Zatvoreni natječaji

Odluka o zatvaranju natječaja: 26.02.2021., izabrana je: Ivana Kelemen, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 10.02.2021.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.01.2021., 27.01.2021.

Intervju s odabranim kandidatima: 13.01.2021., 15.01.2021., 18.01.2021., 20.01.2021.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.12.2020., 23.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Sudjeluje u usklađivanju računovodstvenih politika HBOR-a s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja
 • Sudjeluje u osmišljavanju, izradi te izmjenama i dopunama računskog plana analitičkih evidencija i kontrolira njegovu primjenu
 • Sudjeluje u osmišljavanju, izmjeni i dopuni knjigovodstvenih izvješća za unutarnje i vanjske korisnike informacija te kontrolira njihovu ispravnost
 • Evidentira dnevne kunske i devizne izvode te izrađuje, ispostavlja, evidentira i knjiži interne naloge
 • Kontrolira izvode banaka i usklađenje stanja
 • Kontrolira transakcije i stanja po računima
 • Evidentira i kontrolira naplate dospjelih potraživanja i obveza
 • Evidentira i kontrolira podatke s transakcijama platnog prometa
 • Izrađuje izvode o stanju računa
 • Kontrolira podatke i obavlja mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom i/ili Glavnim knjigama poslova u ime i za račun nalogodavaca
 • Obavlja mjesečni obračun, knjiženje i kontrolu rezervacija (ispravka vrijednosti) za rizike
 • Priprema podatke za Glavnu knjigu u svrhu izrade kvartalnih nadzornih izvješća za HNB
 • Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa
 • Izrađuje i šalje izvatke otvorenih stavaka dužnicima i vjerovnicima radi usklađenja redovno i na zahtjev komitenata
 • Prati, evidentira i knjiži otpise potraživanja
 • Prati, evidentira i knjiži otpise nematerijalne i materijalne imovine
 • Prati, evidentira i knjiži prodaju preuzete imovine
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • usmjerenost na detalje
 • analitičke vještine
 • sklonost samostalnom radu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno poznavanje rada u sustavu Dynamics NAV (Navision).

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 26.02.2021., izabrana je: Josipa Maletić, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 09.02.2021.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.01.2021., 27.01.2021.

Intervju s odabranim kandidatima: 13.01.2021., 14.01.2021., 15.01.2021., 18.01.2021., 20.01.2021.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.12.2020., 21.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

 

Stručni suradnik za računovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Primjenjuje računski plan HBOR-a, Glavne knjige i analitičkih evidencija te kontrolira njegovu primjenu
 • Kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje, kontrolira i odlaže sve vrste temeljnica vezanih za određena knjiženja te ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju
 • Kontrolira i knjiži temeljnice sastavljene u Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama
 • Kontrolira podatke i nadzire mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom HBOR-a i/ili s Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Prati kretanje propisa koji reguliraju računski plan te izrađuje njegove izmjene i dopune
 • Priprema i izrađuje periodične obračune
 • Sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje
 • Surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje knjigovodstvena izvješća za HNB na popisanim obrascima i/ili oblicima te za druge ovlaštene institucije iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Priprema informacije i izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Izrađuje periodična financijska izvješća
 • Sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Obavlja logičnu i suštinsku kontrolu bruto bilance
 • Provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a i kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • usmjerenost na detalje
 • analitičke vještine
 • sklonost samostalnom radu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.


Odluka o obustavi natječaja: 26.02.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.01., 20.01., 10., 11.02. 2021.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.12.2020.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR / SPECIJALIST (m/ž)

u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže financijski rejting
 • Surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • Periodično obavlja financijsku analizu klijenata u procesu financijskog praćenja klijenata / financijskih institucija, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • Sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja financijskih institucija
 • Priprema prijedlog popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popise prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • Samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • Samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama iz djelokruga rada svoje organizacijske jedinice
 • Potiče rješavanje i predlaže rješenja poslovne problematike unutar svoje organizacijske jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office).

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.12.2020.

 


Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Intervju s odabranim kandidatima: 15.01.2021.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.01.2021.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.12.2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.12.2020.

 

SPECIJALIST  (m/ž) 

u Direkciji financiranja, u Sektoru Sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Samostalno priprema, analizira i obavlja sve poslove vezane uz pribavljanje sredstava opće i posebne namjene te prati i izvršava sve preuzete ugovorne obveze po realiziranim zaduženjima HBOR-a
 • Prati razvoj novih financijskih instrumenata za pribavljanje sredstava te predlaže i uspostavlja infrastrukturu za uvođenje novih instrumenata za pribavljanje sredstava;
 • Sudjeluje u izradi i provođenju rezervnih planova pribavljanja sredstava u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Predlaže zaključenje derivativnih instrumenata za zaštitu od tržišnih rizika vezanih uz pribavljanje sredstava
 • Provodi sve aktivnosti na razini HBOR-a vezano za obnavljanje kreditnog rejtinga HBOR-a te usuglašavanje sadržaja periodičnih izvještaja i mišljenja rejting agencija
 • Provodi sve aktivnosti vezano za ispunjavanje regulatornih zahtjeva za transparentnošću vezano za vrijednosnice HBOR-a uvrštene na reguliranom tržištu
 • Prati i analizira kretanja na tržištu kapitala te ekonomskih pokazatelja iz područja monetarne, fiskalne i gospodarske politike
 • Samostalno prikuplja podatke i izrađuje izvješća za potrebe Sektora sredstava i drugih organizacijskih jedinica HBOR-a
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s Ministarstvom financija, bankama i drugim financijskim institucijama te ostalim tržišnim investitorima
 • Sudjeluje u izradi i pripremi prijedloga općih akata i organizacijskih propisa te unapređenju tehnologije, radnih postupaka i procedura iz djelokruga rada Direkcije
 • U suradnji s ostalim stručnim službama HBOR-a, sudjeluje u unapređenju postojećih i uvođenju novih proizvoda i usluga HBOR-a
 • Sagledava potrebe organizacijskih jedinica HBOR-a za obrazovanjem na području pribavljanja sredstava
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

Traženi uvjeti:

 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo na poslovima pregovaranja i ugovaranja GMRA i ISDA ugovora

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2020.


Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.01.2021.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.12.2020., 23.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.11.2020.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Predlaganje poboljšanja metodologija upravljanja rizicima kroz poboljšanje tehnika analiza što podrazumijeva samostalno testiranje i validaciju modela za ocjenu kreditnog rizika klijenta (rejting/scoring), backtesting rejting modela, izračune rizičnih parametara sukladno MSFI 9 i njihov backtesting
 • Samostalno izrađivanje izvješća potrebnih tijelima HBOR-a, odnosno pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada te izrada modela, scenarija i analiza vezanih uz izloženost rizicima
 • Samostalno pripremanje prezentacija i pružanje informacija o obavljenim analizama iz djelokruga rada (pripremanje i izrada internih akata iz djelokruga rada, sudjelovanje u radu odbora, na radionicama i sl.)
 • Praćenje propisa, standarda i relevantne regulative
 • Davanje prijedloga i preporuka za primjereno upravljanje rizicima te predlaganje rješenja za poslovne probleme iz svog djelokruga rada
 • Surađivanje s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju internih akata ostalih organizacijskih jedinica Banke
 • Sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda Banke
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS, mag. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poželjno 1 godina iskustva na poslovima vezanim uz modeliranje kreditnog rizika u kreditnim institucijama
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.11.2020.


Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.12.2020., 23.12.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.11.2020.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE/SPECIJALIST (m/ž)

u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Identificiranje, mjerenje/procjenjivanje i kontroliranje rizika likvidnosti, kamatnog rizika, valutnog rizika i rizika druge ugovorne strane
 • Izrada izvještaja o izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
 • Izrada projekcije kojima se sagledava buduća pozicija HBOR-a s aspekta rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika,
 • Provođenje stres testova,
 • Davanje prijedloga i preporuka za primjereno upravljanje rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
 • Predlaganje poboljšanja metodologija upravljanja rizicima i razvoj modela za utvrđivanje, mjerenje/procjenjivanje i kontrolu izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku, riziku druge ugovorne strane
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju limita, metodologija, politika, pravilnika i drugih internih akata za upravljanje navedenim rizicima te kontrola njihove primjene,
 • Predlaganje rješenja kod prekoračenja limita,
 • Ispitivanje i vrednovanje adekvatnosti i djelotvornosti unutarnjih kontrola u procesu upravljanja rizicima,
 • Kontroliranje revalorizacije produkata riznice i sudjelovanje u definiranju potrebnih inputa za revalorizaciju,
 • Dnevna kontrola transakcija i izrada dnevnog PnL izvještaja o poslovanju riznice,
 • Praćenje Margin call-a za repo poslove i derivate,
 • Praćenje EU regulative, zakonskih i podzakonskih propisa HNB-a i uputa iz djelokruga rada i sudjelovanje u njihovom uvođenju u poslovanje i usklađivanje s postojećim internima aktima,
 • Izrada dokumenata i podataka za potrebe financijskog izvješćivanja vanjskih revizora, rejting agencija i kreditora u dijelu upravljanja rizicima,
 • Pripremanje izvještaja i materijala za sjednice odbora za upravljanje aktivom i pasivom i tijela odlučivanja,
 • Sudjelovanje u radu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom,
 • Sudjelovanje u izradi i preispitivanju internih akata ostalih organizacijskih jedinica
 • Sudjelovanje u uvođenju novih proizvoda
 • Suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Inovativnost i kreativnost
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo na poslovima kontrole rizika likvidnosti, kamatnog i valutnog rizika u financijskim institucijama

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.11.2020.


Odluka o obustavi natječaja: 29.01.2021. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.02.2020., 28.02.2020., 10.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

 

 

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Tražimo osobu koja će samostalno davati stručnu pomoć, pravne savjete, mišljenja iz područja radnog prava te prema potrebi stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja s ciljem podržavanja uspješnosti i kontinuiteta poslovanja HBOR-a.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 

 • Samostalno obavlja poslove iz područja radnog prava poput pregleda i izrađivanja nacrta ugovora o radu i menadžerskih ugovora, kao i drugih ugovora iz područja radnog prava te pregledava i izrađuje interne akte vezane uz ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa: npr. pravilnika o radu, pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada, pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i sličnih akata
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni propisa o radu i zaštiti na radu, o primjeni internih akata poslodavca ili tumačenju ugovora iz područja radnog prava
 • Samostalno pruža stručnu pomoć vezano za ustroj organizacije rada i sistematizaciju radnih mjesta (mikro organizacijska struktura) i slično
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u radnim sporovima i postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost je radno iskustvo u poslovima i području radnog prava
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije.

 

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 09.10.2020., izabran je: Erik Finta, VSS

Intervju s odabranim kandidatima: 25.09. 2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.08., 17.09. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 26.08. 2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 03., 17.08. 2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.07.2020.

 

Samostalni stručni suradnik za tehničku analizu/Specijalist (m/ž)

u Sektoru analiza, Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Samostalno utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene vrijednosti kolaterala
 • Samostalno verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Samostalno izrađuje procjenu vrijednost nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Samostalno procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Po vlastitoj odluci ili na zahtjev kreditnog, odnosno referenta kreditne analize ili organizacijskog odjela obavlja provjeru na licu mjesta i samostalno izrađuje potrebna izviješća
 • Po potrebi i/ili na zahtjev samostalno provjerava napredovanje investicije i/ili tehničku dokumentaciju zahtjeva za povlačenje sredstava
 • Sudjeluje u pripremi novih kreditnih programa i u pregovorima oko direktnog kreditiranja velikih infrastrukturnih ili drugih projekata
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata te surađuje i ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Samostalno utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Samostalno ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno prati primjenu propisa koji reguliraju područje zaštite okoliša i tehničkog aspekta ulaganja, te daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija,
 • Samostalno daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehničke analize, izrada verifikacija i izrada procjena vrijednosti nekretnina/pokretnina u postupcima odobravanja ili praćenja klijenata
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama na nivou djelokruga Direkcije
 • Inicira rješavanje poslovne problematike Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag., (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje važećeg Rješenja o imenovanju stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i procjenu nekretnina
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Usvojena tehničko-tehnološka znanja

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku dokumenta o završenom fakultetu.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.07.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 25.09.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.09.2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.07. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 06.,07.07. 2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 05., 06. i 13.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

 

Suradnik za održavanje IT imovine (m/ž)

u Direkciji održavanja imovine, Sektor upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Pruža podršku kod upravljanja promjenama nad IT imovinom (premještaj, dodavanje, zamjena, rashodovanje)
 • Pruža podršku kod upravljanja troškovima IT imovine, troškovima poslovanja, troškovima sredstava i rasporedom troškova
 • Brine o dokumentaciji vezanoj za ugovor s dobavljačima
 • Prati dokumentaciju pristiglih računa
 • Priprema podatke i sudjeluje u planiranju i izradi planova nabave i rebalansa plana
 • Vodi evidenciju informatičke i telekomunikacijske opreme i sitnog inventara
 • Vodi evidenciju i prati utrošak potrošnog informatičkog, uredskog i potrošnog materijala kroz aplikativnu podršku
 • Provodi inventuru
 • Brine o ispunjavanju uvjeta koje oprema mora zadovoljiti u cilju ispravnog i pouzdanog funkcioniranja informacijskog sustava
 • Poduzima mjere otklanjanja kvarova na opremi odnosno prijavljuje kvarove nadležnom serviseru/dobavljaču informacijske opreme
 • Sastavlja osobna računala, po potrebi instalira sistemski, uredski i aplikativni softver, konfigurira i testira opremu
 • Instalira računalnu opremu na lokaciji korisnika i podešava korisničke parametre i parametre okoline
 • Po potrebi održava horizontalni mrežni razvod te priključuje uređaje na informacijsku mrežu
 • Pomaže korisnicima u radu i radi na otklanjanju problema sa sistemskim softverom, uredskim programima i hardverom
 • Izrađuje prateću korisničku dokumentaciju i organizira tečajeve za korisnike
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Tehnička znanja i vještine
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje hardvera osobnih i prijenosnih računala, pametnih telefona i tableta te pisača i višenamjenskih uređaja za umnožavanje
 • Poznavanje operativnog sustava na računalima, pametnim telefonima i tabletima korisnika
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata o poznavanju pojedinih tehnologija Microsofta
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 31.07.2020., izabrana je: Anja Crnobrnja, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.07. 2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.07. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 09.07. 2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 10. i 13.03. 2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

 

Stručni analitičar (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

 

Služba analize financijskih institucija obavlja analizu financijskih institucija i utvrđuje njihovu prihvatljivost za suradnju s HBOR-om, utvrđuje te pravodobno upozorava na promjenu profila rizičnosti financijske institucije kojoj je HBOR izložen te u skladu s važećim pravilnicima i metodologijama predlaže interni rejting financijske institucije. U Službi analize financijskih institucija analiziraju se i prate kretanja i trendovi na financijskim tržištima te se prati regulatorni okvir kojima se uređuje poslovanje financijskih institucija.

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Sudjelovanje u obavljanju poslova analize financijskih izvješća financijskih institucija i dodjele kreditnog rejtinga
 • Sudjelovanje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija – domaćih banaka i leasing društava za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih inozemnih banaka po pojedinim zemljama
 • Sudjelovanje u određivanju limita i praćenju limita zaduženja financijskih institucija
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije i vođenje arhive poslova analiza i akata HBOR-a
 • Pripremanje i istraživanje dostupnih informacije o financijskim institucijama
 • Sudjelovanje u izradi izvješća potrebnih tijelima HBOR-a

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 17.7.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 03. i 10.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

 

 

Projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća.

Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi.

Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Projektira aplikativna rješenja i promjene u postojećim poslovnim aplikacijama
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Minimalno VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovnog-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 24.7.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 2.3.2020.

 

Stručni suradnik za nabave(m/ž)

u Direkciji nabave

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • obavlja poslove nabave vezane za javne nabave
 • obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, koristi modul e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata te komunicira s ponuditeljima
 • obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira s internim naručiteljem u svezi dokaza
 • priprema materijale o prihvatu/poništenju postupaka nabave
 • prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji s internim organizacijskim jedinicama u nadležnosti
 • u suradnji s internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi
 • obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez PDV-a do pragova javne nabave
 • priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave
 • izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja
 • objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • sudjeluje u ocjenjivanju ponuda te kontaktira s ponuditeljima
 • obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti
 • izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata
 • provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili upravno-pravnog ili pravnog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na izvrsno znanje rada u Excelu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju i/ili u javnoj službi na poslovima javne nabave
 • poželjno posjedovanje certifikata iz područja javne nabave
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN)
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint)
 • razvijene organizacijske vještine, razvijene analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.3.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 08.06.2020., izabran je: Ante Tandara, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.06.2020.

Stručno i psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.05., 01.06. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 25., 26., 27. i 29.5. 2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.5.2020.

 

Voditelj sigurnosti informacijskog sustava (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Koordinira sve zainteresirane strane i njihove zahtjeve u vezi s informacijskom sigurnošću, te sudjeluje u svim aktivnostima vezanim za zaštitu osobnih podataka,
 • Razvija politiku sigurnosti informacijskog sustava i ostale interne akte s ciljem postizanja i održavanja zadovoljavajuće razine sigurnosti, te kontrolira njihovo provođenje,
 • Procjenjuje rizik sigurnosti informacijskog sustava, te inicira primjenu dobrih praksi i prihvaćenih standarda vezanih uz sigurnost informacijskog sustava,
 • Priprema edukacije i plan podizanja svijesti zaposlenika za informacijsku sigurnost te kontinuirano provodi aktivnosti za podizanje svijesti zaposlenika za informacijsku sigurnost,
 • Izvješćuje Upravu  o zahtjevima zainteresiranih strana u vezi informacijske sigurnosti, o najvažnijim sigurnosnim rizicima i o rezultatima provedbe sigurnosnih mjera i predlaže korektivne aktivnosti,
 • Savjetuje u svim pitanjima vezanim uz informacijsku sigurnost,
 • Sudjeluje u radu Odbora za upravljanje informacijskim sustavom HBOR-a,
 • Jednom godišnje dostavlja izvješća Upravi o stanju sigurnosti informacijskog sustava,
 • Planira i koordinira analize isplativosti preporučenih i postojećih sigurnosnih rješenja,
 • Nadzire provođenje preporučenih korektivnih aktivnosti,
 • Nadzire sigurno uništenje medija i opreme,
 • Procjenjuje sigurnosni rizik eksternaliziranih aktivnosti u domeni informacijske sigurnosti,
 • Određuje prihvatljive kanale komunikacije te planira komunikacijsku opremu koja se koristi u slučaju katastrofe,
 • Koordinira odgovor na sigurnosni incident, sudjeluje u pripremi dokaza za pravni postupak nakon incidenta te analizira incidente u svrhu sprečavanja budućih štetnih događaja,
 • Sudjeluje u planiranju aktivnosti za oporavak kontinuiteta poslovanja,
 • Koordinira proces analize utjecaja na poslovanje (BIA) i izradu planova oporavka,
 • Koordinira vježbe, testove i simulacije oporavka kontinuiteta poslovanja,
 • Predlaže planiranje i nabavu resursa za zaštitu informacija,
 • Odobrava odgovarajuće tehničke mjere zaštite radnih stanica, mobilnih uređaja, računalnih mreža, komunikacijskih kanala i usluga u oblaku,
 • Određuje principe sigurnog razvoja informacijskog sustava,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag., (ekonomskog, elektrotehničkog, strojarskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Inovativnost
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Dobro poznavanje sigurnosnih sustava (sigurnosni mrežni uređaji, SIEM, zaštita krajnje točke, audit sustavi, inventorij, upravljanje ranjivostima i sigurnim konfiguracijama, hardening itd.)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 25.5.2020.


Odluka o zatvaranju natječaja: 28.2.2020. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 30.1.2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 21.1.2020., 22.1.2020., 23.1.2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.12.2019., 20.12.2019., 23.12.2019., 7.1.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 6.12.2019.

 

 

Stručni suradnik za EU fondove (m/ž)

u EU fondovima i financijskim instrumentima
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Sudjeluje u strukturiranju, razvoju i provedbi financijskih instrumenata, te projekata iz EU centraliziranih programa i inicijativa te surađuje s organizacijskim jedinicama HBOR-a i drugim tijelima u svrhu provedbe ciljeva HBOR-a.

Radni zadaci i odgovornosti:

 • prikuplja, objedinjava, obrađuje i prezentira informacije o mogućnostima sudjelovanja HBOR-a u korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova te o mogućnostima korištenja EU fondova, financijskih instrumenata te EU centraliziranih financijskih programa, proizvoda i inicijativa
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata
 • aktivno sudjeluje u strukturiranju, razvoju i provedbi financijskih instrumenata, te projekata i bankarskih proizvoda financiranih iz centraliziranih EU financijskih programa i inicijativa
 • održava redovite kontakte u segmentu EU proizvoda sa domaćim i inozemnim javnim i financijskim institucijama, udrugama i mrežama
 • predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata
 • prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a
 • sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

Traženi uvjeti za radno mjesto:

  • VSS / mag., ekonomskog smjera
  • najmanje 2 godine radnog iskustva
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika
  • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
  • poželjno radno iskustvo u bankarstvu u području EU fondova i/ili na razvoju proizvoda/posebnih aranžmana financiranja i u radu s međunarodnim financijskim institucijama ili radno iskustvo u istim/sličnim poslovima u konzultantskom sektoru
  • poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
  • savjesnost, proaktivnost u radu i sistematičnost
  • organizacijske vještine, komunikacijske vještine, prezentacijske vještine i analitičke vještine

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.12.2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 31.1.2020., izabrana je: Sanda Krolo, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 7.1.2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 17.12.2019., 19.12.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.12.2019., 13.12.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 22.11.2019., 25.11.2019., 2.12.2019., 5.12.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 8.11.2019.

 

 

 

Stručni suradnik ili samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

 

u Odjelu plana i analize, Direkciji upravljačkog računovodstva, Sektor računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Sudjeluje u izradi planova, analiza i izvješća za menadžment  i ostale unutarnje i vanjske korisnike u svrhu kvalitetnijeg procesa donošenja poslovnih odluka i ostvarenja planiranih rezultata u skladu sa strategijom Banke.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Minimalno VSS/ mag. (ekonomskog smjera)
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva (poželjno u kontrolingu financijskih institucija)
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u MS Office-u
 • Analitičke, komunikacijske i organizacijske vještine

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 8.11. 2019.

 


 

Odluka o zatvaranju natječaja: 19.12.2019., izabrana je: Tamara Antolković, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 4.12.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.11.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 5.11.2019./6.11.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

 

SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE (m/ž)

u Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za zastupanje HBOR-a i poduzimanje ostalih radnji u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a s domaćim i međunarodnim elementom
 • Pruža pomoć u prikupljanju dokumentacije te poduzimanju ostalih radnji potrebnih u provođenju postupaka osiguranja naplate potraživanja HBOR-a, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Vodi evidenciju predmeta dostavljenih Direkciji na obradu te evidenciju poduzetih radnji u tim predmetima
 • Prikuplja i razvrstava akte, odluke, zaključke i poštu
 • Prima, daje i prenosi telefonske poruke za neposrednog rukovoditelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS, upravno pravnog smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vrlo dobro poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, Power Point)
 • Izražene komunikacijske vještine.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 22.11.2019., izabrani su: Domagoj Mikašek, VSS i Ivan Oršolić, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 5., 6., 11.11. 2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21., 22. i 24.10. 2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 10., 11., 14., 15. i 16.10.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.9.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.9.2019.

 

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

U Direkciji pravnih poslova

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Tražimo osobu koja će samostalno davati pravne savjete i mišljenja te kroz stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja podržavati uspješnost i kontinuitet poslovanja HBOR-a.

 

Radni zadaci:

 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni zakona i drugih propisa te o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Samostalno izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata s domaćim i međunarodnim elementom
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poželjno radno iskustvo u poslovima osiguranja plasmana te u postupcima prisilne naplate
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 29.11.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 25.11.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.11.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.10.2019., 14.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

 

STRUČNI ANALITIČAR / SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Zaprima i kontrolira ispravnost dokumentacije, obavlja poslove analize financijskih izvješća financijskih institucija te predlaže interni rejting
 • Prati i analizira financijski položaj i uspješnosti poslovanja financijskih institucija prema kojima je HBOR izložen
 • Utvrđuje profil rizičnosti financijskih institucija i njihovu prihvatljivosti za suradnju
 • Predlaže interni rejting domaćih i inozemnih banaka, odnosno domaćih leasing društva te sudjeluje pri izradi prijedloga limita izloženosti prema istima
 • Prati pravila i regulatorne zahtjeve nacionalnih regulatora te na razini EU vezanih uz poslovanje financijskih institucija
 • Sudjeluje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih banaka po pojedinim zemljama
 • Izrađuje i upravlja internim bazama podataka o poslovanju financijskih institucija s ciljem osiguravanja analitičke podloge za njihovu ocjenu i praćenje dinamike poslovanja
 • Izrada redovitih i ad hoc analiza, izvještaja, planova, prezentacija te drugih dokumenata iz djelokruga Službe
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office), poglavito MS Excel
 • Dobro poznavanje odrednica rizičnog profila i poslovanja financijskih institucija, poglavito banaka
 • Dobro poznavanje kretanja u bankovnom sustavu i ostalim financijskim tržištima te makroekonomskih kretanja
 • Dobro poznavanje analize financijskih izvješća i financijskih instrumenata
 • Razvijene analitičke sposobnosti – koncizna analiza kompleksnih podataka iz različitih izvora
 • Razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja
 • Organizacijske vještine, pedantnost i točnost

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost privatnog i poslovnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 19.12.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 18.10.2019./12.11.2019./18.11.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 10.10.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.9.2019., 4.10.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.9.2019., 1.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.9.2019.

 

Stručni suradnik prisline naplate (m/ž)

u Odjelu prisilne naplate potraživanja, Direkciji analitičkog knjigovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprima, knjiži, odlaže, čuva i vraća instrumente osiguranja po odobrenim plasmanima HBOR-a
 • Aktivira instrumente osiguranja sukladno procedurama i propisima
 • Prati i evidentira u pomoćnim evidencijama uplate na temelju aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Evidentira i knjiži pozive za plaćanje po zaprimljenim Jamstvima RH i naplatu po svakom pojedinom pozivu uz obavijest nadležnom i odgovornom radniku Sektora kreditiranja i Sektora sredstava
 • Izrađuje mjesečne izvještaje za potrebe aktivacije instrumenata osiguranja
 • Održava stalne kontakte s Financijskom agencijom i poslovnim bankama radi aktiviranja i povlačenja iz postupka naplate aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, Ovršni zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima s Pravilnicima
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS, ekonomskog smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u MS Office-u, osobito Excel-u
 • Odgovornost, sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnje učenje i usavršavanje, snalažljivost, pedantnost, poštivanje rokova, spremnost na suradnju i timski rad
 • Poželjno iskustvo na računovodstvenim poslovima
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 29.11.2019., izabrana je: Andrijana Bedalov, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 5.11.2019./12.11.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.10.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 21.10.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

U cilju pružanja daljnje kvalitetne usluge gospodarstvenicima u području osiguranja izvoza tražimo osobu koja će se pridružiti timu i sudjelovati u obradi zahtjeva za osiguranje izvoza i na taj način doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, olakšati im pristup financiranju te izlasku na nova izvozna tržišta.

 

Radni zadaci:

 • Analiza zahtjeva za osiguranje (izvoznika i banaka koji prate izvoznike) i reosiguranje (privatnih osiguravatelja)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja i zaključenom ugovoru o reosiguranju
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a
 • Izrada i ažuriranje akata i procedura iz domene poslova osiguranja izvoza. 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine iskustva
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 18.10.2019. Izabrana je: Ana Popović, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.10.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.10.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 14.10.2019

Stručno testiranje odabranih kandidata: 07.10.2019., 10.10.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 30.9.2019.

 

RUKOVODITELJ DIREKCIJE LJUDSKI POTENCIJALI (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Odgovara za strategiju zapošljavanja te za razvoj i provedbu postupka zapošljavanja
 • Odgovara za razvoj i provedbu sustava praćenja radnog učinka, procjene kompetencija menadžera i zaposlenika te sustava nagrađivanja
 • Odgovara za razvoj zaposlenika, obrazovanje i usavršavanje
 • Odgovara za razvoj i provedbu programa za razvoj menadžera
 • Odgovara za podršku menadžmentu kroz savjetovanje pri poslovnim odlukama, s naglaskom na one vezane za upravljanje ljudima
 • Odgovara za individualnu podršku menadžmentu kroz savjetovanje
 • Odgovara za organizacijski razvoj iza razvoj organizacijske učinkovitosti
 • Odgovara za upravljanje administrativnom podrškom
 • Obavlja i druge poslove sukladno internim aktima HBOR-a i odlukama Uprave

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., psihološkoga, ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Minimalno 5 godina radnog iskustva
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Sposobnost sagledavanja šire slike i strateškog razmišljanja
 • Razvijene analitičke sposobnosti i organizacijske vještine
 • Razvijene vještine pismenog, usmenog izražavanja i prezentacijske vještine
 • Razvijene vještine savjetovanja i pregovaranja 

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 30.9. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 20.9.2019. Izabrana je: Danijela Zeljko, VSS

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.7.2019., 29.7.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 23.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.7., 16.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je: 17.6.2019.

 

 

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju (m/ž)

u Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

Tražimo osobu koja će sudjelovati u obavljanju poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljanja novih te nadogradnje i održavanja postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, poslovnim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno kreditnim institucijama
 • Priprema informacije, preglednike i sažetke o međunarodnim ustanovama i partnerima
 • Sudjeluje u pregovorima, održava suradnju i razvija odnose s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije, a o kojima redovito priprema potrebne informacije
 • Sudjeluje u pripremnim poslovima za prisustvovanje predsjednika i članova Uprave u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera, te ih povezuje s drugim organizacijskim jedinicama, a sukladno djelokruga rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje, te komunikacijske vještine
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu (MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 30.8.2019. Izabran je: Luka Herceg, VSS

Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 29.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.7.2019., 22.7.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 4.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.6.2019.

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

 

Radni zadaci:

 • Analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke)
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja
 • Priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • Vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja
 • Vođenje poslovnog odnosa s klijentima
 • Održavanje sastanaka s klijentima
 • Praćenje portfelja preuzetog u osiguranje
 • Priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza
 • Analiza rizika zemalja
 • Komunikacija s drugim odjelima HBOR-a

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno znanje rada u MS Office-u
 • Dobro poznavanje financijske analize
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi)
  • poznavanje još jednog stranog jezika
 • Od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.6.2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 26.07.2019. Izabran je: Filip Milak, VSS

Drugi krug intervja s odabranim kandidatima: 8.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.06.2019., 21.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.5.2019., 31.5.2019., 11.06.2019., 12.06.2019., 14.06.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.5.2019., 15.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.5.2019

 

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju/ specijalist (m/ž)

U Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Tražimo osobu koja će samostalno obavljati poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljati nove te održavati postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, izvoznim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Radni zadaci:

 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije te redovito priprema potrebne informacije
 • Samostalno sudjeluje u pripremama za sudjelovanje Uprave i predstavnika HBOR-a u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/Mag., pravni, ekonomski ili filozofski
 • Najmanje 3 godine, odnosno 4 godine iskustva (na istim ili sličnim poslovima)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno C2)
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu(MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno:
  • Poznavanje još jednog stranog jezika
  • Umijeće pisanja stajališta za sastanke, uključujući i analize o stranim zemljama i bilateralnim i multilateralnim odnosima
  • Umijeće pisanja govora, iskustvo sudjelovanja/ organizacije međunarodnih sastanaka i skupova
  • Razumijevanje međunarodnih odnosa i praćenje aktualnih globalnih kretanja te  razumijevanje diplomatskog protokola
  • Poznavanje glavnih odrednica, aktera i  zbivanja u domeni hrvatske vanjske politike
  • Znanje o organizacijama i udruženjima iz domene međunarodne suradnje HBOR-a
  • Iskustvo komunikacije s različitim dionicima u državnoj upravi, međunarodnim organizacija, diplomatskom zboru i sl.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 03.05.2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2019. Izabrani su: Sara Letica, VSS i Marko Šašić, VSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.7.2019., 22.7.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 12.7.2019., 15.7.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 1.7.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 21.6.2019.

 

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui)
 • Obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Izrađuje ugovore o radu i sudjeluje regulaciji radnog odnosa
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Najmanje 2 godine iskustva rada na poslovima u ljudskim potencijalima
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno iskustvo rada u HRNet aplikaciji
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom
 • Poželjno iskustvo u izvještavanju
 • Poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa (sastavljanje ugovora o radu, otkaza i sl.)
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 21.6. 2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 19.07.2019. Izabran je Hrvoje Bubalo, VSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 3.7.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.05.2019., 3.06.2019., 14.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 22.05.2019., 24.05.2019., 27.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.04.2019., 9.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • Minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 2 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama (u posljednjih 7 godina),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • Analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 05.07.2019. Izabrana je Valentina Jagečić, SSS.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19.06.2019.

Psihologijsko testiranje s odabranim kandidatima: 10.06.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 3.6.2019., 4.6.2019., 5.6.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

 

Suradnik za administraciju (m/ž)

u Direkciji logistike

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS,
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva,
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Pismenost, komunikativnost i zainteresiranost za uredsko poslovanje.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 05.07.2019. Izabran je Marko Šalamon, VŠS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 07.06.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.05.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2019., 10.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4.2019., 16.4.2019., 24.4.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

u Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • Utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • Verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • Utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., građevinskog smjera, (mag.ing.aedif)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Tehničko-tehnološka znanja
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno:
  • Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
  • Analitičke vještine
  • Poznavanje financijskih izvještaja poduzeća

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.


Odluka o zatvaranju natječaja: 22.5.2019.  Izabrana je: Željka Hajdina

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.3.2019., 30.04.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.3.2019. , 15.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 5.3.2019., 7.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.2.2019., 28.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza / specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na neodređeno

 

U cilju širenja tima koji se bavi osiguranjem izvoznih kredita i potraživanja, nudimo radno mjesto na kojem ćete imati priliku unaprijediti svoja znanja radom u profesionalnom i motiviranom timu zaposlenika te sudjelovati u radu financijske institucije koja se kontinuirano bavi poticanjem izvoza u Republici Hrvatskoj.

 

Radni zadaci:

 • briga za postojeće klijente, prodaja proizvoda i akvizicija novih klijenata
 • analiza zahtjeva za osiguranje (za izvoznike kapitalnih dobara i usluga te njihove banke), te priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • sudjelovanje u strukturiranju transakcija između banke, poduzeća, HBOR-a i drugih dionika, a vezano za izvozne projekte
 • praćenje portfelja i vođenje administracije po zaključenim poslovima,
 • priprema izvješća iz područja izvozno-kreditnog osiguranja,
 • analiza rizika država u koje izvoze hrvatski poduzetnici i praćenje makroekonomske situacije u istima,
 • komunikacija s poduzećima, bankama, izvozno-kreditnim agencijama u inozemstvu i drugim odjelima HBOR-a,
 • sudjelovanje u ostalim poslovima kao što su npr. praćenje EU regulative i implementacija iste u okviru područja rada, izrada metodologija i uputa za poslovne procese sukladno zahtjevima organizacije, rad na razvoju novih proizvoda i drugo.

 

Uvjeti za radno mjesto:

Tražimo motivirane i prodajno orijentirane osobe sklone radu u timu, otvorene za kontinuirano učenje i profesionalnu nadogradnju, razvijenih radnih navika, sa sljedećim kvalifikacijama:

 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 5 godine iskustva na sličnim poslovima (npr. korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva i dr.),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema,
  • poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
  • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnosti preciznost te da je prilagodljiv na promjene.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • stjecanje novih znanja na području financiranja međunarodne trgovine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 14.6.2019.  Izabrana je: Ana Kocijančić Parlov

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 10.06.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 29.5.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 24.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.4.2019., 8.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme – do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • evidentiranje ulaznih i izlaznih računa u glavnoj knjizi,
 • obračun putnih naloga,
 • pripremanje isplata putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentiranje istih u glavnu knjigu i analitičku evidenciju troškova,
 • usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • izrada izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavljanje izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • evidentiranje dnevnih izvoda i kontrola uplate dospjelih obveza i potraživanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro znanje uredskih programa MS Office-a (Excel, Word, PowerPoint),
 • usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 29.3.2019. Izabrana je: Kristina Jurić, VSS

Drugi krug razgovora: 27.3.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 8.3.2019., 11.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.2.2019., 27.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Samostalni stručni analitičar / specijalist (m/ž)

u Direkciji kreditnih analiza

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • samostalno analizira financijska izvješća i projekte te određuje klasu kreditnog rizika i predlaže kreditni rejting
 • surađuje na izradi prijedloga za odobrenje kredita, prijedloga za rezervacije te održava pravnu i financijsku dokumentaciju u skladu s važećim procedurama i metodologijom
 • periodično provodi financijsku analizu klijenta, predlaže revidirani kreditni rejting te izvještava kreditnog referenta
 • sudjeluje u određivanju limita i prati limite zaduženja domaćih i inozemnih banaka
 • samostalno priprema i istražuje dostupne informacije o korisnicima
 • samostalno predlaže inovacije za poboljšanje tehnike analize
 • samostalno izrađuje izvješća potrebna tijelima HBOR-a

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag., ekonomskog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima analize financijskih izvješća pravnih osoba i/ili poslovima procjene kreditnog rizika u bankarskom ili financijskom sektoru,
 • poznavanje računovodstvenih propisa i tehnika bilanciranja
 • poželjno poznavanje rada u poslovnim modelima (naglasak na projekcije poslovanja),
 • poželjno iskustvo rada na području projektnog i equity financiranja,
 • iskustvo i poznavanje lokalnog tržišta te tržišta u okolici RH,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola,
 • analitičnost, sistematičnost, sklonost timskom radu, fleksibilnost, odgovornost, samostalnost.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Odluka o zatvaranju natječaja: 8.4.2019. Izabrana je: Susanne Grgac, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 28.3.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata:  15.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 8.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • evidencija i knjiženje troškova,
 • evidentiranje Odluka organa upravljanja za interne potrebe direkcije,
 • slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje, evidencija o vraćenim IOS-ima,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima (redovna dospijeća), naknade, zatezne kamate, opomene,
 • praćenje i provedba odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • skeniranje, kopiranje dokumentacije, obrazaca, dopisa i sl. za interne potrebe,
 • klasifikacija pošte, raspodjela vraćene pošte, pakiranje pošte i unos u internu aplikativnu podršku,
 • evidencija vraćene pošte i slanje informacije nadležnom referentu za kredit,
 • odlaganje dokumentacije u odjelu,
 • trebovanje potrošnog uredskog materijala i materijala za pisače u direkciji,
 • arhiviranje dokumentacije, izrada popisa za slanje dokumentacije u arhivu,
 • izrada jednostavnijih izvještaja za druge organizacijske jedinice u banci.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • sposobnost brzog učenja, motivacija za daljnjim razvojem
 • snalažljivost u radu, razvijen osjećaj za rad u timu
 • poštivanje rokova, fleksibilnost radnog vremena i spremnost na suradnju.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Odluka o zatvaranju natječaja: 8.4.2019. Izabrana je: Kristina Bašić, VŠS

Intervju s odabranim kandidatima: 28.3.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

 

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

 

Radni zadaci:

 • kontrola, verifikacija i knjiženje podataka iz ugovora o kreditu i dodatka ugovora,
 • unos, raspored i knjiženje dnevnog izvoda,
 • usklađenje podataka s platnim prometom,
 • obračun i knjiženje / zaduženja svih vrsta naknada i kamata, glavnice, tečajne revalorizacije,
 • izrada plana otplate i priprema obavijesti za komitente,
 • mjesečno usklađenje s Glavnom knjigom,
 • suradnja u izradi svih potrebnih izvještaja,
 • provedba internih i zakonskih promjena,
 • suradnja s unutarnjom i vanjskom kontrolom i revizijom,
 • kontakti i usklađenje stanja s komitentima i godišnje slanje izvatka otvorenih stavaka na usklađenje,
 • priprema dokumentacije potrebne za provođenje inventure,
 • priprema i slanje obavijesti komitentima,
 • praćenje i provođenje odluka tijela HBOR-a, zakona i drugih propisa,
 • evidencija, obračun i knjiženje subvencija i potpora HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje i korištenje MS Office-a (osobito Excel-a)
 • analitičke vještine
 • sposobnost brzog učenja
 • razvijen osjećaj za rad u timu i poštivanje rokova
 • usmjerenost na detalje.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


Odluka o zatvaranju natječaja: 22.3.2019. Izabrana je: Sandra Frankić, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.3.2019., 14.3.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 28.2.2019., 1.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 21.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019.

 

Samostalni stručni suradnik za praćenje usklađenosti (m/ž)

u Uredu za usklađenost, SPNFT i informacijsku sigurnost

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • prati usklađenost poslovanja i internih akata HBOR-a s relevantnom regulativom, standardima, kodeksima, smjernicama, poslovnom praksom i drugim relevantnim pravilima,
 • provjerava usklađenost novih proizvoda ili postupaka s relevantnim zakonima i propisima, kao i s izmjenama zakona i propisa,
 • utvrđuje i procjenjuje rizik usklađenosti kojem HBOR jest ili bi mogao biti izložen,
 • savjetuje Upravu i druge odgovorne osobe o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući informiranje o aktualnostima iz tih područja,
 • sudjeluje u procjeni učinaka koje će izmjene relevantnih propisa imati na poslovanje HBOR-a,
 • savjetuje u dijelu pripreme obrazovnih programa vezanih za usklađenost,
 • sudjeluje u rješavanju prigovora i nepravilnosti i provedbi Kodeksa ponašanja HBOR-a,
 • provodi i ostale poslove iz nadležnosti funkcije praćenja usklađenosti.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. Pravnog smjera,
 • najmanje 3 godina radnog iskustva u struci na poslovima iz relevantnih područja,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • dobre komunikacijske vještine, jasnoća pisanog i usmenog izražavanja, organizacijske i pregovaračke vještine.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019. 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 1.2.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 11.1.2019.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 10.12.2018., 11.12.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

 

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 3 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. Izabrana je: Mirela Štefanac Kasumović, VŠS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.10.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 4.10.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.9.2018, 28.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.8.2018., 19.9.2018., 21.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 16. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

 

Stručni suradnik za računovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu HBOR-a i/ili Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama,
 • sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje,
 • surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontiranja složenijih računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontroliranja i knjiženja temeljnica analitičkih evidencija u Glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama,
 • poželjno iskustvo sastavljanja godišnjih obračuna i financijskih izvještaja,
 • poželjno iskustvo izrade i usklađenja procedura iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • poželjno iskustvo suradnje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima te unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • poželjno poznavanje i primjena MSFI-a,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.3.2017.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. Izabrani su: Kruno Bartoluci i Gordan Sentić.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.11.2018., 30.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 31.10.2018.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 25 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do:

 

5 STUDENTSKIH STIPENDIJA

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a? (obvezni kriteriji)

 

 

Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija , 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika – smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

 

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator.
 • Rad u HBOR-u omogućuje:
  • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
  • rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
  • rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
  • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoj

 

Koje su obveze stipendista?

Stipendisti su obvezni:

 • redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
 • ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

 

Kako izvršiti prijavu?

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika.

Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:

 • izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ukoliko nije korisnik druge stipendije.

Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:

 • motivacijsko pismo i životopis
 • presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ukoliko ih student posjeduje

 

Rok za prijavu je: 31. 10. 2018.

Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:

 • presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu. 2018./2019.
 • presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Kako ćemo izabrati stipendiste?

 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obavezne kriterije. Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:

 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)

 

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

 

Kako se regulira pravo na stipendiju?

HBOR će sa korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze banke i studenta korisnika stipendije.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.1.2019. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 14.12.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.11.2018., 29.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.11.2018. , 20.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

 

Radni zadaci:

 • analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke),
 • prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja,
 • priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja,
 • vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja,
 • vođenje poslovnog odnosa s klijentima,
 • održavanje sastanaka s klijentima,
 • praćenje portfelja preuzetog u osiguranje,
 • priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza,
 • analiza rizika zemalja,
 • komunikacija s drugim odjelima HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
 • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
 • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2019. Odabrani su: Ivan Vukadin, VSS i Filip Uhilk, VŠS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.11.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.11.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 26.10.2018., 29.10.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.10.2018., 17.10.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.9.2018.

 

Stručni suradnik/ Samostalni stručni suradnik / Specijalist za rizične plasmane (m/ž)

u Sektoru analiza

 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • Analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • Istraživanje mogućnosti financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • Izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/ bacc ili VSS/ mag, ekonomskog smjera (ovisno o radnom mjestu),
 • Najmanje 2 ili 3 ili 4 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada u uredskim programima (MS Office, s naglaskom na Excel),
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Poželjno odlično znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika,
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana,
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • Razvijene vještine pisane i usmene komunikacije, vještine upravljanja odnosom s klijentima, prezentacijske i pregovaračke vještine, istraživačke i analitičke vještine, organizacijske vještine, pedantnost, proaktivnost i vještine upravljanja stresom.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.9.2018. 

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 28. 9. 2018. Odabrana je Tamara Blažinić – Papišta, VSS
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 20.9.2018.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 14.9.2018., 17.9.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7.9.2018., 11.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 31.8.2018., 4.9.2018., 7.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.8.2018.

 

Stručni ili samostalni stručni suradnik za ljudske potencijale (m/ž) 

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Priprema prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • Provodi selekcijske postupke (testiranja, selekcijski intervjui),
 • Ispituje i planira razvojne potrebe zaposlenika te planira i prati troškove razvoja zaposlenika,
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • Predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika te nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • Sudjeluje u izradi opisa poslova, definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi akata,
 • Sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje VSS, ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Znanje rada u uredskim programima (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • Poželjno 2 godine radnog iskustva provođenja psihologijske procjene kandidata za posao te posjedovanje važeće licence za rad Hrvatske psihološke komore,
 • Poželjno radno iskustvo u HRNet aplikaciji,
 • Vještine usmene i pisane komunikacije, prezentacijske vještine, vještine intervjuiranja, proaktivnost, analitičke sposobnosti, sistematičnost u radu, organizacijske vještine i sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta, preciznost u radu i usmjerenost na detalje

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.8.2018. 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 13.9.2018. Odabrana je Daniela Komorčec, SSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31.8.2018
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.8.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 23.8.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.8.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 11.8.2018.

 

Suradnik za transakcijsko bankarstvo (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Uspostavlja i održava odnosa s klijentima, bankama, drugim financijskim institucijama te ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a,
 • Organizira sastanke i ostala događanja (due diligence, potpisivanje ugovora i sl).,
 • Organizira službena putovanja unutar Sektora sredstava,
 • Vodi bazu kontakata direktorice Sektora sredstava,
 • Preuzima telefonske pozive direktorice Sektora sredstava te rukovoditelja/ice u Sektoru sredstava,
 • Izrađuje godišnje planove (nabava roba, usluga i radova, usavršavanja i konferencija, literature i sl.),
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja,
 • Održava usmenu i pismenu komunikaciju s inozemnim predstavnicima banaka i drugih financijskih institucija.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje SSS, ekonomskog, upravno-pravnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na međunarodnoj razini,
 • Poželjno iskustvo u poslovima planiranja i izvješćivanja,
 • Poželjno dobro poznavanje drugog stranog jezika u govoru i pismu: njemačkog, talijanskog, francuskog ili ruskog,
 • Poželjno iskustvo rada s pravnim osobama iz financijskog sektora (s bankama, revizorskim kućama, faktoring, leasing ili osiguravajućim društvima),
 • Sistematičnost, pedantnost, točnost i organizacijske vještine; proaktivan i profesionalan pristup radu; razvijene usmene i pisane komunikacijske vještine; visoka motiviranost za ovo radno mjesto.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.8.2018. 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 31.8.2018. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 2. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ulazne i izlazne račune evidentira u glavnoj knjizi banke i analitičkoj evidenciji troškova,
 • priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova,
 • usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa,
 • evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja,
 • izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području obračuna putnih naloga,a
 • poželjno radno iskustvo knjiženja ulaznih i izlaznih računa,
 • poželjno radno iskustvo knjiženja bankovnih izvoda
 • poželjno radno iskustvo u analitici kupaca i dobavljača, te analitici troškova,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 2.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2018. Odabrana je Božena Jović, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2.7. i 4.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 29.5. i 5.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2018.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrađuje zahtjeve za osiguranje i reosiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla,
 • uspostavlja i održava odnose s klijentima,
 • priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore,
 • prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja,
 • analizira financijska izvješća,
 • predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja,
 • prati tijek izvoznog posla,
 • prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja,
 • sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza,
 • sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije,
 • izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza,
 • sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija,
 • sudjeluje u promotivnim aktivnostima po potrebi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva) ili odjelu financija i računovodstva,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,
 • izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 26.7.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.7.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.5 i 30.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 18.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 30. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SPECIJALIST (m/ž)

u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
 • surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
 • samostalno predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
 • samostalno sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a, vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:

 • najmanje VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS Wordu),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
 • poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, razvijene analitičke vještine, savjesnost i proaktivnost u radu, sistematičnost i organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 30.4.2018.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 20.6.2018 i 13.7.2018. Odabrani su Dragutin Matoić , VŠS i Goran Mihalić, VŠS

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.7. i 11.7..2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 2.7. i 6.7.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 29.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.6.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.6.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 7. i 8.6.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.5. i 29.5.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.5.2108.

 

SISTEM ADMINISTRATOR ILI SAMOSTALNI SISTEM ADMINISTRATOR (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

ili

2 pripravnika na određeno vrijeme od 1 godine, s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • nadzor i upravljanje informatičkom infrastrukturom,
 • izrada i ažuriranje dokumentacije informatičke infrastrukture,
 • instaliranje, podešavanje i održavanje poslužitelja, sistemskog softvera i poslovnih aplikacija na poslužiteljima,
 • podešavanje i održavanje mrežne opreme,
 • izrada sigurnosne kopije podataka,
 • upravljanje korisničkim računima i dozvolama,
 • upravljanje sustavima informatičke sigurnosti,
 • pružanje pomoći u radu korisnicima.

 

Traženi uvjeti:

 •  najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog staža ili
 • bez radnog iskustva za zapošljavanje u svojstvu pripravnika,
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u (s posebnim naglaskom na Excel),
 • poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,
 • poželjno iskustvo u administriranju Cisco IOS, Microsoft Windows/Exchange/Sharepoint sustava i Red Hat Enterprise Linux platforme, VmWare
 • poželjno iskustvo u provođenju sigurnosnih kontrola u informatičkim sustavima
 • sistematičnost, dobre organizacijske vještine, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, motiviranost za usvajanje novih znanja te sposobnost prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 13.5.2018.


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 8.6.2018. Odabrana je Mateja Perković, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 9.5.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.5.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 3. i 4.5.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 19. 3., 21. 3. i 20.4.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 9. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROCESA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti,
 • predlaže razvojne promjene u sustavu praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenika,
 • priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu i menadžment iz svog djelokruga rada,
 • sudjeluje u provedbi selekcijskih postupaka (testiranja, selekcijski intervjui),
 • sudjeluje u planiranju razvojnih potreba zaposlenika, te planiranju i praćenju troškova razvoja zaposlenika,
 • sudjeluje u izradi opisa poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća,
 • prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata,
 • sudjeluje u procesu upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, filozofskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
 • poželjno radno iskustvo u aplikaciji HRnet,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju sustava upravljanja radnim učinkom,
 • poželjno iskustvo u izvještavanju,
 • poželjno iskustvo u planiranju i praćenju troškova usavršavanja,
 • poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka,
 • razvijene analitičke sposobnosti i preferencija za analitičke poslove, razvijene komunikacijske vještine, proaktivan pristup i preciznost u radu, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 9.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 16.02.2018. Odabrana je Ana Dašić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 2. i 6.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 17.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 11.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

STRUČNI SURADNIK/SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA EU FONDOVE (m/ž)
u direkciji EU fondovi i financijski instrumenti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:
• aktivno sudjeluje na projektima vezanima uz implementaciju financijskih instrumenata u HBOR-u,
• prikuplja, analizira, obrađuje dokumentaciju te priprema cjelovite informacije o relevantnim tekućim natječajima iz EU fondova namijenjenih ciljnim skupinama HBOR-a,
• predlaže i u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a razvija i izrađuje podloge za nove bankarske proizvode i kreditne programe za praćenje korisnika EU projekata,
• surađuje s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a na korištenju i osiguranju podrške provedbi EU fondova i financijskih instrumenata,
• sudjeluje u poslovima promocije, vidljivosti i komunikacije proizvoda i aktivnosti HBOR-a vezanih uz EU fondove.

 

Traženi uvjeti:
• VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
• najmanje 2 godine radnog iskustva,
• izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• poželjno aktivno znanje još jednog stranog svjetskog jezika,
• napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office, s naglaskom na rad u MS PowerPoint),
• poželjno radno iskustvo u području EU fondova – u bankarstvu (npr. na EU desku i sličnim poslovima), u javnom (npr. u tijelima javne uprave koja se bave korištenjem EU fondova) ili privatnom sektoru (npr. konzultanti za EU fondove),
• poželjni certifikati u području EU fondova (npr. Projektni menadžer EU fondova),
• poželjno poznavanje zakona i propisa RH i EU
• savjesnost i proaktivnost u radu, analitičke vještine, sistematičnost i organizacijske vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine i vještine pisanog izražavanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabrana je Suzana Leko, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 18.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 8.1. i 9.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 8.12., 11.12. i 12.12.2017.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Sektoru analiza
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc. ili VSS/mag., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • znanje rada na osobnom računalu (MS Office),
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • komunikacijske vještine i vještine upravljanja odnosom s klijentima,
 • poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (banke, faktoring, leasing ili revizorske kuće),
 • poželjno iskustvo rada na poslovima restrukturiranja i naplate potraživanja,
 • poželjno znanje analize financijskih izvještaja i projekata gospodarskih subjekata,
 • poželjno poznavanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • vještine upravljanja odnosom s klijentima, komunikacijske i pregovaračke vještine, organizacijske vještine, analitičnost i proaktivnost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 09.02.2018. Odabran je Boris Sambolić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 02.2.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.1. i 16.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 5.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI ANALITIČAR ZA RIZIKE (m/ž)
u Upravljanju rizicima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• identifikacija i analiza podataka za potrebu upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom,
• izrada modela za upravljanje navedenim rizicima,
• davanje prijedloga limita,
• praćenje i kontrola limita,
• izrada izvještaja za potrebu sagledavanja izloženosti riziku likvidnosti, kamatnom i valutnom riziku,
• izrada akata kojima se regulira područje upravljanja navedenim rizicima,
• davanje prijedloga i preporuka za upravljanje rizicima,
• izvještavanje nadležnih tijela o izloženosti HBOR-a navedenim rizicima,
• sudjelovanje u analizi utjecaja pri uvođenju novih proizvoda.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:
• VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima kontrole i upravljanja rizikom likvidnosti, kamatnim i valutnim rizikom u kreditnim institucijama,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
• poželjno poznavanje bankarskih poslova i procesa,
• poželjno iskustvo na davanju prijedloga limita te njihovom praćenju i kontroli, izradi modela procjene i mjerenja rizika likvidnosti, valutnog i kamatnog rizika te iskustvo na izradi akata kojima se regulira upravljanje navedenim rizicima,
• analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine

 


 • Odluka o zatvaranju natječaja: 18.1.2018. Odabran je Damir Kipčić, VSS
 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.1.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 8.1.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 4.1. i 5.1.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 3.1.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.12.2017.

 

RUKOVODITELJ DIREKCIJE APLIKATIVNE PODRŠKE (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:
• Upravlja Direkcijom aplikativne podrške,
• Sudjeluje u izradi i provedbi strategije IS HBOR-a,
• Sudjeluje u svim projektima Sektora IT, surađuje s krajnjim korisnicima ,
• Definira odgovarajuće procese, pravila rada, ciljeve, uloge i mjerila za direkciju, uključujući pripadajuću dokumentaciju (upute, pravilnici, smjernice i sl.) te usklađenost istih sa standardima banke,
• Definira stručnu metodologiju i tehnologiju iz područja rada direkcije, uključujući pripadajuću dokumentaciju, te usklađenost istih sa standardima banke,
• Upravlja IT aplikativnim razvojem, arhitekturom poslovnih i aplikativnih sustava, i primjenom aplikacija sa najboljim praksama i standardima,
• Koordinira projektne i razvojne timove, upravlja životnim ciklusom aplikacije,
• Upravlja razvojem aplikacija, povezivanjem informacijskih podsustava HBOR-a u integralni HBOR IS,
• Upravlja definicijom projektnih zadataka za izradu ili nabavu eksternaliziranog programskog rješenja,
• U suradnji sa drugim organizacijskim dijelovima Sektora upravlja dizajnom modela podataka i programskih rješenja,
• Prati napredak tehnologije i predlaže primjenu odgovarajućih proizvoda radi efikasnijeg i učinkovitijeg rada direkcije, sektora i HBOR-a.

 

Traženi uvjeti:
• najmanje VSS/mag., elektrotehničkog, ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office),
• radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava,
• poželjno radno iskustvo u upravljanju IT timovima,
• poželjno upravljanje aplikativnim portfeljom (vanjski i interni razvoj/održavanje),
• poželjno poznavanje ESB arhitekture i SOA koncepta,
• poželjno poznavanje bankarskog poslovanja,
• poželjno poznavanje modela entiti-veze,
• poželjno poznavanje web tehnologija,
• poželjno poznavanje izvještajnih alata,
• poželjno poznavanje objektnog programiranja u JAVA programskom jeziku,
• poželjno poznavanje kolaboracijskih platformi i platformi za upravljanje dokumentacijom,
• poželjno poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjivanja,
• poželjno poznavanje metodologije projektnog upravljanja, iskustvo u vođenju projekata i programa,
• poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL-u,
• poželjna visoka motiviranost, sistematičnost u radu, pouzdanost i fleksibilnost u radu, razvijene komunikacijske vještine, razvijene vještine timskog rada, razvijene vještine rješavanja problema, razvijene organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja, sposobnost prijenosa znanja, sposobnost upravljanja promjenama i inovativnošću.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.12.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 28.12.2017. Odabrana je Marta Tomasović, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 21.12. i 22.12. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 11.12. i 14.12.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 4.12. i 5.12.2017.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.11. i 29.11.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SISTEM ANALITIČAR ILI IT ARHITEKT (m/ž)

u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Na ovom radnom mjestu zaposlenik ima zadatak nadzirati, rješavati i pratiti zahtjeve po pojedinim poslovnim aplikacijama koje se koriste u HBOR-u, bilo da su interno razvijene ili su rezultat suradnje s vanjskim dobavljačem. Kako bi uspješno pružao podršku, mora se upoznati s poslovnim procesima HBOR-a i aplikacijama koje se u HBOR-u koriste.

 

Radni zadaci:

vodi projekte u domeni informacijskih rješenja

analizira poslovne procese i tokove podataka

sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi

sudjeluje u dizajniranju, implementaciji i testiranju aplikativnih rješenja

izrađuje korisničku dokumentaciju

analizira i grupira korisničke zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne cjeline

svakodnevno komunicira s internim i eksternim klijentima

analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom

predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava

analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost

sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera,

najmanje 2 godine radnog iskustva,

izvrsno znanje engleskog jezika,

napredno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

poželjno radno iskustvo u bankarskom sektoru

poželjno radno iskustvo u implementaciji središnjeg bankarskog sustava

poželjno znanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja,

poželjno znanje metode entiteti-veze,

poželjno znanje metodologije strukturne sistemske analize,

poželjno znanje metodologije projektnog upravljanja,

poželjno poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru,

poželjno znanje BPMN 2.0 notacije poslovnih procesa,

poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata,

poželjno iskustvo u tehnologijama: SOA, ESB¸

poželjno iskustvo u metodologijama: BPM, TOGAF,

analitičke vještine, sistematičnost, komunikacijske vještine, sklonost timskom radu, usmjerenost na rješavanje problema, prilagodljivost, pouzdanost, sposobnost stalnog učenja i usavršavanja te prijenosa znanja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 21.12.2017. Odabran je Igor Ćuro, MBA

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 12. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.12.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 7.12. i 8.12.2017.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11. i 29.11.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.11.2017.

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKI NADZOR (m/ž)

u Sektoru tehničkih analiza, financijskog nadzora i zaštite okoliša
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Svrha i cilj posla:

Samostalno obavljanje financijskog nadzora korištenja kreditnih sredstava odobrenih za provedbu investicijskog projekta korisniku kredita s kojim je HBOR izravno sklopio ugovor o kreditu u svrhu kontrole ispunjenosti uvjeta za korištenje kredita, osobito glede namjenskog korištenja sredstava kredita i planiranog vremenskog okvira za provedbu investicijskog projekta.

 

Radni zadaci:

utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za početak korištenja kredita,

provjerava sukladnost dokumentacije s ugovorenim uvjetima,

procjenjuje promjene predložene od korisnika kredita,

provjerava jesu li završne aktivnosti na provedbi investicijskog projekta u predviđenim vremenskim okvirima,

utvrđuje je li provedba investicijskog projekta završena u svrhu izvještavanja o završetku korištenja sredstava kredita,

izrađuje izvješća o financijskom nadzoru,

prati primjenu propisa koji reguliraju tehnički aspekt provedbe investicijskog projekta,

surađuje s korisnikom kredita i drugim sudionicima provedbe investicijskog projekta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VSS/mag., građevinske ili druge tehničke struke,

najmanje 3 godine radnog iskustva,

izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

vozačka dozvola B kategorije,

spremnost na putovanja,

poznavanje regulatornog okvira u graditeljstvu,

poželjno radno iskustvo na poslovima nadzora u graditeljstvu,

poželjno znanje engleskog jezika u govoru,

poželjno znanje uredskog poslovanja, uključivo i znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja za upravljanje zapisima i dokumentima,

analitičke vještine, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, točnost i preciznost u radu, komunikacijske vještine, vještine upravljanja odnosima i izravnog rada sa klijentima, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama, vještine rješavanja problema, sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 17.11.2017. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 1.11.2017. Odabran je Ivan Katić, bacc.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 19. 10. 2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.10.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 28.9. i 6.10.2017. godine.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.9. i 2.10.2017.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.9.2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla

Uspostavlja i održava odnose s klijentima

Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore

Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja

Analizira financijska izvješća

Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja

Prati tijek izvoznog posla

Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja

Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija

Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza

Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije

Izrađuje različita izvješća vezana uz poslove osiguranja izvoza

Sudjelovanje u promotivnim aktivnostima po potrebi

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,

najmanje 2 godine radnog staža,

izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

izvrsno znanje rada u MS Office-u,

poželjno iskustvo rada u odjelu financija i računovodstva ili iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),

poželjno znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,

izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, prezentacijske i prodajne vještine, proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, motiviranost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Nudimo vam:

rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,

usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 4.9.2017.

 


Odluka o zatvaranju natječaja: 6.9.2017. Odabran je Vjekoslav Žužul, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 31. 8. 2017.

Stručno i psihologijsko testiranje: 23. 8. 2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 18. i 21. 8. 2017. godine.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13. 8. 2017. godine.

 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)
u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

pripremanje i izrada cjelokupne dokumentacije u postupcima nabave nematerijalne informatičke imovine HBOR-a: izrađivanje prijedloga odluka Uprave o pokretanju postupka nabave, sudjelovanje u sastavljanju teksta javnih nadmetanja i poziva na podnošenje ponuda, sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda, komunikacija s ponuditeljima,

pripremanje podloge za izradu prijedloga plana nabave,

sudjelovanje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a,

vođenje propisane evidencije nabave roba, usluga i radova,

vođenje evidencija ugovora, nabave male i velike vrijednosti te ostalih evidencija,

računsko i logičko kontroliranje ispravnosti dokumentacije s prilozima.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog ili upravno-pravnog smjera,

najmanje 2 godine radnog staža,

znanje rada u MS Office-u s naglaskom na dobro znanje rada u Excelu,

znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju, javnoj službi na poslovima (javne) nabave,

poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN),

poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint),

organizacijske vještine, analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.
Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu izvađenu u HZMO).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 31.5.2017. U selekcijskom postupku nije nitko odabran.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 3.4.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 28.3., 29.3. i 3.4.2017.

Testiranje odabranih kandidata: 17.3. i 27.3.2017.

Rok za prijavu je istekao: 27.2.2017.

 

STRUČNI / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja, direkciji Osiguranje izvoza

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Svrha i cilj posla:

Poslovi osiguranja izvoza su poslovi u okviru državne potpore izvozu hrvatskih roba i/ili usluga, a koje provodi HBOR.

Stručni suradnik za osiguranje izvoza radi na poslovima analize i procjene rizika vezanih uz naplatu isporuka roba i usluga prema inozemnim kupcima, povrat dugoročnih financijskih kredita odobrenih inozemnim kupcima ili bankama kao i uz naplatu po izdanim bankarskim garancijama, u svrhu izdavanja polica osiguranja od komercijalnih i političkih rizika.

 

Radni zadaci:

Vođenje poslovnog odnosa s korisnicima osiguranja: izvoznicima, domaćim i stranim bankama, financijskim institucijama, izvozno-kreditnim agencijama, reosigurateljima,

Zaprimanje i obrada zahtjeva za osiguranje naplate izravnih isporuka, kredita kupcu i/ili banci kupca, kredita dobavljača, kredita za pripremu izvoza, činidbenih bankarskih garancija, sve u svrhu realizacije izvoznih poslova u međunarodnoj trgovini,

Obrada zahtjeva koja obuhvaća strukturiranje i analizu izvoznih projekata, analizu izvoznika i inozemnih dužnika, kao i analizu političkih i gospodarskih prilika na uvoznim tržištima, u svrhu procjene prihvatljivosti istih za osiguranje,

Priprema materijala i izvještaja za tijela odlučivanja,

Praćenje i administriranje zaključenih ugovora o osiguranju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Najmanje VŠS/bacc., ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera (poželjno VSS/mag.),

Najmanje 2 godine radnog iskustva,

Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

Izvrsno znanje rada na računalu (Excel, Word, PowerPoint),

Znanje analize financijskih izvještaja tvrtki,

Poželjno iskustvo rada u financijskom sektoru s klijentima koji su pravne osobe (revizorske kuće, banke, faktoring, leasing ili osiguravajuća društva),

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika,

Proaktivnost, razvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema, izvrsne vještine pisane komunikacije, sposobnost za učenje i usvajanje novih znanja, usmjerenost na timski rad.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje (Excel, engleski jezik, znanje financijske analize), psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.2.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 6.10.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 26.9.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 16.9., 19.9. i 20.9.2016.

Testiranje znanja kandidata: 1.9., 2.9., 9.9. i 14.9.2016.

Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

SURADNIK ili STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PODRŠKE (m/ž) 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

Zaprima, evidentira i popisuje svu dokumentaciju,

Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije,

Strukturira kreditni/garancijski spis te ga upućuje na daljnju obradu,

Izrađuje odluke i ugovore o kreditu/garanciji,

Provjerava i evidentira instrumente osiguranja,

U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja,

Sudjeluje u provedbi aktivnosti vezanim za korištenje kredita putem poslovnih banaka,

Popisuje primopredajnu dokumentaciju kreditnih/garancijskih spisa za prebacivanje u Direkciju rizičnih plasmana,

Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija i metoda rada,

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Službe.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS ili VŠS/bacc. (ovisno o radnom mjestu),

najmanje 1 godina ili 2 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i u pismu,

izvrsno znanje rada na osobnom računalu (MS Office),

sposobnost rješavanja problema, sistematičan pristup radu i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost u radu, razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

Poželjno radno iskustvo u bankarstvu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 28.6.2017. Postupak zapošljavanja je obustavljen.

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 13.9.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 9.9.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 1.9., 2.9., 5.9. i 7.9.2016.

Testiranje znanja kandidata: 25.8., 26.8. i 1.9.2016.

Rok za prijavu je istekao: 18.7.2016.

 

STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE (m/ž)

više izvršitelja na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

uspostava kontakata i komunikacija s klijentima u pripremi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija, kao i u strukturiranju kreditnih zahtjeva klijenata

pregovaranje i strukturiranje kreditnih/garancijskih transakcija

vođenje i koordiniranje cjelokupnog procesa obrade kredita, ocjenjivanja sposobnosti klijenata i projekata, osiguranja kredita, priprema ugovora i praćenje u procesu korištenja kredita

preliminarna analiza financijskih izvješća klijenata i projekata

provedba periodičnih financijskih analiza klijenata

praćenje aktivnosti i rezultata poslovanja klijenata do konačne otplate kredita

praćenje uvjeta kredita na domaćem tržištu, uočavanje potrebe klijenata i iniciranje prijedloga promjena i poboljšanja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje VŠS/bacc., ekonomskog smjera

najmanje 2 godine radnog iskustva u bankarstvu i/ili financijama

znanje engleskog jezika u govoru i pismu

znanje rada na računalu (MS Office)

vozačka dozvola B kategorije

analitičke sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu, usmjerenost na klijenta i usmjerenost na rezultat, komunikacijske i pregovaračke vještine, sistematičnost u radu, sposobnost kvalitetnog postavljanja prioriteta i razvijene organizacijske vještine

Poželjno znanje analize financijskih izvješća i projekata gospodarskih subjekata sukladno dobrim bankarskim praksama

Poželjno odlično poznavanje bankarskog poslovanja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 18.7.2016. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 5.4.2017. Odabran je Siniša Ryš, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 29.3.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.3.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 2.3., 3.3. i 6.3.2017.

Testiranje odabranih kandidata: 31.1. i 1.2.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

SURADNIK ZA KLASIFIKACIJU I OBRADU POŠTE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

zaprimanje i urudžbiranje ulazne pošte banke putem računalne aplikacije OfficePoint te raspoređivanje iste po organizacijskim jedinicama banke,

zaprimanje, urudžbiranje izlazne pošte banke te priprema pošte za otpremu,

zaprimanje, urudžbiranje i razvrstavanje svih ostalih pošiljaka i dostava,

urudžbiranje ulaznih računa putem računalne aplikacije e-knjiga računa.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje SSS,

najmanje 1 godina radnog iskustva u uredskim i administrativnim poslovima,

znanje rada u uredskim programima (MS Office),

osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

poželjno znanje rada u nekom od sustava elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint, e-Ured i sl.),

poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju,

razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,

točnost i preciznost u radu,

razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,

sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

DRUGA GRUPA KANDIDATA:

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrana je Sanja Ježek, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 24.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Testiranje znanja 31.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 24.1. i 25.1.2017.

PRVA GRUPA KANDIDATA:

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 23.11.2016. i 5.12.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 21.11.2016. i 5.12.2016.

Testiranje znanja kandidata: 15.11.2016.

Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

BLAGAJNIK (m/ž)
u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

Obavlja uplatu i isplatu gotovine na temelju likvidirane i kontrolirane dokumentacije

Ispostavlja uplatno-isplatne dokumente

Vodi blagajničku evidenciju te evidentira isto u glavnoj knjizi banke kao i analitičkoj evidenciji troškova

Odgovara za stanje blagajne

Priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova

Usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom

Priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a

Obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza

Priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa

Evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja

Izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu

Evidentira vrijednosnice u blagajni

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS ekonomskog smjera,

najmanje 1 godina radnog iskustva,

napredno znanje MS Excela i poznavanje ostalih MS Office uredskih programa,

poznavanje osnova engleskog jezika,

posjedovanje osnovnih računovodstvenih znanja,

poželjno znanje blagajničkog poslovanja,

poželjno iskustvo vođenja analitičkih knjigovodstvenih evidencija (knjiženja)

poželjno znanje izrade obrazaca za devizno plaćanje,

poželjno poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju navedeno područje,

savjestan pristup radu,

usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabrani kandidati su: Kristina Ilić i Ivo Zrilić, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 09.02. i 10.02.2017.

Testiranje znanja 31.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PLAN, ANALIZU I IZVJEŠĆIVANJE – PRIPRAVNIK (m/ž)

u Sektoru računovodstva

2 izvršitelja na određeno vrijeme

 

 

Radni zadaci:

 

 

izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan i segmentirane planove,

izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike,

prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada,

izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima,

izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 

VSS/mag., ekonomskog usmjerenja (smjer računovodstvo),

bez formalnog radnog iskustva u zanimanju za koje ste se školovali,

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

znanje rada u MS Office alatima, s naglaskom na Excel,

preciznost i sistematičnost u radu,

analitične vještine,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

sposobnost rada u stresnim situacijama,

visoka razina odgovornosti za rad,

poželjan interes za rad na financijskom izvještavanju te financijskom planiranju.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.

______________________________________________________________________________________________

 

Odluka o zatvaranju natječaja: 3.3.2017. Odabran je kandidat Nikola Uzelac, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 23.2.2017.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 15.2.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 10.2.2017.

Testiranje znanja: 2.2.2017.

Rok za prijavu je istekao: 11.1.2017.

 

STRUČNI ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

Radni zadaci:

pozadinski poslovi namire rizničnih financijskih instrumenata (vrijednosni papiri, kupoprodaja deviza, instrumenti tržišta novca, financijske izvedenice) – riznični „back office“ poslovi,

kontrola transakcija rizničnih financijskih instrumenata,

izrada i razmjena dokumentacije vezane uz transakcije rizničnim financijskim instrumentima,

suradnja s domaćim i inozemnim financijskim institucijama u segmentu namire rizničnih financijskih instrumenata,

usklađenje i prijenos sredstava po kunskim i deviznim računima,

izrada reklamacija i izvještaja,

evidencijski i operativni poslovi.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VŠS/bacc. ili VSS/mag., ekonomskog usmjerenja,

2 godine radnog iskustva,

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

odlično znanje MS Office paketa (s naglaskom na Excel),

poznavanje rizničnih financijskih proizvoda i pripadajućih rizika

poznavanje procesa namire rizničnih transakcija

poželjno iskustvo rada u banci na poslovima namire vrijednosnih papira, kupoprodaje deviza i ostalih rizničnih proizvoda (riznični back office poslovi),

poželjno znanje rada u SWIFT-u,

preciznost i sistematičnost u radu,

analitičnost,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

sposobnost rada u stresnim situacijama.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.1.2017.


Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Damir Vuković, SSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2017.

Radna proba i psihologijsko testiranje: 19.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 16.1. i 17.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 7.1.2017.

 

SURADNIK ZA UMNOŽAVANJE I UVEZIVANJE (m/ž)

u Sektoru pravnih, općih i poslova usklađenosti

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

kopiranje, uvezivanje i plastificiranje dokumentacije na složenim uređajima za kopiranje i uvezivanje,

skeniranje i digitalizacija dokumentacije,

uništavanje dokumentacije na odgovarajućim uređajima,

briga o ispravnosti uređaja (samostalno otklanjanje kvarova, organiziranje servisiranja),

briga o zalihama potrošnih materijala.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

najmanje KV,

1 godina radnog iskustva na poslovima umnožavanja, uvezivanja i skeniranja dokumentacije,

poželjno iskustvo rada na uredskim i administrativnim poslovima,

znanje rada u uredskim programima (MS Office),

osnovno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja,

točnost i preciznost u radu,

razvijene komunikacijske vještine i vještine suradnje s kolegama,

sposobnost učinkovitog rada u situacijama kratkih vremenskih rokova.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem linka najkasnije do 7.1.2017. 

 


 

Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabrana je kandidatkinja Iva Majetić, VSS

Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 20.1.2016.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 16.1.2017.

Intervju s odabranim kandidatima: 9.1. i 10.1.2016.

Testiranje znanja kandidata: 22.12., 27.12.2016., 5.1. i 19.1.2017.

Rok za prijavu je istekao: 19.12.2016.

 

PROJEKTANT PROGRAMER DOKUMENTACIJSKIH SUSTAVA – PRIPRAVNIK (m/ž)
u Sektoru informacijskih tehnologija
1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom

Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom

Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja

Izrađuje model podataka entiteti-veze

Prevodi model podataka u bazu

Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima

Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava

Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije

Parametrizira sustav

Sudjeluje u obuci korisnika

Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju

Dokumentira sustav

Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka

Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja te ga implementira

Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

Najmanje VŠS/bacc., elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,

Izvrsno poznavanje engleskog jezika,

Napredno poznavanje uredskih programa (MS Office),

Poželjno poznavanje web tehnologija,

Poželjno iskustvo rada na sličnim poslovima putem studentske prakse, volontiranja, na projektima na fakultetu i sl.,

Naglašen interes za rad na dokumentacijskim sustavima,

Razvijene komunikacijske vještine,

Sistematičnost i razvijene organizacijske vještine, pedantnost i točnost, usmjerenost na detalje,

Analitičke sposobnosti , usmjerenost na rješavanje problema i sklonost istraživanju,

Sposobnost generiranja ideja i sagledavanja šire slike, fleksibilnost, prilagodljivost.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite putem portala MojPosao najkasnije do 19.12.2016. godine.


Odluka o zatvaranju natječaja: 7.2.2017. Odabran je kandidat Mario Cindori, VKV

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 6.12.2016.

Intervju s odabranim kandidatima: 30.11., 1.12. i 5.12.2016.

Testiranje znanja kandidata: 22.11.2016.

Rok za prijavu je istekao: 31.10.2016.

 

SURADNIK ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE m/ž)
u Sektoru upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

kontrolira stanje građevina i instalacija

obavlja manje popravke na zgradi

nadzire i kontrolira rad svih tehničkih podsustava poslovnih zgrada HBOR-a

vodi brigu o redovitim kontrolnim pregledima tehničkih podsustava i atestima

brine za redovito i interventno održavanje svih tehničkih podsustava i uređaja u poslovnoj zgradi (osim informatičkih) te naručuje usluge dobavljača

sastavlja podloge za plan nabave

obavlja manje popravke u poslovnim prostorima, kao i svim nekretninama u vlasništvu HBOR-a

organizira i provodi preseljenja radnika unutar HBOR-a

umnožava dokumentaciju.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

SSS elektro struke,

2 godine radnog iskustva,

aktivno znanje rada u uredskim programima (MS Office),

posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,

savjestan i odgovoran pristup poslu,

spremnost na putovanja,

sistematiziran i organiziran način rada,

razvijene vještine usmene i pisane komunikacije,

poželjno radno iskustvo na poslovima koji uključuju manje zahtjevne popravke elektroinstalacija, vodovodnih instalacija, stolarije i bravarskih radova,

poželjno znanje i vještine rada s uređajima iz obnovljivih izvora energije,

poželjan ispit za rukovatelja centralnim grijanjem,

poželjno završeno stručno osposobljavanje iz područja zaštite od požara.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje, selekcijski razgovori i liječnički pregled.
Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 31.10.2016.. godine.

 

Zatvoreni natječaji 2016.