HBOR DONACIJE I SPONZORSTVA - kriteriji

Sponzorstva

Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a zahtjev je potrebno poslati u pravilu najmanje 40 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta/programa. Korisnici sponzorstava HBOR-a mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ako je korisnik sponzorstva udruga, zaklada, ustanova, društvo, klub ili druga organizacija civilnog društva, mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i uredno izvršavati svoje financijske obveze sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Korisnici sponzorstava ne mogu biti:
 1. fizičke osobe
 2. političke stranke
 3. organizacije ili društva čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe
 4. organizacije ili društva koji nemaju status pravne osobe
 5. organizacije ili društva koji podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 6. organizacije ili društva s njima povezane osobe/organizacije/društva koji su u sudskom sporu s HBOR-om i/ili povezanim društvima ili imaju dospjele neplaćene obveze prema HBOR-u i povezanim društvima.
Pri donošenju odluke o odobrenju sponzorstava određena su sljedeća prioritetna područja:
 • POTICANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA (programi, projekti ili događaji koji za cilj imaju poticanje hrvatskog gospodarstva, inovatorstva, obrazovanja i poticanja izvrsnosti s ciljem razvijanja poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja, start-up događaji i sl.)
 • ZAŠTITA OKOLIŠA - isključivo projekti/programi usmjereni na održivost
 • KULTURNI DOGAĐAJI
  • koji doprinose gospodarskom, turističkom razvoju i promidžbi regije
  • prednost imaju događaji koji se provode na području I. do IV. skupine jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 • HUMANITARNI PROJEKTI/PROGRAMI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA i POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
  • koji uključuju direktan rad s korisnicima i pružaju im unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja i potiču njihovu uključenost u zajednicu
  • Prihvatljivi korisnici:
  • djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi
  • djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba/oboljenja
  • djeca bez roditeljske skrbi
  • socijalno ugrožena i/ili zapostavljena djeca, mladi, odrasle osobe i osobe starije životne dobi
  • žrtve nasilja, ranjive i marginalizirane skupine
Neće se razmatrati zamolbe za:
 • nakladništvo/izdavanje publikacija, snimanje filmova i/ili nosača zvuka
 • pokrivanje troškova za sudjelovanje na jednokratnim događajima (konferencije, okrugli stolovi, seminari, simpoziji i sl.)
 • u kategoriji „Zaštita okoliša“ neće se sponzorirati jednokratne akcije čišćenja i jednokratni događaji kao što su konferencije, okrugli stolovi, seminari, simpoziji i sl.
Razmatrat će se isključivo zahtjevi poslani na Obrascu zamolbe za dodjelu sponzorstva i s propisanom dodatnom dokumentacijom.

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preslika izvatka iz matičnog registra (izvadak iz Registra udruga nije potrebno dostavljati)
Zahtjevu je poželjno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preporuke, odluke ili pisma namjere o sufinanciranju projekta/programa
 • materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije
S korisnikom sponzorstva sklopit će se Ugovor o sponzorstvu kojim se korisnik obvezuje na namjensko trošenje sredstava i kojim se regulira oblik i rok za dostavu Izvješća o provedbi sponzoriranog događaja/projekta/programa.

Pravo na dodjelu sponzorstva ne postoji.  

Manje donacije

Donacije se u pravilu dodjeljuju kroz Natječaj za dodjelu donacija koji se raspisuje do dva puta tijekom kalendarske godine, s naznačenim rokovima trajanja Natječaja, rokovima za dostavu prijave i propisanom dokumentacijom. Ujedno, tijekom cijele godine, udruge, zaklade, ustanove, društva, klubovi i druge organizacije civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje uredno izvršavaju svoje financijske obveze sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti prijaviti projekt na Natječaj, mogu se obratiti HBOR-u pisanim zahtjevom za manju pojedinačnu Donaciju kao potporu provedbi svojih aktivnosti (u daljnjem tekstu: manja donacija). Korisnici manjih donacija mogu biti i tijela javne vlasti koja se obraćaju HBOR-u isključivo sa zamolbom za su/financiranje programa/projekata koji ne spadaju u njihove redovne aktivnosti (koje se u potpunosti financiraju iz javnih izvora prema zakonu). Zahtjev je potrebno poslati najmanje 40 dana prije planiranog datuma pokretanja aktivnosti projekta/programa. Najviši iznos manje donacije koji se može zatražiti je 663,61 eura.

Korisnici manjih donacija HBOR-a ne mogu biti:
 1. fizičke osobe,
 2. poduzetnici,
 3. političke stranke,
 4. organizacije čiji osnivači su, ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, kao i s njima povezane osobe
 5. organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe
 6. organizacije koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 7. organizacije civilnoga društva i s njima povezane osobe/organizacije/društva koji su u sudskom sporu s HBOR-om i/ili povezanim društvima ili imaju dospjele neplaćene obveze prema HBOR-u i povezanim društvima,
Razmatrat će se isključivo zahtjevi prihvatljivih prijavitelja zaprimljeni putem Obrasca zamolbe za dodjelu manje donacije i s propisanom dodatnom dokumentacijom.

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preslika uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe prijavitelja, ne starijeg od 6 mjeseci
 • preslika izvatka iz matičnog registra (izvadak iz Registra udruga nije potrebno dostavljati)
Zahtjevu je poželjno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preporuke, odluke o sufinanciranju programa ili pisma namjere o sufinanciranju programa
 • materijale, publikacije, novinske članke te ostalu dokumentaciju koja ilustrira rad organizacije
HBOR će razmatrati samo potpune prijave čije se aktivnosti za koje se traži potpora uklapaju u kategoriju:

HUMANITARNI PROJEKTI/PROGRAMI, ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA i POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
  • koji uključuju direktan rad s korisnicima i pružaju im unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja i potiču njihovu uključenost u zajednicu
  • Prihvatljivi korisnici:
  • djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi
  • djeca, mladi i odrasle osobe te osobe starije životne dobi s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba/oboljenja
  • djeca bez roditeljske skrbi
  • socijalno ugrožena i/ili zapostavljena djeca, mladi, odrasle osobe i osobe starije životne dobi
  • žrtve nasilja, ranjive i marginalizirane skupine
Neće se razmatrati zamolbe za:
 • nakladništvo/izdavanje publikacija, snimanje filmova i/ili nosača zvuka
 • jednokratne događaje i/ili sudjelovanje na jednokratnim događajima (konferencije, okrugli stolovi, seminari, simpoziji, obljetnice i sl.)
 • adaptacije prostora
Može se financirati kupnja/nabava opreme/robe potrebne isključivo za provedbu projekata/programa koji se predlažu za su/financiranje.

S korisnikom manje donacije sklopit će se ugovor kojim će se utvrditi obveze namjenskog korištenja sredstava manje donacije i kojim se regulira oblik i rok za dostavu Izvješća o provedbi doniranog događaja/projekta/programa, a čiji će sadržaj ovisiti o prirodi pojedine manje donacije.

Pravo na dodjelu manje donacije ne postoji.

Zahtjevi za sponzorstva ili manje donacije šalju se na propisanim obrascima i s pripadajućom propisanom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: hbor@hbor.hr ili poštom na adresu: HBOR Zelinska 3 10000 Zagreb S naznakom „za sponzorstva/manje donacije“

Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstava
Primatelji donacija i sponzorstava
Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2019. godini "PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE"
Rezultati Javnog natječaja HBOR-a za dodjelu donacija u 2018. godini „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“
Rezultati Javnog natječaja za dodjelu donacija u 2017. godini - „I JA ŽELIM POSAO“
Ostali primatelji donacija i sponzorstava