Povoljni investicijski krediti

Niske kamatne stope, bez naknada i rokovi otplate do 15 godina
Krediti se odobravaju putem poslovnih banaka
OTP banka Hrvatska d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.

Investicijski krediti za ruralni razvoj namijenjeni su poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima iz sektora šumarstva.

 

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita odobravaju se putem OTP banke Hrvatska d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

 

Osnovne karakteristike Investicijskih kredita za ruralni razvoj

KRAJNJI PRIMATELJI: Poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

 

NAMJENA KREDITA: Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).

 

NAJNIŽI IZNOS KREDITA: 50.001 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

NAJVIŠI IZNOS KREDITA: 1 milijun EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

ROKOVI OTPLATE: Do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.

 

VALUTA KREDITA: U kunama ili u kunama s valutnom klauzulom.

 

KAMATNA STOPA ZA KRAJNJEG KORISNIKA: Prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).

 

DODANA VRIJEDNOST: Niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

 

više…