Investicije javnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti javnog sektora – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture
 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita

* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje pripadajućeg PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a)

5. Valuta kredita

 • EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa

2,75% godišnje, fiksna

za korisnike s posebnih područja RH*

3% godišnje, fiksna

za korisnike kredita s ostalih područja RH

2% godišnje, fiksna

za korisnike koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

Za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu:

2,1% godišnje, fiksna

za izravne kredite korisnicima s posebnih područja RH*

2,2% godišnje, fiksna

za izravne kredite korisnicima s ostalih područja RH

ZA KREDITE PUTEM POSLOVNIH BANAKA – poslovna banka samostalno utvrđuje kamatnu stopu

*Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

 

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a*:

 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje poslovna banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR, redovna kamatna stopa se određuje u skladu s točkom 6. ovog Programa
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda

Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi 1,000,000.00 EUR.

 

*NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva:
   •  0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
   • za JLP(R)S te ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu: 0,20% od ugovorenog iznosa kredita;
  • za rezervaciju sredstava:
   • bez naknade.
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.

Ostale se naknade obračunavaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

9. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

10. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina uključujući poček do 5 godina

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobriti rok otplate do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

12. Instrumenti osiguranja

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
 • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita

13. Povezani dokumenti

14. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

KentBank d.d.
Zagreb

Nova hrvatska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

15. Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija – NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator

 

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3