Otvoreni natječaji

 

STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Sistematičnost u radu
 • Sposobnost rada u stresnim situacijama
 • Visoka razina odgovornosti za rad
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 

 


 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK  ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima.

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadatci:

 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Samostalno kontrolira procjenu kreditnog rizika na bazi kreditnog portfelja
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Provodi testiranja otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku
 • Izrađuje materijale za nadležni Odbor, vodi zapisnike sa sjednica Odbora i izvješćuje o donesenim zaključcima Odbora
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženost HBOR-a kreditnom riziku na razini portfelja
 • Samostalno daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje kreditnim rizikom i mjere za umanjenje izloženosti kreditnim rizicima te prati njihovo izvršenje
 • Predlaže poboljšanja metodologija upravljanja kreditnim rizicima te primjenjuje i nadzire funkcioniranje metoda i modela za upravljanje kreditnim rizicima
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje kreditnim rizikom
 • Izrađuje pravilnike i metodologije te druge interne akte za upravljanje kreditnim rizikom te kontrolira njihovu primjenu u Banci
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Daje očitovanja, sudjeluje u izradi internih akta ostalih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje kreditnim rizikom iz djelokruga rada Odjela
 • Samostalno ispituje i vrednuje primjerenost i djelotvornost unutarnjih kontrola u procesu upravljanja kreditnim rizikom
 • Prati bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje te usklađenju s postojećim internim aktima
 • Priprema podloge sudjeluje u izradi strukture izvještavanja te izrađuje izvještaje za kreditni rizik na razini portfelja
 • Sudjeluje u uvođenju novih proizvoda i samostalno analizira utjecaje novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost kreditnim rizicima
 • Samostalno procjenjuje izloženost kreditnim rizicima u okviru Kataloga rizika
 • Samostalno izrađuje dokumente i potrebne podatke za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja kreditnim rizikom
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svojeg djelokruga rada
 • Educira radnike o upravljanju kreditnim rizikom i internim aktima iz djelokruga rada Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja/rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 

 


 

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE KORIŠTENJU KREDITA ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE KORIŠTENJU KREDITA (m/ž)

u Odjelu podrške korištenju kredita, Direkciji podrške kreditiranju

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprima i evidentira kredit za početak korištenja kredita
 • Otvara i vodi kreditni spis korištenja kredita
 • Provjerava provedeno osiguranje kredita
 • Provjerava uvjete korištenja kredita
 • Prikuplja, priprema i obavlja osnovnu obradu dokumentacije uz zahtjev za korištenje sredstava
 • Izrađuje i verificira naloge za plaćanje
 • Samostalno provodi aktivnosti vezano za korištenje kredita putem poslovnih banaka
 • Prati korištenja kredita zajedno sa drugim organizacijskim jedinicama
 • Šalje obavijesti o izvršenom korištenju kredita
 • Priprema izvješća o korištenju kredita,
 • Kontrolira namjensko korištenje kredita,
 • Upisuje plan korištenja kredita
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija, metoda rada i drugih dokumenata/poslova iz djelokruga Odjela,
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog ruko/voditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 


 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Direkciji za projektna financiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba (projektno financiranje)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 


 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Direkciji za projektna financiranja u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba (projektno financiranje)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 


 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Odjelu za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave, Direkciji za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave

u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu

Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 


 

SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

u Odjelu pravne podrške informiranju, u Direkciji pravne podrške kreditiranju i informiranju, u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije i poduzima ostale pomoćne radnje u poslovima pravne podrške kreditiranju, informiranju, posebnom financiranju i naplati potraživanja te ostalom poslovanju HBOR-a,
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a u postupcima pred nadležnim tijelima i u poduzimanju ostalih radnji u vezi s tim postupcima,
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije te poduzimanju ostalih radnji za potrebe davanja pravnih mišljenja,
 • Pruža pomoć pri zasnivanju i prestanku instrumenata osiguranja potraživanja HBOR-a,
 • Pruža pomoć prilikom izrade dokumentacije,
 • Izrađuje i vodi potrebne evidencije,
 • Raspoređuje i otprema poštu te kalendira rokove,
 • Pruža pomoć pri korištenju aplikacija HBOR-a (npr. SPIN),
 • Pruža pomoć u pretraživanju sudske prakse i literature,
 • pruža pomoć u pripremi potrebnih izvještaja tijelima HBOR-a te drugim institucijama,
 • Komunicira s ostalim organizacijskim jedinicama i trećim osobama,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS (upravno-pravnog smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

Poželjno iskustvo rada u postupcima primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.


 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

Direkcija za velika poduzeća i grupe

u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 


 

SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • skenira i digitalizira dokumentaciju
 • zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada u pisarnici i/ili pismohrani najmanje 3 godine
 • Poželjno iskustvo dosadašnjeg rada u javnim i/ili državnim institucijama i/ili pravnim osobama u državnom vlasništvu.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.03.2023.

 

 


 

 

STRUČNI SURADNIK  ZA KREDITIRANJE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

u Direkciji za mikro, mala i srednja poduzeća u Sektoru kreditiranja

4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Ocjenjuje potrebe i sposobnosti klijenta, strukturu projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • S ostalim organizacijskim jedinicama koordinira poslove za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita ili prestanka važenja garancije i povrata instrumenata osiguranja
 • Vodi cjelokupni proces obrade kredita
 • Vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Provodi korištenje kredita i izdaje garancije
 • Vodi brigu o otplati kredita i kontrolira poslovanje klijenta
 • Prati potrebe klijenata i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili donošenje novih
 • Prati te sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada
 • Sudjeluje u pripremi raznih izvješća i prezentacija
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu
 • Poželjno iskustvo u kreditiranju pravnih osoba

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 16.03.2023.