Javni poziv za stjecanje udjela koji su u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) objavljuje javni poziv za stjecanje udjela koji su u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka Javnog nadmetanja (dalje: Javni poziv).

Naziv društvaTHC d.o.o., Obrovac OIB: 94010687887 (dalje: Društvo)
Broj udjela1 (jedan)
Nominalni iznos udjela u kn6.000.000,00
% u temeljnom kapitalu38,45 %
Početna naknada u kn1.643.695,00
Jamčevina u kn100.000,00
Rok za podnošenje Ponudeneposredno 23.10.2020. do 16:00 sati, putem pošte 23.10.2020. do 23:59 sati

Poslovni udjel koji je predmet stjecanja nije opterećen založnim ili drugim pravima trećih osoba.

Za navedeno Društvo postoji pravo prvokupa HBOR-ovog udjela u korist ostalih članova Društva. HBOR je obvezan najprije ponuditi stjecanje svog poslovnog udjela svim članovima Društva.

Prijava za sudjelovanje u Javnom nadmetanju (dalje: Prijava), podnosi se isključivo putem obrasca „Prijava za sudjelovanje u postupku Javnog nadmetanja“. Prijavu je potrebno dostaviti neposredno ili poštom na adresu HBOR-a, Strossmayerov trg 9, Direkcija posebnih financiranja, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvarati – za Javno nadmetanje – THC d.o.o“.

Krajnji rok za neposredno podnošenje Prijave u HBOR je 23.10.2020. do 16:00 sati. U slučaju da se ista šalje putem pošte, krajnji rok predaje pošiljke u poštanski ured radi slanja iste u HBOR je 23.10.2020. do 23:59 sati.

Obrazac Prijave je dostupan na web stranici HBOR-a (www.hbor.hr). Uz Prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u Prijavi.

Pored dokumentacije navedene u Prijavi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 100.000,00 kn na račun HBOR-a, IBAN: HR4224930031011111116, poziv na broj: 27006, koja mora biti evidentirana na računu HBOR-a najkasnije do krajnjeg roka zaprimanja Prijava, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu sudionika Javnog nadmetanja navedenog u Prijavi. U slučaju zaključenja ugovora o prijenosu udjela, naknada za udjel koja je postignuta Javnim nadmetanjem umanjuje se za iznos uplaćene jamčevine od 100.000,00 kn.

Javnom nadmetanju za stjecanje udjela mogu biti nazočni uz predstavnike HBOR-a, samo sudionici Javnog nadmetanja, osobno ili putem punomoćnika (uz specijalnu punomoć), ako udovoljavaju svim uvjetima za Javno nadmetanje (tj. u navedenom roku dostave svu dokumentaciju i uplate jamčevinu).

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama HBOR-a, Zelinska 3, 10000 Zagreb, dana 2.11.2020. s početkom u 11:00 sati.

Javno nadmetanje provodi se na hrvatskom jeziku.

Javno nadmetanje ne uključuje pravo sudionika Javnog nadmetanja da izvrše dubinsko snimanje (due diligence).

Početna naknada za udjel koji je predmet Javnog nadmetanja je u iznosu 1.643.695,00 kn. Korak povećanja iznosa naknade u Javnom nadmetanju iznosi 50.000,00 kn.

Ukoliko najvišu postignutu naknadu prihvati više sudionika Javnog nadmetanja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje naknade za sljedeći korak povećanja, Javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja naknade, na način da se tada korak povećanja određuje u iznosu od 5.000,00 kn.

Ukoliko sudionik Javnog nadmetanja koji je ponudio najvišu naknadu naknadno odustane od stjecanja udjela gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju objave HBOR-a o prihvaćanju najpovoljnije naknade svi sudionici Javnog nadmetanja isto prihvaćaju te nemaju prava na pobijanje iste na bilo koji način.

Najboljim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se onaj sudionik koji prihvati najvišu naknadu.

Nakon utvrđenja najviše naknade, pozvat će se članovi Društva da se pisano izjasne o namjeri korištenja prava prvokupa.

U slučaju da se član/članovi Društva ne izjasne o ponudi ili odbiju ponudu o pravu prvokupa smatrat će se kako isti nisu zainteresirani za stjecanje udjela te će HBOR prihvatiti cijenu najpovoljnijeg sudionika Javnog nadmetanja, s kojim će sklopit Ugovor o prijenosu udjela, čiji je nacrt objavljen na web stranici HBOR-a zajedno s objavom Javnog poziva.

U slučaju da se u ugovorenom roku zaprime Izjave člana/članova Društva ili njihovih ovlaštenika o prihvatu prava prvokupa, s istim/istima će se sklopiti Ugovor o prijenosu udjela, a najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja će u roku od 3 radna dana biti vraćena uplaćena jamčevina.

Sve troškove vezane uz sklapanje Ugovora o prijenosu udjela snosi odabrani sudionik Javnog nadmetanja.

Stjecanjem udjela na stjecatelja se ne prenosi pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva ustanovljeno u korist HBOR-a, te se ne prenose ostala prava koja se odnose na HBOR kao imatelja udjela.

U slučaju odustajanja odabranog sudionika Javnog nadmetanja od sklapanja Ugovora o prijenosu udjela ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu naknadu u roku, najpovoljnijim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se sudionik koji je prihvatio sljedeću najvišu naknadu i s kojim će se zaključiti Ugovor o prijenosu udjela.

Nakon provedbe Javnog nadmetanja najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja će se jamčevina uračunati u naknadu stjecanja udjela, a ostalim sudionicima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 2 radna dana nakon uplate naknade iz Ugovora o prijenosu udjela.

HBOR zadržava uplaćenu jamčevinu u slučaju da najpovoljniji sudionik Javnog nadmetanja, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora o prijenosu udjela ili u slučaju da isti ne plati naknadu u roku određenu Ugovorom o prijenosu udjela.

HBOR može u svako doba, odustati od prijenosa udjela bez navođenja ikakvog obrazloženja, a odustanak će biti objavljen na web-stranici HBOR-a.

Nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na brojeve telefona +385 (0)1 4591 723 ili +385 (0)1 4591 758, e-mail: equity@hbor.hr.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA 

NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI UDJELA