ugovore i pravne akte, što uključuje ocjenu pravne valjanosti ugovora i drugih pravnih akata
 • Samostalno analizira ugovornu dokumentaciju i predlaže odgovarajuće radnje radi zaštite prava HBOR-a u pojedinim poslovnim odnosima
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima pred nadležnim tijelima te surađuje s pravnim savjetnicima ili odvjetnicima koji savjetuju ili zastupaju HBOR
 • Izrađuje ili pregledava dokumentaciju za zasnivanje i prestanak instrumenata osiguranja potraživanja (npr. sporazumi o zasnivanju zaloga, brisovna očitovanja)
 • Sudjeluje u izradi te izmjenama i dopunama internih akata HBOR-a
 • Prati sudsku praksu i literaturu te s tim u vezi samostalno daje prijedloge za izmjenu ugovora i drugih akata
 • Surađuje s drugim organizacijskim jedinicama
 • Sudjeluje u tijelima, komisijama i povjerenstvima HBOR-a odnosno trećih osoba s kojima HBOR surađuje
 • Podnosi potrebne izvještaje tijelima HBOR-a te drugim institucijama
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (pravnog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Sklonost samostalnom radu
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Položen pravosudni ispit
 • Poželjno: položen vozački ispit B kategorije
 • Poželjno: iskustvo rada u pravnim poslovima koji se tiču prisilne naplate potraživanja u bankarskom sektoru i/ili odvjetništvu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.

Odluka o zatvaranju natječaja: 11.05.2023. Izabrana je: Renata Puljiz, VSS.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 03.05.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.04.2023., 18.04.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 27.03.2023., 29.03.2023., 30.03.2023., 03.04.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 08.03.2023., 09.03.2023., 10.03.2023., 13.03.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.02.2023.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVNE KOMUNIKACIJE I MARKETING (m/ž)

Direkcija poslovnih komunikacija i marketinga

Sektor strategije

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno izrađuje godišnji plan komunikacijskih i marketinških aktivnosti
 • Samostalno predlaže, priprema i provodi odluke Uprave pri odobravanju donacija, prihvaćanju ponuda za sponzorstva i novčane potpore te objave oglasa
 • Osmišljava sadržaje za sve oblike oglašavanja HBOR-a
 • Predlaže aktivnosti vezane za Internet marketing i informacije za javnu objavu
 • Organizira konferencije, okrugle stolove i druge poslovne događaje
 • Organizira protokol
 • Sudjeluje u pripremi odgovora na novinarske upite
 • Osmišljava, planira i koordinira oblike komuniciranja i informiranja vanjske i interne javnosti
 • Izrađuje plan suradnje s predstavnicima javnih medija
 • Provodi aktivnosti vezane za istraživanje reputacije HBOR-a i zadovoljstva korisnika
 • Na dnevnoj osnovi prati, prikuplja i analizira događaje i priopćenja javnih institucija i podataka iz medija koji mogu biti od interesa za orijentaciju HBOR-a u obavljanju njegove funkcije (press clipping)
 • Izrađuje analizu i izvješća o akcijama i rezultatima rada na poslovima informiranja javnosti
 • Sudjeluje po potrebi u kriznoj komunikaciji
 • Koordinira suradnju i poslovanje s vanjskim suradnicima
 • Obrađuje informacije iz svih područja poslovanja HBOR-a s ciljem planiranja novih promotivnih i komunikacijskih aktivnosti te izrade godišnjih i polugodišnjih izvješća
 • Priprema i izrađuje materijale za javne nastupe predstavnika HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, novinarskog, filozofskog, politološkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno prethodno iskustvo u radu s medijima i javnosti
 • Poželjno poznavanje rada u WordPress CMS sustavu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.02.2023.
Odluka o zatvaranju natječaja: 04.05.2023. Izabrana je: Valerija Volarić-Bonefačić, VŠS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.04.2023. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 18.04.2023. Intervju s odabranim kandidatima: 06.04.2023. Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.03.2023., 29.03.2023., 03.04.2023. Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.03.2023.

STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE  (m/ž)

u Odjelu korisničke i operativne podrške u Direkciji sistemske, korisničke i operativne podrške u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni suradnik korisničke podrške prosljeđuje i rješava upite zaposlenika HBOR-a iz područja korisničke podrške te im pomaže u radu s poslovnim aplikacijama. Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, upravlja, rješava i evidentira korisničke zahtjeve
 • Poznaje i prati promjene u poslovnim aplikacijama u upotrebi u HBOR-u
 • Pomaže radnicima u korištenju osnovnih i naprednih mogućnosti poslovnih aplikacija koje koriste
 • Sudjeluje u provedbi internih tečajeva za rad u poslovnim i drugim korisničkim komercijalnim aplikacijama
 • Izrađuje korisničku dokumentaciju
 • Upoznaje se s poslovnim procesima u organizacijskim cjelinama
 • Upoznaje se s poslovnim aplikacijama za podršku poslovnim procesima u HBOR-u
 • Predlaže rješenja u cilju povećanja kvalitete i efikasnosti rada korisnika
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih i uredskih programa
 • Poznavanje bankarskog poslovanja
 • Poznavanje aplikativne arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 09.03.2023.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 20.04.2023. Izabrana je: Natalija Kraljić, VŠS.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 09.03.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 17.2.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 2.2.2023., 7.2.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 2.12.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022. 

STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Odjelu za mikro i male poduzetnike u Direkciji rizičnih plasmana u Sektoru analiza

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Pregledava cjelokupni kreditni spis i pokrenute aktivnosti prisilnih mjera
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad korisnicima koji se vode u Direkciji te dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije u ostale organizacijske jedinice HBOR-a
 • Uspostavlja kontakte s korisnikom, sudužnicima, jamcima i založnim dužnicima, uključujući i posjetu mjestu poslovanja, te izrađuje zabilješke svih aktivnosti
 • Kontaktira poslovne banke, državne institucije i organizacije u cilju pribavljanja podataka o korisniku i naplati potraživanja
 • Zaprima i kontrolira nove podatke te provjerava iste unutar raspoloživog okruženja
 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Sagledava cjelokupnu problematiku i formira stav o rješenju namirenja potraživanja
 • Predlaže mjere i pregovara s dužnikom u okviru raspoloživih politika HBOR-a
 • Predlaže postupke namirenja potraživanja nadležnim tijelima HBOR-a te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a utvrđuje kreditni rizik i iznose rezervacija
 • Provodi usvojene postupke za namirenje potraživanja
 • Priprema izvješća o rezultatima rada i daljnjim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomski smjer)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za ovršne, stečajne i predstečajne postupke.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.


Odluka o zatvaranju natječaja: 27.04.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 17.02.2023.Intervju s odabranim kandidatima: 14.02.2023.Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.01.2023., 02.02.2023.Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.12.2022.
 
 

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

 Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metodologije strukturne sistemske analize
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.12.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 23.03.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 27.02.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 10.02.2023., 17.02.2023., 21.02.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.01.2023., 27.01.2023., 03.02.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.12.2022. 
 
 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI ILI SPECIJALIST (m/ž)

Ured za usklađenost, SPNFT, informacijsku sigurnost i potpore

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
 • Prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Prati usklađenost poslovanja HBOR-a sa relevantnom regulativom, standardima, kodeksima i poslovnom praksom
 • Provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima kao i s izmjenama zakona i propisa
 • Utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen
 • Savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja
 • Sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a
 • Savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost
 • Aktivno sudjeluje u izradi odnosno izmjenama normativnih akata
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije praćenja usklađenosti, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (pravnog ili ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH i EU
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo u poslovima praćenja usklađenosti
 • Prednost: poznavanje propisa tržišta kapitala i fondovske industrije
 • Prednost: poznavanje korporativnog upravljanja i upravljanja sukobom interesa.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.12.2022.

 
Odluka o zatvaranju natječaja: 02.03.2023. Izabrana je: Matea Grabovica, VSS
 
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.02.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.02.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 09.02.2023., 10.02.2023.Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.01.2023., 26.01.2023., 27.01.2023., 01.02.2023.Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.12.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE ILI SPECIJALIST (m/ž)

Odjel pravne podrške naplati potraživanja

Direkcija pravne podrške posebnom financiranju i naplati potraživanja

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno pruža pravnu podršku, uključujući pravne savjete i mišljenja, vezano uz poslove kreditiranja, informiranja, posebnog financiranja i naplate potraživanja te u ostalom poslovanju HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi pravne podloge za razvoj novih te izmjenu postojećih proizvoda i usluga HBOR-a
 • Samostalno izrađuje ili pregledava tipske i pojedinačne ugovore i pravne akte, što uključuje ocjenu pravne valjanosti ugovora i drugih pravnih akata
 • Samostalno analizira ugovornu dokumentaciju i predlaže odgovarajuće radnje radi zaštite prava HBOR-a u pojedinim poslovnim odnosima
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima pred nadležnim tijelima te surađuje s pravnim savjetnicima ili odvjetnicima koji savjetuju ili zastupaju HBOR
 • Izrađuje ili pregledava dokumentaciju za zasnivanje i prestanak instrumenata osiguranja potraživanja (npr. sporazumi o zasnivanju zaloga, brisovna očitovanja)
 • Sudjeluje u izradi te izmjenama i dopunama internih akata HBOR-a
 • Prati sudsku praksu i literaturu te s tim u vezi samostalno daje prijedloge za izmjenu ugovora i drugih akata
 • Surađuje s drugim organizacijskim jedinicama
 • Sudjeluje u tijelima, komisijama i povjerenstvima HBOR-a odnosno trećih osoba s kojima HBOR surađuje
 • Podnosi potrebne izvještaje tijelima HBOR-a te drugim institucijama
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (pravnog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Sklonost samostalnom radu
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Položen pravosudni ispit
 • Poželjno: položen vozački ispit B kategorije
 • Poželjno: iskustvo rada u pravnim poslovima koji se tiču prisilne naplate potraživanja u
 • bankarskom sektoru i/ili odvjetništvu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.12.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 23.02.2023. Izabran je: Krešimir Pamuković, SSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 14.02.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 08.02.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 03.02.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.01.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.12.2022.

SAMOSTALNI PROJEKTANT PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA (m/ž)

Odjel razvoja aplikacija

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes). Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Predlaže potrebne izmjene na bazi podataka
 • U suradnji s administratorom određuje nadopune i zahtjeve za modificiranjem baze podataka
 • Analiza programske specifikacije radi kompletiranja i usklađivanja sa standardima
 • Provodi sustav zaštite podataka s administratorom baze podataka i iste programski implementira
 • Koordinira zadatke programiranja s ostalim članovima svojeg odjela
 • Definira izgled i formu datoteka, definira potrebne izvještaje
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju programa i programsko-organizacijskih rješenja
 • Dokumentira aplikativni softver i daje smjernice i učestvuje u izradi korisničkih uputa i priručnika
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok te po potrebi obavlja ispravke
 • Testira novi ili modificirani softver i analizira rezultate
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Projektira nova aplikativna rješenja i promjene u postojećima
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Programira bazu te izrađuje skripte za administraciju baze
 • Održava razvojnu, testnu i produkcijsku okolinu
 • Izrađuje ili sudjeluje pri izradi korisničke dokumentacije
 • Sudjeluje pri obuci korisnika
 • Samostalno izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Samostalno programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Poželjno poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje izvještajnih alata
 • Poželjno poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poželjno poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Poželjno iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
 • Poželjno iskustvo u radu s nekim od JS frameworka (Angular, React, Vue.JS)
 • Poželjno iskustvo rada sa Spring tehnologijama
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.12.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 23.02.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.02.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 06.02.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 23.01. 2023., 01.02.2023.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.12.2022.
 
 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK  ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima.

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadatci:
 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Izrađuje materijale za nadležni Odbor, vodi zapisnike sa sjednica Odbora i izvješćuje o donesenim zaključcima Odbora
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženost HBOR-a kreditnom riziku na razini portfelja
 • Samostalno daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje kreditnim rizikom i mjere za umanjenje izloženosti kreditnim rizicima te prati njihovo izvršenje
 • Predlaže poboljšanja metodologija upravljanja kreditnim rizicima te primjenjuje i nadzire funkcioniranje metoda i modela za upravljanje kreditnim rizicima
 • Izrađuje pravilnike i metodologije te druge interne akte za upravljanje kreditnim rizikom te kontrolira njihovu primjenu u Banci
 • Prati bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje te usklađenju s postojećim internim aktima
 • Priprema podloge, sudjeluje u izradi strukture izvještavanja te izrađuje izvještaje za kreditni rizik na razini portfelja
 • Sudjeluje u uvođenju novih proizvoda i samostalno analizira utjecaje novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost kreditnim rizicima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja/rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.
 

Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.12.2022.
 
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2023. Izabrana je: Jasna Valentić, VSS. Izabrana je: Tihana Stipica, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 07.02.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.01.2022., 01.02.2023.
Intervju s odabranim kandidatima: 20.01.2023., 25.01.2023.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 24.11.2022., 25.11.2022., 29.11.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE POTENCIJALE ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
 • Samostalno provodi postupke regrutacije i selekcije (testiranja, selekcijski intervjui) te predlaže unaprjeđenja istih
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Samostalno izrađuje opise poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Samostalno upravlja sustavom praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustavom nagrađivanja i motiviranja zaposlenika te predlaže unapređenja istih
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Koordinira i nadzire provedbu sustava praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti, razvoja kompetencija i nagrađivanja zaposlenika
 • Samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo i coaching, usavršavanje i obrazovanje)
 • Provodi edukativne i razvojne programe za zaposlenike
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Osmišljava, planira i provodi razna ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja) te donosi zaključke i daje preporuke na temelju rezultata ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja)
 • Izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora te vodi evidenciju godišnjih odmora i plaćenih dopusta
 • Surađuje s menadžmentom na razvoju njihovih menadžerskih kompetencija
 • Daje stručnu podršku menadžmentu u razvoju timova i timskog načina rada
 • Daje stručnu podršku menadžmentu pri donošenju svih poslovnih odluka, osobito onih vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Obavlja poslove vezane uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju i obrazovanju
 • Planira i organizira razna događanja za zaposlenike
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata
 • Samostalno vodi proces upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
 • Savjetovanjem i kontrolom osigurava dosljedno provođenje svih politika upravljanja ljudskim potencijalima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke sposobnosti
 • Sagledavanje šire slike
 • Usmjerenost na detalje
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo od najmanje 2 godine u ljudskim potencijalima
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa
 • Poželjno iskustvo rada u HRnet aplikaciji.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 19.01.2023.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 10.11.2022., 11.11.2022., 21.11.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.10.2022., 27.10.2022. 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.09.2022.
 
 

SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan HBOR-a
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka tijela odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada u pisarnici i/ili pismohrani najmanje 3 godine
 • Poželjno iskustvo rada u javnim i/ili državnim službama i/ili pravnim osobama u državnom vlasništvu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.9.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.12.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.12.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 25.11.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.11.2022.
 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje ili Samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 07.11.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.08.2022., 03.08.2022., 21.09.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA 

PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.07.2022., 03.08.2022., 20.09.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Fokus poslova predmetnog radnog mjesta bit će na izradi planova, analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza i jamstava u svrhu informiranja nadležnih tijela, kvalitetnijeg procesa donošenja poslovnih odluka i ostvarenja planiranih rezultata te na obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u svrhu pružanja podrške ispunjavanju temeljne funkcije organizacijske jedinice.

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno napredno poznavanje MS Excela
 • Poželjno iskustvo na poslovima izvještavanja i planiranja
 • Poželjno poznavanje financijske analize
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 9.2.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 24.5.2022. i 25.5.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.4.2022., 3.5.2022.  Rok za prijavu na natječaj istekao je 5.4.2022.
 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE  (m/ž)

u Direkciji za velika poduzeća i grupe u Sektoru kreditiranja.

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira i koordinira rad s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja praćenje portfelja stambenih kredita zaposlenicima i bivšim zaposlenicima HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/ mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu na poslovima kreditiranja odnosno poznavanje kreditnog procesa
 • Poželjno iskustvo rada s corporate klijentima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 5.4.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 2.2.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Intervju s odabranim kandidatima: 13.7.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 2.5. 2022., 10.5.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.3.2022.
 
 
 
 

STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA (m/ž)

u Odjelu upravljanja proizvodima u Direkciji razvoja i upravljanja proizvodima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje s ostalim Direkcijama, kako bi se omogućilo praćenje korištenja kreditnih programa
 • Analizira i kontrolira primjerenost kreditnih programa i prodajnih i kreditnih procesa te predlaže njihovu optimizaciju
 • Istražuje i analizira poslovne mogućnosti, pokreće inicijative i razvija nove ideje i pristupe u svrhu postizanja veće učinkovitosti prodajnog procesa u funkciji konkurentnosti
 • Surađuje u projektima i aktivnostima razvoja optimalnih distribucijskih kanala
 • Izrađuje stručne podloge i IT specifikacije za ubrzanje procesa odobravanja kredita (aplikativna podrška) po programima HBOR-a putem banaka,
 • Analizira postojeće interne akte kreditnog poslovanja (kreditni prijedlozi, procedure, tehnologije, metode rada) i eksternu prateću dokumentaciju (kreditni zahtjevi i druga prateća dokumentacija) te sve druge akte važne za poslovanje, te poduzima aktivnosti za njihovo poboljšanje i unapređenje ili aktivnosti za izradu novih
 • Razvija metodologije i predlaže utvrđivanje indikatora za praćenje i vrednovanje uspješnosti kreditnih programa i procesa kreditiranja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, tehničkog, matematičkog, informatičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Inovativnost
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje programskih alata za modeliranje poslovnih procesa
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu na poslovima kreditiranja odnosno poznavanje kreditnog procesa
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.3.2022.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 19.1.2023. Izabrana je: Petra Drezga, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 12.12.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 8.11.2022 i 10.11.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.10.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.10.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)

u Direkciji nabave u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obavlja poslove nabave vezane za javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva za nabavom internog naručitelja, izrada prijedloga Upravi za odobrenje pokretanja postupka, sudjelovanje u radu pojedinog Povjerenstva za nabavu sukladno odluci Uprave za konkretan predmet nabave, izrada Dokumentacije o nabavi u formalno nabavnom smislu,
 • Obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave ( EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, korištenje modula e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata, komunikaciju sa ponuditeljima,
 • Priprema materijale za Upravu o prihvatu/poništenju postupaka nabave,
 • Prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji sa Sektorom sredstava, koordinira povrat depozita ponuditelja sa Sektorom računovodstva,
 • Obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira sa internim naručiteljem u svezi dokaza,
 • U suradnji sa internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi,
 • Obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez pdv-a do pragova javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva internih naručitelja, objava poziva/prikupljanje ponuda, izrada suglasnosti za odabir odnosno materijala za Upravu, te slanje obavijesti o odabiru ponuditeljima sve sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi, u suradnji sa internim naručiteljem priprema ugovora o nabavi,
 • Priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave, koordinira sa planskim funkcijama internih naručitelja i Sektorom računovodstva,
 • Izrađuje za Upravu prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja,
 • Objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • Surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • Vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • Sudjeluje u ocjenjivanju ponuda
 • Kontaktira s ponuditeljima
 • Obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • Unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • Izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti,
 • Izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • Upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata,
 • Provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog ili upravno-pravnog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Sistematičnost
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima (internim i eksternim)
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Završen Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu, javnoj službi i/ili na poslovima (javne) nabave
 • Poželjno posjedovanje Certifikata iz područja javne nabave
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.10.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 26.1.2023. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 09.12.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 15.11.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.10.2022., 04.11.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 26.09.2022.

STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE (m/ž)

Odjel korisničke i operativne podrške

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni suradnik korisničke podrške prosljeđuje i rješava upite zaposlenika HBOR-a iz područja korisničke podrške te im pomaže u radu s poslovnim aplikacijama. Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, upravlja, rješava i evidentira korisničke zahtjeve
 • Poznaje i prati promjene u poslovnim aplikacijama u upotrebi u HBOR-u
 • Pomaže radnicima u korištenju osnovnih i naprednih mogućnosti poslovnih aplikacija koje koriste
 • Sudjeluje u provedbi internih tečajeva za rad u poslovnim i drugim korisničkim komercijalnim aplikacijama
 • Izrađuje korisničku dokumentaciju
 • Upoznaje se s poslovnim procesima u organizacijskim cjelinama
 • Upoznaje se s poslovnim aplikacijama za podršku poslovnim procesima u HBOR-u
 • Predlaže rješenja u cilju povećanja kvalitete i efikasnosti rada korisnika
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih i uredskih programa
 • Poznavanje bankarskog poslovanja
 • Poznavanje aplikativne arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 26.9.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 22.12.2022. Izabran je: Vlaho Vručinić, VŠS. Izabrana je: Petra Medarić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 14.12.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.11.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 16.11.2022.,21.11.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.10.2022., 31.10.2022., 04.11.2022. Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.10.2022.
 

SISTEM ANALITIČAR (POSLOVNI ANALITIČAR) (m/ž)

PRIPRAVNIK

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine

s mogućnošću nastavka radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.10.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 15.12.2022.
Izabrana je: Nada Bilobrk, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 09.12.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 02.11.2022., 03.11.2022., 04.11.2022., 07.11.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.09.2022., 20.09.2022., 30.09.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.
 
 

VODITELJ ODJELA (m/ž)

Odjel pravne podrške posebnom financiranju

Direkcija pravne podrške posebnom financiranju i naplati potraživanja

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Vodi brigu o usklađenosti poslova s propisima iz svog djelokruga rada
 • Planira, organizira, vodi i kontrolira poslove u Odjelu
 • Raspodjeljuje radne zadatke i prati njihovo ostvarivanje
 • Predlaže i podnosi zahtjeve za zapošljavanje ili unapređenje radnika u Odjelu
 • Predlaže i primjenjuje načine nagrađivanja i motiviranja radnika u Odjelu
 • Koordinira rad Odjela s drugim organizacijskim jedinicama
 • Prati rad djelatnika Odjela te im pomaže u rješavanju operativnih poteškoća
 • Uključuje se u rješavanje složenijih problema poslovanja
 • Predlaže uvođenje novih procesa i načina rada te prema potrebi izmjenu starih
 • Upravlja ljudskim potencijalima u sklopu organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • Izvještava rukovoditelja i direktora o stanju i aktivnostima u Odjelu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Donosi odluke za koje je ovlašten posebnim odlukama Uprave HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Menadžerske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno položen pravosudni ispit
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 1.12.2022. Izabrana je: Marija Vaiti, VŠS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 8.11.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.10.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 17.10.2022.,18.10.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.09.2022., 29.09.2022., 30.09.2022., 06.10.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.09.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KREDITNE ADMINISTRACIJE   (m/ž)

u Odjelu kreditne administracije, Direkciji podrške kreditiranju

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije
 • Unosi podatke o SPNFT u odgovarajuće aplikacije
 • Izrađuje ugovore o kreditu
 • Izrađuje, provjerava i evidentira instrumente osiguranja
 • U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja
 • Unosi odrednice ugovora o kreditu u analitičke evidencije radi analitičkog praćenja kredita po svakoj pojedinoj partiji
 • Evidentira zaprimljene police osiguranja kolaterala u sustav, vodi evidenciju o isteku istih te o istom šalje obavijesti korisnicima
 • Unosi podatke vezano uz popratna izvješća i aplikacije
 • Vodi arhivu kreditnih spisa aktivnih kredita predanih u priručnu arhivu Sektora kreditiranja
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija, metoda rada i drugih dokumenata/poslova iz djelokruga Odjela
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo na poslovima kreditne administracije
 

Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.9.2022.
 

 
Odluka o zatvaranju natječaja: 01.12.2022. Izabrana je: Terezija Mamić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.11.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 24.10.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 23.09.2022., 05.10.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO (m/ž)

Odjel mandatnog računovodstva

Direkcija računovodstva

Sektor računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Osmišljava, izrađuje, primjenjuje i prati primjenu računovodstvenih politika
 • Usklađuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Osmišljava, izrađuje i predlaže izmjene i dopune računskog plana HBOR-a te održava računski plan Glavne knjige HBOR-a i/ili Glavnih knjiga poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Primjenjuje računski plan Glavne knjige HBOR-a i analitičkih evidencija te kontrolira njegovu primjenu
 • Kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu banke i/ili za Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontira složenije poslovne promjene
 • Izrađuje, kontrolira i odlaže sve vrste temeljnica vezanih za određena knjiženja te ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju
 • Kontrolira i knjiži temeljnice sastavljene u Glavnoj knjizi HBOR-a i/ili u Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontrolira podatke i nadzire mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom HBOR-a i/ili Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontrolira temeljnice drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama
 • Prati kretanje propisa koji reguliraju računski plan te izrađuje njegove izmjene i dopune
 • Priprema i izrađujem periodične obračune
 • Sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje
 • Izrađuje prijedlog računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje knjigovodstvena te statistička i nadzorna izvješća za HNB na propisanim obrascima/oblicima te za druge ovlaštene institucije iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Priprema informacije i izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Obavlja kontrolu bruto bilanci svih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Obavlja kontrolu kvartalnih i godišnjih obračuna i drugih izvješća
 • Usko surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizorima te priprema podatke za njihove potrebe
 • Surađuje s HNB-om i FINA-om te drugim ovlaštenim institucijama iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Obavlja trajnu logičnu i suštinsku kontrolu bruto bilance na nivou cijelog HBOR-a
 • Provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Izrađuje upute za knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena po novim poslovima HBOR-a te kontrolira i prati njihovu primjenu
 • Surađuje u izradi procedura poslovnih procesa HBOR-a
 • Obračunava i daje nalog za isplatu poreza na dodanu vrijednost po izvršenim uslugama u inozemstvu
 • Izrađuje prijavu poreza na dodanu vrijednost za razdoblje i daje nalog za uplatu/povrat poreza na dodanu vrijednost
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Sudjeluje u procesu primjene novih programskih rješenja te izrađuje interne upute korisnicima
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Usko surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a i kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje aplikacije Dynamics NAV (Navision)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.

Odluka o obustavi natječaja: 18.11.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 30.06.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.06.2022.
 
 

SAMOSTALNI PROJEKTANT PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA (m/ž)

Odjel razvoja aplikacija

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Predlaže potrebne izmjene na bazi podataka
 • U suradnji s administratorom određuje nadopune i zahtjeve za modificiranjem baze podataka
 • Analiza programske specifikacije radi kompletiranja i usklađivanja sa standardima
 • Provodi sustav zaštite podataka s administratorom baze podataka i iste programski implementira
 • Koordinira zadatke programiranja s ostalim članovima svojeg odjela
 • Definira izgled i formu datoteka, definira potrebne izvještaje
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju programa i programsko-organizacijskih rješenja
 • Dokumentira aplikativni softver i daje smjernice i učestvuje u izradi korisničkih uputa i priručnika
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok te po potrebi obavlja ispravke
 • Testira novi ili modificirani softver i analizira rezultate
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Projektira nova aplikativna rješenja i promjene u postojećima
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Programira bazu te izrađuje skripte za administraciju baze
 • Održava razvojnu, testnu i produkcijsku okolinu
 • Izrađuje ili sudjeluje pri izradi korisničke dokumentacije
 • Sudjeluje pri obuci korisnika
 • Samostalno izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Samostalno programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poželjno poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje izvještajnih alata
 • Poželjno poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poželjno poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Poželjno iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
 • Poželjno iskustvo u radu s nekim od JS frameworka (Angular, React, Vue.JS)
 • Poželjno iskustvo rada sa Spring tehnologijama.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.

U selekcijskom postupku nije nitko odabran.Intervju s odabranim kandidatima: 20.12.2021.Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.12.2021.Rok za prijavu na natječaj istekao je 22.11.2021.

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

Direkcija aplikativne podrške

 Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metodologije strukturne sistemske analize
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno posjedovanje odgovarajuih industrijskih certifikata
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrstvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 22.11.2021.

Odluka o obustavi natječaja: 14.10.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.9.2022., 16.9.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022. 

Stručni analitičar za financijske institucije i ekonomska istraživanja ili Samostalni stručni analitičar za financijske institucije i ekonomska istraživanja (m/ž)

u Direkciji analize financijskih institucija i ekonomskih istraživanja u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihove prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društava
 • Sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema domaćim i inozemnim bankama, odnosno domaćim leasing društvima
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Prati i analizira kretanja i trendove na domaćim i inozemnim bankovnim tržištima, odnosno domaćem leasing tržištu
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeve nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka koje služe kao podloga za makroekonomske analize i ekonomska istraživanja iz strateški prioritetnih područja djelovanja HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi analiza makroekonomskih kretanja i očekivanja te uvjeta na financijskim tržištima
 • Sudjeluje u izradi ekonomskih analiza i istraživanja temeljem strateških inicijativa HBOR-a
 • Sudjeluje u procjeni tržišnih jazova u identificiranim područjima od strateškog interesa za HBOR
 • Izrađuje interne redovite i ad hoc analize, izvještaje, planove, prezentacije te druge dokumente iz djelokruga Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog
mjesta. Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Vještine pismenoga i usmenog izražavanja
 • Pedantnost i točnost
 • Sistematičnost
 • Metodičnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Poželjno dobro poznavanje kretanja na financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje rada u MsExcelu
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 07.10.2022. Izabrana je: Ivana Babić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.09.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.09.2022.
 
 
Intervju s odabranim kandidatima: 14.09.2022.
 
Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.09.2022., 07.09.2022.
 
Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA PRISILNE NAPLATE – PRIPRAVNIK (m/ž)

u Odjelu prisilne naplate potraživanja, Direkciji analitičkog knjigovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, knjiži, odlaže i čuva izvornik instrumenata osiguranja po odobrenim plasmanima
 • Evidentira i knjiži nastale poslovne događaje po zaprimljenim instrumentima osiguranja plasmana
 • Obavlja mjesečno usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije instrumenata osiguranja s Glavnom knjigom
 • Izrađuje i šalje opomene jamcima platcima i jamcima za dospjela nenaplaćena potraživanja
 • Izrađuje mjesečno izvješće za dospjela nenaplaćena potraživanja po kojima su poslane opomene ugovorenim klijentima za nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza
 • Zaprima nalog Sektora kreditiranja i Sektora analiza za aktiviranje obveznih instrumenata osiguranja
 • Aktivira obvezne instrumente osiguranja sukladno internim aktima i zakonskim propisima te obavještava nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza o pokrenutom
 • Prati i evidentira uplate na temelju aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Prati stanje aktiviranih instrumenata osiguranja putem web servisa Fina-e E-Blokade i stanja dospjelih nenaplaćenih potraživanja evidentiranih u poslovnim knjigama HBOR-a
 • Umanjuje i povećava aktivacije obveznih instrumenata osiguranja ovisno o stanju dospjelog nenaplaćenog potraživanja
 • Vodi analitičku evidenciju predujmljenih naknada Financijskoj agenciji za pokrenute ovrhe
 • Prati izvršene osnove za plaćanje od strane Financijske agencije temeljem Zakona o provođenju ovrhe na novčanim sredstvima i evidentira navedeno u aplikaciji instrumenata osiguranja
 • Evidentira i knjiži pozive za plaćanje po zaprimljenim jamstvima RH i naplatu po svakom pojedinom pozivu
 • Vraća instrumente osiguranja po otplati cjelokupnog duga ili na zahtjev nadležnog suradnika za kreditiranje i suradnika za rizične plasmane
 • Održava stalne kontakte s Financijskom agencijom i poslovnim bankama radi aktiviranja i povlačenja iz postupka naplate aktiviranih obveznih instrumenata osiguranja
 • Obavlja zapljenu stalnih novčanih primanja
 • Pregledava ugovore, dodatke ugovora i odluke nadležnih tijela radi praćenja ugovorenih ili otpuštenih instrumenata osiguranja, osim založnih prava te kontrolira jesu li svi instrumenti zaprimljeni ili vraćeni sukladno pregledanoj dokumentaciji
 • Provodi godišnju inventuru instrumenata osiguranja
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje samostalnom stručnom suradniku za prisilne naplate ili nadležnom voditelju radi osmišljavanja automatskog programskog rješenja
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Dnevno prati sve javne objave o podnesenim prijedlozima odnosno otvorenim postupcima predstečajne nagodbe i stečaja za klijente HBOR-a na e-oglasnoj ploči sudova
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa i primjenjuje ih u poslovanju
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu u domeni zadužene odgovornosti
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
  Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.
 
 
 
Odluka o obustavi natječaja: 7.10.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 01.09.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 24.08.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 1.7.2022., 8.7.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK  ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima.

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadatci:
 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Samostalno kontrolira procjenu kreditnog rizika na bazi kreditnog portfelja
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Provodi testiranja otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku
 • Izrađuje materijale za nadležni Odbor, vodi zapisnike sa sjednica Odbora i izvješćuje o donesenim zaključcima Odbora
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženost HBOR-a kreditnom riziku na razini portfelja
 • Samostalno daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje kreditnim rizikom i mjere za umanjenje izloženosti kreditnim rizicima te prati njihovo izvršenje
 • Predlaže poboljšanja metodologija upravljanja kreditnim rizicima te primjenjuje i nadzire funkcioniranje metoda i modela za upravljanje kreditnim rizicima
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje kreditnim rizikom
 • Izrađuje pravilnike i metodologije te druge interne akte za upravljanje kreditnim rizikom te kontrolira njihovu primjenu u Banci
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Daje očitovanja, sudjeluje u izradi internih akta ostalih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje kreditnim rizikom iz djelokruga rada Odjela
 • Samostalno ispituje i vrednuje primjerenost i djelotvornost unutarnjih kontrola u procesu upravljanja kreditnim rizikom
 • Prati bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje te usklađenju s postojećim internim aktima
 • Priprema podloge sudjeluje u izradi strukture izvještavanja te izrađuje izvještaje za kreditni rizik na razini portfelja
 • Sudjeluje u uvođenju novih proizvoda i samostalno analizira utjecaje novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost kreditnim rizicima
 • Samostalno procjenjuje izloženost kreditnim rizicima u okviru Kataloga rizika
 • Samostalno izrađuje dokumente i potrebne podatke za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja kreditnim rizikom
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svojeg djelokruga rada
 • Educira radnike o upravljanju kreditnim rizikom i internim aktima iz djelokruga rada Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja/rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.07.2022. Izabrana je: Jelena Kravaica, VŠS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.7.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.7.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 6.7.2022. , 7.7.2022. i 8.7.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 16.5.2022., 18.5.2022., 23.5.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022.

Stručni suradnik za izvješćivanje ili samostalni stručni suradnik za izvješćivanje (m/ž)

u Službi izvješćivanja, u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Priprema i izrađuje evidenciju dnevnih potreba za isplatama iz kredita
 • Priprema podatke, vodi evidenciju te izrađuje mjesečne i ostale izvještaje o kreditnoj/garancijskoj aktivnosti
 • Sudjeluje u pripremi i izradi analiza o strukturi kreditne/garancijske aktivnosti
 • Vodi evidenciju, izvještava i surađuje pri izradi ugovora o suradnji s poslovnim bankama na provođenju kreditnih programa, te vodi brigu o mapi banaka
 • Sudjeluje u izradi planova za potrebe likvidnosti
 • Sudjeluje u planiranju i praćenju kreditne aktivnosti
 • Vodi brigu o ažuriranju izmjena postojećih programa i uvođenju novih na Internet i intranet stranicama HBOR-a
 • Surađuje na pripremi novih akata HBOR-a i unapređenju tehnologija rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/ bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.07.2022. Izabrana je: Ana Spahić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 7.7.2022., 8.7.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 25.5.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 17.5.2022., 18.5.2022., 19.5.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.4.2022., 5.5.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR/SPECIJALIST (m/ž)

Direkcija kreditnih analiza

 Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama iz djelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijske jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: izvrsno poznavanje financijske analize
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.

Odluka o obustavi natječaja: 22.09.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 12.09.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 05.09.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 30.8.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.08.2022., 23.08.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje ili Samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 16.09.2022. Izabran je: Filip Benjak, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 05.09.2022., 06.09.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 25.8.2022.,29.08.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 17.08.2022., 18.08.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.07.2022., 13.07.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE POTENCIJALE / SPECIJALIST (m/ž)

Ljudski potencijali

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno provodi postupke regrutacije i selekcije (testiranja, selekcijski intervjui) te predlaže unaprjeđenja istih
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Samostalno izrađuje opise poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Samostalno upravlja sustavom praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustavom nagrađivanja i motiviranja zaposlenika te predlaže unapređenja istih
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Koordinira i nadzire provedbu sustava praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti, razvoja kompetencija i nagrađivanja zaposlenika
 • Samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo i coaching, usavršavanje i obrazovanje)
 • Provodi edukativne i razvojne programe za zaposlenike
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Osmišljava, planira i provodi razna ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja) te donosi zaključke i daje preporuke na temelju rezultata ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja)
 • Izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora te vodi evidenciju godišnjih odmora i plaćenih dopusta
 • Surađuje s menadžmentom na razvoju njihovih menadžerskih kompetencija
 • Daje stručnu podršku menadžmentu u razvoju timova i timskog načina rada
 • Daje stručnu podršku menadžmentu pri donošenju svih poslovnih odluka, osobito onih vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Obavlja poslove vezane uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju i obrazovanju
 • Planira i organizira razna događanja za zaposlenike
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata
 • Samostalno vodi proces upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
 • Savjetovanjem i kontrolom osigurava dosljedno provođenje svih politika upravljanja ljudskim potencijalima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost: radno iskustvo od najmanje 2 godine u ljudskim potencijalima
 • Prednost: iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Analitičke sposobnosti
 • Sagledavanje šire slike
 • Usmjerenost na detalje
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa
 • Poželjno iskustvo rada u HRnet aplikaciji.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.7.2022. Izabrana je: Andreja Boršćak, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 20.7.2022.Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.6.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 8.6.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.5.2022., 13.5.2022., 19.5.2022.Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022.

Samostalni stručni suradnik za kreditiranje (m/ž)

u Odjelu za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave u Direkciji za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave

u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira i koordinira rad s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.7.2022. Izabran je: Matej Žugaj, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 20.7.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 4.7.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 23.6.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.6.2022., 20.6.2022.

Samostalni/a stručni/a suradnik/ca za kreditiranje ili specijalist/ica

u Direkciji za restrukturiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira i koordinira rad s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija/reprograma
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita/reprograma
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije/reprograma
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita/reprograma
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo u poslovima odobravanja kredita
 • Poželjno poznavanje financijske analize
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.6.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.7.2022. Izabrane su: Ivana Markanović, VSS i Vanja Eror Brkić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.7.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 4.7.2022., 7.7.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 13.6.2022., 14.6.2022., 28.6.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.5.2022., 4.5.2022., 12.5.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022.

Stručni suradnik za kreditiranje ili samostalni stručni suradnik za kreditiranje (m/ž)

u Direkciji za mikro, mala i srednja poduzeća u Sektoru kreditiranja

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 09.09.2022. Izabran je: Ivan Vukušić, VŠS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 23.08.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.07.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 22.07.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 30.06.2022., 14.07.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.06.2022.
 
 

SISTEM ANALITIČAR (POSLOVNI ANALITIČAR) -

PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

3 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine

s mogućnošću nastavka radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.

Odluka o obustavi natječaja: 02.09.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 27.07.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 21.07.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 30.06.2022., 13.07.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.
 
 

STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Odjelu za mikro i male poduzetnike u Direkciji rizičnih plasmana u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Pregledava cjelokupni kreditni spis i pokrenute aktivnosti prisilnih mjera
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad korisnicima koji se vode u Direkciji te dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije u ostale organizacijske jedinice HBOR-a
 • Uspostavlja kontakte s korisnikom, sudužnicima, jamcima i založnim dužnicima, uključujući i posjetu mjestu poslovanja, te izrađuje zabilješke svih aktivnosti
 • Kontaktira poslovne banke, državne institucije i organizacije u cilju pribavljanja podataka o korisniku i naplati potraživanja
 • Zaprima i kontrolira nove podatke te provjerava iste unutar raspoloživog okruženja
 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Sagledava cjelokupnu problematiku i formira stav o rješenju namirenja potraživanja
 • Predlaže mjere i pregovara s dužnikom u okviru raspoloživih politika HBOR-a
 • Predlaže postupke namirenja potraživanja nadležnim tijelima HBOR-a te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a utvrđuje kreditni rizik i iznose rezervacija
 • Provodi usvojene postupke za namirenje potraživanja
 • Priprema izvješća o rezultatima rada i daljnjim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomski smjer)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za ovršne, stečajne i predstečajne postupke.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.

Odluka o obustavi natječaja: 02.09.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 18.08.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 04.08.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.07.2022., 26.07.2022. Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.06.2022.
 
 

STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE (m/ž)

Odjel korisničke i operativne podrške

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni suradnik korisničke podrške prosljeđuje i rješava upite zaposlenika HBOR-a iz područja korisničke podrške te im pomaže u radu s poslovnim aplikacijama.

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, upravlja, rješava i evidentira korisničke zahtjeve
 • Poznaje i prati promjene u poslovnim aplikacijama u upotrebi u HBOR-u
 • Pomaže radnicima u korištenju osnovnih i naprednih mogućnosti poslovnih aplikacija koje koriste
 • Sudjeluje u provedbi internih tečajeva za rad u poslovnim i drugim korisničkim komercijalnim aplikacijama
 • Izrađuje korisničku dokumentaciju
 • Upoznaje se s poslovnim procesima u organizacijskim cjelinama
 • Upoznaje se s poslovnim aplikacijama za podršku poslovnim procesima u HBOR-u
 • Predlaže rješenja u cilju povećanja kvalitete i efikasnosti rada korisnika
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih i uredskih programa
 • Poznavanje bankarskog poslovanja
 • Poznavanje aplikativne arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.
Odluka o zatvaranju natječaja: 26.08.2022. Izabrana je: Ružica Krstić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 29.07.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.07.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 12.07.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.06.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.06.2022.
 
 

SAMOSTALNI ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA ILI SPECIJALIST (m/ž)

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Samostalni administrator baza podataka instalira, podešava, održava, nadzire i dokumentira sustave baza podataka u upotrebi u HBOR-u: MS SQL i IBM Informix. Poslovi na ovom radnom mjestu uključuju rješavanje problema u radu sustava baza podataka na poslužiteljima i klijentima, izmjenu podataka, aktivno sudjelovanje u razvoju poslovnih aplikacija kroz poslove dizajniranja i programiranja baza podataka (skripte, procedure).

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za upravljanje sustavima baza podataka
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje sustavima baza podataka
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Organizira, instalira i konfigurira sustave baza podataka na poslužiteljima i radnim stanicama
 • Administrira račune korisnika, korisničke grupe i ovlaštenja, diskovne prostore i prava pristupa sustavima baza podataka
 • Administrira baze podataka sukladno potrebama, kontrolira i planira raspoloživi prostor, brine o konzistenciji podataka
 • Organizira i implementira sustav sigurnosti i nadzora sustava baza podataka
 • Nadzire, analizira i optimizira performanse sustava baza podataka
 • Samostalno definira i provodi postupke za povećanje pouzdanosti i raspoloživosti sustava baza podataka
 • Predlaže i provodi strategiju i metode replikacije baza podataka
 • Definira i provodi strategiju i metode izrade sigurnosnih i arhivskih kopija podataka, te testiranja i provjere povrata podataka iz sigurnosne kopije
 • U suradnji s razvojnim timom predlaže planove razvoja sustava baza podataka sa svrhom optimizacije, te poboljšanja sigurnosti i raspoloživosti podataka
 • Samostalno izrađuje prateću tehničku i korisničku dokumentaciju
 • Organizira tečajeve za tehničko osoblje i korisnike iz svog djelokruga rada
 • Samostalno organizira i sudjeluje u procesu nadzora rada sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje rada sa sustavima baza podataka (MS SQL i/ili Informix)
 • Izvrsno poznavanje SQL programskog jezika
 • Poznavanje skriptnog programiranja
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima
 • Poželjno poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Poželjno poznavanje koncepta računarstva u oblaku (cloud computing)
 • Poželjno poznavanje koncepta „big data“
 • Poželjno izvrsno poznavanje tehnološke arhitekture HBOR IS
 • Poželjno izvrsno poznavanje arhitekture baza HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 22.07.2022. Izabran je: Željko Crljenica, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 06.07.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 10.06.2022., 28.06.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 27.05.2022., 02.06.2022., 03.06.2022., 06.06.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.05.2022., 20.05.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022. 

Samostalni stručni suradnik za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ili specijalist (m/ž)

Ured za usklađenost, SPNFT, informacijsku sigurnost i potpore

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno prati usklađenost poslovanja HBOR-a s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te sudjeluje u izradi preporuka Upravi HBOR-a za poboljšanje sustava sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Samostalno prati međunarodna pravila i propise vezane za poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Samostalno izrađuje prijedloge općih akata, organizacijskih propisa i procedura, unapređenja tehnologije i radnih postupaka i procesa na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Samostalno koordinira aktivnosti HBOR-a u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Samostalno obavlja aktivnosti u svrhu uspostavljanja i razvoja informacijske potpore za provođenje aktivnosti na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Pri uvođenju novoga proizvoda ili kanala dostave i novih tehnologija samostalno procjenjuje rizike radi utvrđivanja i procjene kako navedeni čimbenici utječu na izloženost obveznika riziku od pranja novca i financiranja terorizma
 • Samostalno provodi stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika obveznika u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Ukoliko je radnik odlukom Uprave ujedno imenovan i zamjenikom ovlaštene osobe za SPNFT na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, pravilno i pravodobno dostavlja podatke i informacije Uredu za sprječavanja pranja novca u skladu s Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima te provoditi naloge Ureda
 • Samostalno priprema materijale u svrhu godišnjeg izvješća Upravi HBOR-a o:
  • provedbi mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • programu godišnjeg stručnog osposobljavanja radnika HBOR-a koji obavljaju zadaće na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i izobrazbi ovlaštene osobe i njezinih zamjenika
 • Pruža savjetodavne usluge i daje preporuke o postupanju organizacijskim dijelovima HBOR-a na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Prezentacijske vještine
 • Usmjerenost na detalje
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 08.07.2022. Izabrana je: Jadranka Matić, SSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.04.2022.,14.06.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.03.2022., 31.05.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 18.03.2022., 21.03.2022., 23.05.2022., 24.05.2022., 25.05.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.01.2022., 28.01.2022., 16.02.2022., 17.02.2022., 28.02.2022. Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2021.

SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor upravljanja imovinom

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan HBOR-a
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka tijela odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.10.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 10.06.2022. Izabrana je: Maja Gagić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 31.5.2022. 
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 17.5.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 5.5.2022., 6.5.2022., 10.5.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4.2022., 21.4.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.3.2022. 
 
 
 
 
 
 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)

u Direkciji nabave u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obavlja poslove nabave vezane za javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva za nabavom internog naručitelja, izrada prijedloga Upravi za odobrenje pokretanja postupka, sudjelovanje u radu pojedinog Povjerenstva za nabavu sukladno odluci Uprave za konkretan predmet nabave, izrada Dokumentacije o nabavi u formalno nabavnom smislu,
 • Obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave ( EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, korištenje modula e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata, komunikaciju sa ponuditeljima,
 • Priprema materijale za Upravu o prihvatu/poništenju postupaka nabave,
 • Prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji sa Sektorom sredstava, koordinira povrat depozita ponuditelja sa Sektorom računovodstva,
 • Obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira sa internim naručiteljem u svezi dokaza,
 • U suradnji sa internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi,
 • Obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez pdv-a do pragova javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva internih naručitelja, objava poziva/prikupljanje ponuda, izrada suglasnosti za odabir odnosno materijala za Upravu, te slanje obavijesti o odabiru ponuditeljima sve sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi, u suradnji sa internim naručiteljem priprema ugovora o nabavi,
 • Priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave, koordinira sa planskim funkcijama internih naručitelja i Sektorom računovodstva,
 • Izrađuje za Upravu prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja,
 • Objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • Surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • Vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • Sudjeluje u ocjenjivanju ponuda
 • Kontaktira s ponuditeljima
 • Obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • Unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • Izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti,
 • Izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • Upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata,
 • Provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog ili upravno-pravnog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Sistematičnost
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima (internim i eksternim)
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Završen Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu, javnoj službi i/ili na poslovima (javne) nabave
 • Poželjno posjedovanje Certifikata iz područja javne nabave
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.3.2022.
 
 

Odluka o obustavi natječaja: 17.06.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.5.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 26.4.2022., 6.5.2022, 9.5.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 08.04.2022., 20.04.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.3.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA PRISLINE NAPLATE (m/ž)

u Odjelu prisilne naplate potraživanja, Direkciji analitičkog knjigovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, knjiži, odlaže i čuva izvornik instrumenata osiguranja po odobrenim plasmanima
 • Evidentira i knjiži nastale poslovne događaje po zaprimljenim instrumentima osiguranja plasmana
 • Obavlja mjesečno usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije instrumenata osiguranja s Glavnom knjigom
 • Izrađuje i šalje opomene jamcima platcima i jamcima za dospjela nenaplaćena potraživanja
 • Izrađuje mjesečno izvješće za dospjela nenaplaćena potraživanja po kojima su poslane opomene ugovorenim klijentima za nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza
 • Zaprima nalog Sektora kreditiranja i Sektora analiza za aktiviranje obveznih instrumenata osiguranja
 • Aktivira obvezne instrumente osiguranja sukladno internim aktima i zakonskim propisima te obavještava nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza o pokrenutom
 • Prati i evidentira uplate na temelju aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Prati stanje aktiviranih instrumenata osiguranja putem web servisa Fina-e E-Blokade i stanja dospjelih nenaplaćenih potraživanja evidentiranih u poslovnim knjigama HBOR-a
 • Umanjuje i povećava aktivacije obveznih instrumenata osiguranja ovisno o stanju dospjelog nenaplaćenog potraživanja
 • Vodi analitičku evidenciju predujmljenih naknada Financijskoj agenciji za pokrenute ovrhe
 • Prati izvršene osnove za plaćanje od strane Financijske agencije temeljem Zakona o provođenju ovrhe na novčanim sredstvima i evidentira navedeno u aplikaciji instrumenata osiguranja
 • Evidentira i knjiži pozive za plaćanje po zaprimljenim jamstvima RH i naplatu po svakom pojedinom pozivu
 • Vraća instrumente osiguranja po otplati cjelokupnog duga ili na zahtjev nadležnog suradnika za kreditiranje i suradnika za rizične plasmane
 • Održava stalne kontakte s Financijskom agencijom i poslovnim bankama radi aktiviranja i povlačenja iz postupka naplate aktiviranih obveznih instrumenata osiguranja
 • Obavlja zapljenu stalnih novčanih primanja
 • Pregledava ugovore, dodatke ugovora i odluke nadležnih tijela radi praćenja ugovorenih ili otpuštenih instrumenata osiguranja, osim založnih prava te kontrolira jesu li svi instrumenti zaprimljeni ili vraćeni sukladno pregledanoj dokumentaciji
 • Provodi godišnju inventuru instrumenata osiguranja
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje samostalnom stručnom suradniku za prisilne naplate ili nadležnom voditelju radi osmišljavanja automatskog programskog rješenja
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Dnevno prati sve javne objave o podnesenim prijedlozima odnosno otvorenim postupcima predstečajne nagodbe i stečaja za klijente HBOR-a na e-oglasnoj ploči sudova
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa i primjenjuje ih u poslovanju
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu u domeni zadužene odgovornosti
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poželjno radno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno napredno korištenje MS Excel-a
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.3.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 27.05.2022. Izabrana je: Tihana Poljak, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.04.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.04.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 24.03.2022., 25.03.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.03.2022., 03.03.2022., 11.03.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 07.02.2022. 

Voditelj odjela (m/ž)

Odjel pravne podrške kreditiranju

Direkcija pravne podrške kreditiranju i informiranju

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Vodi brigu o usklađenosti poslova s propisima iz svog djelokruga rada
 • Planira, organizira, vodi i kontrolira poslove u Odjelu
 • Raspodjeljuje radne zadatke i prati njihovo ostvarivanje
 • Predlaže i podnosi zahtjeve za zapošljavanje ili unapređenje radnika u Odjelu
 • Predlaže i primjenjuje načine nagrađivanja i motiviranja radnika u Odjelu
 • Koordinira rad Odjela s drugim organizacijskim jedinicama
 • Prati rad djelatnika Odjela te im pomaže u rješavanju operativnih poteškoća
 • Uključuje se u rješavanje složenijih problema poslovanja
 • Predlaže uvođenje novih procesa i načina rada te prema potrebi izmjenu starih
 • Upravlja ljudskim potencijalima u sklopu organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • Izvještava rukovoditelja i direktora o stanju i aktivnostima u Odjelu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Donosi odluke za koje je ovlašten posebnim odlukama Uprave HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Menadžerske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno položen pravosudni ispit
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 7.2.2022.

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.6.2022. Izabran je: Davor Pavić, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 24.5.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.5.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 28.4.2022., 29.4.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.4.2022., 21.4.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.03.2022.
 
 

STRUČNI SURADNIK ZA ULAGANJA - PRIPRAVNIK (m/ž)

u Direkciji ulaganja u Sektoru strategije

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za ulaganje,
 • ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete financiranja / ulaganja,
 • s ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje rejtinga projekata, ulaganja i fondova rizičnog kapitala, kao i poslove praćenja društava u kojima HBOR ima udjele ili je dioničar, do konačne prodaje istih,
 • vodi cjelokupni proces obrade ulaganja,
 • priprema prijedloge za odobrenje ulaganja te izrađuje ugovore u suradnji sa Sektorom
pravnih poslova  i nabave,
 • vodi praćenje fondova i daje osvrt na poslovanje klijenta za cijelo vrijeme poslovnog odnosa,
 • provodi kontrolu sukladnosti ulaganja s prijedlogom ulaganja,
 • prati potrebe tržišta i predlaže poboljšanja postojećih načina financiranja ili ulaganja te inicira donošenje novih načina,
 • prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,
 • sudjeluje u pripremi izvješća i prezentacija iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Sklonost samostalnom radu
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.3.2022.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 19.4.2022. Izabran je: Tomislav Borković, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 30.3.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.3.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 7.3.2022., 9.3.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.2.2022., 15.2.2022., 21.2.2022., 22.2.2022. Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.2.2022.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje ili Samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel plana i analize

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)
 • Nudimo vam:
  • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
  • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

  Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

  Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 3.2.2022.

Odluka o obustavi natječaja: 13.05.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 28.04.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.3.2022. Intervju s odabranim kandidatima: 08.03.2022., 09.03.2022., 10.03.2022., 15.03.2022., 17.03.2022. Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.01.2022., 24.01.2022., 25.01.2022., 01.02.2022., 02.02.2022. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.12.2021.

Samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale ili specijalist (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Samostalno izrađuje opise poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Samostalno provodi postupke regrutacije i selekcije (testiranja, selekcijski intervjui) te predlaže unaprjeđenja istih
 • Samostalno upravlja sustavom praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustavom nagrađivanja i motiviranja zaposlenika te predlaže unapređenja istih
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Koordinira i nadzire provedbu sustava praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti, razvoja kompetencija i nagrađivanja zaposlenika
 • Samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo i coaching, usavršavanje i obrazovanje)
 • Provodi edukativne i razvojne programe za zaposlenike
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Osmišljava, planira i provodi razna ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja) te donosi zaključke i daje preporuke na temelju rezultata ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja)
 • Izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora te vodi evidenciju godišnjih odmora i plaćenih dopusta
 • Surađuje s menadžmentom na razvoju njihovih menadžerskih kompetencija
 • Daje stručnu podršku menadžmentu u razvoju timova i timskog načina rada
 • Daje stručnu podršku menadžmentu pri donošenju svih poslovnih odluka, osobito onih vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Obavlja poslove vezane uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju i obrazovanju
 • Planira i organizira razna događanja za zaposlenike
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata
 • Samostalno vodi proces upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
 • Savjetovanjem i kontrolom osigurava dosljedno provođenje svih politika upravljanja ljudskim potencijalima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke sposobnosti
 • Sagledavanje šire slike
 • Usmjerenost na detalje
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada 2 godine u ljudskim potencijalima
 • Poželjno iskustvo rada u HRnet aplikaciji
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa (sastavljanje ugovora o radu, otkaza, disciplinskih postupaka i sl.)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.12.2021.

Odluka o obustavi natječaja: 06.05.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: o1.02.2022., 15.02.2022.Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 10.01.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 14.12.2021., 20.12.2021., 21.12.2021.Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.11.2021., 12.11.2021., 30.11.2021., 01.12.2021.Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.10.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA /

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno iskustvo rada u financijama ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, osiguravajuća društva, banke, leasing)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.10.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 29.4.2022. Izabran je: Luka Župan, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.4.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.4.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 18.3.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.01.2022., 02.02.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.12.2021.
 

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž)

u Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjel međunarodne suradnje

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Samostalno obavlja poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostave novih te nadogradnje i održavanja postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim financijskim institucijama, poslovnim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. Doprinosi aktivnostima direkcije u poticanju izvoza te u određenim aktivnostima drugih organizacijskih jedinica kroz mrežu međunarodne suradnje HBOR-a.

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za sudjelovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog ili filozofskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje još jednog stranog jezika
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno iskustvo u radu s međunarodnim subjektima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.12.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 25.3.2022. izabran je: Tomislav Smetko, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 16.3.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.3.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 3.3.2021.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.2.2022., 22.2.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.2.2022.
 
 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTIMA OSIGURANJA ILI SPECIJALIST (m/ž)

Odjel upravljanja instrumentima osiguranja

Direkcija strateškog kreditnog rizika

Sektor upravljanja rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje rizicima vezanim za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Izrađuje i revidira interne akte iz djelokruga upravljanja instrumentima osiguranja te kontrolira njihovu primjenu
 • Utvrđuje ili predlaže nadležnim odborima ili tijelima odlučivanja tretmane novih vrsta instrumenta osiguranja za potrebe odobrenja plasmana, izračuna adekvatnosti kapitala i klasifikacije izloženosti u stupnjeve kreditnog rizika
 • Utvrđuje načine izračuna pokrića instrumentima osiguranja
 • Kontrolira provođenje praćenja vrijednosti instrumenata osiguranja i njihove primjerenosti kod klasifikacije izloženosti i izračuna adekvatnosti kapitala, kao i izračuna pokrića plasmana
 • Izrađuje interne izvještaje o pokrivenosti kreditnog portfelja instrumentima osiguranja i provodi kontrolne aktivnosti i sl.
 • Utvrđuje pondere kod odobrenja i minimalne faktore umanjenja vrijednosti instrumenata osiguranja
 • Sudjeluje u održavanju i ažuriranju internih akata vezanih za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Očituje se na akte iz nadležnosti drugih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Samostalno provodi simulacije promjena vrijednosti kolaterala pod utjecajem vanjskih faktora
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i nadzoru nad funkcioniranjem metoda i modela za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun adekvatnosti kapitala HBOR-a u dijelu vezanom za instrumente osiguranja
 • Izrađuje izvješća i materijale za nadležne odbore za upravljanje rizicima, Upravu i Nadzorni odbor
 • Prati EU bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise HNB-a i upute iz djelokruga rada i sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađuje s postojećim internima aktima
 • Educira radnike HBOR-a o upravljanju instrumentima osiguranja i internim aktima iz djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja instrumentima osiguranja u organizacijskoj jedinici nadležnoj za upravljanje rizicima i/ili kontrolu rizika u kreditnim institucijama
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 3.2.2022.
 
 
 
 
 

 
Odluka o zatvaranju natječaja: 11.3.2022. izabrana je: Monika Pavon, VSS
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: o4.02.2022., 08.02.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.12.2021.
Intervju s odabranim kandidatima: 6.12.2021. i 7.12.2021.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 5.11.2021., 9.11.2021.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.10.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA KONTAKT S KLIJENTIMA /

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KONTAKT S KLIJENTIMA (m/ž)

Direkcija poslovnih komunikacija i marketinga

Sektor strategije

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima telefonske pozive i e-mail poruke i preusmjerava ih interno
 • Daje informacije u skladu s unaprijed utvrđenim odgovorima u bazi pitanja i odgovora te pribavlja odgovore na nova pitanja
 • Ažurira bazu pitanja i odgovora s novim upitima i odgovorima
 • Surađuje sa zaposlenicima ostalih organizacijskih jedinica na redovitom ažuriranju baze pitanja i odgovora
 • Prikuplja inicijative klijenata i potencijalnih klijenta za razvoj novih programa te predlaže uvođenje promjena
 • Sudjeluje u rješavanju prigovora i izrađuje izvještaj
 • Sudjeluje u razvoju kontakt centra i CRM sustava (sustava za upravljanje odnosima s klijentima i kampanjama)
 • Mjeri efekte provedenih kampanji i priprema inicijative za promjene procesa, target skupina i proizvoda, sve s ciljem poboljšanja učinkovitosti
 • Po potrebi sudjeluje u analizama dokumenata, radionicama i opisima poslovnih procesa u svrhu razvoja (alata) za upravljanje odnosima s klijentima
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, tehničkog, matematičkog, informatičkog, društvenog ili drugog odgovarajućeg smjera),
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva,
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • Komunikacijske vještine,
 • Izvrsno pisano i usmeno izražavanje,
 • Analitičke vještine,
 • Inovativnost,
 • Pedantnost i točnost,
 • Poznavanje alata za modeliranje poslovnih procesa,
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.10.2021.
 

Odluka o obustavi natječaja: 1.4.2022. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.12.2021.Rok za prijavu na natječaj istekao je 29.11.2021.

Samostalni projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).   Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Predlaže potrebne izmjene na bazi podataka
 • U suradnji s administratorom određuje nadopune i zahtjeve za modificiranjem baze podataka
 • Analiza programske specifikacije radi kompletiranja i usklađivanja sa standardima
 • Provodi sustav zaštite podataka s administratorom baze podataka i iste programski implementira
 • Koordinira zadatke programiranja s ostalim članovima svojeg odjela
 • Definira izgled i formu datoteka, definira potrebne izvještaje
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju programa i programsko-organizacijskih rješenja
 • Dokumentira aplikativni softver i daje smjernice i učestvuje u izradi korisničkih uputa i priručnika
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok te po potrebi obavlja ispravke
 • Testira novi ili modificirani softver i analizira rezultate
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Projektira nova aplikativna rješenja i promjene u postojećima
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Programira bazu te izrađuje skripte za administraciju baze
 • Održava razvojnu, testnu i produkcijsku okolinu
 • Izrađuje ili sudjeluje pri izradi korisničke dokumentacije
 • Sudjeluje pri obuci korisnika
 • Samostalno izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Samostalno programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
  Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poželjno poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje izvještajnih alata
 • Poželjno poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poželjno poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Prednost: iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
 • Prednost: iskustvo u radu s nekim od JS frameworka (Angular, React, Vue.JS)
 • Prednost: iskustvo rada sa Spring tehnologijama
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 29.11.2021.
 
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 25.2.2022. izabrana je: Ivana Vasiljevski, VSS
 
Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 10.2.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 25.1.2022.Intervju s odabranim kandidatima: 17.1.1.2022., 19.1.2022.Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.12.2021., 30.12.2021.Rok za prijavu na natječaj istekao je 22.11.2021.

STRUČNI ANALITIČAR/SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR (m/ž)

Direkcija kreditnih analiza

 Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima i kontrolira ispravnost dokumentacije, obavlja poslove analize financijskih izvješća klijenta, analizira projekt te predlaže kreditni rejting
 • Analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje u izradi prijedloga za odobrenje kredita i prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata /financijskih institucija, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Prikuplja svu potrebnu dokumentaciju i vodi arhivu poslova analiza i akata HBOR-a
 • Priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Sudjeluje u izradi izvješća potrebnih tijelima HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 •  
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: izvrsno poznavanje financijske analize
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 22.11.2021.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2022. izabran je: Damir Svalina, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 4.1.2022. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.12.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 13.12.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.12.2021., 7.12.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.11.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA OPERATIVNI I OSTALE RIZIKE (m/ž)

Odjel operativnih i ostalih rizika

Direkcija rizika likvidnosti, tržišnih i operativnih rizika

Sektor upravljanja rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženosti operativnom riziku (isključujući pravni rizik) i riziku eksternalizacije
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i izmjeni internih akata za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije te kontroli njihove primjene
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Kontrolira postupanja organizacijskih jedinica sukladno internim aktima koji propisuju upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije s ciljem utvrđivanja djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola
 • Daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije i mjere za umanjenje izloženosti navedenim rizicima te praćenje njihovog izvršenja
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i nadzoru nad funkcioniranjem metoda i modela za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Ocjenjuje primjerenost i dokumentiranosti metodologija za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Očituje se na akte iz nadležnosti drugih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Sudjeluje u analizi utjecaja novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost operativnom riziku i riziku eksternalizacije
 • Sudjeluje u analizi i ocjeni profila rizičnosti HBOR-a iz djelokruga rada u okviru Kataloga rizika
 • Analizira i prati profil rizičnosti HBOR-a putem organizacije i sudjelovanja u provedbi Mape operativnog rizika
 • Daje metodološku podršku radnicima pri evidentiranju događaja operativnog rizika u bazu podataka
 • Izrađuje izvještaje, analiza i izvještava nadležne odbore, Upravu i Nadzorni odbor o upravljanju i izloženosti operativom rizikom i riziku eksternalizacije
 • Izvještava Upravu o značajnom događaju operativnog rizika
 • Izrađuje izvještaje, izračune, daje očitovanja i podatke za potrebe vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora o operativnom riziku i riziku eksternalizacije
 • Prati EU bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise HNB-a i upute vezanih uz operativni rizik i rizik eksternalizacije i sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađuje s postojećim internima aktima
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške vezane uz operativni rizik i rizik eksternalizacije
 • Educira radnike o upravljanju operativnim rizikom, rizikom eksternalizacije i funkciji kontrole rizika
 • Vodi internu komunikaciju s drugim organizacijskim dijelovima u provođenju sustava upravljanja operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima operativnog rizika / rizika eksternalizacije u kreditnim institucijama
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 3.11.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 14.1.2022. izabrana je: Daniela Antunović, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 22.12.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.12.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 25.11.2021. i 26.11.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.10.2021., 18.10.2021., 19.10.2021., 20.10.2021., 26.10.2021., 28.10.2021. i 29.10.2021.  Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.10.2021.
 

STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU (m/ž)

Odjel međunarodne suradnje

Međunarodna i izvozna strategija

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za prisustvovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te doprinosi aktivnostima direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/ bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno iskustvo u radu s međunarodnim subjektima.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.10.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 10.12.2021. izabrana je: Janica Kolovrat, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 11.11.2021., 24.11.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.09.2021., 17.09.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 09.09.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 05.07.2021., 06.07.2021., 20.07.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.05.2021.
 

Stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

Direkcija tehničkih analiza i zaštite okoliša

u Sektoru analiza

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta
 • izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje Rješenja za Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima infrastrukturnih projekata
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti
 • Poželjno poznavanje zakonodavstva iz područja zaštite okoliša/klimatskih promjena.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.5.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 10.12.2021. izabrana je: Aleksandra Andrlon, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 1.12.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.10.2021. i  3.11.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 21.10.2021. i 22.10.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.9.2021., 6.10.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.09.2021.

SPECIJALIST (m/ž)

Odjel akreditiva i garancija

Direkcija transakcijskog bankarstva

Sektor sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obrađuje dokumentaciju potrebnu za otvaranje / zaprimanje dokumentarnih akreditiva i izvršava plaćanja po dokumentarnim akreditivima
 • Obrađuje dokumentaciju potrebnu za izdavanje deviznih garancija / kontragarancija, izdaje devizne garancije / kontragarancije prema inozemstvu i zaprima devizne garancije / kontragarancije iz inozemstva
 • Obrađuje dokumentaciju za izvršenje dokumentarne naplate
 • Rješava upite i izmjene dokumentarnih akreditiva i deviznih garancija / kontragarancija
 • Prosljeđuje devizne garancije izdane u korist klijenta primljene putem SWIFT-a
 • Obavlja provjeru autentičnosti garancije primljene od poslovne banke
 • Samostalno pruža savjetodavne usluge klijentima i drugim organizacijskim dijelovima HBOR-a na području akreditivnog i garantnog poslovanja
 • Predlaže uvođenje limita za proizvode na području financiranja međunarodne razmjene i nove aplikativne podrške za iste
 • Izrađuje prijedloge unapređenja postojećih i uvođenja novih proizvoda na području financiranja međunarodne razmjene
 • Izrađuje različita izvješća za potrebe Sektora sredstava i drugih organizacijskih jedinica HBOR-a
 • Prati međunarodna pravila i propise vezane za poslove s dokumentarnim akreditivima, deviznim garancijama / kontragarancijama i dokumentarnom naplatom
 • Kontinuirano prati promjene zakonske regulative i drugih važećih propisa iz djelokruga poslovanja Direkcije transakcijskog bankarstva te predlaže prilagodbu poslovanja u skladu s promjenom regulative
 • Kontinuirano prati donesene odluke tijela HBOR-a te predlaže mjere za prilagodbu poslovanja Direkcije transakcijskog bankarstva u skladu s relevantnim odlukama
 • Sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga općih i internih akata, organizacijskih propisa i procedura te unapređenja radnih postupaka iz djelokruga Direkcije transakcijskog bankarstva
 • Surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a, kao i s Ministarstvom financija, klijentima, domaćim i stranim poslovnim bankama te drugim financijskim institucijama
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja ili direktora Sektora sredstava, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 4 godina radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno radno iskustvo na području akreditivnog i garantnog poslovanja u banci ili sličnoj financijskoj instituciji
 • Poželjno radno iskustvo u implementaciji softverskih rješenja na području akreditivnog i garantnog poslovanja
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.09.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 23.12.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 9.12.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.11.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 27.10.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 08.10.2021., 12.10.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.09.2021.
 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTIMA OSIGURANJA ILI SPECIJALIST (m/ž)

Odjel upravljanja instrumentima osiguranja

Direkcija strateškog kreditnog rizika

Sektor upravljanja rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje rizicima vezanim za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Izrađuje i revidira interne akte iz djelokruga upravljanja instrumentima osiguranja te kontrolira njihovu primjenu
 • Utvrđuje ili predlaže nadležnim odborima ili tijelima odlučivanja tretmane novih vrsta instrumenta osiguranja za potrebe odobrenja plasmana, izračuna adekvatnosti kapitala i klasifikacije izloženosti u stupnjeve kreditnog rizika
 • Utvrđuje načine izračuna pokrića instrumentima osiguranja
 • Kontrolira provođenje praćenja vrijednosti instrumenata osiguranja i njihove primjerenosti kod klasifikacije izloženosti i izračuna adekvatnosti kapitala, kao i izračuna pokrića plasmana
 • Izrađuje interne izvještaje o pokrivenosti kreditnog portfelja instrumentima osiguranja i provodi kontrolne aktivnosti i sl.
 • Utvrđuje pondere kod odobrenja i minimalne faktore umanjenja vrijednosti instrumenata osiguranja
 • Sudjeluje u održavanju i ažuriranju internih akata vezanih za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Očituje se na akte iz nadležnosti drugih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Samostalno provodi simulacije promjena vrijednosti kolaterala pod utjecajem vanjskih faktora
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i nadzoru nad funkcioniranjem metoda i modela za upravljanje instrumentima osiguranja
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun adekvatnosti kapitala HBOR-a u dijelu vezanom za instrumente osiguranja
 • Izrađuje izvješća i materijale za nadležne odbore za upravljanje rizicima, Upravu i Nadzorni odbor
 • Prati EU bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise HNB-a i upute iz djelokruga rada i sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađuje s postojećim internima aktima
 • Educira radnike HBOR-a o upravljanju instrumentima osiguranja i internim aktima iz djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja instrumentima osiguranja u kreditnim institucijama
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.09.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 10.12.2021. izabran je: Marin Cerić, VŠS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 11.11.2021., 24.11.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.09.2021., 17.09.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 02.09.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 06.07.2021., 07.07.2021., 20.07.2021., 22.07.2021., 23.07.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.05.2021.
 

Stručni suradnik za tehničku analizu / Samostalni stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

Direkcija tehničkih analiza i zaštite okoliša

u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta
 • izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje Rješenja za Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjene nekretnina
 • Poželjno radno iskustvo na procjenama vrijednosti poslovnih i stambenih nekretnina
 • Poželjno poznavanje zakonodavstva iz područja vrednovanja nekretnina.
 

Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.5.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 17.12.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 25.11.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 26.10.2021., 28.10.2021., 15.11.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 01.10.2021., 05.10.2021., 11.10.2021., 15.10.2021., 02.11.2021., 08.11.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.09.2021.

VODITELJ ODJELA (m/ž)

Odjel pravne podrške kreditiranju

Direkcija pravne podrške kreditiranju i informiranju

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Vodi brigu o usklađenosti poslova s propisima iz svog djelokruga rada
 • Planira, organizira, vodi i kontrolira poslove u Odjelu
 • Raspodjeljuje radne zadatke i prati njihovo ostvarivanje
 • Predlaže i podnosi zahtjeve za zapošljavanje ili unapređenje radnika u Odjelu
 • Predlaže i primjenjuje načine nagrađivanja i motiviranja radnika u Odjelu
 • Koordinira rad Odjela s drugim organizacijskim jedinicama
 • Prati rad djelatnika Odjela te im pomaže u rješavanju operativnih poteškoća
 • Uključuje se u rješavanje složenijih problema poslovanja
 • Predlaže uvođenje novih procesa i načina rada te prema potrebi izmjenu starih
 • Upravlja ljudskim potencijalima u sklopu organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • Izvještava rukovoditelja i direktora o stanju i aktivnostima u Odjelu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Donosi odluke za koje je ovlašten posebnim odlukama Uprave HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Menadžerske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno položen pravosudni ispit
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.09.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 29.10.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 09.07.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 06.07.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.06.2021.

Samostalni projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).   Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Predlaže potrebne izmjene na bazi podataka.
 • U suradnji s administratorom određuje nadopune i zahtjeve za modificiranjem baze podataka
 • Analiza programske specifikacije radi kompletiranja i usklađivanja sa standardima.
 • Provodi sustav zaštite podataka s administratorom baze podataka i iste programski implementira
 • Koordinira zadatke programiranja s ostalim članovima svojeg odjela
 • Definira izgled i formu datoteka, definira potrebne izvještaje.
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju programa i programsko-organizacijskih rješenja.
 • Dokumentira aplikativni softver i daje smjernice i učestvuje u izradi korisničkih uputa i priručnika
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok te po potrebi obavlja ispravke
 • Testira novi ili modificirani softver i analizira rezultate
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Projektira nova aplikativna rješenja i promjene u postojećima
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Programira bazu te izrađuje skripte za administraciju baze
 • Održava razvojnu, testnu i produkcijsku okolinu
 • Izrađuje ili sudjeluje pri izradi korisničke dokumentacije
 • Sudjeluje pri obuci korisnika
 • Samostalno izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Samostalno programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poželjno poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje izvještajnih alata
 • Poželjno poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poželjno poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Prednost: iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
 • Prednost: iskustvo u radu s nekim od JS frameworka (Angular, React, Vue.JS)
 • Prednost: iskustvo rada sa Spring tehnologijama
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.06.2021.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 29.10.2021. izabrana je: Tea Martinović, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.9.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 18.08.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 04.08.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 24.06.2021., 28.06.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 07.06.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT, informacijsku sigurnost i potpore

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:
 • Prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Prati usklađenost poslovanja HBOR-a sa relevantnom regulativom, standardima, kodeksima i poslovnom praksom
 • Provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima kao i s izmjenama zakona i propisa
 • Utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen
 • Savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja
 • Sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a
 • Savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost
 • Aktivno sudjeluje u izradi odnosno izmjenama normativnih akata
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije praćenja usklađenosti, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog ili ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH i EU
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo u poslovima praćenja usklađenosti.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 07.06.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 24.9.2021. izabrani su: Jelena Kiseljak, VŠS i Joško Lugović Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 29.07.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21.07.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2021., 14.7.2021., 15.7.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.6.2021., 24.06.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.05.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Odjelu za mikro i male poduzetnike u Direkciji rizičnih plasmana u Sektoru analiza

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Pregledava cjelokupni kreditni spis i pokrenute aktivnosti prisilnih mjera
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad korisnicima koji se vode u Direkciji te dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije u ostale organizacijske jedinice HBOR-a
 • Uspostavlja kontakte s korisnikom, sudužnicima, jamcima i založnim dužnicima, uključujući i posjetu mjestu poslovanja, te izrađuje zabilješke svih aktivnosti
 • Kontaktira poslovne banke, državne institucije i organizacije u cilju pribavljanja podataka o korisniku i naplati potraživanja
 • Zaprima i kontrolira nove podatke te provjerava iste unutar raspoloživog okruženja
 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Sagledava cjelokupnu problematiku i formira stav o rješenju namirenja potraživanja
 • Predlaže mjere i pregovara s dužnikom u okviru raspoloživih politika HBOR-a
 • Predlaže postupke namirenja potraživanja nadležnim tijelima HBOR-a te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a utvrđuje kreditni rizik i iznose rezervacija
 • Provodi usvojene postupke za namirenje potraživanja
 • Priprema izvješća o rezultatima rada i daljnjim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomski smjer)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno najmanje 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.5.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 24.9.2021. i 22.10.2021. izabrane su: Ivana Matković Mikulić, VSS i Anita Turkalj Mihalić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 8.9.2021. i 15.9.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.7.2021. i 12.7.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 29.6.2021., 1.7.2021.  Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.6.2021., 11.6.2021., 14.6.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 24.5.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE I FINANCIJSKE INSTRUMENTE (m/ž)

u Direkciji EU fondova i financijskih instrumenata u Sektoru strategije

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno sudjeluje u realizaciji aktivnosti koje se obavljaju u svrhu praćenja implementacije i izvršenja strateškog okvira HBOR-a
 • Samostalno sudjeluje u realizaciji aktivnosti koje proizlaze iz uloge HBOR-a kao upravitelja fonda sredstava ESIF-a
 • Samostalno istražuje, prati, analizira te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama banke samostalno razvija i realizira proizvode i/ili programe iz EU centraliziranih strateških inicijativa, programa ili posebnih financijskih aranžmana koje provode Europska komisija te međunarodne razvojne i financijske institucije
 • Samostalno istražuje, analizira te predlaže i razvija modele i načine sudjelovanja HBOR-a u poticanju apsorpcije ESI fondova i drugih međunarodnih izvora bespovratnih sredstava
 • U svrhu podrške provedbi/prodaji specifičnih bankarskih proizvoda namijenjenih korisnicima koji svoje projekte predlažu za financiranje iz ESI fondova ili drugih međunarodnih izvora bespovratnih sredstava, ESIF financijskih instrumenata, programa i proizvoda iz EU centraliziranih strateških inicijativa, programa ili posebnih financijskih
 • aranžmana, samostalno izrađuje radne upute, smjernice, priručnike i druge akte te po potrebi održava edukacija
 • Sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih organizacija i udruženja, odbora, radnih grupa i sl., po pitanjima vezanima uz ESI fondove s posebnim naglaskom na ESIF financijske instrumente, EU centralizirane inicijative, programe i posebne financijske aranžmane kao i strateške inicijative iz strateškog okvira HBOR-a
 • Surađuje s tijelima Vlade RH i drugim domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz ESI fondove s posebnim naglaskom na ESIF financijske instrumente, EU centralizirane inicijative, programe i posebne financijske aranžmane kao i strateške inicijative iz strateškog okvira HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag.
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Preciznost i točnost
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno radno iskustvo u bankarstvu ili sektoru pružanja konzultantskih usluga u području EU financiranja
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 24.5.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 24.09.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 16.6.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.04., 27.04. 2021. Intervju s odabranim kandidatima: 13.4.2021. i 14.4.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.3.2021., 24.3.2021. i 31.3.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 08.03.2021.
 

STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE  / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE

u EU fondovima i financijskim instrumentima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Prikuplja, objedinjava, obrađuje i prezentira informacije o mogućnostima sudjelovanja
HBOR-a u korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova,
 • Surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške
provedbi EU fondova,
 • Predlaže metode sudjelovanja HBOR-a u korištenju i osiguranju podrške provedbi EU
fondova,
 • Prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o
relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBORa,
 • Predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje
podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • Sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti
HBOR-a vezanih uz EU fondove,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog
mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH i EU
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 08.03.2021.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 08.03.2021. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 08.03.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 8.10.2021. izabrani su: Kristina Plahinek, VŠS, Darija Vugić, VŠS i Antonio Pavličević, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 15.9.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 30.08.2021., 31.08.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 19.08.2021., 20.08.2021., 23.08.2021., 24.08.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.6.2021., 28.6.2021., 7.7.2021. i 8.7.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 24.05.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE  (m/ž)

u Direkciji za mikro, mala i srednja poduzeća u Sektoru kreditiranja

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 24.5.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 01.10.2021. izabrana je: Tamara Bajs, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.09.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 25.08.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 17.08.2021., 18.08.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.07.2021., 15.07.2021., 22.07.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 05.07.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

Direkcija pravne podrške posebnom financiranju i naplati potraživanja

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno pruža pravnu podršku, uključujući pravne savjete i mišljenja, vezano uz poslove kreditiranja, informiranja, posebnog financiranja i naplate potraživanja te u ostalom poslovanju HBOR-a,
 • Sudjeluje u izradi pravne podloge za razvoj novih te izmjenu postojećih proizvoda i usluga HBOR-a,
 • Samostalno izrađuje ili pregledava tipske i pojedinačne ugovore i pravne akte, što uključuje ocjenu pravne valjanosti ugovora i drugih pravnih akata,
 • Samostalno analizira ugovornu dokumentaciju i predlaže odgovarajuće radnje radi zaštite prava HBOR-a u pojedinim poslovnim odnosima,
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima pred nadležnim tijelima te surađuje s pravnim savjetnicima ili odvjetnicima koji savjetuju ili zastupaju HBOR,
 • Izrađuje ili pregledava dokumentaciju za zasnivanje i prestanak instrumenata osiguranja potraživanja (npr. sporazumi o zasnivanju zaloga, brisovna očitovanja),
 • Sudjeluje u izradi te izmjenama i dopunama internih akata HBOR-a,
 • Prati sudsku praksu i literaturu te s tim u vezi samostalno daje prijedloge za izmjenu ugovora i drugih akata,
 • Surađuje s drugim organizacijskim jedinicama,
 • Sudjeluje u tijelima, komisijama i povjerenstvima HBOR-a odnosno trećih osoba s kojima HBOR surađuje,
 • Podnosi potrebne izvještaje tijelima HBOR-a te drugim institucijama,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Položen pravosudni ispit
 • Sklonost samostalnom radu
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima koji se tiču prisilne naplate potraživanja u bankarskom sektoru i/ili odvjetništvu.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 05.07.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 1.10.2021. izabrana je: Jelena Dumičić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 22.9.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2021. i 13.9.2021.  Intervju s odabranim kandidatima: 1.9.2021., 3.9.2021. i 6.9.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.6.2021., 30.6.2021., 1.7.2021., 2.7.2021.,5.7.2021. 16.7.2021., 19.7.2021 i 21.7.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.06.2021.

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju /

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž)

u Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjel međunarodne suradnje

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za prisustvovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te doprinosi aktivnostima direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno iskustvo u radu s međunarodnim subjektima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.06.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 17.09.2021. izabrana je: Dijana Pilipović, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 08.09.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 18.08.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 30.07.2021., 02.08.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.07.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.06.2021.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.06.2021.
 
Odluka o obustavi natječaja: 24.09.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 05.05.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.04.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 01.04.2021., 02.04.2021., 06.04.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 05.02.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.01.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK / SPECIJALIST ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Odjelu za srednja i velika poduzeća u Direkciji rizičnih plasmana u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
 • Samostalno pregledava cjelokupni kreditni spis i pokrenute aktivnosti prisilnih mjera
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad korisnicima koji se vode u Direkciji te dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije u ostale organizacijske jedinice HBOR-a
 • Uspostavlja kontakte s korisnikom, sudužnicima, jamcima i založnim dužnicima, uključujući posjetu mjestu poslovanja te izrađuje zabilješke svih aktivnosti
 • Kontaktira poslovne banke, državne institucije i organizacije u cilju pribavljanja podataka o korisniku i naplati potraživanja
 • Zaprima i kontrolira nove podatke te provjerava iste unutar raspoloživog okruženja
 • Samostalno prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Samostalno sagledava cjelokupnu problematiku i formira stav o rješenju namirenja potraživanja
 • Samostalno predlaže mjere i pregovara s dužnikom u okviru raspoloživih politika HBOR-a
 • Samostalno predlaže postupke namirenja potraživanja nadležnim tijelima HBOR-a te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a utvrđuje kreditni rizik i iznose rezervacija
 • Samostalno provodi usvojene postupke za namirenje potraživanja
 • Samostalno priprema izvješća o rezultatima rada i daljnjim planovima te prezentacije obavljenih poslova u Direkciji
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehnike i tehnologije obrade predmeta
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Poželjno odlično znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za ovršne, stečajne i predstečajne postupke.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.01.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 17.09.2021. izabrana je: Kristina Šikljan, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.07.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 01.07.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 23.06.2021., 25.06.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 09.06.2021., 10.06.2021., 11.06.2021., 14.06.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 10.05.2021.

Stručni suradnik za obračun plaća (m/ž)

Odjel glavne knjige

Direkcija računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obračunava plaće i naknade
 • Vodi evidenciju obustava iz plaće
 • Obračunava isplate po drugim dohocima
 • Izdaje potvrde o primanjima radnika i ovjerava obrasce
 • Izrađuje izvještaje o primanjima radnika na zahtjev Uprave i drugih tijela, kao i za potrebe ovlaštenih institucija
 • Prati i primjenjuje zakonske propise
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost je poznavanje rada u Hr.Net aplikaciji.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 10.5.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 27.08.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.07.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.07.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 08.07.2021., 12.07.2021., 13.07.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.06.2021., 16.06.2021., 21.06.2021., 23.06.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 24.05.2021.

Voditelj odjela (m/ž)

Odjel pravne podrške kreditiranju

Direkcija pravne podrške kreditiranju i informiranju

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Vodi brigu o usklađenosti poslova s propisima iz svog djelokruga rada
 • Planira, organizira, vodi i kontrolira poslove u Odjelu
 • Raspodjeljuje radne zadatke i prati njihovo ostvarivanje
 • Predlaže i podnosi zahtjeve za zapošljavanje ili unapređenje radnika u Odjelu
 • Predlaže i primjenjuje načine nagrađivanja i motiviranja radnika u Odjelu
 • Koordinira rad Odjela s drugim organizacijskim jedinicama
 • Prati rad djelatnika Odjela te im pomaže u rješavanju operativnih poteškoća
 • Uključuje se u rješavanje složenijih problema poslovanja
 • Predlaže uvođenje novih procesa i načina rada te prema potrebi izmjenu starih
 • Upravlja ljudskim potencijalima u sklopu organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • Izvještava rukovoditelja i direktora o stanju i aktivnostima u Odjelu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Donosi odluke za koje je ovlašten posebnim odlukama Uprave HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS / mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Menadžerske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima u bankarskom sektoru.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 24.5.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 24.06.2021. izabran je: Jakov Meštrović, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 24.5.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.05.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 04.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.4.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.04.2021.

IT specijalist (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima i svojim znanjima i kompetencijama, iz svih IT područja
 • Vodi projekte u domeni informacijskih rješenja
 • Priprema prijedloge za unapređenje postojećih i uvođenje novih rješenja
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Ako je imenovan voditeljem projekta, u suradnji sa suradnicima za upravljanje IT projektima:
 • Priprema/koordinira prijedlog poslovne promjene
 • Priprema projektnu povelju
 • Priprema plan upravljanja projektom koji sadrži:
 • Plan upravljanja opsegom
 • Plan upravljanja vremenom
 • Plan upravljanja troškovima
 • Plan upravljanja kvalitetom
 • Plan upravljanja rizicima
 • Plan nabave
 • Plan upravljanja konfiguracijom
 • Plan upravljanja promjenama
 • Vodi projektni tim
 • Upravlja svim projektnim procesima
 • Izrađuje završno izvješće projekta
 • Vodi svu projektnu dokumentaciju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Izvrsno poznavanje najnovijih informacijsko komunikacijskih tehnologija
 • Izvrsno poznavanje trendova u informacijskim tehnologijama, digitalizaciji, virtualizaciji te ostalim modernim trendovima i tehnologijama
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 •  
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.04.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 23.07.2021. izabran je: Ivan Hrenčević, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 19.07.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 08.07.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 2.7.2021., 5.7.2021.  Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.6.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.06.2021.

Samostalni administrator baza podataka / Specijalist (m/ž)

u  Direkciji sistemske, korisničke i operativne podrške, Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Samostalni administrator baza podataka instalira, podešava, održava, nadzire i dokumentira sustave baza podataka u upotrebi u HBOR-u, i to: MS SQL i IBM Informix. Poslovi na ovom radnom mjestu uključuju i rješavanje problema u radu sustava baza podataka na poslužiteljima i klijentima, izmjenu podataka, aktivno sudjelovanje u razvoju poslovnih aplikacija kroz poslove dizajniranja i programiranja baza podataka (skripte, procedure). Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analiziranje i unaprjeđivanje sustava, organizacijskih postupaka i tehnologije za upravljanje sustavima baza podataka
 • Predlaganje cjelovitih poslovnih rješenja za obradu i upravljanje sustavima baza podataka
 • Istraživanje mogućnosti primjene novih tehnologija i praćenje trendova njihovog razvoja
 • Organiziranje, instaliranje i konfiguriranje sustava baza podataka na poslužiteljima i radnim stanicama
 • Administriranje računa korisnika, korisničke grupe i ovlaštenja, diskovnih prostora i prava pristupa sustavima baza podataka
 • Administriranje baze podataka sukladno potrebama, kontroliranje i planiranje raspoloživog prostora, briga o konzistenciji podataka
 • Organiziranje i implementiranje sustava sigurnosti i nadzora sustava baza podataka
 • Nadziranje, analiziranje i optimiziranje performanse sustava baza podataka
 • Samostalno definiranje i provođenje postupaka za povećanje pouzdanosti i raspoloživosti sustava baza podataka
 • Predlaganje i provođenje strategije i metode replikacije baza podataka
 • Definiranje i provođenje strategije i metode izrade sigurnosnih i arhivskih kopija podataka, te testiranje i provjeravanje povrata podataka iz sigurnosne kopije
 • U suradnji s razvojnim timom predlaganje planova razvoja sustava baza podataka sa svrhom optimizacije, te poboljšanja sigurnosti i raspoloživosti podataka
 • Samostalno izrađivanje prateće tehničke i korisničke dokumentacije
 • Organiziranje tečajeva za tehničko osoblje i korisnike iz svog djelokruga rada
 • Samostalno organiziranje i sudjelovanje u procesu nadzora rada sustava
 • Sudjelovanje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Rješavanje problema
 • Izvrsno poznavanje rada sa sustavima baza podataka
 • Poznavanje skriptnog programiranja
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima
 • Poželjno poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Poželjno poznavanje koncepta računarstva u oblaku (cloud computing)
 • Poželjno poznavanje koncepta „big data“
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Prednost: iskustvo administriranja MS SQL poslužitelja
 • Prednost: iskustvo administriranja IBM Informix poslužitelja
 • Prednost: iskustvo rada sa Microsoft izvještajnim alatima
 • Prednost: iskustvo rada s Microsoft tehnologijama skladišta podataka u okruženju financijskih institucija
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.06.2021.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 16.07.2021. izabrana je: Leonarda Kralj, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.06.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 27.05.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 19.05.2021., 20.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.04.2021., 21.04.2021., 28.04.2021., 29.04.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.04.2021.

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje / Samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno je znanje naprednog Excela (Power BI)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 04.04.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 16.07.2021. izabrana je: Nikolina Milas, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.06.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.05.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 03.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.04.2021., 23.04.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.04.2021.

Specijalist (m/ž)

Odjel za plan i analizu

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Izrađuje metodologije i procedure iz domene planiranja, izvještavanja i kontrolinga te osigurava njihovu primjenu,
 • Sudjeluje u razvoju, testiranju i primjeni alata i aplikacija potrebnih za razvoj funkcije kontrolinga,
 • Samostalno organizira i sudjeluje u izradi izvještaja za menadžment radi donošenja poslovnih odluka,
 • Analizira troškove i daje prijedloge za poboljšanje procesa,
 • Analizira poslovanje HBOR-a, definira i prati izvršenje ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja (KPI-jeve)
 • Definira mjesta troška i profitne centre radi upravljanja troškovima i praćenju rezultata po centrima odgovornosti i segmentima poslovanja,
 • Definira kriterije za raspored troškova po vrstama proizvoda,
 • Izrađuje prijedloge za usklađenje računovodstvenih procesa zahtjevima kontrolinga,
 • Sudjeluje u izradi financijskih izvještaja, planova i „forecasta“,
 • Sudjeluje u ostalim projektima na razini sektora i organizacije,
 • Trajno prati i primjenjuje Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i propise iz domene bankarske regulative,
 • Surađuje sa Sektorom informatike vezano uz razvoj, testiranje i primjenu novih programskih rješenja iz područja planiranja, izvještavanja i kontrolinga
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS / mag (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Inicijativa i visok stupanj kreativnosti / inovativnosti
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno je znanje naprednog Excela (Power BI)
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima kontrolinga u financijskim djelatnostima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 04.04.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 30.06.2021. izabrana je: Vesna Primorac, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 18.6.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.05.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 17.05.2021., 18.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.04.2021., 27.04.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 04.04.2021.

Samostalni/a stručni/a suradnik/ca za transakcijsko bankarstvo (m/ž)

Odjel platnog prometa

Direkcija transakcijskog bankarstva

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Obavlja cjelokupni nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet za potrebe HBOR-a i klijenata HBOR-a vezano za provedbu pojedinih projekata
 • Verificira i autorizira SWIFT poruke
 • Samostalno uspostavlja i održava korespondentne odnose s bankama putem SWIFT-a koristeći RMA (Relationship Management Autorization)
 • Prati i analizira izmjene te uvođenje novih SWIFT pravila i standarda te o tome izvještava organizacijske jedinice HBOR-a
 • Prati informacije o bankama vezano za spajanja, pripajanja, likvidacije, promjene strukture vlasništva i slično putem SWIFT-a i Bankers Almanac-a te o tome izvještava organizacijske jedinice HBOR-a koje koriste SWIFT
 • Izrađuje različita izvješća za potrebe Sektora sredstava i drugih OJ HBOR-a
 • Surađuje s klijentima, bankama i drugim financijskim institucijama te ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga općih akata, organizacijskih propisa i procedura, unapređenja tehnologije i radnih postupaka iz djelokruga Odjela i Direkcije
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima platnog prometa u banci ili sličnoj financijskoj instituciji
 • Poželjno radno iskustvo u implementaciji softverskih rješenja na području platnog prometa
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 04.04.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 11.06.2021. izabrana je: Tanja Glavan, VSS Intervju s odabranim kandidatima: 5.5.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.04.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 30.3.2021.,31.3.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.3.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.02.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • testiranje i validacija modela za ocjenu kreditnog rizika klijenata (rejting/scoring), back-testing rejting modela, izračun rizičnih parametara sukladno MSFI 9 i njihov back-testing,
 • izrada i unaprjeđenje modela i metodologija upravljanja rizicima,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada, scenarija i analiza vezanih uz testiranje modela i metodologija za ocjenu i upravljanje rizicima,
 • pripremanje prezentacija i pružanje informacija o modelima i obavljenim analizama iz djelokruga rada (kalibracijama, validacijama, back-testingu, utjecaju makroekonomskih faktora na rizične parametre i sl.),
 • pripremanje i izrada internih akata iz djelokruga rada, sudjelovanje u radu odbora, na radionicama i sl.,
 • sudjelovanje u izradi i preispitivanju metodologija, politika i procedura te drugih internih akata za upravljanje rizicima te sudjelovanje u kontroli njihove primjene u HBOR-u,
 • prati zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje Banke te usklađenju s postojećim internim aktima HBOR-a,
 • sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda HBOR-a,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a,
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 •  
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Prednost: najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz modeliranje kreditnog rizika u kreditnim institucijama
 • Prednost: rad s bazama podataka (SQL) i statističkim alatima
 • Prednost: napredno poznavanje kvantitativnih modela i tehnika modeliranja kreditnih rizika.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.02.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 11.06.2021. izabrana je: Marijana Jokić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 28.04.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.03.2021.,25.3.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 15.3. 2021.,18.3. 2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.01.2021., 01.02.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.12.2020.

GLAVNI REVIZOR (m/ž)

u Unutarnjoj reviziji

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Prati relevantnu zakonsku regulativu i ispituje primjenu zakona i internih propisa u poslovanju HBOR-a
 • Izrađuje prijedlog godišnjeg i višegodišnjeg plana rada unutarnje revizije
 • Provjerava potpunost, točnost i način vođenja poslovnih evidencija i dokumentacije
 • Ocjenjuje sustav upravljanja rizicima, kvalitetu i obuhvat internih kontrola ugrađenih u poslovne procese te njihovu primjenu u praksi, daje smjernice za poboljšanje postojećih i uvođenje novih internih kontrola
 • Razmatra prijedloge unutarnjih revizora o programu rada pojedinačne revizije te ih podnosi rukovoditelju
 • Nadzire provedbu programa unutarnje revizije i izradu izvješća o obavljenim revizijama
 • Obavlja složenije revizije i izrađuje izvješće o obavljenoj reviziji sukladno standardima unutarnje revizije
 • Na temelju nalaza unutarnje revizije daje mišljenja i predlaže preporuke za uklanjanje uočenih nedostataka i poboljšavanje radnih procesa
 • Objedinjava informacije o statusu izvršenja danih preporuka i pripadajućih odluka Uprave HBOR-a
 • Predlaže rukovoditelju aktivnosti za unapređenje poslova unutarnje revizije
 • Izrađuje prijedlog izvješća o radu Unutarnje revizije za Upravu, Revizijski i Nadzorni odbor HBOR-a
 • Sudjeluje u praćenju realizacije godišnjeg plana rada Unutarnje revizije
 • Surađuje s vanjskim revizorima
 • Surađuje sa strukovnim i drugim institucijama
 • Obavlja i druge poslove sukladno Pravilniku Unutarnje revizije HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Posjedovanje certifikata ovlaštenog revizora
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.12.2020.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.05.2021. izabran je: Ivan Drinovac, VŠS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 21.5.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.05.2021 Intervju s odabranim kandidatima: 06.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.4.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.04.2021.

Sistem administrator (m/ž)

u Odjelu sistemske podrške u Direkciji sistemske, korisničke i operativne podrške u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Instalira, konfigurira i održava sistemski, razvojni i aplikativni softver na poslužiteljima, mrežne uređaje, sustave baza podataka i razvojne alate
 • Administrira račune korisnika, korisničke grupe i ovlaštenja, mrežne štampače, diskovne prostore i prava pristupa
 • Brine o sigurnosti, provodi metode nadzora sustava baza podataka, računalnog sustava i informacijske mreže od neovlaštenog pristupa
 • Nadzire performanse računalnog sustava i sustava baza podataka te mreže
 • Provodi postupke za povećanje pouzdanosti i raspoloživosti računalnog sustava
 • Provodi strategiju i metode izrade sigurnosnih i arhivskih kopija podataka
 • Predlaže planove razvoja računalnog sustava sukladno potrebama koje nameću razvoj tehnologije i poslovne potrebe
 • Izrađuje prateću tehničku i korisničku dokumentaciju
 • Organizira tečajeve za tehničko osoblje i korisnike iz svog djelokruga rada
 • Organizira i sudjeluje u procesu nadzora rada sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje skriptnog programiranja
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima i mrežnoj opremi
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Poznavanje rada sa sustavima baza podataka
 • Poznavanje koncepta računarstva u oblaku (cloud computing)
 • Poznavanje tehnološke arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.04.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.05.2021. izabran je: Slaven Vuletić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 13.5.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 05.05.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 29.4.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.4.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.04.2021.

Samostalni projektant programer dokumentacijskih sustava (m/ž)

Odjel razvoja i upravljanja dokumentacijskim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti: U području sustava za upravljanje dokumentima i sadržajem dokumenata:
 • Pruža administrativnu i drugu potrebnu pomoć pri osiguravanju pravilne obrade dokumenata, rada opreme i programskih rješenja, te korištenja sustava za obradu dokumentacije
 • Pruža administrativnu i drugu potrebnu pomoć
 • Operativno provodi poslove vezane uz elektronsku obradu dokumentacije
 • Sudjeluje u pripremi uputa za praćenje procesa elektronske obrade i arhiviranje dokumentacije
 • Osigurava dostupnost do pohranjene dokumentacije za sve poslovne funkcije HBOR-a tijekom cijelog životnog vijeka dokumenata
 • Sudjeluje u analiziranju i unapređivanju sustava, organizacijskih postupaka, tehnologija za obradu i upravljanje dokumentima na razini HBOR-a
 • Sudjeluje u pripremi, edukaciji i testiranju postupaka za elektronsku obradu
 • Pruža podršku drugim djelatnicima HBOR-a pri transformaciji dokumentacije u elektronski oblik
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Ako je imenovan voditeljem projekta, u suradnji sa suradnicima za upravljanje IT projektima:
  • Priprema/koordinira prijedlog poslovne promjene
  • Priprema projektnu povelju
  • Priprema plan upravljanja projektom koji sadrži:
   • Plan upravljanja opsegom
   • Plan upravljanja vremenom
   • Plan upravljanja troškovima
   • Plan upravljanja kvalitetom
   • Plan upravljanja rizicima
   • Plan nabave
   • Plan upravljanja konfiguracijom
   • Plan upravljanja promjenama
  • Vodi projektni tim
  • Upravlja svim projektnim procesima
  • Izrađuje završno izvješće projekta
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine, sistematičnost, pouzdanost, prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine i timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poznavanje izvještajnih alata
 • Poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Vođenje projekta
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 11.04.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 2.6.2021., izabrana je: Ines Miletić, VSS Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 03.05.,05.05.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 22.4.2021., 23.4.2021., 26.4.2021. i 27.4.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.3.2021. i 29.3.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 01.03.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - PRIPRAVNIK  (m/ž)

u Odjelu domaćih pravnih poslova u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

Radni zadaci:
 • Sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima u okviru djelatnosti HBOR-a
 • Ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata
 • Sudjeluje u zastupanju HBOR-a i poduzima ostale radnje u postupcima prisilne naplate HBOR-ovih potraživanja (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima)
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj
 • Sudjeluje u izradi općih akata HBOR-a
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove bankarske proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Sklonost samostalnom radu
 • Komunikacijske vještine
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 01.03.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 21.05.2021., izabrana je: Tina Joskić, VŠS Intervju s odabranim kandidatima: 28.04.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 06.04.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 26.3.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.3.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.02.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja izvoza u Osiguranju izvoza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U cilju pružanja daljnje kvalitetne usluge gospodarstvenicima u području osiguranja izvoza tražimo osobu koja će se pridružiti timu i sudjelovati u obradi zahtjeva za osiguranje izvoza i na taj način doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, olakšati im pristup financiranju te izlasku na nova izvozna tržišta.

Radni zadaci:
 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno radno iskustvo pružanja financijskih usluga pravnim osobama
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.02.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 21.05.2021., izabrana je: Draženka Fabijanić, VSS Intervju s odabranim kandidatima: 06.05.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 22.04.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 16.4.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 01.04.2021., 07.04.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.02.2021.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja u Osiguranju izvoza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

U cilju pružanja daljnje kvalitetne usluge gospodarstvenicima u području osiguranja izvoza tražimo osobu koja će se pridružiti timu i sudjelovati u obradi zahtjeva za osiguranje izvoza i na taj način doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, olakšati im pristup financiranju te izlasku na nova izvozna tržišta.

Radni zadaci:
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno radno iskustvo pružanja financijskih usluga pravnim osobama
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.02.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 21.5.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 06.05.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4., 23.4. 2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.03.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR/SPECIJALIST (m/ž)

u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata / financijskih institucija, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja financijskih institucija
 • Priprema prijedlog popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popise prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama iz djelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijske jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.03.2021.
Odluka o zatvaranju natječaja: 14.05.2021., izabrana je: Sanja Osrečki, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 22.04.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.03.2021.,19.3.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 09.03.2021., 10.03.2021., 11.03.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.02.2021., 12.02.2021., 15.02.2021., 23.02.2021., 24.02.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 21.01.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
 • Prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Prati usklađenost poslovanja HBOR-a sa relevantnom regulativom, standardima, kodeksima i poslovnom praksom
 • Provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima kao i s izmjenama zakona i propisa
 • Utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen
 • Savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja
 • Sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a
 • Savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja funkcije praćenja usklađenosti, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog ili ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje propisa RH i EU
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Komunikacijske, organizacijske i pregovaračke vještine
 • Prednost: radno iskustvo u poslovima praćenja usklađenosti
 • Prednost: poznavanje propisa tržišta kapitala i fondovske industrije
 • Prednost: poznavanje korporativnog upravljanja i upravljanja sukobom interesa
 • Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 21.01.2021.
Odluka o obustavi natječaja: 14.5.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 19.01.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.01.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 05.01.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 16.12.2020., 23.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

Samostalni administrator baza podataka (m/ž)

u Odjelu sistemske podrške, Direkciji sistemske, korisničke i operativne podrške, Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijemeRadni zadaci i odgovornosti:
 • Analiziranje i unaprjeđivanje sustava, organizacijskih postupaka i tehnologije za upravljanje sustavima baza podataka
 • Predlaganje cjelovitih poslovnih rješenja za obradu i upravljanje sustavima baza podataka
 • Istraživanje mogućnosti primjene novih tehnologija i praćenje trendova njihovog razvoja
 • Organiziranje, instaliranje i konfiguriranje sustava baza podataka na poslužiteljima i radnim stanicama
 • Administriranje računa korisnika, korisničke grupe i ovlaštenja, diskovnih prostora i prava pristupa sustavima baza podataka
 • Administriranje baze podataka sukladno potrebama, kontroliranje i planiranje raspoloživog prostora, briga o konzistenciji podataka
 • Organiziranje i implementiranje sustava sigurnosti i nadzora sustava baza podataka
 • Nadziranje, analiziranje i optimiziranje performanse sustava baza podataka
 • Samostalno definiranje i provođenje postupaka za povećanje pouzdanosti i raspoloživosti sustava baza podataka
 • Predlaganje i provođenje strategije i metode replikacije baza podataka
 • Definiranje i provođenje strategije i metode izrade sigurnosnih i arhivskih kopija podataka, te testiranje i provjeravanje povrata podataka iz sigurnosne kopije
 • U suradnji s razvojnim timom predlaganje planova razvoja sustava baza podataka sa svrhom optimizacije, te poboljšanja sigurnosti i raspoloživosti podataka
 • Samostalno izrađivanje prateće tehničke i korisničke dokumentacije
 • Organiziranje tečajeva za tehničko osoblje i korisnike iz svog djelokruga rada
 • Samostalno organiziranje i sudjelovanje u procesu nadzora rada sustava
 • Sudjelovanje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje skriptnog programiranja
 • Izvrsno poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Izvrsno poznavanje rada sa sustavima baza podataka
 • Poznavanje koncepta računarstva u oblaku (cloud computing)
 • Poznavanje koncepta „big data“
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 06.12.2020.

Odluka o obustavi natječaja: 14.5.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.01.2021.

Intervju s odabranim kandidatima: 07.01.2021.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 16.12.2020., 23.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

Projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Projektira aplikativna rješenja i promjene u postojećim poslovnim aplikacijama
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS / bacc.
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poznavanje izvještajnih alata
 • Poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Prednost: znanje i iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 06.12.2020.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 03.05.2021., izabrana je: Ana Čaldarević, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 23.3.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 04.03.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 02.03.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.02.2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.02.2021.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • predlaganje poboljšanja metodologija upravljanja rizicima i razvoj modela za utvrđivanje, mjerenje/procjenjivanje i kontrolu izloženosti kamatnom i valutnom riziku,
 • sudjelovanje u izradi i preispitivanju limita, metodologija, politika, pravilnika i drugih internih akata za upravljanje navedenim rizicima te kontrola njihove primjene,
 • sudjelovanje u izradi i preispitivanju internih akata ostalih organizacijskih jedinica,
 • pripremanje izvještaja o izloženosti kamatnom i valutnom riziku,
 • ispitivanje i vrednovanje adekvatnosti i djelotvornosti unutarnjih kontrola u procesu upravljanja rizicima,
 • praćenje EU regulative, zakonskih i podzakonskih propisa i uputa iz djelokruga rada, sudjelovanje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađivanju s postojećim internim aktima,
 • sudjelovanje u izradi strukture izvještavanja te izradi izvještaja za kamatni i valutni rizik,
 • predlaganje rješenja kod prekoračenja limita,
 • sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda,
 • izrada dokumenata i potrebnih podataka za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja rizicima,
 • pripremanje izvještaja i materijala za sjednice Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i tijela odlučivanja te sudjelovanje u radu Odbora,
 • davanje prijedloga i preporuka za primjereno upravljanje kamatnim i valutnim rizikom,
 • provođenje stres testova,
 • kontrola revalorizacije proizvoda riznice i sudjelovanje u definiranju potrebnih inputa za revalorizaciju,
 • dnevna kontrola transakcija i izrada dnevnog PnL izvještaja o poslovanju riznice,
 • suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima kontrole kamatnog i valutnog rizika u financijskim institucijama
 • Prednost: poznavanje bankarskih poslova i procesa.
 

Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.02.2021.

Odluka o zatvaranju natječaja: 26.02.2021., izabrana je: Ivana Kelemen, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 10.02.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.01.2021., 27.01.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 13.01.2021., 15.01.2021., 18.01.2021., 20.01.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.12.2020., 23.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

STRUČNI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Sudjeluje u usklađivanju računovodstvenih politika HBOR-a s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja
 • Sudjeluje u osmišljavanju, izradi te izmjenama i dopunama računskog plana analitičkih evidencija i kontrolira njegovu primjenu
 • Sudjeluje u osmišljavanju, izmjeni i dopuni knjigovodstvenih izvješća za unutarnje i vanjske korisnike informacija te kontrolira njihovu ispravnost
 • Evidentira dnevne kunske i devizne izvode te izrađuje, ispostavlja, evidentira i knjiži interne naloge
 • Kontrolira izvode banaka i usklađenje stanja
 • Kontrolira transakcije i stanja po računima
 • Evidentira i kontrolira naplate dospjelih potraživanja i obveza
 • Evidentira i kontrolira podatke s transakcijama platnog prometa
 • Izrađuje izvode o stanju računa
 • Kontrolira podatke i obavlja mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom i/ili Glavnim knjigama poslova u ime i za račun nalogodavaca
 • Obavlja mjesečni obračun, knjiženje i kontrolu rezervacija (ispravka vrijednosti) za rizike
 • Priprema podatke za Glavnu knjigu u svrhu izrade kvartalnih nadzornih izvješća za HNB
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Izrađuje i šalje izvatke otvorenih stavaka dužnicima i vjerovnicima radi usklađenja redovno i na zahtjev komitenata
 • Prati, evidentira i knjiži otpise potraživanja
 • Prati, evidentira i knjiži otpise nematerijalne i materijalne imovine
 • Prati, evidentira i knjiži prodaju preuzete imovine
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • usmjerenost na detalje
 • analitičke vještine
 • sklonost samostalnom radu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno poznavanje rada u sustavu Dynamics NAV (Navision).
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.
Odluka o zatvaranju natječaja: 26.02.2021., izabrana je: Josipa Maletić, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 09.02.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.01.2021., 27.01.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 13.01.2021., 14.01.2021., 15.01.2021., 18.01.2021., 20.01.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.12.2020., 21.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

Stručni suradnik za računovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Primjenjuje računski plan HBOR-a, Glavne knjige i analitičkih evidencija te kontrolira njegovu primjenu
 • Kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje, kontrolira i odlaže sve vrste temeljnica vezanih za određena knjiženja te ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju
 • Kontrolira i knjiži temeljnice sastavljene u Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama
 • Kontrolira podatke i nadzire mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom HBOR-a i/ili s Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Prati kretanje propisa koji reguliraju računski plan te izrađuje njegove izmjene i dopune
 • Priprema i izrađuje periodične obračune
 • Sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje
 • Surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje knjigovodstvena izvješća za HNB na popisanim obrascima i/ili oblicima te za druge ovlaštene institucije iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Priprema informacije i izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Izrađuje periodična financijska izvješća
 • Sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Obavlja logičnu i suštinsku kontrolu bruto bilance
 • Provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a i kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • usmjerenost na detalje
 • analitičke vještine
 • sklonost samostalnom radu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.
Odluka o obustavi natječaja: 26.02.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.01., 20.01., 10., 11.02. 2021. Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.12.2020.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR / SPECIJALIST (m/ž)

u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata / financijskih institucija, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja financijskih institucija
 • Priprema prijedlog popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popise prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama iz djelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijske jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.12.2020.
 
Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 15.01.2021. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.01.2021. Intervju s odabranim kandidatima: 30.12.2020. Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

SPECIJALIST  (m/ž) 

u Direkciji financiranja, u Sektoru Sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Samostalno priprema, analizira i obavlja sve poslove vezane uz pribavljanje sredstava opće i posebne namjene te prati i izvršava sve preuzete ugovorne obveze po realiziranim zaduženjima HBOR-a
 • Prati razvoj novih financijskih instrumenata za pribavljanje sredstava te predlaže i uspostavlja infrastrukturu za uvođenje novih instrumenata za pribavljanje sredstava;
 • Sudjeluje u izradi i provođenju rezervnih planova pribavljanja sredstava u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Predlaže zaključenje derivativnih instrumenata za zaštitu od tržišnih rizika vezanih uz pribavljanje sredstava
 • Provodi sve aktivnosti na razini HBOR-a vezano za obnavljanje kreditnog rejtinga HBOR-a te usuglašavanje sadržaja periodičnih izvještaja i mišljenja rejting agencija
 • Provodi sve aktivnosti vezano za ispunjavanje regulatornih zahtjeva za transparentnošću vezano za vrijednosnice HBOR-a uvrštene na reguliranom tržištu
 • Prati i analizira kretanja na tržištu kapitala te ekonomskih pokazatelja iz područja monetarne, fiskalne i gospodarske politike
 • Samostalno prikuplja podatke i izrađuje izvješća za potrebe Sektora sredstava i drugih organizacijskih jedinica HBOR-a
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s Ministarstvom financija, bankama i drugim financijskim institucijama te ostalim tržišnim investitorima
 • Sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga općih akata i organizacijskih propisa te unapređenju tehnologije, radnih postupaka i procedura iz djelokruga rada Direkcije
 • U suradnji s ostalim stručnim službama HBOR-a, sudjeluje u unapređenju postojećih i uvođenju novih proizvoda i usluga HBOR-a
 • Sagledava potrebe organizacijskih jedinica HBOR-a za obrazovanjem na području pribavljanja sredstava
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti:
 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo na poslovima pregovaranja i ugovaranja GMRA i ISDA ugovora
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.
Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Intervju s odabranim kandidatima: 12.01.2021. Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.12.2020., 23.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.11.2020.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Predlaganje poboljšanja metodologija upravljanja rizicima kroz poboljšanje tehnika analiza što podrazumijeva samostalno testiranje i validaciju modela za ocjenu kreditnog rizika klijenta (rejting/scoring), backtesting rejting modela, izračune rizičnih parametara sukladno MSFI 9 i njihov backtesting
 • Samostalno izrađivanje izvješća potrebnih tijelima HBOR-a, odnosno pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada te izrada modela, scenarija i analiza vezanih uz izloženost rizicima
 • Samostalno pripremanje prezentacija i pružanje informacija o obavljenim analizama iz djelokruga rada (pripremanje i izrada internih akata iz djelokruga rada, sudjelovanje u radu odbora, na radionicama i sl.)
 • Praćenje propisa, standarda i relevantne regulative
 • Davanje prijedloga i preporuka za primjereno upravljanje rizicima te predlaganje rješenja za poslovne probleme iz svog djelokruga rada
 • Surađivanje s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju internih akata ostalih organizacijskih jedinica Banke
 • Sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda Banke
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS, mag. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poželjno 1 godina iskustva na poslovima vezanim uz modeliranje kreditnog rizika u kreditnim institucijama
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.11.2020.
Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.12.2020., 23.12.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.11.2020.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Identificiranje, mjerenje/procjenjivanje i kontroliranje rizika likvidnosti, kamatnog rizika, valutnog rizika i rizika druge ugovorne strane
 • Izrada izvještaja o izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
 • Izrada projekcije kojima se sagledava buduća pozicija HBOR-a s aspekta rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika,
 • Provođenje stres testova,
 • Davanje prijedloga i preporuka za primjereno upravljanje rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
 • Predlaganje poboljšanja metodologija upravljanja rizicima i razvoj modela za utvrđivanje, mjerenje/procjenjivanje i kontrolu izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku, riziku druge ugovorne strane
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju limita, metodologija, politika, pravilnika i drugih internih akata za upravljanje navedenim rizicima te kontrola njihove primjene,
 • Predlaganje rješenja kod prekoračenja limita,
 • Ispitivanje i vrednovanje adekvatnosti i djelotvornosti unutarnjih kontrola u procesu upravljanja rizicima,
 • Kontroliranje revalorizacije produkata riznice i sudjelovanje u definiranju potrebnih inputa za revalorizaciju,
 • Dnevna kontrola transakcija i izrada dnevnog PnL izvještaja o poslovanju riznice,
 • Praćenje Margin call-a za repo poslove i derivate,
 • Praćenje EU regulative, zakonskih i podzakonskih propisa HNB-a i uputa iz djelokruga rada i sudjelovanje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađivanje s postojećim internima aktima,
 • Izrada dokumenata i podataka za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja rizicima,
 • Pripremanje izvještaja i materijala za sjednice odbora za upravljanje aktivom i pasivom i tijela odlučivanja,
 • Sudjelovanje u radu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom,
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju internih akata ostalih organizacijskih jedinica
 • Sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda
 • Suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo na poslovima kontrole rizika likvidnosti, kamatnog i valutnog rizika u financijskim institucijama
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.11.2020.
Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.02.2020., 28.02.2020., 10.03.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Tražimo osobu koja će samostalno davati stručnu pomoć, pravne savjete, mišljenja iz područja radnog prava te prema potrebi stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja s ciljem podržavanja uspješnosti i kontinuiteta poslovanja HBOR-a.

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno obavlja poslove iz područja radnog prava poput pregleda i izrađivanja nacrta ugovora o radu i menadžerskih ugovora, kao i drugih ugovora iz područja radnog prava te pregledava i izrađuje interne akte vezane uz ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa: npr. pravilnika o radu, pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada, pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i sličnih akata
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni propisa o radu i zaštiti na radu, o primjeni internih akata poslodavca ili tumačenju ugovora iz područja radnog prava
 • Samostalno pruža stručnu pomoć vezano za ustroj organizacije rada i sistematizaciju radnih mjesta (mikro organizacijska struktura) i slično
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u radnim sporovima i postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja.
 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost je radno iskustvo u poslovima i području radnog prava
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije.
 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.

Odluka o zatvaranju natječaja: 09.10.2020., izabran je: Erik Finta, VSS Intervju s odabranim kandidatima: 25.09. 2020. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.08., 17.09. 2020. Intervju s odabranim kandidatima: 26.08. 2020. Stručno testiranje odabranih kandidata: 03., 17.08. 2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.07.2020.

Samostalni stručni suradnik za tehničku analizu/Specijalist (m/ž)

u Sektoru analiza, Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Samostalno obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Samostalno utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene vrijednosti kolaterala
 • Samostalno verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Samostalno izrađuje procjenu vrijednost nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Samostalno procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Po vlastitoj odluci ili na zahtjev kreditnog, odnosno referenta kreditne analize ili organizacijskog odjela obavlja provjeru na licu mjesta i samostalno izrađuje potrebna izviješća
 • Po potrebi i/ili na zahtjev samostalno provjerava napredovanje investicije i/ili tehničku dokumentaciju zahtjeva za povlačenje sredstava
 • Sudjeluje u pripremi novih kreditnih programa i u pregovorima oko direktnog kreditiranja velikih infrastrukturnih ili drugih projekata
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata te surađuje i ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Samostalno utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Samostalno ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno prati primjenu propisa koji reguliraju područje zaštite okoliša i tehničkog aspekta ulaganja, te daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija,
 • Samostalno daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehničke analize, izrada verifikacija i izrada procjena vrijednosti nekretnina/pokretnina u postupcima odobravanja ili praćenja klijenata
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama na nivou djelokruga Direkcije
 • Inicira rješavanje poslovne problematike Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag., (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje važećeg Rješenja o imenovanju stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i procjenu nekretnina
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Usvojena tehničko-tehnološka znanja
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku dokumenta o završenom fakultetu.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.07.2020.

Odluka o zatvaranju natječaja: 25.09.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.09.2020. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.07. 2020. Intervju s odabranim kandidatima: 06.,07.07. 2020. Stručno testiranje odabranih kandidata: 05., 06. i 13.03.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

Suradnik za održavanje IT imovine (m/ž)

u Direkciji održavanja imovine, Sektor upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Pruža podršku kod upravljanja promjenama nad IT imovinom (premještaj, dodavanje, zamjena, rashodovanje)
 • Pruža podršku kod upravljanja troškovima IT imovine, troškovima poslovanja, troškovima sredstava i rasporedom troškova
 • Brine o dokumentaciji vezanoj za ugovor s dobavljačima
 • Prati dokumentaciju pristiglih računa
 • Priprema podatke i sudjeluje u planiranju i izradi planova nabave i rebalansa plana
 • Vodi evidenciju informatičke i telekomunikacijske opreme i sitnog inventara
 • Vodi evidenciju i prati utrošak potrošnog informatičkog, uredskog i potrošnog materijala kroz aplikativnu podršku
 • Provodi inventuru
 • Brine o ispunjavanju uvjeta koje oprema mora zadovoljiti u cilju ispravnog i pouzdanog funkcioniranja informacijskog sustava
 • Poduzima mjere otklanjanja kvarova na opremi odnosno prijavljuje kvarove nadležnom serviseru/dobavljaču informacijske opreme
 • Sastavlja osobna računala, po potrebi instalira sistemski, uredski i aplikativni softver, konfigurira i testira opremu
 • Instalira računalnu opremu na lokaciji korisnika i podešava korisničke parametre i parametre okoline
 • Po potrebi održava horizontalni mrežni razvod te priključuje uređaje na informacijsku mrežu
 • Pomaže korisnicima u radu i radi na otklanjanju problema sa sistemskim softverom, uredskim programima i hardverom
 • Izrađuje prateću korisničku dokumentaciju i organizira tečajeve za korisnike
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Tehnička znanja i vještine
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje hardvera osobnih i prijenosnih računala, pametnih telefona i tableta te pisača i višenamjenskih uređaja za umnožavanje
 • Poznavanje operativnog sustava na računalima, pametnim telefonima i tabletima korisnika
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata o poznavanju pojedinih tehnologija Microsofta
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.
Odluka o zatvaranju natječaja: 31.07.2020., izabrana je: Anja Crnobrnja, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.07. 2020. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.07. 2020. Intervju s odabranim kandidatima: 09.07. 2020. Stručno testiranje odabranih kandidata: 10. i 13.03. 2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

Stručni analitičar (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine - PRIPRAVNIK

Služba analize financijskih institucija obavlja analizu financijskih institucija i utvrđuje njihovu prihvatljivost za suradnju s HBOR-om, utvrđuje te pravodobno upozorava na promjenu profila rizičnosti financijske institucije kojoj je HBOR izložen te u skladu s važećim pravilnicima i metodologijama predlaže interni rejting financijske institucije. U Službi analize financijskih institucija analiziraju se i prate kretanja i trendovi na financijskim tržištima te se prati regulatorni okvir kojima se uređuje poslovanje financijskih institucija.
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Sudjelovanje u obavljanju poslova analize financijskih izvješća financijskih institucija i dodjele kreditnog rejtinga
 • Sudjelovanje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija - domaćih banaka i leasing društava za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih inozemnih banaka po pojedinim zemljama
 • Sudjelovanje u određivanju limita i praćenju limita zaduženja financijskih institucija
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije i vođenje arhive poslova analiza i akata HBOR-a
 • Pripremanje i istraživanje dostupnih informacije o financijskim institucijama
 • Sudjelovanje u izradi izvješća potrebnih tijelima HBOR-a
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.

Odluka o zatvaranju natječaja: 17.7.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Stručno testiranje odabranih kandidata: 03. i 10.03.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.
 

Projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).
Radni zadaci i odgovornosti:
 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Projektira aplikativna rješenja i promjene u postojećim poslovnim aplikacijama
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Minimalno VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovnog-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 24.7.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Rok za prijavu na natječaj istekao je 2.3.2020.

Stručni suradnik za nabave(m/ž)

u Direkciji nabave

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • obavlja poslove nabave vezane za javne nabave
 • obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, koristi modul e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata te komunicira s ponuditeljima
 • obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira s internim naručiteljem u svezi dokaza
 • priprema materijale o prihvatu/poništenju postupaka nabave
 • prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji s internim organizacijskim jedinicama u nadležnosti
 • u suradnji s internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi
 • obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez PDV-a do pragova javne nabave
 • priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave
 • izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja
 • objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • sudjeluje u ocjenjivanju ponuda te kontaktira s ponuditeljima
 • obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti
 • izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata
 • provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili upravno-pravnog ili pravnog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na izvrsno znanje rada u Excelu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju i/ili u javnoj službi na poslovima javne nabave
 • poželjno posjedovanje certifikata iz područja javne nabave
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN)
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint)
 • razvijene organizacijske vještine, razvijene analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.3.2020.
Odluka o zatvaranju natječaja: 08.06.2020., izabran je: Ante Tandara, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.06.2020. Stručno i psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.05., 01.06. 2020. Intervju s odabranim kandidatima: 25., 26., 27. i 29.5. 2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.5.2020.

Voditelj sigurnosti informacijskog sustava (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Koordinira sve zainteresirane strane i njihove zahtjeve u vezi s informacijskom sigurnošću, te sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za zaštitu osobnih podataka,
 • Razvija politiku sigurnosti informacijskog sustava i ostale interne akte s ciljem postizanja i održavanja zadovoljavajuće razine sigurnosti, te kontrolira njihovo provođenje,
 • Procjenjuje rizik sigurnosti informacijskog sustava, te inicira primjenu dobrih praksi i prihvaćenih standarda vezanih uz sigurnost informacijskog sustava,
 • Priprema edukacije i plan podizanja svijesti zaposlenika za informacijsku sigurnost te kontinuirano provodi aktivnosti za podizanje svijesti zaposlenika za informacijsku sigurnost,
 • Izvješćuje Upravu  o zahtjevima zainteresiranih strana u vezi informacijske sigurnosti, o najvažnijim sigurnosnim rizicima i o rezultatima provedbe sigurnosnih mjera i predlaže korektivne aktivnosti,
 • Savjetuje u svim pitanjima vezanim uz informacijsku sigurnost,
 • Sudjeluje u radu Odbora za upravljanje informacijskim sustavom HBOR-a,
 • Jednom godišnje dostavlja izvješća Upravi o stanju sigurnosti informacijskog sustava,
 • Planira i koordinira analize isplativosti preporučenih i postojećih sigurnosnih rješenja,
 • Nadzire provođenje preporučenih korektivnih aktivnosti,
 • Nadzire sigurno uništenje medija i opreme,
 • Procjenjuje sigurnosni rizik eksternaliziranih aktivnosti u domeni informacijske sigurnosti,
 • Određuje prihvatljive kanale komunikacije te planira komunikacijsku opremu koja se koristi u slučaju katastrofe,
 • Koordinira odgovor na sigurnosni incident, sudjeluje u pripremi dokaza za pravni postupak nakon incidenta te analizira incidente u svrhu sprečavanja budućih štetnih događaja,
 • Sudjeluje u planiranju aktivnosti za oporavak kontinuiteta poslovanja,
 • Koordinira proces analize utjecaja na poslovanje (BIA) i izradu planova oporavka,
 • Koordinira vježbe, testove i simulacije oporavka kontinuiteta poslovanja,
 • Predlaže planiranje i nabavu resursa za zaštitu informacija,
 • Odobrava odgovarajuće tehničke mjere zaštite radnih stanica, mobilnih uređaja, računalnih mreža, komunikacijskih kanala i usluga u oblaku,
 • Određuje principe sigurnog razvoja informacijskog sustava,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag., (ekonomskog, elektrotehničkog, strojarskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Inovativnost
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Dobro poznavanje sigurnosnih sustava (sigurnosni mrežni uređaji, SIEM, zaštita krajnje točke, audit sustavi, inventorij, upravljanje ranjivostima i sigurnim konfiguracijama, hardening itd.)
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.5.2020.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.2.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 30.1.2020. Intervju s odabranim kandidatima: 21.1.2020., 22.1.2020., 23.1.2020. Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.12.2019., 20.12.2019., 23.12.2019., 7.1.2020. Rok za prijavu na natječaj istekao je 6.12.2019.

Stručni suradnik za EU fondove (m/ž)

u EU fondovima i financijskim instrumentima 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Sudjeluje u strukturiranju, razvoju i provedbi financijskih instrumenata, te projekata iz EU centraliziranih programa i inicijativa te surađuje s organizacijskim jedinicama HBOR-a i drugim tijelima u svrhu provedbe ciljeva HBOR-a.

Radni zadaci i odgovornosti:

 • prikuplja, objedinjava, obrađuje i prezentira informacije o mogućnostima sudjelovanja HBOR-a u korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova te o mogućnostima korištenja EU fondova, financijskih instrumenata te EU centraliziranih financijskih programa, proizvoda i inicijativa
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata
 • aktivno sudjeluje u strukturiranju, razvoju i provedbi financijskih instrumenata, te projekata i bankarskih proizvoda financiranih iz centraliziranih EU financijskih programa i inicijativa
 • održava redovite kontakte u segmentu EU proizvoda sa domaćim i inozemnim javnim i financijskim institucijama, udrugama i mrežama
 • predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata
 • prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a
 • sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

Traženi uvjeti za radno mjesto:

  • VSS / mag., ekonomskog smjera
  • najmanje 2 godine radnog iskustva
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika
  • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
  • poželjno radno iskustvo u bankarstvu u području EU fondova i/ili na razvoju proizvoda/posebnih aranžmana financiranja i u radu s međunarodnim financijskim institucijama ili radno iskustvo u istim/sličnim poslovima u konzultantskom sektoru
  • poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
  • savjesnost, proaktivnost u radu i sistematičnost
  • organizacijske vještine, komunikacijske vještine, prezentacijske vještine i analitičke vještine
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 31.1.2020., izabrana je: Sanda Krolo, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 7.1.2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 17.12.2019., 19.12.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.12.2019., 13.12.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.11.2019., 25.11.2019., 2.12.2019., 5.12.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 8.11.2019.

 
 

Stručni suradnik ili samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

u Odjelu plana i analize, Direkciji upravljačkog računovodstva, Sektor računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Sudjeluje u izradi planova, analiza i izvješća za menadžment  i ostale unutarnje i vanjske korisnike u svrhu kvalitetnijeg procesa donošenja poslovnih odluka i ostvarenja planiranih rezultata u skladu sa strategijom Banke.

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Minimalno VSS/ mag. (ekonomskog smjera)
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva (poželjno u kontrolingu financijskih institucija)
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u MS Office-u
 • Analitičke, komunikacijske i organizacijske vještine
Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 8.11. 2019.
 


Odluka o zatvaranju natječaja: 19.12.2019., izabrana je: Tamara Antolković, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 4.12.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.11.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 5.11.2019./6.11.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.10.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a i poduzimanje ostalih radnji u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a s domaćim i međunarodnim elementom
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije te poduzimanju ostalih radnji potrebnih u provođenju postupaka osiguranja naplate potraživanja HBOR-a, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Vodi evidenciju predmeta dostavljenih Direkciji na obradu te evidenciju poduzetih radnji u tim predmetima
 • Prikuplja i razvrstava akte, odluke, zaključke i poštu
 • Prima, daje i prenosi telefonske poruke za neposrednog rukovoditelja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS, upravno pravnog smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vrlo dobro poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, Power Point)
 • Izražene komunikacijske vještine.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 22.11.2019., izabrani su: Domagoj Mikašek, VSS i Ivan Oršolić, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 5., 6., 11.11. 2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21., 22. i 24.10. 2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 10., 11., 14., 15. i 16.10.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.9.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.9.2019.

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

U Direkciji pravnih poslova

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Tražimo osobu koja će samostalno davati pravne savjete i mišljenja te kroz stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja podržavati uspješnost i kontinuitet poslovanja HBOR-a.

Radni zadaci:
 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni zakona i drugih propisa te o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Samostalno izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata s domaćim i međunarodnim elementom
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poželjno radno iskustvo u poslovima osiguranja plasmana te u postupcima prisilne naplate
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.9. 2019.
Odluka o zatvaranju natječaja: 29.11.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 25.11.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.11.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.10.2019., 14.10.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

STRUČNI ANALITIČAR / SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Zaprima i kontrolira ispravnost dokumentacije, obavlja poslove analize financijskih izvješća financijskih institucija te predlaže interni rejting
 • Prati i analizira financijski položaj i uspješnosti poslovanja financijskih institucija prema kojima je HBOR izložen
 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihovu prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društva te sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema istima
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeve nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Sudjeluje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Izrada redovitih i ad hoc analiza, izvještaja, planova, prezentacija te drugih dokumenata iz djelokruga Službe
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office), poglavito MS Excel
 • Dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Dobro poznavanje kretanja u bankovnom sustavu i ostalim financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Dobro poznavanje analize financijskih izvješća i financijskih instrumenata
 • Razvijene analitičke sposobnosti - koncizna analiza kompleksnih podataka iz različitih izvora
 • Razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja
 • Organizacijske vještine, pedantnost i točnost
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 19.12.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 18.10.2019./12.11.2019./18.11.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 10.10.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.9.2019., 4.10.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.9.2019., 1.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.9.2019.

Stručni suradnik prisline naplate (m/ž)

u Odjelu prisilne naplate potraživanja, Direkciji analitičkog knjigovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:
 • Zaprima, knjiži, odlaže, čuva i vraća instrumente osiguranja po odobrenim plasmanima HBOR-a
 • Aktivira instrumente osiguranja sukladno procedurama i propisima
 • Prati i evidentira u pomoćnim evidencijama uplate na temelju aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Evidentira i knjiži pozive za plaćanje po zaprimljenim Jamstvima RH i naplatu po svakom pojedinom pozivu uz obavijest nadležnom i odgovornom radniku Sektora kreditiranja i Sektora sredstava
 • Izrađuje mjesečne izvještaje za potrebe aktivacije instrumenata osiguranja
 • Održava stalne kontakte s Financijskom agencijom i poslovnim bankama radi aktiviranja i povlačenja iz postupka naplate aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, Ovršni zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima s Pravilnicima
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS, ekonomskog smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u MS Office-u, osobito Excel-u
 • Odgovornost, sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnje učenje i usavršavanje, snalažljivost, pedantnost, poštivanje rokova, spremnost na suradnju i timski rad
 • Poželjno iskustvo na računovodstvenim poslovima
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.9. 2019.
Odluka o zatvaranju natječaja: 29.11.2019., izabrana je: Andrijana Bedalov, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 5.11.2019./12.11.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.10.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 21.10.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.10.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

U cilju pružanja daljnje kvalitetne usluge gospodarstvenicima u području osiguranja izvoza tražimo osobu koja će se pridružiti timu i sudjelovati u obradi zahtjeva za osiguranje izvoza i na taj način doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, olakšati im pristup financiranju te izlasku na nova izvozna tržišta.

Radni zadaci:
 • Analiza zahtjeva za osiguranje (izvoznika i banaka koji prate izvoznike) i reosiguranje (privatnih osiguravatelja)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja i zaključenom ugovoru o reosiguranju
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a
 • Izrada i ažuriranje akata i procedura iz domene poslova osiguranja izvoza. 
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine iskustva
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.
  Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.
Odluka o zatvaranju natječaja: 18.10.2019. Izabrana je: Ana Popović, VSS Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.10.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.10.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 14.10.2019 Stručno testiranje odabranih kandidata: 07.10.2019., 10.10.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

RUKOVODITELJ DIREKCIJE LJUDSKI POTENCIJALI (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Odgovara za strategiju zapošljavanja te za razvoj i provedbu postupka zapošljavanja
 • Odgovara za razvoj i provedbu sustava praćenja radnog učinka, procjene kompetencija menadžera i zaposlenika te sustava nagrađivanja
 • Odgovara za razvoj zaposlenika, obrazovanje i usavršavanje
 • Odgovara za razvoj i provedbu programa za razvoj menadžera
 • Odgovara za podršku menadžmentu kroz savjetovanje pri poslovnim odlukama, s naglaskom na one vezane za upravljanje ljudima
 • Odgovara za individualnu podršku menadžmentu kroz savjetovanje
 • Odgovara za organizacijski razvoj iza razvoj organizacijske učinkovitosti
 • Odgovara za upravljanje administrativnom podrškom
 • Obavlja i druge poslove sukladno internim aktima HBOR-a i odlukama Uprave
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag., psihološkoga, ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Sposobnost sagledavanja šire slike i strateškog razmišljanja
 • Razvijene analitičke sposobnosti i organizacijske vještine
 • Razvijene vještine pismenog, usmenog izražavanja i prezentacijske vještine
 • Razvijene vještine savjetovanja i pregovaranja 
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.
Odluka o zatvaranju natječaja: 20.9.2019. Izabrana je: Danijela Zeljko, VSS Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.7.2019., 29.7.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 23.7.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.7., 16.7.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je: 17.6.2019.
 

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž)

u Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine - PRIPRAVNIK

Tražimo osobu koja će sudjelovati u obavljanju poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljanja novih te nadogradnje i održavanja postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, poslovnim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Radni zadaci:
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno kreditnim institucijama
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za prisustvovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera, te ih povezuje s drugim organizacijskim jedinicama, a sukladno djelokruga rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje, te komunikacijske vještine
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu (MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6. 2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 30.8.2019. Izabran je: Luka Herceg, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 29.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.7.2019., 22.7.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 4.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.6.2019.

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

Radni zadaci:
 • Analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Održavanje sastanaka s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Analiza rizika zemalja
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi)
  • poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6.2019.
Odluka o zatvaranju natječaja: 26.07.2019. Izabran je: Filip Milak, VSS

Drugi krug intervja s odabranim kandidatima: 8.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.06.2019., 21.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.5.2019., 31.5.2019., 11.06.2019., 12.06.2019., 14.06.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.5.2019., 15.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.5.2019

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju/ specijalist (m/ž)

U Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Tražimo osobu koja će samostalno obavljati poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljati nove te održavati postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, izvoznim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Radni zadaci:
 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije te redovito priprema potrebne informacije
 • Samostalno sudjeluje u pripremama za sudjelovanje Uprave i predstavnika HBOR-a u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VSS/Mag., pravni, ekonomski ili filozofski
 • Najmanje 3 godine, odnosno 4 godine iskustva (na istim ili sličnim poslovima)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno C2)
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu(MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno:
  • Poznavanje još jednog stranog jezika
  • Umijeće pisanja stajališta za sastanke, uključujući i analize o stranim zemljama i bilateralnim i multilateralnim odnosima
  • Umijeće pisanja govora, iskustvo sudjelovanja/ organizacije međunarodnih sastanaka i skupova
  • Razumijevanje međunarodnih odnosa i praćenje aktualnih globalnih kretanja te  razumijevanje diplomatskog protokola
  • Poznavanje glavnih odrednica, aktera i  zbivanja u domeni hrvatske vanjske politike
  • Znanje o organizacijama i udruženjima iz domene međunarodne suradnje HBOR-a
  • Iskustvo komunikacije s različitim dionicima u državnoj upravi, međunarodnim organizacija, diplomatskom zboru i sl.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 03.05.2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2019. Izabrani su: Sara Letica, VSS i Marko Šašić, VSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.7.2019., 22.7.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019., 15.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 1.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 21.6.2019.

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui)
 • Obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Izrađuje ugovore o radu i sudjeluje regulaciji radnog odnosa
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Najmanje 2 godine iskustva rada na poslovima u ljudskim potencijalima
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office - Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno iskustvo rada u HRNet aplikaciji
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom
 • Poželjno iskustvo u izvještavanju
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa (sastavljanje ugovora o radu, otkaza i sl.)
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 21.6. 2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 19.07.2019. Izabran je Hrvoje Bubalo, VSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 3.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.05.2019., 3.06.2019., 14.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 22.05.2019., 24.05.2019., 27.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.04.2019., 9.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • Minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 2 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama (u posljednjih 7 godina),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • Analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 05.07.2019. Izabrana je Valentina Jagečić, SSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19.06.2019. Psihologijsko testiranje s odabranim kandidatima: 10.06.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 3.6.2019., 4.6.2019., 5.6.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.5.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

Suradnik za administraciju (m/ž)

u Direkciji logistike

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje SSS,
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva,
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Pismenost, komunikativnost i zainteresiranost za uredsko poslovanje.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 05.07.2019. Izabran je Marko Šalamon, VŠS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 07.06.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.05.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2019., 10.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4.2019., 16.4.2019., 24.4.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

Stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

u Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • Utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • Verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • Utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/bacc., građevinskog smjera, (mag.ing.aedif)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Tehničko-tehnološka znanja
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno:
  • Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
  • Analitičke vještine
  • Poznavanje financijskih izvještaja poduzeća
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

Odluka o zatvaranju natječaja: 22.5.2019.  Izabrana je: Željka Hajdina

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.3.2019., 30.04.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.3.2019. , 15.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 5.3.2019., 7.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.2.2019., 28.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza / specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na neodređeno

U cilju širenja tima koji se bavi osiguranjem izvoznih kredita i potraživanja, nudimo radno mjesto na kojem ćete imati priliku unaprijediti svoja znanja radom u profesionalnom i motiviranom timu zaposlenika te sudjelovati u radu financijske institucije koja se kontinuirano bavi poticanjem izvoza u Republici Hrvatskoj.

Radni zadaci:
 • briga za postojeće klijente, prodaja proizvoda i akvizicija novih klijenata
 • analiza zahtjeva za osiguranje (za izvoznike kapitalnih dobara i usluga te njihove banke), te priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • sudjelovanje u strukturiranju transakcija između banke, poduzeća, HBOR-a i drugih dionika, a vezano za izvozne projekte
 • praćenje portfelja i vođenje administracije po zaključenim poslovima,
 • priprema izvješća iz područja izvozno-kreditnog osiguranja,
 • analiza rizika država u koje izvoze hrvatski poduzetnici i praćenje makroekonomske situacije u istima,
 • komunikacija s poduzećima, bankama, izvozno-kreditnim agencijama u inozemstvu i drugim odjelima HBOR-a,
 • sudjelovanje u ostalim poslovima kao što su npr. praćenje EU regulative i implementacija iste u okviru područja rada, izrada metodologija i uputa za poslovne procese sukladno zahtjevima organizacije, rad na razvoju novih proizvoda i drugo.
Uvjeti za radno mjesto: Tražimo motivirane i prodajno orijentirane osobe sklone radu u timu, otvorene za kontinuirano učenje i profesionalnu nadogradnju, razvijenih radnih navika, sa sljedećim kvalifikacijama:
 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 5 godine iskustva na sličnim poslovima (npr. korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva i dr.),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema,
  • poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
  • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnosti preciznost te da je prilagodljiv na promjene.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • stjecanje novih znanja na području financiranja međunarodne trgovine.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 
 

Odluka o zatvaranju natječaja: 14.6.2019.  Izabrana je: Ana Kocijančić Parlov

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 10.06.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.5.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 24.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.4.2019., 8.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme - do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • evidentiranje ulaznih i izlaznih računa u glavnoj knjizi,
 • obračun putnih naloga,
 • pripremanje isplata putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentiranje istih u glavnu knjigu i analitičku evidenciju troškova,
 • usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • izrada izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavljanje izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • evidentiranje dnevnih izvoda i kontrola uplate dospjelih obveza i potraživanja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro znanje uredskih programa MS Office-a (Excel, Word, PowerPoint),
 • usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 29.3.2019. Izabrana je: Kristina Jurić, VSS Drugi krug razgovora: 27.3.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.3.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 8.3.2019., 11.3.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.2.2019., 27.2.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

Samostalni stručni analitičar / specijalist (m/ž)

u Direkciji kreditnih analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže kreditni rejting
 • surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • periodično provodi financijsku analizu klijenta, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja domaćih i inozemnih banaka
 • samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag., ekonomskog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima analize financijskih izvješća pravnih osoba i/ili poslovima procjene kreditnog rizika u bankarskom ili financijskom sektoru,
 • poznavanje računovodstvenih propisa i tehnika bilanciranja
 • poželjno poznavanje rada u poslovnim modelima (naglasak na projekcije poslovanja),
 • poželjno iskustvo rada na području projektnog i equity financiranja,
 • iskustvo i poznavanje lokalnog tržišta te tržišta u okolici RH,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola,
 • analitičnost, sistematičnost, sklonost timskom radu, fleksibilnost, odgovornost, samostalnost.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 
Odluka o zatvaranju natječaja: 8.4.2019. Izabrana je: Susanne Grgac, SSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 28.3.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata:  15.3.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 8.3.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.2.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

Suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • evidencija i knjiženje troškova,
 • evidentiranje Odluka organa upravljanja za interne potrebe direkcije,
 • slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje, evidencija o vraćenim IOS-ima,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima (redovna dospijeća), naknade, zatezne kamate, opomene,
 • praćenje i provedba odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • skeniranje, kopiranje dokumentacije, obrazaca, dopisa i sl. za interne potrebe,
 • klasifikacija pošte, raspodjela vraćene pošte, pakiranje pošte i unos u internu aplikativnu podršku,
 • evidencija vraćene pošte i slanje informacije nadležnom referentu za kredit,
 • odlaganje dokumentacije u odjelu,
 • trebovanje potrošnog uredskog materijala i materijala za pisače u direkciji,
 • arhiviranje dokumentacije, izrada popisa za slanje dokumentacije u arhivu,
 • izrada jednostavnijih izvještaja za druge organizacijske jedinice u banci.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • SSS, ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnjim razvojem
 • snalažljivost u radu, razvijen osjećaj za rad u timu
 • poštivanje rokova, fleksibilnost radnog vremena i spremnost na suradnju.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 
Odluka o zatvaranju natječaja: 8.4.2019. Izabrana je: Kristina Bašić, VŠS Intervju s odabranim kandidatima: 28.3.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.3.2019. Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.2.2019. Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.
 

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine - PRIPRAVNIK

 

Radni zadaci:
 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu i dodatka ugovora,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • obračun i knjiženje / zaduženja svih vrsta naknada i kamata, glavnice, tečajne revalorizacije,
 • izrada plana otplate i priprema obavijesti za komitente,
 • mjesečno usklađenje s Glavnom knjigom,
 • suradnja u izradi svih potrebnih izvještaja,
 • provedba internih i zakonskih promjena,
 • suradnja s unutarnjom i vanjskom kontrolom i revizijom,
 • kontakti i usklađenje stanja s komitentima i godišnje slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima,
 • praćenje i provođenje odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • evidencija, obračun i knjiženje subvencija i potpora HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • analitičke vještine
 • sposobnost brzog učenja
 • razvijen osjećaj za rad u timu i poštivanje rokova
 • usmjerenost na detalje.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 
Odluka o zatvaranju natječaja: 22.3.2019. Izabrana je: Sandra Frankić, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.3.2019., 14.3.2019. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.3.2019. Intervju s odabranim kandidatima: 28.2.2019., 1.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

Samostalni stručni suradnik za praćenje usklađenosti (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s relevantnom regulativom, standardima, kodeksima, smjernicama, poslovnom praksom i drugim relevantnim pravilima,
 • provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima, kao i s izmjenama zakona i propisa,
 • utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen,
 • savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja,
 • sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a,
 • savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost,
 • sudjeluje u rješavanju prigovora i nepravilnosti i provedbi Kodeksa ponašanja HBOR-a,
 • provodi i ostale poslove iz nadležnosti funkcije praćenja usklađenosti.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag. Pravnog smjera,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u struci na poslovima iz relevantnih područja,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • dobre komunikacijske vještine, jasnoća pisanog i usmenog izražavanja, organizacijske i pregovaračke vještine.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 1.2.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 11.1.2019.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 10.12.2018., 11.12.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 3 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. Izabrana je: Mirela Štefanac Kasumović, VŠS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.10.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 4.10.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.9.2018, 28.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.8.2018., 19.9.2018., 21.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 16. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

Stručni suradnik za računovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu HBOR-a i/ili Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama,
 • sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje,
 • surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontiranja složenijih računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontroliranja i knjiženja temeljnica analitičkih evidencija u Glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama,
 • poželjno iskustvo sastavljanja godišnjih obračuna i financijskih izvještaja,
 • poželjno iskustvo izrade i usklađenja procedura iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • poželjno iskustvo suradnje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima te unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • poželjno poznavanje i primjena MSFI-a,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.3.2017.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. Izabrani su: Kruno Bartoluci i Gordan Sentić.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.11.2018., 30.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 31.10.2018.
Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 25 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do:

5 STUDENTSKIH STIPENDIJA

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a? (obvezni kriteriji)

 

Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija , 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika - smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija - smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu
Što HBOR nudi stipendistima?
 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator.
 • Rad u HBOR-u omogućuje:
  • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
  • rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
  • rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
  • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoj
Koje su obveze stipendista? Stipendisti su obvezni:
 • redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
 • ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze
Kako izvršiti prijavu? Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika. Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:
 • izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ukoliko nije korisnik druge stipendije.
Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:
 • motivacijsko pismo i životopis
 • presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ukoliko ih student posjeduje
Rok za prijavu je: 31. 10. 2018. Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:
 • presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu. 2018./2019.
 • presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)
Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

Kako ćemo izabrati stipendiste?
 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obavezne kriterije. Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:
 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)
Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

Kako se regulira pravo na stipendiju? HBOR će sa korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze banke i studenta korisnika stipendije.
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 14.12.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.11.2018., 29.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.11.2018. , 20.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

Radni zadaci:
 • analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke),
 • prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja,
 • priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja,
 • vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja,
 • vođenje poslovnog odnosa s klijentima,
 • održavanje sastanaka s klijentima,
 • praćenje portfelja preuzetog u osiguranje,
 • priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza,
 • analiza rizika zemalja,
 • komunikacija s drugim odjelima HBOR-a.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
 • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
 • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.
Nudimo vam:
 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2019. Odabrani su: Ivan Vukadin, VSS i Filip Uhilk, VŠS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.11.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.11.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 26.10.2018., 29.10.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.10.2018., 17.10.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.9.2018.

Stručni suradnik/ Samostalni stručni suradnik / Specijalist za rizične plasmane (m/ž)

u Sektoru analiza

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • Analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • Istraživanje mogućnosti financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • Izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • Najmanje VŠS/ bacc ili VSS/ mag, ekonomskog smjera (ovisno o radnom mjestu),
 • Najmanje 2 ili 3 ili 4 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada u uredskim programima (MS Office, s naglaskom na Excel),
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Poželjno odlično znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika,
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana,
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • Razvijene vještine pisane i usmene komunikacije, vještine upravljanja odnosom s klijentima, prezentacijske i pregovaračke vještine, istraživačke i analitičke vještine, organizacijske vještine, pedantnost, proaktivnost i vještine upravljanja stresom.
  Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.9.2018. 
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28. 9. 2018. Odabrana je Tamara Blažinić - Papišta, VSS
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.9.2018.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 14.9.2018., 17.9.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7.9.2018., 11.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 31.8.2018., 4.9.2018., 7.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.8.2018.

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž) 

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui),
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika,
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata,
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.
Traženi uvjeti:
 • Najmanje VSS, ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poželjno 2 godine radnog iskustva provođenja psihologijske procjene kandidata za posao te posjedovanje važeće licence za rad Hrvatske psihološke komore,
 • Poželjno radno iskustvo u HRNet aplikaciji,
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.8.2018. 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 13.9.2018. Odabrana je Daniela Komorčec, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31.8.2018
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.8.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 23.8.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.8.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.8.2018.

Suradnik za transakcijsko bankarstvo (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • Uspostavlja i održava odnosa s klijentima, bankama, drugim financijskim institucijama te ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a,
 • Organizira sastanke i ostala događanja (due diligence, potpisivanje ugovora i sl).,
 • Organizira službena putovanja unutar Sektora sredstava,
 • Vodi bazu kontakata direktorice Sektora sredstava,
 • Preuzima telefonske pozive direktorice Sektora sredstava te rukovoditelja/ice u Sektoru sredstava,
 • Izrađuje godišnje planove (nabava roba, usluga i radova, usavršavanja i konferencija, literature i sl.),
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja,
 • Održava usmenu i pismenu komunikaciju s inozemnim predstavnicima banaka i drugih financijskih institucija.
Traženi uvjeti:
 • Najmanje SSS, ekonomskog, upravno-pravnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na međunarodnoj razini,
 • Poželjno iskustvo u poslovima planiranja i izvješćivanja,
 • Poželjno dobro poznavanje drugog stranog jezika u govoru i pismu: njemačkog, talijanskog, francuskog ili ruskog,
 • Poželjno iskustvo rada s pravnim osobama iz financijskog sektora (s bankama, revizorskim kućama, faktoring, leasing ili osiguravajućim društvima),
 • Sistematičnost, pedantnost, točnost i organizacijske vještine; proaktivan i profesionalan pristup radu; razvijene usmene i pisane komunikacijske vještine; visoka motiviranost za ovo radno mjesto.
Nudimo vam:
 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.8.2018. 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 31.8.2018. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 2. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • ulazne i izlazne račune evidentira u glavnoj knjizi banke i analitičkoj evidenciji troškova,
 • priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova,
 • usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa,
 • evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja,
 • izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • SSS, ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području obračuna putnih naloga,a
 • poželjno radno iskustvo knjiženja ulaznih i izlaznih računa,
 • poželjno radno iskustvo knjiženja bankovnih izvoda
 • poželjno radno iskustvo u analitici kupaca i dobavljača, te analitici troškova,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 2.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2018. Odabrana je Božena Jović, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2.7. i 4.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.5. i 5.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2018.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • obrađuje zahtjeve za osiguranje i reosiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla,
 • uspostavlja i održava odnose s klijentima,
 • priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore,
 • prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja,
 • analizira financijska izvješća,
 • predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja,
 • prati tijek izvoznog posla,
 • prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja,
 • sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza,
 • sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije,
 • izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza,
 • sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija,
 • sudjeluje u promotivnim aktivnostima po potrebi.
  Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva) ili odjelu financija i računovodstva,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a). Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.5 i 30.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 30. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

SPECIJALIST (m/ž)

u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
 • aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
 • samostalno predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • samostalno sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a, vezanih uz EU fondove.
Traženi uvjeti:
 • najmanje VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS Wordu),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
 • poželjno radno iskustvo u području EU fondova - u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, razvijene analitičke vještine, savjesnost i proaktivnost u radu, sistematičnost i organizacijske vještine.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 30.4.2018.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 20.6.2018 i 13.7.2018. Odabrani su Dragutin Matoić , VŠS i Goran Mihalić, VŠS
DRUGA GRUPA KANDIDATA:
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.7. i 11.7..2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.7. i 6.7.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.
PRVA GRUPA KANDIDATA:
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.6.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7. i 8.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2108.

SISTEM ADMINISTRATOR ILI SAMOSTALNI SISTEM ADMINISTRATOR (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ili

2 pripravnika na određeno vrijeme od 1 godine, s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme

  Radni zadaci:
 • nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom,
 • izrada i ažuriranje dokumentacije informatičke infrastrukture,
 • instaliranje, podešavanje i održavanje poslužitelja, sistemskog softvera i poslovnih aplikacija na poslužiteljima,
 • podešavanje i održavanje mrežne opreme,
 • izrada sigurnosne kopije podataka,
 • upravljanje korisničkim računima i dozvolama,
 • upravljanje sustavima informatičke sigurnosti,
 • pružanje pomoći u radu korisnicima.
Traženi uvjeti:
 •  najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža ili
 • bez radnog iskustva za zapošljavanje u svojstvu pripravnika,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u administriranju Cisco IOS, Microsoft Windows/Exchange/Sharepoint sustava i Red Hat Enterprise Linux platforme, VmWare
 • poželjno iskustvo u provođenju sigurnosnih kontrola u informatičkim sustavima
 • sistematičnost, dobre organizacijske vještine, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, motiviranost za usvajanje novih znanja te sposobnost prijenosa znanja.
  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a). Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 8.6.2018. Odabrana je Mateja Perković, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.5.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.5.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 3. i 4.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 19. 3., 21. 3. i 20.4.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 9. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROCESA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • sudjeluje u provedbi selekcijskih postupaka (testiranja, selekcijski intervjui),
 • sudjeluje u planiranju razvojnih potreba zaposlenika, te planiranju i praćenju troškova razvoja zaposlenika,
 • sudjeluje u izradi opisa poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata,
 • sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, filozofskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u aplikaciji HRnet,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom,
 • poželjno iskustvo u izvještavanju,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja,
 • poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka,
 • razvijene analitičke sposobnosti i preferencija za analitičke poslove, razvijene komunikacijske vještine, proaktivan pristup i preciznost u radu, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 9.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2018. Odabrana je Ana Dašić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2. i 6.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 17.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

STRUČNI SURADNIK/SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž) u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
• aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
• prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
• predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
• surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
• sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

Traženi uvjeti:
• VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
• najmanje 2 godine radnog iskustva,
• izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
• napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS PowerPoint),
• poželjno radno iskustvo u području EU fondova - u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
• poželjni certifikati u području EU fondova (npr. Projektni menadžer EU fondova),
• poželjno poznavanje zakona i propisa RH i EU
• savjesnost i proaktivnost u radu, analitičke vještine, sistematičnost i organizacijske vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine i vještine pisanog izražavanja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabrana je Suzana Leko, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 8.1. i 9.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 8.12., 11.12. i 12.12.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Sektoru analiza 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:
 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.
Traženi uvjeti za radno mjesto:
 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
 • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
 • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • vještine upravljanja odnosom s klijentima, komunikacijske i pregovaračke vještine, organizacijske vještine, analitičnost i proaktivnost.
Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabran je Boris Sambolić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 02.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.1. i 16.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 5.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE (m/ž) u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
• identifikacija i analiza podataka za potrebu upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
• izrada modela za upravljanje navedenim rizicima,
• davanje prijedloga limita,
• praćenje i kontrola limita,
• izrada izvještaja za potrebu sagledavanja izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
• izrada akata kojima se regulira područje upravljanja navedenim rizicima,
• davanje prijedloga i preporuka za upravljanje rizicima,
• izvještavanje nadležnih tijela o izloženosti HBOR-a navedenim rizicima,
• sudjelovanje u analizi utjecaja pri uvođenju novih proizvoda.

Traženi uvjeti za radno mjesto:
• VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima kontrole i upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom u kreditnim institucijama,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
• poželjno poznavanje bankarskih poslova i procesa,
• poželjno iskustvo na davanju prijedloga limita te njihovom praćenju i kontroli, izradi modela procjene i mjerenja rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika te iskustvo na izradi akata kojima se regulira upravljanje navedenim rizicima,
• analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine
 
 • Odluka o zatvaranju natječaja: 18.1.2018. Odabran je Damir Kipčić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 4.1. i 5.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

RUKOVODITELJ DIREKCIJE APLIKATIVNE PODRŠKE (m/ž) u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:
• Upravlja Direkcijom aplikativne podrške,
• Sudjeluje u izradi i provedbi strategije IS HBOR-a,
• Sudjeluje u svim projektima Sektora IT, surađuje s krajnjim korisnicima ,
• Definira odgovarajuće procese, pravila rada, ciljeve, uloge i mjerila za direkciju, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.) te usklađenost istih sa standardima banke,
• Definira stručnu metodologiju i tehnologiju iz područja rada direkcije, uključujući pripadajuću dokumentaciju, te usklađenost istih sa standardima banke,
• Upravlja IT aplikativnim razvojem, arhitekturom poslovnih i aplikativnih sustava, i primjenom aplikacija sa najboljim praksama i standardima,
• Koordinira projektne i razvojne timove, upravlja životnim ciklusom aplikacije,
• Upravlja razvojem aplikacija, povezivanjem informacijskih podsustava HBOR-a u integralni HBOR IS,
• Upravlja definicijom projektnih zadataka za izradu ili nabavu eksternaliziranog programskog rješenja,
• U suradnji sa drugim organizacijskim dijelovima Sektora upravlja dizajnom modela podataka i programskih rješenja,
• Prati napredak tehnologije i predlaže primjenu odgovarajućih proizvoda radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada direkcije, sektora i HBOR-a.

Traženi uvjeti:
• najmanje VSS/mag., elektrotehničkog, ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
• radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava,
• poželjno radno iskustvo u upravljanju IT timovima,
• poželjno upravljanje aplikativnim portfeljom (vanjski i interni razvoj/održavanje),
• poželjno poznavanje ESB arhitekture i SOA koncepta,
• poželjno poznavanje bankarskog poslovanja,
• poželjno poznavanje modela entiti-veze,
• poželjno poznavanje web tehnologija,
• poželjno poznavanje izvještajnih alata,
• poželjno poznavanje objektnog programiranja u JAVA programskom jeziku,
• poželjno poznavanje kolaboracijskih platformi i platformi za upravljanje dokumentacijom,
• poželjno poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjivanja,
• poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja, iskustvo u vođenju projekata i programa,
• poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL-u,
• poželjna visoka motiviranost, sistematičnost u radu, pouzdanost i fleksibilnost u radu, razvijene komunikacijske vještine, razvijene vještine timskog rada, razvijene vještine rješavanja problema, razvijene organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja, sposobnost prijenosa znanja, sposobnost upravljanja promjenama i inovativnošću.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2017. Odabrana je Marta Tomasović, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 21.12. i 22.12. 2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.12. i 14.12.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 4.12. i 5.12.2017. Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.11. i 29.11.2017. Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Svrha i cilj posla: Na ovom radnom mjestu zaposlenik ima zadatak nadzirati, rješavati i pratiti zahtjeve po pojedinim poslovnim aplikacijama koje se koriste u HBOR-u, bilo da su interno razvijene ili su rezultat suradnje s vanjskim dobavljačem. Kako bi uspješno pružao podršku, mora se upoznati s poslovnim procesima HBOR-a i aplikacijama koje se u HBOR-u koriste.

Radni zadaci: vodi projekte u domeni informacijskih rješenja analizira poslovne procese i tokove podataka sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi sudjeluje u dizajniranju, implementaciji i testiranju aplikativnih rješenja izrađuje korisničku dokumentaciju analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)

Traženi uvjeti za radno mjesto: VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, izvrsno znanje engleskog jezika, napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office), poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru poželjno radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava poželjno znanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja, poželjno znanje metode entiteti-veze, poželjno znanje metodologije strukturne sistemske analize, poželjno znanje metodologije projektnog upravljanja, poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru, poželjno znanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa, poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata, poželjno iskustvo u tehnologijama: SOA, ESB¸ poželjno iskustvo u metodologijama: BPM, TOGAF, analitičke vještine, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te prijenosa znanja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.
Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2017. Odabran je Igor Ćuro, MBA Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 12. 2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 7.12. i 8.12.2017. Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11. i 29.11.2017. Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)

u Sektoru tehničkih analiza, financijskog nadzora i zaštite okoliša 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Svrha i cilj posla: Samostalno obavljanje financijskog nadzora korištenja kreditnih sredstava odobrenih za provedbu investicijskog projekta korisniku kredita s kojim je HBOR izravno sklopio ugovor o kreditu u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita, osobito glede namjenskog korištenja sredstava kredita i planiranog vremenskog okvira za provedbu investicijskog projekta.

Radni zadaci: utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za početak korištenja kredita, provjerava sukladnost dokumentacije s ugovorenim uvjetima, procjenjuje promjene predložene od korisnika kredita, provjerava jesu li završne aktivnosti na provedbi investicijskog projekta u predviđenim vremenskim okvirima, utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena u svrhu izvještavanja o završetku korištenja sredstava kredita, izrađuje izvješća o financijskom nadzoru, prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta, surađuje s korisnikom kredita i drugim sudionicima provedbe investicijskog projekta.

Traženi uvjeti za radno mjesto: VSS/mag., građevinske ili druge tehničke struke, najmanje 3 godine radnog iskustva, izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office), vozačka dozvola B kategorije, spremnost na putovanja, poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu, poželjno radno iskustvo na poslovima nadzora u graditeljstvu, poželjno znanje engleskog jezika u govoru, poželjno znanje uredskog poslovanja, uključivo i znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja za upravljanje zapisima i dokumentima, analitičke vještine, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, točnost i preciznost u radu, komunikacijske vještine, vještine upravljanja odnosima i izravnog rada sa klijentima, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama, vještine rješavanja problema, sposobnost rada u stresnim situacijama.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.
Odluka o zatvaranju natječaja: 1.11.2017. Odabran je Ivan Katić, bacc. Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 10. 2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.10.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 28.9. i 6.10.2017. godine. Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.9. i 2.10.2017. Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2017. godine.

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci: Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla Uspostavlja i održava odnose s klijentima Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja Analizira financijska izvješća Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja Prati tijek izvoznog posla Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije Izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

Traženi uvjeti za radno mjesto: najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog staža, izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, izvrsno znanje rada u MS Office-u, poželjno iskustvo rada u odjelu financija i računovodstva ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva), poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki, izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

Nudimo vam: rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju, usklađenost poslovnog i privatnog života.

  Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 4.9.2017.
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 6.9.2017. Odabran je Vjekoslav Žužul, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31. 8. 2017. Stručno i psihologijsko testiranje: 23. 8. 2017. Intervju s odabranim kandidatima: 18. i 21. 8. 2017. godine. Rok za prijavu na natječaj istekao je 13. 8. 2017. godine.

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž) u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci: pripremanje i izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima nabave nematerijalne informatičke imovine HBOR-a: izrađivanje prijedloga odluka Uprave o pokretanju postupka nabave, sudjelovanje u sastavljanju teksta javnih nadmetanja i poziva na podnošenje ponuda, sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda, komunikacija s ponuditeljima, pripremanje podloge za izradu prijedloga plana nabave, sudjelovanje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a, vođenje propisane evidencije nabave roba, usluga i radova, vođenje evidencija ugovora, nabave male i velike vrijednosti te ostalih evidencija, računsko i logičko kontroliranje ispravnosti dokumentacije s prilozima.

Traženi uvjeti za radno mjesto: najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog ili upravno-pravnog smjera, najmanje 2 godine radnog staža, znanje rada u MS Office-u s naglaskom na dobro znanje rada u Excelu, znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, javnoj službi na poslovima (javne) nabave, poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN), poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint), organizacijske vještine, analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

_____________________________________________________________________________________________

Odluka o zatvaranju natječaja: 31.5.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017. Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017. Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Svrha i cilj posla: Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR. Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

Radni zadaci: Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima, Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini, Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje, Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja, Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

Traženi uvjeti za radno mjesto: Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.), Najmanje 2 godine radnog iskustva, Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint), Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki, Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva), Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika, Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.  Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

_____________________________________________________________________________________________

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen. Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016. Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016. Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016. Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Radni zadaci: Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju, Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije, Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu, Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji, Provjerava i evidentira instrumente osiguranja, U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja, Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka, Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana, Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada, Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

Traženi uvjeti za radno mjesto: SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu), najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu), aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu, izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office), sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije, Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

_____________________________________________________________________________________________
 
Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen. Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016. Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016. Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016. Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

Radni zadaci: uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata provedba periodičnih financijskih analiza klijenata praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

Traženi uvjeti za radno mjesto: najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama znanje engleskog jezika u govoru i pismu znanje rada na računalu (MS Office) vozačka dozvola B kategorije analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________

Odluka o zatvaranju natječaja: 5.4.2017. Odabran je Siniša Ryš, SSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 29.3.2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.3.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 2.3., 3.3. i 6.3.2017. Testiranje odabranih kandidata: 31.1. i 1.2.2017. Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

SURADNIK ZA KLASIFIKACIJU I OBRADU POŠTE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci: zaprimanje i urudžbiranje ulazne pošte banke putem računalne aplikacije OfficePoint te raspoređivanje iste po organizacijskim jedinicama banke, zaprimanje, urudžbiranje izlazne pošte banke te priprema pošte za otpremu, zaprimanje, urudžbiranje i razvrstavanje svih ostalih pošiljaka i dostava, urudžbiranje ulaznih računa putem računalne aplikacije e-knjiga računa.

Traženi uvjeti za radno mjesto: najmanje SSS, najmanje 1 godina radnog iskustva u uredskim i administrativnim poslovima, znanje rada u uredskim programima (MS Office), osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poželjno znanje rada u nekom od sustava elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint, e-Ured i sl.), poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama, sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

_____________________________________________________________________________________________

DRUGA GRUPA KANDIDATA: Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrana je Sanja Ježek, SSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.2.2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017. Testiranje znanja 31.1.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 24.1. i 25.1.2017. PRVA GRUPA KANDIDATA: Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016. i 5.12.2016. Intervju s odabranim kandidatima: 21.11.2016. i 5.12.2016. Testiranje znanja kandidata: 15.11.2016. Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

BLAGAJNIK (m/ž) u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente Vodi blagajničku evidenciju te evidentira isto u glavnoj knjizi banke kao i analitičkoj evidenciji troškova Odgovara za stanje blagajne Priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom Priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu Evidentira vrijednosnice u blagajni

Traženi uvjeti za radno mjesto: SSS ekonomskog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva, napredno znanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa, poznavanje osnova engleskog jezika, posjedovanje osnovnih računovodstvenih znanja, poželjno znanje blagajničkog poslovanja, poželjno iskustvo vođenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija (knjiženja) poželjno znanje izrade obrazaca za devizno plaćanje, poželjno poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju navedeno područje, savjestan pristup radu, usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

_____________________________________________________________________________________________

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrani kandidati su: Kristina Ilić i Ivo Zrilić, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 09.02. i 10.02.2017. Testiranje znanja 31.1.2017. Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.
 

STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

u Sektoru računovodstva

2 izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 

izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan i segmentirane planove, izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike, prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada, izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima, izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VSS/mag., ekonomskog usmjerenja (smjer računovodstvo), bez formalnog radnog iskustva u zanimanju za koje ste se školovali, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, znanje rada u MS Office alatima, s naglaskom na Excel, preciznost i sistematičnost u radu, analitične vještine, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije, sposobnost rada u stresnim situacijama, visoka razina odgovornosti za rad, poželjan interes za rad na financijskom izvještavanju te financijskom planiranju.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017. ______________________________________________________________________________________________

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabran je kandidat Nikola Uzelac, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 10.2.2017. Testiranje znanja: 2.2.2017. Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci: pozadinski poslovi namire rizničnih financijskih instrumenata (vrijednosni papiri, kupoprodaja deviza, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice) - riznični „back office“ poslovi, kontrola transakcija rizničnih financijskih instrumenata, izrada i razmjena dokumentacije vezane uz transakcije rizničnim financijskim instrumentima, suradnja s domaćim i inozemnim financijskim institucijama u segmentu namire rizničnih financijskih instrumenata, usklađenje i prijenos sredstava po kunskim i deviznim računima, izrada reklamacija i izvještaja, evidencijski i operativni poslovi.

Traženi uvjeti za radno mjesto: VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog usmjerenja, 2 godine radnog iskustva, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično znanje MS Office paketa (s naglaskom na Excel), poznavanje rizničnih financijskih proizvoda i pripadajućih rizika poznavanje procesa namire rizničnih transakcija poželjno iskustvo rada u banci na poslovima namire vrijednosnih papira, kupoprodaje deviza i ostalih rizničnih proizvoda (riznični back office poslovi), poželjno znanje rada u SWIFT-u, preciznost i sistematičnost u radu, analitičnost, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije, sposobnost rada u stresnim situacijama.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.
Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Damir Vuković, SSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2017. Radna proba i psihologijsko testiranje: 19.1.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 16.1. i 17.1.2017. Rok za prijavu je istekao: 7.1.2017.

SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci: kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje, skeniranje i digitalizacija dokumentacije, uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima, briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja), briga o zalihama potrošnih materijala.

Traženi uvjeti za radno mjesto: najmanje KV, 1 godina radnog iskustva na poslovima umnožavanja, uvezivanja i skeniranja dokumentacije, poželjno iskustvo rada na uredskim i administrativnim poslovima, znanje rada u uredskim programima (MS Office), osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama, sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linka najkasnije do 7.1.2017. 
 


Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabrana je kandidatkinja Iva Majetić, VSS Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2016. Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.1.2017. Intervju s odabranim kandidatima: 9.1. i 10.1.2016. Testiranje znanja kandidata: 22.12., 27.12.2016., 5.1. i 19.1.2017. Rok za prijavu je istekao: 19.12.2016.

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA – PRIPRAVNIK (m/ž) u Sektoru informacijskih tehnologija 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci:

Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja Izrađuje model podataka entiteti-veze Prevodi model podataka u bazu Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije Parametrizira sustav Sudjeluje u obuci korisnika Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju Dokumentira sustav Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja te ga implementira Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava

Traženi uvjeti za radno mjesto: Najmanje VŠS/bacc., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, Izvrsno poznavanje engleskog jezika, Napredno poznavanje uredskih programa (MS Office), Poželjno poznavanje web tehnologija, Poželjno iskustvo rada na sličnim poslovima putem studentske prakse, volontiranja, na projektima na fakultetu i sl., Naglašen interes za rad na dokumentacijskim sustavima, Razvijene komunikacijske vještine, Sistematičnost i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost, usmjerenost na detalje, Analitičke sposobnosti , usmjerenost na rješavanje problema i sklonost istraživanju, Sposobnost generiranja ideja i sagledavanja šire slike, fleksibilnost, prilagodljivost.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem portala MojPosao najkasnije do 19.12.2016. godine.
Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Mario Cindori, VKV Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.12.2016. Intervju s odabranim kandidatima: 30.11., 1.12. i 5.12.2016. Testiranje znanja kandidata: 22.11.2016. Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

SURADNIK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE m/ž) u Sektoru upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci:

kontrolira stanje građevina i instalacija obavlja manje popravke na zgradi nadzire i kontrolira rad svih tehničkih podsustava poslovnih zgrada HBOR-a vodi brigu o redovitim kontrolnim pregledima tehničkih podsustava i atestima brine za redovito i interventno održavanje svih tehničkih podsustava i uređaja u poslovnoj zgradi (osim informatičkih) te naručuje usluge dobavljača sastavlja podloge za plan nabave obavlja manje popravke u poslovnim prostorima, kao i svim nekretninama u vlasništvu HBOR-a organizira i provodi preseljenja radnika unutar HBOR-a umnožava dokumentaciju.

Traženi uvjeti za radno mjesto: SSS elektro struke, 2 godine radnog iskustva, aktivno znanje rada u uredskim programima (MS Office), posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, savjestan i odgovoran pristup poslu, spremnost na putovanja, sistematiziran i organiziran način rada, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije, poželjno radno iskustvo na poslovima koji uključuju manje zahtjevne popravke elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarije i bravarskih radova, poželjno znanje i vještine rada s uređajima iz obnovljivih izvora energije, poželjan ispit za rukovatelja centralnim grijanjem, poželjno završeno stručno osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje, selekcijski razgovori i liječnički pregled. Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

Zatvoreni natječaji 2016.