Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, ulaganjem u fondove rizičnog kapitala, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

 

Osnutak

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 12. lipnja 1992. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92), izmjene i dopune kojeg su objavljene u NN 76/93, 108/95, 08/96. U prosincu 1995. godine, Banka mijenja naziv u Hrvatska banka za obnovu i razvitak. U prosincu 2006. godine donesen je novi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), a u ožujku 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13). Izmjena Zakona odnosi se na promjenu u broju članova nadzornog odbora HBOR-a.

 

Djelatnosti

 1. financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
 2. financiranje infrastrukture,
 3. poticanje izvoza,
 4. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva,
 5. poticanje zaštite okoliša,
 6. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.

 

Vlasništvo

Osnivač i 100%-tni vlasnik HBOR-a je Republika Hrvatska.

 

Temeljni kapital

Temeljni kapital utvrđen je Zakonom u visini od 7 milijardi kuna čiju dinamiku uplate iz Državnog proračuna određuje Vlada Republike Hrvatske.

 

Kreditni rejting

HBOR-u je dodijeljen rejting od strane međunarodne rejting agencije Standard & Poor’s (BBB-, stabilni izgledi).

 

Uprava

Upravu HBOR-a čine tri člana, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Uprave. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor. Uprava vodi poslove u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom i Statutom te raspolaže imovinom HBOR-a. Sjednice Uprave održavaju se po potrebi, u pravilu utorkom.

 

Uprava HBOR-a djeluje u sastavu:

 • mr. sc. Tamara Perko, predsjednica Uprave
 • mr. sc. Hrvoje Čuvalo, član Uprave

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor HBOR-a čini deset članova i to šest ministara Vlade Republike Hrvatske, tri saborska zastupnika te predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

 

Nadzorni odbor prati i kontrolira zakonitost rada Uprave te imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave. Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije, nadzire vođenje poslova banke, donosi kreditne politike HBOR-a, utvrđuje godišnje financijske izvještaje, razmatra izvješća unutarnje revizije, vanjskih neovisnih revizora i izvješća Državnog ureda za reviziju. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom polugodišnje.

 

Nadzorni odbor HBOR-a djeluje u sastavu:

 • dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija (predsjednik Nadzornog odbora)
 • dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)
 • dr. sc. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta
 • Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • mr. sc. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede
 • dr. sc. Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore
 • Žarko Tušek, saborski zastupnik
 • Predrag Štromar, saborski zastupnik
 • dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, saborski zastupnik

Revizijski odbor

Revizijski odbor je neovisno tijelo čije članove imenuje Nadzorni odbor HBOR-a. Revizijski odbor čine tri člana od kojih je najmanje jedan član ujedno i član Nadzornog odbora, a druga dva imenuje Nadzorni odbor.

Revizijski odbor djeluje u sastavu:

 • Prof. dr. sc. Lajoš Žager, redoviti profesor na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik Revizijskog odbora,
 • Predrag Štromar, predsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo u Hrvatskom saboru, član Revizijskog odbora.

Osnovni zadaci Revizijskog odbora su praćenje postupka financijskog izvješćivanja; praćenje učinkovitosti rada sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustava upravljanja rizicima; nadgledanje provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja; praćenje neovisnosti samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama; raspravljanje o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje; davanje preporuka Nadzornom odboru o odabiru samostalnog revizora i revizorskog društva. Revizijski odbor sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

 

Zaposleni

Na dan 1. listopada 2021. broj zaposlenih iznosio je 367.

 

Shema makroorganizacije HBOR-a

 

Područni uredi

Područni ured za Dalmaciju
Područni ured za Istru
Područni ured za Liku
Područni ured za Primorje i Gorski kotar

Područni ured za Sjeverozapadnu Hrvatsku

Područni ured za Slavoniju i Baranju

 

 

Grupa HBOR

Grupa HBOR nastala je u srpnju 2010. godine početkom rada Hrvatskog kreditnog osiguranja d.d. u čijem je potpunom vlasništvu društvo Poslovni info servis d.o.o. koje je započelo s radom u prosincu 2010. godine.

 

NazivUloga unutar grupe% povezanostiSjedištePoslovne aktivnosti
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.ovisno društvo, neposredna kapitalna povezanost100% s HBOR-omRHosiguravanje inozemnih i domaćih kratkoročnih potraživanja poslovnih subjekata vezanih za isporuke roba i usluga
Poslovni info servis d.o.o.ovisno društvo, posredna kapitalna povezanost100% s Hrvatskim kreditnim osiguranjem d.d.RHizrada analiza, procjena kreditnih rizika i pružanje informacija o kreditnoj sposobnosti