Otvoreni natječaji

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA OPERATIVNI I OSTALE RIZIKE (m/ž)

Odjel operativnih i ostalih rizika

Direkcija rizika likvidnosti, tržišnih i operativnih rizika

Sektor upravljanja rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženosti operativnom riziku (isključujući pravni rizik) i riziku eksternalizacije
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i izmjeni internih akata za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije te kontroli njihove primjene
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Kontrolira postupanja organizacijskih jedinica sukladno internim aktima koji propisuju upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije s ciljem utvrđivanja djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola
 • Daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije i mjere za umanjenje izloženosti navedenim rizicima te praćenje njihovog izvršenja
 • Sudjeluje u izradi, primjeni i nadzoru nad funkcioniranjem metoda i modela za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Ocjenjuje primjerenost i dokumentiranosti metodologija za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Očituje se na akte iz nadležnosti drugih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Sudjeluje u analizi utjecaja novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost operativnom riziku i riziku eksternalizacije
 • Sudjeluje u analizi i ocjeni profila rizičnosti HBOR-a iz djelokruga rada u okviru Kataloga rizika
 • Analizira i prati profil rizičnosti HBOR-a putem organizacije i sudjelovanja u provedbi Mape operativnog rizika
 • Daje metodološku podršku radnicima pri evidentiranju događaja operativnog rizika u bazu podataka
 • Izrađuje izvještaje, analiza i izvještava nadležne odbore, Upravu i Nadzorni odbor o upravljanju i izloženosti operativom rizikom i riziku eksternalizacije
 • Izvještava Upravu o značajnom događaju operativnog rizika
 • Izrađuje izvještaje, izračune, daje očitovanja i podatke za potrebe vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora o operativnom riziku i riziku eksternalizacije
 • Prati EU bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise HNB-a i upute vezanih uz operativni rizik i rizik eksternalizacije i sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađuje s postojećim internima aktima
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške vezane uz operativni rizik i rizik eksternalizacije
 • Educira radnike o upravljanju operativnim rizikom, rizikom eksternalizacije i funkciji kontrole rizika
 • Vodi internu komunikaciju s drugim organizacijskim dijelovima u provođenju sustava upravljanja operativnim rizikom i rizikom eksternalizacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, pravnog, matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: Najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima operativnog rizika / rizika eksternalizacije u kreditnim institucijama

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.10.2021.


SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor upravljanja imovinom

 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan HBOR-a
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka tijela odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office).

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.10.2021.