Snižene kamatne stope za jedinice lokalne i područne samouprave i društva u njihovom vlasništvu uz

S ciljem poticanja infrastrukturnih ulaganja od općeg interesa, HBOR je snizio kamatnu stopu s 4% na 3% za financiranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i društava u njihovom većinskom vlasništvu. Dodatno za kreditiranje ovih projekata ukinuta je naknada za rezervaciju sredstava te je omogućeno i kreditiranja u kunama bez valutne klauzule. Ova mjera primjenjuje se do 31.12.2016. godine.

 

Za korisnike kredita koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu mijenjaju se sljedeći uvjeti kreditiranja:

  • Kamatna stopa se smanjuje s 4 % na 3% godišnje po programima kreditiranja u kojima je kamatna stopa viša od 3% godišnje (izuzev programa „Kreditiranje EU projekata javnog sektora“) i kod projekata na koje se ne primjenjuje mjera privremenog sniženja kamatnih stopa za 1 postotni bod godišnje;
  • Sniženje kamatne stope primjenjuje se u okviru sljedećih programa kreditiranja

Infrastruktura
IPARD Mjera 301.
Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području RH
Turizam
Zaštita okoliša
Program kreditiranja energetske obnove zgrada

 

Pored kreditiranja u kunama uz valutnu klauzulu uvodi se i mogućnost kreditiranja u kunama i ukida se naknada za rezervaciju sredstava.

 

Privremena mjera za korisnike kredita koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu primjenjuje se na kredite odobrene do 31.12.2016.