HBOR Obavijest o objavi javnog natječaja za izbor predsjednika i članova Uprave HBOR-a

Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, objavljuje javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA KLASA: 432-01/22-01/17 URBROJ: 513-06-01-22-2 Zagreb, 12. rujna 2022.

Na temelju članka 13. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine, broj 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18) te Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13) Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor predsjednika i dva člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Kandidati za predsjednika i članove Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, osim uvjeta propisanih člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93 - 34/22), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij ekonomije, prava, matematike, fizike, elektrotehnike, arhitekture ili strojarstva;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele;
 5. znanje engleskog jezika.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) kandidati za predsjednika i članove Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak dužni su priložiti:
 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja – izvornik ili presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima deset godina radnog iskustva na poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da je ispunjen uvjet radnog iskustva iz javnog natječaja, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj;
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanja okolnosti iz točke 4. uvjeta ovog javnog natječaja, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj;
 • kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskoga jezika;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju engleskog jezika;
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj i
 • potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave na javni natječaj, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.
Predsjednik i članovi Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak imenuju se na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb, s naznakom:
 • „Prijava na javni natječaj za izbor predsjednika i dva člana Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak – ne otvarati“.
U prijavi je potrebno navesti prijavljuje li se kandidat za predsjednika Uprave, za člana Uprave ili za obje pozicije. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Ministarstvo financija, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidati koji će biti predloženi za predsjednika i članove Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak dužni su predočiti izvornike tražene dokumentacije iz javnog natječaja.

(Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju,  koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

Ministarstvo financija