Priprema izvoza

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali poslovni subjekti (agencije, ustanove i sl.) u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.


2. Namjena kredita

 • Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.
Nije dozvoljeno financiranje:
  • izvoza usluga, osim graditeljskih, transportnih, usluga neposredno vezanih uz izvoz roba (montaža i sl.), te usluga dorade ili izvoza na temelju Međudržavnih ugovora (detašmana);
  • pripreme izvoza i izvoza sirovina;
  • robe pod izvoznim kontingentom ili zabranom;
  • izvoza produkata ekološki neprihvatljive proizvodnje;
  • posredovanja u trgovini s inozemstvom (reeksport).


3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje korisnika kredita moguće je za kredite u iznosu višem od 200.000 EUR (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.


4. Iznos kredita

 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR, a najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, ugovorenim izvoznim poslovima, izračunu potrebnih sredstava, raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a i sl.


5. Valuta kredita

 •  EUR


6. Kamatna stopa

 • najmanje 4,40% godišnje, fiksna
 • u skladu s propisima o državnim potporama, efektivna kamatna stopa (EKS)*ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**
 • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a
**Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog (obnovljenog) iznosa kredita, a najmanje 66,36 EUR
  • za rezervaciju sredstava:
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade,
   • za ostale subjekte: 0,25% od neiskorištenog iznosa kredita,
te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.


8. Rok i način korištenja kredita

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • u pravilu do 3 mjeseca, iznimno duže ovisno o trajanju proizvodnog/poslovnog procesa
  • kredit se koristi jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje.
 • Okvirni revolving kredit:
  • u pravilu do 12 mjeseci
  • kredit se koristi na revolving principu, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje, uz tromjesečno ili šestomjesečno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje. 
Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili korisnika kredita kod kreditiranja pripreme izvoza i/ili na račun korisnika kredita kod kreditiranja naplate izvoza.


9. Rok otplate

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • do 15 radnih dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit ugovoren i u pravilu ne dulje od 12 mjeseci od kraja roka korištenja, osim ako proizvodni/poslovni proces i ugovoreni rok naplate nisu dulji od 12 mjeseci.
 • Okvirni revolving kredit
  • moguće je obnavljanje kredita, ovisno o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, pri čemu HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit. Ako se kredit ne obnavlja, dospijeva u cijelosti na zadnji dan roka korištenja.


10. Način otplate

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • jednokratno
 • Okvirni revolving kredit:
  • jednokratno, najkasnije na datum ugovorenog dana otplate, odnosno i ranije, ako korisnik kredita ne može opravdati dio kredita dokumentacijom za namjensko korištenje.


11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju).


12. Povezani dokumenti


13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

POPIS DOKUMENTACIJE I POSLOVNIH BANAKA

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati