HBOR Tržišna konkurentnost
Tržišna konkurentnost ocjenjuje se primjenom i ispunjenjem svih sljedećih kriterija:
1. poslovni prihodi/primitci veći od poslovnih rashoda/izdataka u prethodnoj godini,
2. tekuća likvidnost veća od 0,6 (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze),
3. koeficijent dugoročne financijske stabilnosti manji od 1,2 (dugotrajna imovina u odnosu na kapital, rezerve i dugoročne obveze),
4. umanjeni valutno inducirani kreditni rizik - najmanje 5 % poslovnih prihoda/primitaka na stranim tržištima (izravno ili putem posrednika), odnosno ostvarenje najmanje 5 % noćenja inozemnih gostiju od ukupno ostvarenih noćenja u prethodnoj poslovnoj godini.
 
  • Iznimno za korisnike kredita koji se bave iznajmljivanjem ležaja odnosno pružanjem usluga smještaja gostiju, umjesto kriterija iz alineje 2. i 3. može se koristiti kriterij minimalnog učešća kapitala, rezervi i zadržane dobiti u pasivi bilance u visini od 30%.

Dokumentacija za utvrđivanje navedenih kriterija

Dokumentacija za utvrđivanje navedenih kriterija su financijska izvješća poduzetnika za prethodnu poslovnu godinu (bilanca i račun dobiti i gubitka te za obrtnike prijava poreza na dohodak, ovjereni od nadležnih osoba) te za korisnike kredita iz turističke djelatnosti i statistika o dolascima i noćenjima turista za prethodnu godinu.

Više detalja možete pronaći u Opći kriteriji prihvatljivosti