Kredit kupcu

1. KORISNIK KREDITA

 • kupac u inozemstvu uz prihvatljivo osiguranje ili
 • poslovna banka kupca u inozemstvu s kojim je izvoznik zaključio izvozni ugovor.

2. NAMJENA KREDITA

kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom

Prednosti za izvoznika

 • Naplata izvoznog posla odmah po isporuci
 • Isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora
 • Kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu
 • Povećanje likvidnosti izvoznika
 • Izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • sufinanciranje izvoznih poslova zajedno s drugim bankama,
 • samostalno kreditiranje banke ili kupca u inozemstvu

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine
 • do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine
 • krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora
Rok korištenja
 • sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora
Rok otplate
 • do 10 godina ovisno o vrsti robe i/ili usluga koje se izvoze
 • iznimno do 15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnju

Prva rata dospijeva 1, 3, 6 ili 12 mjeseci nakon početka otplate kredita, ovisno o odabranom načinu otplate i vrsti izvoznog posla.

5. KAMATNA STOPA

Fiksna kamatna stopa CIRR + marža
Marža na CIRR kreće se od 0,2%, ovisi o bonitetu kupca/banke, izvoznom poslu i zemlji izvoza.
Varijabilna kamatna stopa LIBOR/EURIBOR + marža, visina marže ovisi o bonitetu kupca/banke, zemlji izvoza i izvoznom poslu.

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

7. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

do 1% godišnje na neiskorišteni iznos kredita

8. OSIGURANJE

bankarska garancija

9. SHEMA

 

 

 

Izvoznik HBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
referentna, ne manja od CIRRa
Poček
Rok otplate
Udio u investiciji
Iznos kredita
neograničen
Valuta
valuta ugovora
Poslovna kategorija
Poduzetnik
Namjena i podnamjena
Izvoz
Sektor ulaganja
Proizvodne djelatnosti
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine, Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

možda će vas zanimati

Priprema izvoza

Obrtna sredstva za pripremu proizvodnje za izvoz, izvoz roba ili cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.

Saznajte više

Kredit dobavljača

Krediti su namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.

Saznajte više

Brodarstvo

Kreditna sredstva za modernizaciju i obnovu plovnih objekata ili kupnju novih.

Saznajte više