HBOR Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija "PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE"
SREDSTVA NATJEČAJA NAMIJENJENA SU PROJEKTIMA KOJIMA SE POTIČE ZAPOŠLJIVOST, SAMOZAPOŠLJAVANJE I UTEMELJENJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ___________________________________________________________________

Programsko područje financiranja: Poticanje zapošljivosti, samozapošljavanja i utemeljenja društvenog poduzetništva.

Kriteriji za odabir i prednosti Glavni kriterij za odabir su relevantnost i kvaliteta projekta kao i objektivne mogućnosti realizacije.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju: - rad s korisnicima koji su pripadnici teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina i skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (pri prijavi projekta potrebno je obrazložiti na koji način je utvrđeno da su korisnici pripadnici teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina i skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti) - javno-privatno partnerstvo - uključivanje volontera - provedbu projekta na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. – link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html  i/ili - provedbu projekta na područjima Republike Hrvatske koja ostvaruju status brdsko-planinskog područja, a nalaze se u I. skupini koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja, sukladno Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja Narodne novine br. 24/2019 koja se primjenjuje od 11.ožujka 2019., link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_24_484.html

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Natječaja su isključivo izravan rad s korisnicima, a koje uključuju: - Radionice pisanja životopisa, predstavljanja na natječajima za posao, osnova rada na računalu i dr. znanja potrebnih za povećanje mogućnosti zapošljavanja, - Radionice/savjetovanja o mogućnostima samozapošljavanja, - Radionice/savjetovanja o mogućnostima osnivanja/utemeljenja društvenih poduzeća.

Uzimat će se u obzir isključivo prijave ispunjene na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio dokumentacije.

Tko se može prijaviti? Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode u Republici Hrvatskoj, a koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje:
• djeluju najmanje 2 godine od dana objave Natječaja,
• vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
• ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza, te
• čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
• protiv čije osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak niti su pravomoćno osuđene.

Udruge koje prijavljuju projekt na natječaj moraju imati statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) ili potvrdu nadležnog ureda o podnošenju zahtjeva za usklađivanje statuta nadležnom uredu.

Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog Natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.

Prijave organizacija civilnog društva čiji su projekti financirani ili sufinancirani putem Javnog natječaja za donacije HBOR-a u 2018. godini neće biti uzete u razmatranje na ovom Natječaju.

U provedbi projekata prijavljenih na ovaj Natječaj obavezno je partnerstvo s jednom ili više organizacija koje imaju status pravne osobe.

Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga niti se usluge koje će pružati smiju naplaćivati ciljnoj skupini.

Na natječaj se ne mogu prijaviti: 1. fizičke osobe, 2. poduzetnici - subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njihov pravni oblik, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, uključujući i samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću, 3. tijela javne vlasti – popis tijela javne vlasti nalazi se na stranicama Povjerenika za informiranje RH, 4. političke stranke, 5. organizacije civilnoga društva čiji osnivači su ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju članovi Uprave HBOR-a i/ili članovi Nadzornog odbora HBOR-a i/ili povezanih društava - Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. i Poslovni info servis d.o.o., kao i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik te roditelji bračnog i izvanbračnog druga), 6. organizacije civilnoga društva i/ili njihove povezane osobe/organizacije/društva koje su u sudskom sporu s HBOR-om i/ili povezanim društvima ili imaju dospjele neplaćene obveze prema HBOR-u i povezanim društvima, 7. organizacije civilnoga društva koje nemaju status pravne osobe, 8. organizacije civilnoga društva koje podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju, 9. udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 700.000,00 kuna. Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta. Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Rok za prijavu Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 18. lipnja 2019. koji je ujedno i datum završetka trajanja Natječaja. Razmatrat će se samo prijave koje su pristigle u roku i koje sadrže potpunu i urednu dokumentaciju propisanu ovim Natječajem. Prijava je dostavljena u roku ako je HBOR zaprimi do datuma naznačenog kao krajnji rok za podnošenje prijava ili ako je do tog datuma (uključujući taj datum) predana poštanskom uredu preporučenom poštom.

Prijave se šalju preporučeno u zatvorenim omotnicama na adresu:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak Strossmayerov trg 9 10000 Zagreb

s naznakom:

Za Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2019. godini „PRUŽIMO ZNANJE, POTAKNIMO INICIJATIVE“, „NE OTVARATI“

Procjena projektnih prijava obavlja se na temelju Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije te glasova zaposlenika HBOR-a.

Obavijest odabranim prijaviteljima bit će poslana najkasnije u roku od 60 dana od datuma završetka Natječaja. S odabranim prijaviteljima potpisat će se Ugovor o donaciji.

U slučaju dodatnih pitanja vezanih za Natječaj, prijavitelji se tijekom procesa zaprimanja projektnih prijava do isteka roka za slanje prijava na Natječaj mogu obratiti HBOR-u na sljedeću adresu elektroničke pošte: donacije@hbor.hr.

Temeljem ovog Natječaja ne postoji pravo na dodjelu donacija, a HBOR zadržava pravo ne dodijeliti donaciju niti jednom od prijavljenih projekata.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama HBOR-a po završetku postupka dodjele donacija.

Popis natječajne dokumentacije: 1. Upute za prijavitelje 2. Obrazac za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija 3. Obrazac proračuna projekta 4. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 5. Obrazac Izjave o partnerstvu 6. Obrazac za procjenu kvalitete-vrijednosti projekta 7. Obrazac Ugovora o donaciji projektu organizacije civilnoga društva 8. Obrazac financijskog izvještaja projekta 9. Obrazac narativnog izvještaja projekta