Otvoreni natječaji

Stručni suradnik za nabave(m/ž)

u Direkciji nabave

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • obavlja poslove nabave vezane za javne nabave
 • obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, koristi modul e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata te komunicira s ponuditeljima
 • obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira s internim naručiteljem u svezi dokaza
 • priprema materijale o prihvatu/poništenju postupaka nabave
 • prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji s internim organizacijskim jedinicama u nadležnosti
 • u suradnji s internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi
 • obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez PDV-a do pragova javne nabave
 • priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave
 • izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja
 • objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • sudjeluje u ocjenjivanju ponuda te kontaktira s ponuditeljima
 • obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti
 • izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata
 • provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili upravno-pravnog ili pravnog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na izvrsno znanje rada u Excelu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju i/ili u javnoj službi na poslovima javne nabave
 • poželjno posjedovanje certifikata iz područja javne nabave
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN)
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint)
 • razvijene organizacijske vještine, razvijene analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.3.2020.