Priprema izvoza

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali poslovni subjekti (agencije, ustanove i sl.) u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

2. Namjena kredita

 • Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Nije dozvoljeno financiranje:

  • izvoza usluga, osim graditeljskih, transportnih, usluga neposredno vezanih uz izvoz roba (montaža i sl.), te usluga dorade ili izvoza na temelju Međudržavnih ugovora (detašmana);
  • pripreme izvoza i izvoza sirovina;
  • robe pod izvoznim kontingentom ili zabranom;
  • izvoza produkata ekološki neprihvatljive proizvodnje;
  • posredovanja u trgovini s inozemstvom (reeksport).

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje korisnika kredita moguće je za kredite u iznosu višem od 200.000 EUR (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. Iznos kredita

 • U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR, a najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, ugovorenim izvoznim poslovima, izračunu potrebnih sredstava, raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a i sl.

5. Valuta kredita

 •  EUR

6. Kamatna stopa

 • najmanje 3,37 % godišnje, fiksna

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog (obnovljenog) iznosa kredita, a najmanje 66,36 EUR
  • za rezervaciju sredstava:
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade,
   • za ostale subjekte: 0,25% od neiskorištenog iznosa kredita,

te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

8. Rok i način korištenja kredita

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • u pravilu do 3 mjeseca, iznimno duže ovisno o trajanju proizvodnog/poslovnog procesa
  • kredit se koristi jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje.
 • Okvirni revolving kredit:
  • u pravilu do 12 mjeseci
  • kredit se koristi na revolving principu, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje, uz tromjesečno ili šestomjesečno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje.

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili korisnika kredita kod kreditiranja pripreme izvoza i/ili na račun korisnika kredita kod kreditiranja naplate izvoza.

9. Rok otplate

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • do 15 radnih dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit ugovoren i u pravilu ne dulje od 12 mjeseci od kraja roka korištenja, osim ako proizvodni/poslovni proces i ugovoreni rok naplate nisu dulji od 12 mjeseci.
 • Okvirni revolving kredit
  • moguće je obnavljanje kredita, ovisno o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, pri čemu HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit. Ako se kredit ne obnavlja, dospijeva u cijelosti na zadnji dan roka korištenja.

10. Način otplate

 • Financiranje pojedinačnog posla:
  • jednokratno
 • Okvirni revolving kredit:
  • jednokratno, najkasnije na datum ugovorenog dana otplate, odnosno i ranije, ako korisnik kredita ne može opravdati dio kredita dokumentacijom za namjensko korištenje.

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju).

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

KentBank d.d.
Zagreb

Nova hrvatska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3