HBOR KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA S ROKOM OTPLATE DO 5 GODINA, KAMATNA STOPA VEĆ OD 0% NA HBOR-ov UDIO
Rok otplate po programu Obrtna sredstva Mjera COVID-19 produžen je s 3 godine na 5 godina. Ovi krediti odobravaju se putem 14 poslovnih banaka po modelu podjele rizika uz kamatnu stopu već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu.

Zbog i dalje otežanih uvjeta poslovanja hrvatskih gospodarstvenika, a kako bi se olakšalo poslovanje i otplata kreditnih obveza, HBOR je produžio rok otplate po programu Obrtna sredstva Mjera COVID-19 na 5 godina, uključujući i mogućnost korištenja počeka do 1 godine.

Kamatna stopa već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu

Osim dužeg roka otplate, prednost ovog programa je i kamatna stopa već od 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve 3 godine otplate (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Na HBOR-ov udio u kreditu ne naplaćuje se naknada za obradu zahtjeva, kao ni naknada za rezervaciju sredstava. Korisnici kredita mogu biti poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji trebaju dokazati negativne posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19 (pribaviti COVID score). Zahtjev za ova sredstva može se predati jednoj od 14 banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju po ovom programu. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti iz HBOR-ovih izvora je 1 milijun kuna, a drugi dio kredita odobrava se iz izvora poslovne banke. Za kredite veće od 37 milijuna kuna moguće je izravno odobrenje kredita.

Putem 8 banaka kreditiranje uz 0,75 p. b. niže kamatne stope

Povoljna sredstva za likvidnost iz izvora HBOR-a poduzetnici mogu zatražiti i putem 8 banaka s kojima je HBOR u svibnju zaključio sporazume o okvirnim kreditima. Na ovaj je način poduzetnicima stavljeno na raspolaganje 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost koji se odobravaju uz kamatne stope snižene za 0,75 p. b. u odnosu na redovne zahvaljujući izvorima HBOR-a. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti nije ograničen, a najviši je 35 milijuna kuna.

Odobreno već 300 milijuna kuna poduzetnicima iz turističkih djelatnosti

Mali i srednji poduzetnici iz turističkih djelatnosti mogli su do 5. 6. 2020. podnijeti izravno HBOR-u zahtjev za kredit za obrtna sredstva po kamatnoj stopi već od 0%. Do tog datuma zaprimljeno je više od 550 zahtjeva, od kojih je polovica već obrađena, a krediti u ukupnom iznosu od gotovo 300 milijuna kuna već su odobreni.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj uz kamatnu stopu 0,5%

Kredite po programu Obrtna sredstva za ruralni razvoj u iznosu od 190 tisuća do 1,52 milijuna kuna HBOR odobrava izravno, bez naknada, uz kamatnu stopu 0,5% i uz zadužnice kao jedini instrument osiguranja.

HBOR preuzima 50% rizika za kredite za likvidnost odobrene izvoznicima i posrednim izvoznicima

Osim povoljnih kreditnih sredstava, HBOR je uveo i program Osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. HBOR osigurava 50% iznosa glavnice i kamata odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj i na taj način omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika.

Produžen moratorij za sve klijente

HBOR je svim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio korištenje moratorija u trajanju do ukupno 7 mjeseci (do 30. 9. 2020.), odnosno do 10 mjeseci onima koji imaju pozitivan COVID score (do 31. 12. 2020.). Klijentima koji se bave turističkom djelatnosti omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci (do 30. 6. 2021.).

Ukratko pregled mjera COVID-19

Program Kreditni potencijal, u mil. kn Pogodnosti Uvedeno Odobrenje Status
Moratorij i reprogram kredita Trajanje moratorija do 16 mjeseci 27.3.2020. Izravno i putem banaka Aktivno
Obrtna sredstva (OBS) COVID-19 1.500 Kamatna stopa od 0% na udio iz izvora HBOR-a 30.3.2020. Putem 15 banaka* Aktivno
OBS prerada drva i proizvodnja namještaja 220 Kamatna stopa od 0% na udio iz izvora HBOR-a 19.5.2020. Putem 15 banaka* Aktivno
OBS putem okvira bankama 1.200 Kamatna stopa umanjena za 0,75 p. b. 22.5.2020. Putem 8 banaka** Aktivno
OBS ruralni razvoj 130 Kamatna stopa 0,5% 1.6.2020. Izravno Aktivno
OBS za turističke djelatnosti 600 Kamatna stopa od 0% 15.4.2020. Izravno Zahtjevi zaprimani do 5. 6.
Osiguranje portfelja kredita 5.900 Osiguranje do 90% iznosa odobrenog kredita 8.4.2020. Putem 15 banaka*** Aktivno
Jamstvena shema - promet 666,67 Jamstvo do 90% glavnice 21.7.2020. Putem svih banaka Aktivno
*Obrtna sredstva COVID-19 i Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja - Poduzetnici se sa zahtjevom za kredit mogu obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d., Agram banka d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Istarska kreditna banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. **Okvirni krediti bankama - Poduzetnici se sa zahtjevom za kredit mogu obratiti jednoj od poslovnih banaka uključenih u suradnju: Addiko Bank d.d,. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d. i Zagrebačka banka d.d. ***Osiguranje portfelja kredita - Banke uključene u suradnju su: Addiko bank d.d., Agram banka d.d., Banka Kovanica d.d., BKS Bank AG, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Kentbank d.d., OTP banka d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Sberbank d.d., Slatinska banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i HBOR kao kreditor.