Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Predaj zahtjev ovdje
HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja, u svoje ime i za račun RH, provodi Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30. 6. 2026.
 

1. Korisnici kredita

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora* - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta**:
 • poduzetnici početnici
 • mladi poduzetnici
 • žene poduzetnice
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH, (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke)
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).
Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita.**
Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
 
** Uvjeti za definiranje prihvatljivih korisnika kredita dostupni su u Operativnom programu za provedbu Financijskog instrumenta izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike u okviru NPOO-a (u daljnjem tekstu: Operativni program), koji čini sastavni dio ovog Programa.


2. Namjena kredita

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:*
 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.
Kredit je moguće odobriti za:
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.
 • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.
Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).**
Nije dozvoljeno:
 • financiranje PDV-a
 • financiranje Neprihvatljivih aktivnosti***
 • refinanciranje postojećih kredita.
* Karakteristike ulaganja u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju i jačanje konkurentnosti i otpornosti dostupne su u Operativnom programu, koji čini sastavni dio ovog Programa.
** Kriteriji i primjeri udovoljavanja načelu nenanošenja bitne štete dostupni su u Operativnom programu, koji čini sastavni dio ovog Programa.
*** Neprihvatljive aktivnosti dostupne su u Operativnom programu, koji čini sastavni dio ovog Programa.


3. Način kreditiranja

 • izravno kreditiranje korisnika kredita - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u


4. Iznos kredita

Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:
 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.
Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.
Pojedinom korisniku kredita nije moguće odobriti više kredita za isto ulaganje (investicijski projekt).


5. Valuta kredita

 • EUR


6. Kamatna stopa

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:
  • zelenu tranziciju, i/ili
  • digitalnu tranziciju, i/ili
  • projekte utemeljene na RDI.
U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, i to:
 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)* ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, u skladu s propisima o državnim potporama.
 
* Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a.
** Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19. 1. 2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Naknade

Bez naknade:
 • za obradu kreditnih zahtjeva i administriranje kredita
 • za rezervaciju sredstava.
Ostale naknade obračunavaju se u skladu s odredbama Pravilnika o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećeg na dan obračuna.


8. Rok i način korištenja kredita

 • rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci, ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita


9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine


10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama
 • iznimno u određenim slučajevima zbog specifičnosti ulaganja, moguće je odobriti i drugačiju dinamiku otplate kredita


11. Instrumenti osiguranja

 • obavezni instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika kredita, jamaca plataca i sudužnika
 • zalog na imovini koja se financira kreditom, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika, vinkulirane u korist HBOR-a
 • ovisno o procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita HBOR zadržava pravo zatražiti dodatne instrumente osiguranja: nekretnine, pokretnine, garancije, jamstva, cesije, zalog na poslovnim udjelima, patentima i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju


12. Povezani dokumenti / Privitci

 

Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici:
ttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator

PRIMJERI PODRŽANIH NPOO PROJEKATA


Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3