ESIF Krediti za javnu rasvjetu

1. KORISNICI KREDITA

Jedinice lokalne samouprave (JLS)

2. NAMJENA KREDITA

Aktivnosti energetske obnove:
• demontaža i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja;
• ugradnja rasvjetne i regulacijske opreme;
• izmještanje iz trafostanica i/ili nova ugradnja upravljačkih ormarića javne rasvjete s upravljačkom, mjernom i zaštitnom opremom;
• ugradnja novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije;
• nadopuna rasvjetnih mjesta, korekcije geometrije i/ili kabelske infrastrukture postojećih instalacija javne rasvjete;
• izrada elaborata i postava privremene regulacije prometa u svrsi izvršenja svjetlotehničkih mjerenja i provedbe aktivnosti energetske obnove    javne rasvjete;
• stručni nadzor, i dr.

3. NAČIN KREDITIRANJA

Izravno kreditiranje.

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • najniži iznos je 66.361,40 EUR, a najviši 6.636.140,42 EUR
Rok korištenja
  • u pravilu do 12 mjeseci
Poček
  • do 6 mjeseci
Rok otplate
  • do 10 godina, uključujući poček. Kredit se otplaćuje u pravilu u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

5. KAMATNA STOPA

Određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:

 

JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci***
  • 0,1% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu*
  • 0,25% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu*
  • 0,5% godišnje, fiksna

* Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama
** Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama
*** Sukladno Zakonu o otocima (NN 116/1873/2070/21) i svim naknadnim izmjenama i dopunama

6. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA I REZERVACIJU SREDSTAVA

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizaciji kredita.

7. OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati mjenice i zadužnice izdane od strane krajnjeg primatelja – JLS.

 

Iznimno, ovisno o veličini i kvaliteti projekta, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.

 

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te izmjena provedenih osiguranja snosi korisnik kredita i/ili izdavatelj instrumenata osiguranja.

8. OSTALO

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 19.06.2018. Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“.

 

Temeljem navedenog Sporazuma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 152 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te izravno ovlastio Hrvatsku banku za obnovu i razvitak za njegovu provedbu, a zatim i dodatnih 175,2 milijuna kuna, odnosno ukupno 327,2 milijuna kuna.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u svojstvu posredničkog tijela razine 1 (PT1), odgovara na pitanja tehničke prirode. Pitanja se upućuju na adresu: skop@mzoe.hr
Sva pitanja vezana uz uvjete financiranja možete postaviti na: esif.krediti@hbor.hr

 

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku HBOR-a o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

 

Upute o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata

 

Pitanja i odgovori “ESIF Krediti za javnu rasvjetu”

 

Informacija o podržanim projektima

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

 

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

esif.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati