HBOR Pristup informacijama
Korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dostupne su informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HBOR pod uvjetima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.
HBOR objavljuje najave dnevnih redova te zaključke sa sjednica Nadzornog odbora, Uprave i Kreditnog odbora na ovoj poveznici.
Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Zahtjevi za pristup informacijama, koji moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, mogu se uputiti Službeniku za informiranje: Branka Bišćan, tel: 01 45 91 571, e-mail: sluzbenikzainformiranje@hbor.hr.

Pristup informacijama omogućen je tijekom cijele godine, radnim danom od 8 do 16 sati. HBOR ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI

• Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15, 69/22)
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 123/22)
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
• Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/1415/14, 141/22)


GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZPPI

HBOR objavljuje Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama na ovoj poveznici.


Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske kojem je tijelo dostavilo potrebne dokumente, sukladno članku 10a. možete pristupiti ovdje.
Mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje kojim se podnose žalbe i predstavke možete pristupiti ovdje.


Popis-skupova-podataka-sa-metapodacima-Asset-lista-HBOR-a
Skupovi podataka javno objavljeni sukladno “Popisu skupova podataka s metapodacima (Asset lista) HBOR-a”, čiji je autor Hrvatska banka za obnovu i razvitak, ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence - The Republic of Croatia.