Investicije javnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

2. Namjena kredita

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility – NCFF (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu)

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 300.000,00 kn
 • najviši iznos nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje pripadajućeg PDV-a)

5. Valuta kredita

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

HBOR zadržava pravo utvrđivanja valute za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

1,75% godišnje, fiksna

za korisnike koji pripadaju u posebna područja RH*

do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala**

2% godišnje, fiksna

ostali korisnici kredita iz javnog sektora

do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala**

*Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

**Sniženje kamatne stope za NCFF – financiranje prirodnog kapitala

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita*,
  • za rezervaciju sredstava: bez naknade,

te ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

 

* Za obradu kreditnog zahtjeva iz NCFF – financiranje prirodnog kapitala: 0,40% od ugovorenog iznosa kredita.

8. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina uključujući poček do 5 godina

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobriti rok otplate do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
 • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3