Financijsko restrukturiranje

1. Korisnici kredita

• Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (subjekti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske), pri čemu obveznici poreza na dobit (osim primarnih poljoprivrednih proizvođača) moraju zadovoljiti sve sljedeće uvjete:
– udio kapitala i rezervi u pasivi bilance najmanje 10%,
– nije isplaćena dobit u zadnje dvije godine (uključujući i zadržanu dobit),
– nije isplaćena pozajmica u zadnje dvije poslovne godine, osim povezanim osobama za potrebe operativnog poslovanja i razvoja.

2. Namjena kredita

 • podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita)

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci

U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja je podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita.

 • iznimno, izravno kreditiranje korisnika kredita – za:
  • korisnike kredita osiguranih jamstvom Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) ili garancijom HBOR-u prihvatljive poslovne banke, u pravilu u visini od najmanje 80% od iznosa kredita
  • postojeće izravne izloženosti HBOR-a

– korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i strukturi transakcije, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a

5. Valuta kredita

Valutu kredita određuje HBOR.

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

 • 4,00% godišnje, fiksna

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,

te ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

8. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i strukturi transakcije, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • sredstva kredita se isplaćuju dobavljačima i/ili financijskim institucijama i/ili drugim vjerovnicima, isključujući povezane osobe osim ako se radi o potrebama koje predstavljaju uobičajeno i operativno poslovanje i ako su povezane osobe sudužnici korisniku kredita, za podmirenje obveza korisnika kredita, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • sredstva kredita se iznimno mogu isplatiti na račun korisnika kredita, u skladu s odobrenim namjenama i planiranim projekcijama poslovanja, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje sredstava

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi transakcije, do 10 godina, uključujući poček do 2 godine

10. Način otplate

 • ovisno o strukturi i namjeni transakcije, u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja povrata kredita utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika korisnika kredita i transakcije

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati