Otvoreni natječaji

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA KREDITNI RIZIK  ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Odjelu kontrole kreditnog rizika u Direkciji strateškog kreditnog rizika u Sektoru upravljanja rizicima.

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadatci:

 • Samostalno kontrolira i predlaže rezervacije i ispravke vrijednosti u 3. stupnju kreditnog rizika
 • Samostalno kontrolira procjenu kreditnog rizika na bazi kreditnog portfelja
 • Izrađuje i ažurira metodologije i modele za ispravke vrijednosti i rezervacije na skupnoj i individualnoj osnovi
 • Samostalno analizira strukturu i kvalitetu kreditnog portfelja te izrađuje izvješća o kvaliteti portfelja i danih kredita
 • Provodi testiranja otpornosti na stres za izloženost kreditnom riziku
 • Izrađuje materijale za nadležni Odbor, vodi zapisnike sa sjednica Odbora i izvješćuje o donesenim zaključcima Odbora
 • Samostalno utvrđuje, procjenjuje/mjeri i kontrolira izloženost HBOR-a kreditnom riziku na razini portfelja
 • Samostalno daje prijedloge i preporuke za primjereno upravljanje kreditnim rizikom i mjere za umanjenje izloženosti kreditnim rizicima te prati njihovo izvršenje
 • Predlaže poboljšanja metodologija upravljanja kreditnim rizicima te primjenjuje i nadzire funkcioniranje metoda i modela za upravljanje kreditnim rizicima
 • Sudjeluje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravljanje kreditnim rizikom
 • Izrađuje pravilnike i metodologije te druge interne akte za upravljanje kreditnim rizikom te kontrolira njihovu primjenu u Banci
 • Sudjeluje u izradi metodologije za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik u okviru metodologije za izračun adekvatnosti kapitala
 • Daje očitovanja, sudjeluje u izradi internih akta ostalih organizacijskih jedinica vezano za upravljanje kreditnim rizikom iz djelokruga rada Odjela
 • Samostalno ispituje i vrednuje primjerenost i djelotvornost unutarnjih kontrola u procesu upravljanja kreditnim rizikom
 • Prati bankovnu regulativu, zakonske i podzakonske propise i upute iz svog djelokruga rada te sudjeluje u njihovom uvođenju u poslovanje te usklađenju s postojećim internim aktima
 • Priprema podloge sudjeluje u izradi strukture izvještavanja te izrađuje izvještaje za kreditni rizik na razini portfelja
 • Sudjeluje u uvođenju novih proizvoda i samostalno analizira utjecaje novih proizvoda/poslovnih promjena na sadašnju i buduću izloženost kreditnim rizicima
 • Samostalno procjenjuje izloženost kreditnim rizicima u okviru Kataloga rizika
 • Samostalno izrađuje dokumente i potrebne podatke za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja kreditnim rizikom
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svojeg djelokruga rada
 • Educira radnike o upravljanju kreditnim rizikom i internim aktima iz djelokruga rada Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja/rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog relevantnog srodnog područja )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama i poznavanje relevantne regulative.

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.5.2022.

 


 Stručni analitičar za financijske institucije i ekonomska istraživanja ili Samostalni stručni analitičar za financijske institucije i ekonomska istraživanja (m/ž)

u Direkciji analize financijskih institucija i ekonomskih istraživanja u Sektoru analiza

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme  

Radni zadaci:

 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihove prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društava
 • Sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema domaćim i inozemnim bankama, odnosno domaćim leasing društvima
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Prati i analizira kretanja i trendove na domaćim i inozemnim bankovnim tržištima, odnosno domaćem leasing tržištu
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeve nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka koje služe kao podloga za makroekonomske analize i ekonomska istraživanja iz strateški prioritetnih područja djelovanja HBOR-a
 • Sudjeluje u izradi analiza makroekonomskih kretanja i očekivanja te uvjeta na financijskim tržištima
 • Sudjeluje u izradi ekonomskih analiza i istraživanja temeljem strateških inicijativa HBOR-a
 • Sudjeluje u procjeni tržišnih jazova u identificiranim područjima od strateškog interesa za HBOR
 • Izrađuje interne redovite i ad hoc analize, izvještaje, planove, prezentacije te druge dokumente iz djelokruga Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog

mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Vještine pismenoga i usmenog izražavanja
 • Pedantnost i točnost
 • Sistematičnost
 • Metodičnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Poželjno dobro poznavanje kretanja na financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje rada u MsExcelu

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati/kandidatkinje koji/koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.5.2022.

 


SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE POTENCIJALE / SPECIJALIST (m/ž)

Ljudski potencijali

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno provodi postupke regrutacije i selekcije (testiranja, selekcijski intervjui) te predlaže unaprjeđenja istih
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Samostalno izrađuje opise poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Samostalno upravlja sustavom praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustavom nagrađivanja i motiviranja zaposlenika te predlaže unapređenja istih
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Koordinira i nadzire provedbu sustava praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti, razvoja kompetencija i nagrađivanja zaposlenika
 • Samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo i coaching, usavršavanje i obrazovanje)
 • Provodi edukativne i razvojne programe za zaposlenike
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Osmišljava, planira i provodi razna ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja) te donosi zaključke i daje preporuke na temelju rezultata ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja)
 • Izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora te vodi evidenciju godišnjih odmora i plaćenih dopusta
 • Surađuje s menadžmentom na razvoju njihovih menadžerskih kompetencija
 • Daje stručnu podršku menadžmentu u razvoju timova i timskog načina rada
 • Daje stručnu podršku menadžmentu pri donošenju svih poslovnih odluka, osobito onih vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Obavlja poslove vezane uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju i obrazovanju
 • Planira i organizira razna događanja za zaposlenike
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata
 • Samostalno vodi proces upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
 • Savjetovanjem i kontrolom osigurava dosljedno provođenje svih politika upravljanja ljudskim potencijalima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost: radno iskustvo od najmanje 2 godine u ljudskim potencijalima
 • Prednost: iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Analitičke sposobnosti
 • Sagledavanje šire slike
 • Usmjerenost na detalje
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa
 • Poželjno iskustvo rada u HRnet aplikaciji.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.5.2022.


STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA 

PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač).

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.5.2022.


STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Fokus poslova predmetnog radnog mjesta bit će na izradi planova, analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza i jamstava u svrhu informiranja nadležnih tijela, kvalitetnijeg procesa donošenja poslovnih odluka i ostvarenja planiranih rezultata te na obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u svrhu pružanja podrške ispunjavanju temeljne funkcije organizacijske jedinice.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno napredno poznavanje MS Excela
 • Poželjno iskustvo na poslovima izvještavanja i planiranja
 • Poželjno poznavanje financijske analize
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.5.2022.


SAMOSTALNI PROJEKTANT PROGRAMER POSLOVNIH APLIKACIJA (m/ž)

Odjel razvoja aplikacija

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

 

4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća. Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi. Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Predlaže potrebne izmjene na bazi podataka
 • U suradnji s administratorom određuje nadopune i zahtjeve za modificiranjem baze podataka
 • Analiza programske specifikacije radi kompletiranja i usklađivanja sa standardima
 • Provodi sustav zaštite podataka s administratorom baze podataka i iste programski implementira
 • Koordinira zadatke programiranja s ostalim članovima svojeg odjela
 • Definira izgled i formu datoteka, definira potrebne izvještaje
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju programa i programsko-organizacijskih rješenja
 • Dokumentira aplikativni softver i daje smjernice i učestvuje u izradi korisničkih uputa i priručnika
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok te po potrebi obavlja ispravke
 • Testira novi ili modificirani softver i analizira rezultate
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Projektira nova aplikativna rješenja i promjene u postojećima
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Programira bazu te izrađuje skripte za administraciju baze
 • Održava razvojnu, testnu i produkcijsku okolinu
 • Izrađuje ili sudjeluje pri izradi korisničke dokumentacije
 • Sudjeluje pri obuci korisnika
 • Samostalno izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Samostalno programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS
 • Poželjno VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poželjno poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje izvještajnih alata
 • Poželjno poznavanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa
 • Poželjno poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno poznavanje koncepta „cloud computing“
 • Poželjno poznavanje razvoja Big data rješenja
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata
 • Poželjno iskustvo u programiranju aplikacija u programskom jeziku Java
 • Poželjno iskustvo u radu s nekim od JS frameworka (Angular, React, Vue.JS)
 • Poželjno iskustvo rada sa Spring tehnologijama.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.


SISTEM ANALITIČAR (POSLOVNI ANALITIČAR) –

PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

 

3 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine

s mogućnošću nastavka radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.


SAMOSTALNI ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA ILI SPECIJALIST (m/ž)

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Samostalni administrator baza podataka instalira, podešava, održava, nadzire i dokumentira sustave baza podataka u upotrebi u HBOR-u: MS SQL i IBM Informix. Poslovi na ovom radnom mjestu uključuju rješavanje problema u radu sustava baza podataka na poslužiteljima i klijentima, izmjenu podataka, aktivno sudjelovanje u razvoju poslovnih aplikacija kroz poslove dizajniranja i programiranja baza podataka (skripte, procedure).

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za upravljanje sustavima baza podataka
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje sustavima baza podataka
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Organizira, instalira i konfigurira sustave baza podataka na poslužiteljima i radnim stanicama
 • Administrira račune korisnika, korisničke grupe i ovlaštenja, diskovne prostore i prava pristupa sustavima baza podataka
 • Administrira baze podataka sukladno potrebama, kontrolira i planira raspoloživi prostor, brine o konzistenciji podataka
 • Organizira i implementira sustav sigurnosti i nadzora sustava baza podataka
 • Nadzire, analizira i optimizira performanse sustava baza podataka
 • Samostalno definira i provodi postupke za povećanje pouzdanosti i raspoloživosti sustava baza podataka
 • Predlaže i provodi strategiju i metode replikacije baza podataka
 • Definira i provodi strategiju i metode izrade sigurnosnih i arhivskih kopija podataka, te testiranja i provjere povrata podataka iz sigurnosne kopije
 • U suradnji s razvojnim timom predlaže planove razvoja sustava baza podataka sa svrhom optimizacije, te poboljšanja sigurnosti i raspoloživosti podataka
 • Samostalno izrađuje prateću tehničku i korisničku dokumentaciju
 • Organizira tečajeve za tehničko osoblje i korisnike iz svog djelokruga rada
 • Samostalno organizira i sudjeluje u procesu nadzora rada sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje rada sa sustavima baza podataka (MS SQL i/ili Informix)
 • Izvrsno poznavanje SQL programskog jezika
 • Poznavanje skriptnog programiranja
 • Poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Poželjno izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno poznavanje operativnog sustava, sistemskih programa i mrežnih servisa na poslužiteljima
 • Poželjno poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Poželjno poznavanje koncepta računarstva u oblaku (cloud computing)
 • Poželjno poznavanje koncepta „big data“
 • Poželjno izvrsno poznavanje tehnološke arhitekture HBOR IS
 • Poželjno izvrsno poznavanje arhitekture baza HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.


STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE (m/ž)

Odjel korisničke i operativne podrške

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni suradnik korisničke podrške prosljeđuje i rješava upite zaposlenika HBOR-a iz područja korisničke podrške te im pomaže u radu s poslovnim aplikacijama.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprima, upravlja, rješava i evidentira korisničke zahtjeve
 • Poznaje i prati promjene u poslovnim aplikacijama u upotrebi u HBOR-u
 • Pomaže radnicima u korištenju osnovnih i naprednih mogućnosti poslovnih aplikacija koje koriste
 • Sudjeluje u provedbi internih tečajeva za rad u poslovnim i drugim korisničkim komercijalnim aplikacijama
 • Izrađuje korisničku dokumentaciju
 • Upoznaje se s poslovnim procesima u organizacijskim cjelinama
 • Upoznaje se s poslovnim aplikacijama za podršku poslovnim procesima u HBOR-u
 • Predlaže rješenja u cilju povećanja kvalitete i efikasnosti rada korisnika
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih i uredskih programa
 • Poznavanje bankarskog poslovanja
 • Poznavanje aplikativne arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 1.6.2022.