ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora

1. KORISNICI KREDITA

Prihvatljivi korisnici kredita su subjekti koji su, prije podnošenja zahtjeva za kredit, dobili Odluku o financiranju koju im je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a mogu biti:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S);
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti;
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

U slučaju da su Odluku o financiranju koju je izdalo MGIPU dobile javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, prihvatljivi korisnici kredita su i njihovi osnivači.

2. NAMJENA KREDITA

Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

 

Kreditom se financiraju troškovi provedbe projekata odobrenih u okviru Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, a koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se financirati bespovratnim sredstvima i ovim kreditom – prihvatljivi izdaci,
 • izdatke koji su dio projekta sukladno projektantskom troškovniku koji je odobrio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali nisu prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstava.

3. NAČIN KREDITIRANJA

HBOR ovaj program kreditiranja provodi izravno.

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos je 100.000 HRK, a najviši 60.000.000 HRK
Rok korištenja
 • do 36 mjeseci
Poček
 • do 12 mjeseci
Rok otplate
 • do 14 godina, uključujući poček Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

5. KAMATNA STOPA

Određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:

 

JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci***
 • 0,1% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu*
 • 0,25% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu*
 • 0,5% godišnje, fiksna

* Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14 i 123/2017) i svim naknadnim izmjenama i dopunama
** Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 32/05, 90/05, 80/08, 148/13 i 147/14) i svim naknadnim izmjenama i dopunama
*** Sukladno zakonu o otocima (NN 34/99, 32/02 i 33/06) i svim naknadnim izmjenama i dopunama

6. NAKNADE

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizaciji kredita.

7. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR može prihvatiti:

 1. JLP(R)S – mjenice i zadužnice;
 2. javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, jamstva vlasnika, zalog na nekretninama i pokretninama;
 3. ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 4. vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama;
 5. udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom – mjenice i zadužnice, zalog na nekretninama i pokretninama.

Iznimno, ovisno o veličini i kvaliteti projekta, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.

 

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te izmjena provedenih osiguranja snosi korisnik kredita i/ili izdavatelj instrumenata osiguranja.

8. OSTALO

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 28.12.2017. Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“.

 

Temeljem navedenog Sporazuma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 190 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te ovlastio Hrvatsku banku za obnovu i razvitak za njegovu izravnu provedbu, a zatim i dodatnih 212,8 milijuna kuna, odnosno ukupno 402,8 milijuna kuna.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 surađuju s HBOR-om u postupku dodjele i korištenja financijskog instrumenta.

 

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku HBOR-a o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

 

Upute o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata

 

Informacija o podržanim projektima

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3