Investicije javnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti javnog sektora koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije*.

* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture
 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility – NCFF (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu)

* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 300.000,00 kn
 • najviši iznos nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje pripadajućeg PDV-a)

5. Valuta kredita

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

HBOR zadržava pravo utvrđivanja valute za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

1,75% godišnje, fiksna

za korisnike s posebnih područja RH*

2% godišnje, fiksna

za korisnike kredita s ostalih područja RH

1% godišnje, fiksna

za korisnike koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala**
Za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu:

1,1% godišnje, fiksna

za izravne kredite korisnicima s posebnih područja RH*

1,2% godišnje, fiksna

za izravne kredite korisnicima s ostalih područja RH

do 1,5% godišnje, fiksna

za kredite odobrene korisnicima putem poslovnih banaka

do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala**

*Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

 

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

**Sniženje kamatne stope za NCFF – financiranje prirodnog kapitala

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva:
   •  0,50% od ugovorenog iznosa kredita*;
   • za JLP(R)S te ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu: 0,20% od ugovorenog iznosa kredita;
  • za rezervaciju sredstava:
   • bez naknade;
  • ostale naknade:
   • u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita,
  • bez naknade za prijevremeni povrat vlastitim sredstvima ili drugim sredstvima primljenim za obnovu od potresa,
  • prijevremeni povrat refinanciranjem kreditom banke: 0,50% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice, najmanje 500,00 kn.

 

*Za obradu kreditnog zahtjeva iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: 0,40% od ugovorenog iznosa kredita

 

 

 

8. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina uključujući poček do 5 godina

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobriti rok otplate do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
 • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati